Népszava, 1979. március (107. évfolyam, 50-76. sz.)

1979-03-14 / 61. szám

I NÉPSZAVA 197 9. március 14. § 7Z 1E Ilii 1ÍJ) A\ II M <íl> 7Z AV lí K 1979. MÁRCIUS 14. SZERDA A Nap kel 6 óra 1 perc­kor, nyugszik 17 óra 47 perckor. Szeretettel -w- ^ köszöntjiiii uÄmT névnapiul'.'in nevű reiver, olvasóinkat — Felsőtárkányban ked­den megkezdődött az orosz nyelvoktatási folyó­iratok szerkesztőinek ne­gyedik nemzetközi konfe­renciája. Az orosz nyelv és irodalomtanárok nem­zetközi szövetsége és az MSZBT országos elnöksé­ge közös' rendezésében lezajló 4 napos tanácsko­záson kilenc európai or­szágból több mint 20-an vesznek részt. A nemzet­közi konferenciát Nagy Mária, az MSZBT főtit­kára nyitotta meg. — Újabb szőlő- és gyü­mölcsfa -ü M etvény ok kei g3rarapodik Fejér megye legjelentősebb borterme­lő üzeme, a Móri Állami Gazdaság. Az idén hu­szonöt hektár szőlővel, ötven hektár kajszival és huszonkét hektár piros ribizkével bővíti kerté­szetét. Az idei ültetvény- telepítések előkészítését már elvégezték, befejez­ték a tereprendezést. — A Szovjetszkaja Mu- zika méltatja a Fővárosi Operettszínház legutóbbi vendégjátékát. Fényes Szabolcs zenéjét és . az együttes új, fiatal művé­szeinek a tehetségét. — Baleset repülőgép- anyahajón. Valószínűleg hárman estek áldozatául a Clémenceau francia re­pülőgép-anyahajón történt különös balesetnek. A ka- tapultra állított, felszál­lásra várakozó egyik re­pülőgép hirtelen elszaba­dult, egy matrózt szétla- pított, egy másikat a ten­gerbe sodort. A pilóta már a kormányfülkében volt. További két személy megsebesült. A pilótát és a tengerbe esett matrózt keresik. — Ádám József nyug­díjas, a vasasszakszerve­zetnek 1922 óta volt tag­ja, elhunyt. Temetése 1979. március 16-án, du. 15.30 órakor lesz a Mag- lódi temetőben. — Gombkötő Béla nyugdíjas, a vasasszak­szervezetek 1938 óta volt tagja, elhunyt. Ham vasi?. - tás utáni búcsúztatása 1979. március 22-én 14.15 órakor lesz a Kispesti te­metőben. — Feszty Masa festő- művésznőt március 16-án, pénteken 13 órakor bú­csúztatják a Farkasréti temető ravatalozójában. — Tóth Dezsőnek, a Szocialista Hazáért ér­demrend kitüntetettjé­nek, a SZOT pártbizottsá­ga titkárának temetése március 20-án 15 órakor lesz a Farkasréti temető­ben. — Postaforgalmi szak­középiskolai képzést ve­zetnek be a következő tanévtől a pásztói gimná­ziumban. A fiatalok álta­lános postatisztviselői — levél-, csomag-, pénzfel­vételi- és leszámolói, távbeszélő, kezelői — szakképzést kapnak. — Téeszek és állami gazdaságok együttműkö­dése. 1980 végéig 25 Haj- dú-Bihar megyei téesz és állami gazdaság összefo­gásával 426 hektáron tele­pítenek új gyümölcsöst. Az egy esztendeje alakult debreceni gyümölcster­melési rendszer egységes oltványokkal látja el a gazdaságokat. — Giricz Mátyás ren­dezésében mutatta be a voronyezsi drámai szín­ház Szakonyi Károly Adáshiba című színmű­vét. A magyar színmű nagy sikert aratott. Az Adáshiba előadása része a Szovjetunióban most folyó magyar színművé­szeti fesztivál bemutató­sorozatának. — Kodoiányi Jánosra, a Nyugat utáni írónemze­dék kiemelkedő alkotójá­ra emlékeztek kedden, születésének 00. évfordu­lója alkalmából. Á Kul­turális Minisztériumnak, a Magyar írók Szövetsé­gének és a Magyar Nép- köztársaság Művészeti Alapjának képviselői, va­lamint a családtagok, a tisztelők megkoszorúzták sírját a Farkasréti teme­tőben. majd elhelyezték a kegyelet virágait a je­les író egykori lakóhe­lyén. a XII. kerület, Böszörményi út 26. szá­mú házán Is. — F egyver be mutató. A XIX. századig használt, Ázsiából, Afrikából, Amerikából és az óceáni szigetvilágból származó fegyverfajtákat bemutató kiállítás nyílt a. drezdai Művészeti Múzeumban. A bemutató különlegessége egy művészien díszített csatabárd, amely az észak-amerikai naotka in­diánok tulajdona volt. KÖZLEKEDÉSI MORÁL 1979 — Süni havazással kí­sért, másodpercenként 44 méteres sebességgel szá­guldó szél söpört végig hétfőn és keddre virradó­ra a Szovjetunió távolke­leti részén, a Kuril-szige- teken és a Kamcsatkai- félszigeten. A szélvihar csak kisebb károkat oko­zott. Megkezdték a hely­reállítást. — A hajdani Cziráki kastélyt. Fejér megye egyik legszebb műemlék- épületét helyreállítják. Már hozzáláttak a XVIII. század végén, a XIX. szá­zad elején épített, jelleg­zetes ión oszlopsorral dí­szített kastély tetőszerke­zetének kicseréléséhez. A nagy munkát 1981-re akarj ák befejezni. Ha pótolták -- árusíthatják A minőséggel ezúttal nincs baj, mégsem enge­délyezi a Kenni a 16 és 20 colos Csepel gyermek­kerékpárok árusítását, mindaddig, amíg nem fe­lelnek :meg az előírt fel­tételeknek. A kétfajta kerékpárt eredetileg ex­portra gyártotta a Csepel Művek jármű- és kon­fekcióipari gépgyára. Az üzem rendben elvégeztet­te a Kermivel a belföldi forgalmazásra előírt mi­nőségvizsgálatot. amelyen a kerékpár megfelelt. Az intézet a forgalomban le­vő termékek hatósági el­lenőrzése során mégis ta­lált olyan kerékpárokat, amelyeket a minőségvizs­gálat szakvéleményét fi­gyelmen kívül hagyva — csengő és szerszámok nélkül, valamint kifogá­solható használati utasí­tással árusították. Éppen ezért a Kermi felhívta a kereskedelmi szerveket, hogy a kétfajta gyermek- kerékpár árusítását mindaddig szüneteltessék, amíg az előírt tartozéko­kat fel nem szerelik. A feltételek teljesítésével a kerékpárok forgalomba hozhatók. Eppich Albcrtné, a Szocialista Hazáért Ér­demrend kitüntetettje életének 81. évében el­hunyt. Temetése márci­us 16-án, pénteken 15 órakor lesz a Budaörsi temetőben. — Árvízveszély. Nyu- gat-Ausztriában 24 óra alatt négyzetméterenként 73 liter csapadék hullott, s árvízveszélyt idézett elő a mélyebben fekvő térsé­gekben. A Duna szintje órák alatt két méterrel emelkedett, és az áradás tovább tart, mivel mel­lékvizei, főleg a Salzach és az Inn jelentős meny- nyiségű víztömeget szál­lítanak a Dunába. — Kárt tett az idei rendkívül kemény tél a Fertő tó állatvilágában. A vastag hótakaró alatt a pézsmái» >c okcsaládok százai pusztultak el. Évfordulóit BEM JÓZSEF (1794—1850) az 1848—49-es magyar szabadságharc lengyel származású honvéd tábor­noka 185 esztendeje szü­letett ALBERT EINSTEIN (1879—1955) Nobel-díjas német fizikus, a relativitás-elmélet meg­alapítója születésének 100. évfordulója. Ilii LÍTIINK— MIT IMJLIlllO m 8.05—10.20: Iskolatévé ' 10.20: Az Onedin család Sz. XXVIII/12. rész: A lázadás (Ism.) 11.10: Delta (Ism.) 11.30—12.05: Baráti országok táncdalai. Intervízió-átvétel Moszkvából 14.45—16.20: Iskolatévé (Ism.) 16.30: Az enigma megfejtése. Lengyel dokumentumíilm. 16.45: Körséta Greizben. NDK rövidfilm 17.05: Postafiók 250. Takács Mari, műsora 17.30: A Balaton „Meghitt arcunk oldaltükörből” Sz. Illyés Gyula útikönyve alapján készült film. 17.55: A holló nyomában. Ripórtfilm 18.25: Lapok Petőfi Sándor naplójából (Ism.) 18.45: Szépen, jól magyarul Újabb hasznos tanácsok: milyen a jó köszöntő, az ízléses gratuláló levél, s hogyan írjunk levelezőla­pot? A műsor készítői Ba­bits Mihály eligazító sorait , ajánlják e tárgykörben fi­gyelmünkbe. (Szakértő: dr. Honffy Pál.) 19.20: Tévétorna Sz. 19.30: Tv-híradó 20.00: Jogi esetek Valaki kölcsönadta a mo­torkerékpárját — ebből adódott a múltkori adás­ban jelzett, bonyolult ügy. A baráti szívesség baleset okozója, lelt, s a szakembe­rektől most arra kapunk választ, hogy a sérülésért a 19.30 20.00 21.05 21.25 9.00: Iskolatévé Sz. 9.20: Köny­vek Sz. 9.25: Amerikai film (Ism.) 11.25: Iskolatévé. 11.43,: Ipari ta­nulók műsora. 15.55: Iskolatévé Sz. 16.25: Katonák műsora. 16.50: Csehszlovákia—Spanvolorszá g labdarúgó-mérkőzés Sz. (A szü­netben: Esti me^e Sz.) 19,00: Tv- híradó. (9.30: Prága — nülia óra (Cseh film). 20.45: Dók. műsor. 21.35: Tv-híradó. 22.05: Szórakoz­tató műsor Sz. 4.25 Kb. 8.27 8.56 9.08 10.05 10.35 10.50 11.20 12.00 12.20 12.35 12.50 13.20 14.10 15.10: 15.28: 10.05: 10.28: —7.59: A Kossuth rádió reg­geli műsora 8.20: A mai nap kultúrális programjából : Szocialista brigádok akadé­miája (Ism.) : Beszélni nehéz (Ism.) : Adolf Busch kamarazene- karának Mozart-felvételei- ből : Csiribiri. Ezeregy történet kicsiknek : Válaszolunk hallgatóink­nak. A Svájci Olasz Rádió énekkarának Monteverdi- felvételeiből Részletek Sullivan operett- jéiből Déli Krónika Ki nyer ma? Házunk tája Operaslágerek (Ism.) Örökzöld dzsesszmelódiák „A sóhajokból égi háború lett...” A forradalmak éve: 1848. Összeállítás korabeli doku­mentumokból és Petőfi írá­saiból Jasha Heifetz hegedül MR 10—14. Iskolák — őr­sök — barátok Körkapcsolás bajnoki lab­darúgó-mérkőzésekről Kritikusok fóruma. Lipp Tamás: Honfoglalás 16.38 17.07 17.32 17.55 18.25 18.30 19.15 20.00 20.13; 23.23: 0.10; 4.25­8.05: 8.20: 8.33: 9.28; 10.00 11.30 12.00 Újpalotán. Maróti István írása A Stuttgarti Kamarazene- kar két Pergolesi-concer­tót játszik Hol a tartalék? Vajda Zsu­zsa riportja Nemzetiség és népzene. „Elhagytam az anyám” Nemesik Púi műsora Házv Erzsébet Zeller- és Millöcker-operettdalokat énekel Mai könyvajánlatunk Esti magazin Gondolat. A Rádió irodal­mi lapja Irodalmi est Békéscsabáról Az Állami Népi Együttes felvételeiből Bellini: Norma. Kétfelvo- násos opera Közben 22.20—22.30: Tíz perc külpolitika Gertler Endre hegedül, Diane Andersen zongorázik Cigánydalok » L PETŐFI | JlilMHIl'IHI'W’Wfl-7.39: A Petőfi rádió regge­li zenés műsora Könnyűzene szaxofonra Tíz perc külpolitika (Ism.) Idősebbek hullámhosszán Dallamok, emlékek Nóták Zenedélelőtt A Szabó család (ísm.) Egry József nótákat énekel. 12.33 motorkerékpár tulajdono­sát, vagy használóját ter­heli-e felelősség. (A forga­tókönyv írója és a műsor vezetője: dr. Baranyai Já­nos.) 20.40: Amerikai cigaretta Sz. Csurka István tévéfilmjé­ben a véletlen kap szere­pet. A sors kifürkészhetet­len akaratából (hogy ezzel az elcsépelt fordulattal él­jünk) egy ifjú költő és két idős utcaseprő találkozik egymással, ebből az alap­helyzetből bontakozik ki a dráma. (A szereplők: Tordy Géza, Gobbi Hilda, Maklá- ri Zoltán. Lukács Sándor. A rendező: Dömölky Já­nos.) 21.50: Műkorcsolya VB Sz. Páros verseny. Közvetítés Becsből z Kb. 23.00: Tv-híradó 3. 18.55: Unser Bildschirm — N'as Ultrán A pécsi körzeti stúdió mű­sorában — a többi között — soroksári festők Pécsett rendezett kiállítására és a mohácsi Délszláv Klubba látogatnak el a kamerák. Megemlékezik az adás a Tanácsköztársaságról, visszatekint 1848-ra. és méltatja Petőfi szerb-hor- vát fordítását is. Tv-híradó A marseille-i fiú Olasz tévéfilmsorozat III/2. rész Sz. Tv-híradó 2.-22.15: Bach-hangverseny 13.20 13.30 14.00 16.00: 16.40: 17.00 17.30: 18.33 19.07 1.9.35 19.45: 20.33 21.23 22.25: 23.15 Járóka Sándor népi zene­kara játszik ; Tánczenei koktél 1. Safan: Járom az utam (Captain és Tennille egy.). 2. Pásztor László—hatvani Emese: Kotta-fej (Neoton família). 3. Szűcs Antal Gábor—Várszegi Gábor: Hozzád szól (Szűcs Judit), 4. Stellita—Marrale—Rug­giero: Mondjunk búcsút egymásnak (Matia Bazar egy.). 3. Illés Lajos—Serfő­ző Anikó: Két hosszú év (lllés-egy.), 6. Pelles Péter Fül—Keményt Tamás: Gyere egyszer (Juhász Má­ria), 7. Rusznák Iván—Ko- váts Lajos: Álmomban én már láttam (M7-es egy.). 8. Ács Enikő—Béke Csaba: Csendes dal (Panta Rhei egy.). 9. Jacobs—Casey: Fényesre pomádézva (John Travolta). 10. Omega együttes—Várszegi Gábor. Légy erős (Omega egy.), 11. Skorpió együttes—Né­meth Gábor—Gál Endre: A rágógumi (Skorpió egy.), 12. Chinn—Chapman: Egy­másba gabalyodva (Chris Norman és Suzi Quatro).^ Lakások, emberek. Kosa Csaba írása Színes szőttes. Népzenei műsor gyermekeknek Kettőtől négyig... A Pe­tőfi rádió zenés délutánja 14.00: Psota Irén énekel 14.11: Énekel a szerző: Jean-Pierre Ferland 14.25: Néhány perc tudo­mány 14.35:, Lubilt Hédi hárfázik 14.50: Siklósi várfesztivál 15.27: Körkapcsolás bajno­ki labdarúgó-mérkőzések­ről Mindenki iskolája Operettkeringők Népdalok Ötödik sebesség Ifjúság — politika — kul­túra Barátság slágerexpressz Barangolás régi hangleme­zek között Kiszárad-e Lusaka? Tallózás a zambiai sajtó­ban '■■■'■ A beat kedvelőinek (Ism.) Híres Alma Materek. Bemutatkozik a szombat- helyi Kanizsai Dorottya gimnázium Zenei szerkesztők és ren­dezők műhelyében. Sebes­tyén Jánossal beszélget Ta- mássy Zdenkó Zenés játékokból Tánczene Varsóból, Moszk­vából, Berlinből és Prágá­ból 8.0S 9.40 10.26 11.05 11.24 13.07 13.37 15.05 16.05 16.50 17.00 17.30: 17.40: 18.30; 19.35: 20.55: 21.35: 22.04: Barokk mesterek műveiből Ruszalka. Részletek Dvor- zsák operájából Q Kodály: Magvar népzene — részletek • Köszönöm a beszélgetést! Eduardo Sanguinetti való­színűleg hiteles riportja Sigmund Freuddal Zenekari muzsika Népek meséi A Bartók vonósnégyes le­mezeiből 0j) Figaro házassága. Részle­tek Mozart operájából 9 Magnóról magnóra 9 öt földrész zenéje. Mexikó Közösség, társadalom, tör­ténelem. Reneszánsz város, reneszánsz udvar Meditáció — a szellemi giccsről (Ism.) Rafael Kubelik vezényel Mario Del Monaco opera­áriákat énekel § Világhírű előadóművészek Beethoven-felvételeiből # A dzsessz történetéből. Count Basie felvételeiből Az esszéírás mesterei. Albert Camus Zenekari muzsika • E P| hász fe/n szonést magábaal -» rsfiás GizoAyírín,GU£N£. rá­adásul rátrahagyoi' roimuAbaai MCGTALÁLJAk A! LRODAküCS/ AJTAJA- NAk MÁSIK KULCSÁT. MáNYI NAGY LÁSZLÓ REGÍNtE NYOMÁN- írta CS. HORVÁTH TIBOR rajzolta . fazekas attila

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék