Népszava, 1980. december (108. évfolyam, 282–305. sz.)

1980-12-16 / 294. szám

10 NÉPSZAVA 198 0. december 16 HALÁLOZÁS Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Takács György, a Szabadságért Ér­demrend kitüntetettje december 6-án, életének 63. évében súlyos be­tegség után elhunyt. Temetése de­cember 17-én délután 3 órakor lesz az Óbudai temetőben. Gyászoló család. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS I Köszönetét mondunk, akik szere­tett halottunk búcsúztatásán részt vettek, részvétnyilvánításukkal fáj­dalmunkat enyhítették. Gálhidi család. ÁLLÁS Zrínyi Nyomda (Bp. V., Bajcsy-Zs. út 78.) sürgős felvételre ke­res: nyomdaipari kal­kulátort (szerződéssel) fogászati asszisztenst, számlaellenőrt, üzem­adminisztrátort. Je­lentkezni lehet: a 114- 449-es és a 118-007/ 138-as telefonszámo- kon. Gépi i adatrögzítőket fel véstünk a BUSZESZ óbudai Szeszgyárába, 8. ált. iskolai végzett­séggel is. Jelentkezés a személyzeti előadó­nál. 689-460/45. mel. (Budapest III., Fo­lyamőr u. 11.) Anyagbeszerzőt német nyelvtudással, vala­mint autószerelőt is alkalmazunk. Jelentke­zés: VBKM Kapcsolók és Készülékek Gyára, anyag- és áurforgalmi főosztály 1442 Bp. XI., Kőbányai út 41/c. Telefon; 341- 930/124., vagy 200. mellék. Felvételre keresünk műszaki osztályveze­tőt. »önéletrajzot ké­rünk 1314« jeligére a Felszabadulás téri hir­detőbe. Gépírni tudó pénzügyi adminisztrátort kere­sünk sürgősen. Jelent­kezés: 851-969, vagy 859-755/294. mellék telefonon. Munkatársakat kere­sünk a Kereskedelmi Építő és Szolgáltató Vállalathoz teljesít- ményelszámoló autó- vilamossági szerelő, gépkocsivezető, szállí­tó-rakodó munkakör­be. Jelentkezés helye: A vállalat munkaügyi osztályán, Budapest XI., Andor u. 28. — Telefon: 451-180, a 7/A busz végállomá­sánál. VBKM Transzvill Gyára, a XIII. kér., Lőportár utcai gyári óvodájába szakképzett szakácsnőt keres. Je­lentkezés: 209-374 te­lefonon, vagy Buda­pest XIII., Csata u. 8. Igazgatási osztály. Karbantartó villany- szerelő szakmunkáso­kat felvesz a Fővárosi Cipőbolt Vállalat. Je­lentkezés a vállalat szervezési osztályán. Budapest VI., Paulay Ede u. 7—9. Telefon: 227-649. A BUSZESZ óbudai Szeszgyára (Budapest III., Folyamőr u. 11.) felvételre keres: sze­parátorkezelőt, vízlá­gyítót, anyagmozgató­kat, szeszüzemi beta­nított munkásokat. — Jelentkezés a munka­ügyi csoportnál. Tele­fon: 689-460/35. — munkásszállást biztosí­tunk. Fővárosi Vegyesipari Szolgáltató Vállalat felvételre keres ipari és építőipari szakmák­hoz és raktárba beta­nított és segédmunká­sokat, villanyszerelő­ket, kéményszigetelő­ket. Jelentkezés sze­mélyesen az építőipari Szövetkezetünk sürgős felvételre keres háló­zati villanyszerelőt, tmk-munkára, szer­számmaróst és eszter­gályost. Járműgyártó és Javító Szolgáltató Ipari Szövetkezet, Bp. XIII., Szabolcs u. 8. Telefon: 290-494. üzemág központjában. X., Szacsvai út 36. — vagy telefonon: 575-955. Az óra- és Ékszerke­reskedelmi Vállalat felvételre keres gya­korlattal rendelkező bérelszámolót. Jelent­kezés Budapest V., József Nádor tér 10— 11. Munkaügy. Felvételre keresünk al­katrész-raktárvezetőt, raktárvezetői vagy raktárkezelői gyakor­lattal. Járműgyártó és Javító Szolgáltató Ipa­ri Szövetkezet. Buda­pest XIII., Szabolcs u. 8. Telefon; 296- 447. APISZ Kiskereskedel­mi Vállalat felvesz gépkocsivezetőt. Je­lentkezés; ÁPISZ Kis­kereskedelmi Vállalat munkaügyi osztály, —ni Budapest VII., Wesse­lényi u. 6. Telefon: 413-965. Örs vezér téri ruháza­ti áruházunkba felve­szünk áruátvevőket, árazókat, férfi segéd­munkásokat, takarító­kat. (Egyes munkakö­rök az esti órákban mellékfoglalkozás­ban is elvégezhetők.) Jelentkezés: Főv. Szi­várvány Áruház Válla­lat munkaügy. VIT., Rákóczi út 50. Az Állami Biztosító felvesz — most indu­ló modern csoportos adatrögzítő gép keze­léséhez — gyakorlott és kezdő adatrögzítő­ket. Kezdőket betaní­tunk, a továbbtanulást támogatjuk. Jelentke­zés: Állami Biztosító számítóközpont. Buda­pest IX., Üllői út 1. (Kálvin tér) Telefon: 180-555. ______________ B ékásmegyeri új sütő­üzemünkbe azonnali belépéssel a következő munkakörök betöltésé­re keresünk dolgozó­kat: (Sütőipari szak- és betanított munkásokat» készárukezelőket, gépi ládamosókat, portást (nem nyugdíjast), elektroműszerészeket, általános karbantartó­kat, üzemi takarító­kat, árukihordó-járat­vezetőket és műszaki anyagismerettel rendel­kező raktárost. Jelent­kezni lehet az üzem­ben. i(Bp. III., Ipar­telep utca) és a Fő­városi Sütőipari Vál­lalat 2. sz. gyáregy­ség munkaügyi cso­portjánál (Bp. XI., Prielle Kornélia u. 1.) személyesen vagy a 251-258 sz. telefonon. Felvételre keresünk: villanyszerelőt, vízve­zeték-szerelőt, kőmű- ves-burkolót, szakkép­zett ápolónőt. Jelent­kezés a VI. kerületi Korányi F. és S. Kórház-Rendelőinté­zet munkaügyi osztá­lyán, 1074 Alsóerdősor u. 7,________________ A Kozmetikai és Ház­tartásvegyipari Válla­lat 1. sz. Gyára fel­vesz vegyipari, laka­tos, csőszerelő és vil­lanyszerelő szakmun­kásokat. Jelentkezés: Budapest XI., Hunya­di J. u. 9. Munka­ügyi osztályon. Tele­fon: 255-257,________ A FIM Budapesti Por­celángyár felvételt hir­det — kazánfűtő, esz­tergályos, géplakatos, vegyipari technikus (analitikusi) fizikai szakmákban. Munka­bér és műszakbeosztás a kollektív szerződés szerint. Felvilágosítás és jelentkezés a gyár munkaerő-gazdál­kodásán. FIM Buda­pesti Porcelángyár — XIV. kér., öv utca 155. Telefoni 850- 980/165. mell., hétfő­től péntekig. 8-tól 15 óráig. Az Országos Mentő- szolgálat felvételt hir­det az alábbi munka­körök betöltésére: gép­írni tudó, érettségizett adminisztrátor, gazda­sági ügyvezető, admi­nisztrátor, részmunka- idős adminisztrátor, mentőápoló, mentő- gépkocsivezető, telep­őr, betanított munkás, takarítónő. Jelentke­zés: Országos Mentő­szolgálat, Budapest V. kér., Markó u. 22. I. em. 104. Továbbá: anyaggazdálkodó, ad­minisztrátor. fűtő. Je­lentkezés: Országos Mentőszolgálat, Bp. V. kér., Markó u. 22. — Anyaggazdálkodási osztályvezetőnél I. em. 118. VÍBEG Vállalat fel­vesz: asztalost, laj­tost, kőművest, festőt. Jelentkezés: VIBEG Vállalat munkaügyi osztályán, Budapest XIV., Bosnyák téri vásárcsarnok ép. I. emelet. OLLÓST KERES Zöldségtermesztő ker­tész üzemmérnök ál­lás: keres. »Nagy-Bu- dapesten 9526« jelig, a kiadóba. Fiatalember másna­ponként jogosítvány­nyal mellékfoglalko­zást keres. »'Kisiparos­nál is 9527« jeligére a kiadóba. _________ B arkassal elfoglaltsá­got keresek másodál­lásban. 849-290. F4JJL4JJ1-IWS EMCO UNIMAT kis műszerészeszterga tar­tozékokkal eladó. — Hat műveletet végez. Telefon: délelőtt vagy este; 158-525. Hatfejes orsózógép el­adó. Vásárhely, Lévai u. 51. szám. BÚTOR 421-871. Veszek szek­rénysort, régi faragott bútort, festményt, sző­nyeget, szalongarnitú­rát, hagyatékot. 421- 871. Antik, stílbútort, hagyatékot, variabútorokat, szőnyegeket, órát, festményt, vitrintárgyakat MAGAS ÁRON VESZEK. Hívásra azonnal megyek. 335-426, 17 órától a 140-902 is. Hívjon bizalommal! Magas áron vásárolok hagyatékot, bútort, ru­haneműt, tollat, vit­rintárgyakat, könyve­ket, limlomot. Azon­nal jövök és fizetek. 630-552. Hagyatékot lakásfel­számolást, antik bú­tort, szalongarnitúrá­kat, festményeket, ré­giségeket, variaberen- dezéseket, szőnyeget, dísztárgyakat, ágytol- lat legmagasabb áron veszek. Azonnal jö­vök, 135-708. ________ V ásárolok variabúto­rokat, hibás rekamié- kat, heverőket, garni­túrákat, szekrénysoro­kat, hagyatékot, sző­nyegeket, bronz-, por­celán- és dísztárgya- kat. 352-275. Hívjon bármikor! Ma­gas áron vásárolok ha­gyatékot, bútort, ru­haneműt, tollat, vit­rintárgyakat, könyve­ket, képeket, limlo­mot. Azonnal jövök! 420-610. HANGSZER AKAI GXC 704 ' D deck eladó! 188-661. Zongora ant. Petrof, kis méretű, eladó. — Telefon: 215-429. Karácsonyra JVC szte­reo center 30 000 fo­rintért eladó. Tele­fon: 337-460.________ H i-Fi különlegességek: Ortofon VMS 20 E MK II 4000 Ft. Orto­fon ULM 60 E 4500 Ft. ADC XLM MK II 5000 Ft. Üvegfej ka-, zettás magnóhoz 180 ohm: 2000 Ft. Hi-Fi sztereó rádió-erősítő (Prometheus) 2 darab 100 W hangfal. 11 000 forint. XIV., Kassai utca 93. Egész nap: 842-485. TV, RÁDIÓ Eladó színes, hordoz­ható tévé. 498-804. RUHÁZAT Eladó egy kifogásta­lan valódi Zipper macskabunda. De. 9- től 133-813 telefonon. JÁRMŰ Kis kerekű Wartburg — műszaki vizsga után — eladó. Érdek­lődni lehet: XIX., Schönherz utca 14. 17 órától Héger Gyula. AUTÓSBOLT PEST­LÖRINCEN, Széchenyi u. 32. sz. A piacnál. Merkury 50 LE, ön- indítós csónakmotor, áron alul eladó. 481 - 074, 9—17 óráig. ADÁSVÉTEL Praktica ULC 3. Pio­neer CTF—750 deck, 'újak, eladók. 849-290. Vámkezelt japán mini Hi-Fi torony eladó. — Telefon; 633-496. Tekne—Olivetti 3 villanyírógép frissen generálozott, 6 havi garanciával hétezerért, modern, nagyképer­nyős tévé, kettőezerért kisnyugdíjasnak el­adó. 631-429.- LAKÁS % VIII. kerületi szoba- konyhás, első emeleti' udvari tanácsi lakáso­mat, nagyobbra cserél­ném , é letj áradélkkial. M'imdan megoldás ér­dekel. »Tavaszi csere 9295« jeligére a ki­adóba. Budapesti másfél szo­bás, gázfűtéses taná­csi Lakásomat, debre­ceni másfél-kétszobás­ra cseréllném. Választ a (kiadóba várom »Sür­gős csere 9293« jel­igére. Eltartást, gondozást vállaiiina nyugdíjas öz- vegyasszony Budapesten vagy környékén, otít- íiaik ássál. Seilmeci Ti­bor, Budiakailász-felső, Taván dűlő 3206/4. AL B ÉRLÉT Kiadó 25 ram, köz­ponti fűtóses szoba, fürdő-, konyha-hasziná- LatitaL, fiatalít, gyermek­telen házaspárnak. — XX., Kuruc u. 30. Keresek egyszotba vagy egy és fél szobás al­bérletet, fürdőszobá­val, kb. 2 évre. Te­lefon: 18 óra Után 290-916. Külön bejáratú albér­leti szobáit keresek, 4 éves kisfiúval', X. kér. előnyben. 474- 770, Koroknainé. Belterületi, (telefonos önálló Lakást bérelne egyedülálló fiatal nő. Tel.: 453-018, délelőtt. INGATLAN Eladó 3»/2 szoba, össz­komfortos családi' ház. Kettő gépkocsi részére garázs, 280 in.-öli te­lek, gyümölcsössel. — Címe: XVIII., 1188 Ady E. u. 31. Pistiik- né. É r deklődni: hé t ­köznap 15 órától, va­sárnap egész nap. Családi ház beköltöz­hetően 240 n.-öl te­lekkel — sürgősen — eladó. Budapest XXII. kér.. Vasút u. 2. Te­lefon: 263-241, 10-tői 17 óráig. ÜDÜLÉS Hajdúszoboszló köz­pontjában három szo­ba összkomfortos, szé­pen berendezett lakás, vállalati dolgozók üdültetésére, Ibuszon keresztül kiadó. Ér­deklődni bármikor: Kelemen Gyula, Haj­dúszoboszló, Kossuth u. 21. OKTATÁS írógépelést, helyes­írást, könyvelést leg­rövidebb idő alatt megtanulhat. Telefon: 388-626. GYERM.-GOND Gyermekfelügyeletet vállalok. Szilveszter és Üjév napján is. — Telefon: 639-403. HAZASSAG 33 éves, csinosnak mondoM özvagyasz- szony, megismerkedne lakással szintén rendel­kező férfival 45 éve9 korig, házasság céljá­ból. »Új év 9294« jel­igére a kiadóba . 67 éves nyugdíjas, kis járáshibávaJ, szép szobás, összkomf o r to s lakással rendelkező öz- Ivegy férfi — keres jó- lelkű, korban hozzá­illő 'asszonyt, házas­ság céljából. »Szene- tetre vágyom 218946« jeligére a kispesti hir­detőbe. 162 matgas, 45 éves, szolid, fiatalos, elvéit titkárnő, korban hoz záMflő, nem dohányzó, józan életű, lehetőleg lakással rendelkező há zastársat keres. Sze­retném az igazit meg­találni és életünket szebbé tenni. »Kaland kizárva 9298« jelig, a kiadóba. Nem dohányzó, fiaita­los, házias, jól főző, rendszerető özvegyasz- szony, saijáü házában 2 szoba komfortos .tele­fonos lakással, gép­kocsival , várja leveliét házasság céljából! 65— 70 évesig, zeneked­velő értelmiségi férfi­nak. »Sorsforduló — 218958« jeligére akis- pesti hirdetőbe. SZOLGÓLTItTáS Parkettcsiszolást, vilá­gos lakkozást szezon végi áron — azonnal- ra — vállal kisiparos. 337-093. 42 éves, 171 cm ma­gas, barna, független 'betanított munkás, — szerény nő ismeretsé­gét keresi házasság céljából. »Egy 'gyer­mek nem .akadály — 9322« jeligére a ki­adóba . 45 éves, középmagas gépkocsivezető vágyóik. Keresek házasság cél­jából nem dohányzó budapesti hölgyet. — »Kölcsönös szimpátia 9306« jeliigére a ki­adóba. Vonzó külsejű, víg ke­délyű, 60 éves, hang­szeren játszó özvegy- asszony, élettársat ke­res. »Egy ember csak félember 9346« jeliig, a kiadóba. Szilvásváradon 174 n.­öl házhely eladó. Ér­deklődni: ózd, Lech- ner Ödön u. 27. Tóth József né. Eladó XVII., 2 szoba, összkomfortos családi ház, 200 n.-öl telek­kel, 2 szoba, össz­komfortos, tanácsi la» kás cserével. Érdek­lődni 12 órától 19 óráig Csatár Ferenc- né, XVII., 1171 Bp. Perec út 48. 27 éves, 180 cm ma­gas, nőtlen, 'Lakással, autóval rendelkező építészmérnök, megis­merkedne kifejezetten csinos lánnyal, házas­ság céljából, 18—23 évesig. Lehetőleg tele­fonos választ kérek. »Rád várak 9333« jel­igére a kiadóba. 45 éves, 161 cm .ma­gas, egyedüli élő szak­munkás férfi, megis­merkedne házasság céljából; 37—42 éves korig, egyedülálló nő­vel, lakás van, fény­képes levél előnyben. »Megértés, szeretet — 218959« jeligére a kis­pesti hirdetőbe. Parkettcsiszolást, ala­pozott lakkozást szo­lid áron — azonnalra — vállal kisiparos. 132-146. Modern és stílbútorok kárpitozását, átalakí­tását vállalom. Tele­fon: 338-475. Mosógép, háztartási gépek javítása laká­sán garanciával. Mo­torosszolgálat. 216- 465, 174-582. Mindennemű szőnye­get, bútorkárpitot, franciaágy-takarót, otthonában vegytisztí­tom. Specialista! Neo- color! 631-429. Tapétázást, festést, mázolást, bútormozga­tással, fóliatakarással közületeknek is azon­nalra vállalok. 319- 327. Mindenféle víz- és villanyszerelési mun­kát vállalunk kisipa­rosok. Telefon: 495­234, 16 órától. Csempézést, hideg­padló-burkolást, rövid határidőre garantált minőségben vállalok. 648-775. PVC-, parketta- sző­nyegragasztás, javítás, csiszolás, takarítás,, közületeknek is. 22- 56-56. Tapétázást, festést, mázolást, takarítást, parkettcsiszolást, lak­kozást, PVC-, sző­nyegpadló-ragasztást, bútormozgatással, fó­liatakarással, azonnal­ra is vállalok. Pon­tosság — minőség — garancia. 490-443. Tapétázást, lakásdeko­rálást, szobafestést, mázolást, luxus igény szerint, közületeknek is, azonnalra vállalok. Telefon; 497-889. Parketta-, padlócsiszo lást, világos lakko­zást, bútormozgatással, azonnalra, előrende­lésre, garanciával. 278-136, Vizmarthy. Energiatakarékosság — kazánok, fűtésrend­szerek, javítása, tisz­títása, beszabályozá­sa — 155-553, 683­867. VEGYES Telefonügyeletet elő nyös feltételekkel vál­lalok. 330-082. Németjuhász kutya kölykök, fekete, raj­zos, törzskönyvezett szülőktől eladók. Bp. XX., Pesterzsébet, Magyar u. 88. Tele­fon: 478-479. Állatbarátok segítségét keresem, szabadban élő, nagyon szép ci­cák elhelyezésére. — »Kandúr Bandi 9299« jeligére a kiadóba. Eladó 50 q szabolcsi jonathán alma és 10 q starking alma vagy kukoricára cserélhető. Márkus Károly, Zá­hony-Győröcske, Vá­ci Mihály u. 27. Neonvilágítással 2 db kis kirakat bérbe vagy eladó. Körúti forgalmas helyen, ka­pu alatt a IX. ker& letben. Telefon: 138­329, este.____________ Fogsor javítás leggyor­sabban, Majakovszkij u. 95.-ben: 224-105. Trolimegálló kapunál. Szombaton tizenhá­romig. Bélyeggyűjteményt, ré­gi levelet, képeslapot állandóan vásárol Schiller bélyegszaküz- let. VII., Barcsay 6. (Lenin krt. 19. sa­rok.) 223-000. Stíl és modern búto­rok javítását vállal­ják asztalos és kárpi­tos mesterek. Munka­időben; 401-813, este 20 óráig: 417-993. Rovar- és rágcsálóirtás garanciával, gyorsan, diszkréten. Melczer gázmester: 34-34-34. Árengedményes ablak-, szőnyeg-, bútorkárpit- tisztítást, légmentes szigetelést, azonnalra 42-62-12. Lépcsőházak takarítá­sát, ajtó-, ablak- és nagytakarítást válla­lok. Közületnek is. Telefon: 633-921, Da- nyi Józsefné, XV., Őrjárat u. 29. KÖZLEMÉNYEK Ajándékot vesz . .ajándékot kap! Csak a KERAVILL Nyugati pu. melletti szaküzletében. 800 Ft feletti vásárlás esetén ajándékutal“ vánnyal lepi meg önt a KERA­VILL. V., Rudas László u. 27. Le­nin krt. sarok. Tenor próbaéneklést hirdet a Ma­gyar Rádió és Televízió Énekkara. Korhatár 35 év. Biztos kottaolvasá­si készséggel rendelkezők és kép­zett hangúak jelentkezését várjuk. Az írásbeli jelentkezéseket decem­ber 20-ig kérjük beküldeni, igenei végzettség és énekkari gyakorlat feltüntetésével az alábbi címre: Magyar Rádió zenei főosztály, ) Budapest. A borítékra kérjük ráír­ni: Próbaéneklés. Az Építő-, Fa- és Építőanyagipa­ri Dolgozók Szakszervezete és az Ybl Miklós Építőipari Műszaki Fő­iskola díszoklevelet és emlékpla­kettet kíván adományozni azoknak az építőipari szakembereknek, akik tanulmányaikat a volt Budapesti Állami Felső Építő Ipariskolában 50 évvel ezelőtt fejezték be és munkájukkal a magyar építőipar­nak elismerést szereztek. A dísz­oklevél megadásához kérjük, szí­veskedjenek beküldeni az YMÉMF főigazgatói hivatalába 1 db önélet­rajzot, mely a szakmai tevékeny­ségüket is tartalmazza és a jelen­legi, illetve az utolsó munkahelyük ajánlását. Határidő: 1981. május 31. Főiskolánk címe: Bp. XIV., Thö­köly út 74. Pébégázfogyasztók figyelem! Az 1980. március 1. és október 30. kö­zött vásárolt Kárpát—5. típusú pé- bégáztűzhelyek főzőégő csapjait — szériahiba miatt — ki kell cserélni. A díjmentes javítás időpontjáról a gázszolgáltató vállalatok értesí­tik a nyilvántartásukban szereplő Kárpát—5. típusú tűzhelytulajdono­sokat. A csapcsere gyors és zök­kenőmentes lebonyolítása érdeké­ben kérjük a t. fogyasztókat, hogy a megjelölt időpontban feltétlenül tartózkodjanak otthon vagy elhá­ríthatatlan akadályoztatás esetén kérjenek más időpontot a gázszol­gáltató vállalattól. Felhívjuk azok figyelmét, akik 1980. március 1. és október 30. között vásároltak Kár­pát—5. típusú gáztűzhelyet és azt nem a gázszolgáltató vállalattal helyeztették üzembe, hogy a biz­tonsági okokból szükséges, díjmen­tes javítás érdekében jelentkezze­nek a területileg illetékes gázszol­gáltató vállalatnál, a gázkészülék garanciajegyén feltüntetett hibafel­vevőhelyeken. OKGT — RAMOVILL Elveszett a Pest-budai Vendéglá­tó V. SZÁLLÍTÁS. Bp. I., Hess András tér 4. MNB 217-10522, 4X2 cm-es méretű, használt bélyegzője. A bélyegzők 1-től 10-ig arab sor­számmal vannak ellátva, a bélyeg­ző jobb sarkában kiemelt számok­kal. A fent jelzett összes bélyegző érvénytelen. Két lottó hét külön szerencséje! Egy héttel korábban vásárolja meg és küldje be 52. heti és 1981. 1. he­ti lottószelvényeit! Hetenként fő­nyeremény: hétvégi faház, továb­bá hétezer forintos nyereményvá­sárlási utalványok. A rendkívüli sorsoláson a decemberi előfizeté­ses és a december 25-ig beérkezett januári előfizetéses lottószelvények is részt vesznek! 'li as egéss családnak! Játékáruk, Hanglemezek, ajándékcikkek, üveg-, porcelán és kerámia áruk, Háztartási kisgépek, híradástechnikai és lakásvilágítási cikkek és még számtalan árn gazdag választékával karácsonyi áruház várjuk kedves vásárlóinkat Centrum Áruház

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék