Népszava, 1980. december (108. évfolyam, 282–305. sz.)

1980-12-16 / 294. szám

8 NÉPSZAVA 198 0. december 16. M IE ID) ID) II M (0) 7L A\ 11 K 1980. DECEMBER 16. KEDD A Nap kel 7 óra 26 perc­kor, nyugszik 15 óra 54 perckor. Szeretettel köszönniük névnapjukon retÁ;a nevű kedves olvasóinkat — A Belügyminiszté­rium, illetve a Hazafias Népfront kiváló társadal­mi munkáért kitüntetését huszonnégyen kapták meg. összesen hetvenen részesültek különböző el­ismerésben, jutalomban a Komárom megyei önkén­tes rendőrök vasárnap Tatabányán megtartott, 25 éves jubileumi tanácsko­zásán. A megyében az ön­kéntes rendőrök legna­gyobb arányban munká­sok, s örvendetes, hogy sok fiatal kapcsolódik be ebbe a munkába. — Húsz távfűtéses, össz­komfortos lakás hétfői át­adásával Kazincbarcika teljesítette ötödik ötéves fejlesztési tervét. Az el­telt tervciklusban össze­sen 1970 lakást adtak át. Ebből a bányászlakás-épí- tési akció keretében mint­egy ötszáz család jutott korszerű otthonhoz. — Egész napos lakodal­mas játékokat tartottak régi hagyományként va­sárnap a Csongrád megyei Forráskúton. Ősidők óta ugyanis ilyentájt, Luca napja körül gyakori az esküvő, s az ezzel össze­függő egész falura szóló mulatság. — Két fegyveres bandi­ta vasárnap behatolt egy Los Angeles-i étterembe. A rablók kifosztották a pénztárt, elvették a ven­dégek pénzét és ékszereit, majd az étterem hátsó he­lyiségébe terelték őket és tüzet nyitottak rájuk. Négy vendég meghalt, öten megsebesültek. — Konténerben szállít­ják a tápot a háztáji és kisegítő gazdaságoknak Bács-Kiskun megyében. Ez különösen ott előnyös, ahol 20—30 sertést tarta­nak, mert megtakarítható a papírzsákok költsége. A Gabonaforgalmi Vállalat kedvezményes fuvarkölt­séggel szállítja a takar­mánykeveréket a megren­delőknek. — Különleges szállít­mány érkezett vasárnap este Norvégiából a Feri­hegyi repülőtérre, a csab- rendeki Egyetértés Tsz számára: 450 kék róka. Az értékes állatokkal a gaz­daság a törzstenyészetet gyarapítja. A kék rókákat hétfőn továbbszállították a Bakonyba. — Rekordnagyságú zsák­mányt — hetven kilo­gramm heroin-alapanya­got — foglalt le az olasz rendőrség Parma közelé­ben egy kábítószer-ellenes razzia során. A heroin­alapanyagot két autóbusz­gumiabroncsba rejtették el. A zsákmány fekete­piaci értéke megközelíti a 90 millió dollárt. — Mély részvét mellett kísérték utolsó útjára vasárnap délelőtt Farkas­réten Várady György ér­demes művészt, a Vidám Színpad 54 éves korában elhunyt főrendezőjét. — Honvédelmi klubot alakítottak a Kaposvári Tanítóképző Főiskolán az MHSZ Somogy megyei és Kaposvár városi vezetősé­ge segítségével. A klub célja, hogy segítséget nyújtson a leendő peda­gógusoknak a hazafias­honvédelmi nevelés ered­ményes végzéséhez, a maj­dani tanítványokkal való gyakorlati foglalkozások­hoz. — Vasárnap sem pihen­tek Siófok legkedveltebb üzletének, a Sió Áruház­nak a bővítésén dolgozók. A kivitelező, a Somogy megyei Állami Építőipari Vállalat munkásai mellett több alvállalkozó végez­te az utolsó simításokat az épület környékén és a bel­ső berendezések elhelye­zésén, valamint a raktá­rak áruval való feltölté­sen. — Csehszlovákia, Len­gyelország é$ Jugoszlávia után a Német Demokrati­kus Köztársaságba is szállítottak Tatabányáról a Warman típusú külön­leges zagyszivattyúkból, amelyeket a szénbányák központi műhelyében gyártanak. A típus alkat­részei jól ellenállnak a ko­pásnak, a korróziónak, s a szivattyú még a fej­nagyságú szilárd anyagok szállítására is alkalmas. — A félmillió kötetes szegedi Somogyi Könyv­tárban vasárnap könyvvá­sárt rendeztek. Elsősor­ban a boltokban nem kap­ható különleges helytör­téneti kiadványokat árusí­tották. Nagy részüket ma­guk a könyvtár dolgozói nyomtatták, illetve sok­szorosították. MAGAS LÓ Ezen szokott ülni, mikor a beosztottaival beszél — A debreceni Arany­bika-szálló, bővítéssel egybekötött rekonstruk­ciója befejeződött. A hí­res vendéglátóegység pa­tinás épületét 300 ágyas új szárnnyal bővítették, s a régi szárny felújításá­val együtt jelenleg már 600 szállóvendéget fogad­hatnak. — Jugoszlávia új, leg­korszerűbb, évi 40 millió amperóra teljesítményű akkumulátorgyárát a szer­biai Valjevon felavat-: ták. A gyár termékeinek kétharmadát a Szovjet­unióba, Bulgáriába, Ku­bába, Spanyolországba és más államokba fogja ex­portálni. — Reprezentatív tárlat­tal mutatkoztak be a Mis­kolcon élő képzőművészek Pécsett, a Mecsekaljai Ga­lériában vasárnap meg­nyílt kiállításon. Kilenc festő, öt grafikus és há­rom szobrász munkái lát­hatók. Az észak-magyar­országi alkotóknak ez az eddigi legnagyobb, leg­teljesebb bemutatója a dunántúli városban. — Muray Róbert grafi­kusművész és állatfestő, Témám a természet című tárlata nyílt meg vasár­nap a dombóvári művelő­dési központban. A kiállí­táson mintegy félszáz fest­mény, rajz, grafika lát­ható. — Pótkocsis tehergép­kocsiba ütközött egy zsú­folt autóbusz Mexikó északnyugati részén szom­batra virradóra. A fron­tális ütközés következté­ben 37 személy — köztük tíz gyermek — meghalt, 18 embert kórházba szál­lítottak. Többnek az álla­pota súlyos. — Termékbemutató ki­állítás nyílt hétfőn Salgó­tarjánban a KIOSZ me­gyei szervezete, a megyei tanács és a kisipari ter­meltető vállalat rendezé­sében. Különösen nagy érdeklődést váltott ki a hi­ánycikkbörze. Már a meg­nyitás napján sikerült egy sor háztartási árucikk gyártásában megállapod­ni a megrendelő vállala­tok és kisiparosok között. — A dél-alföldi táj szá­mos jellegzetes mezőgaz­dasági termékét, fűszerét, így a szegedi paprikát, a makói hagymát, a szen­tesi zöldséget is felhasz­nálja választékbővítésre a Csongrád megyei Tejipari Vállalat. A legfrissebb újdonságuk a csípős fű­szerpaprika-őrleménnyel zamatosított, színesített krémtúró. — Az Operaház igazga­tósága közli, hogy Galina Savova megbetegedése miatt december 20-án, szombaton az Erkel Szín­házban a Tosca címszere­pében Nadia Stefan lép fel. Ezen az estén mutat­kozik be Cavaradossi sze­repében Sebastian Gonza­lez chilei tenorista. Az olasz nyelvű előadás kar­mestere Giuseppe Patane. — Megindulhatott a forgalom a Kettős-Körös helyreállított hídján, amely Békés és Tarhos között biztosítja a közle­kedést. A betonszerkezet végleges megszilárdulá­sáig, csak személygépko­csik és az öt tonnánál könnyebb teherautók ha­ladhatnak át. Az autóbusz­utasok átszállással foly­tathatják útjukat. Halálos balesetek — Lányi László, a Szocialista Hazáért Ér­demrend kitüntetettje 80 éves korában el­hunyt. Temetése decem­ber 19-én (pénteken) 14.30 órakor lesz a Far­kasréti temetőben. — Varga István, a Szocialista Hazáért Ér­demrend tulajdonosa, aki 1919 óta volt tagja a pártnak, 89 éves ko­rában elhunyt. Teme­tése 1980. december 17- én 14 órakor lesz a diósdi temetőben. A hét végén 115 szemé­lyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset tör­tént. Ebből 7 halálos, 50 súlyos és 58 könnyű sérü- léses kimenetelű volt. Egy személygépkocsi el­ütötte Kecskemét belte­rületén a kerékpárján ha­ladó Kalocsai István 37 éves gépkocsivezető, kecs­keméti lakost. Kalocsai súlyos sérüléseibe a kór­házba szállítás után bele­halt. A vizsgálat eddigi adatai szerint a kerékpá­ros nem adta meg az el­sőbbséget. Lovas fogatával egy mozdonynak ütközött és a helyszínen meghalt Var- sánygyüre (Szabolcs me­gye) belterületén egy so­rompó nélküli vasúti át­járóban Baraté Gyula 45 éves segédmunkás, helyi lakos. Két utasa súlyos sérülést szenvedett. A vizsgálat eddigi adatai szerint Baraté Gyula fi­gyelmetlenül hajtott a vasúti sínekre. Nem adott elsőbbséget a XVIII. kerület, Vörös Hadsereg útja 182. számú ház előtt Boczkó Zoltán 65 éves nyugdíjas, buda­pesti lakos személygép­kocsijával és összeütközött egy 50-es jelzésű villa­mossal. Boczkó Zoltán a helyszínen meghalt. MIIT ÚTIM- MIT IHMILIIMO Televízió m 9.00: 9.05­10.55: 11.15: 14.25­16.03: 16.10: Tv-torna-10.55: Iskolatévé. FF. Óvodások filmműsora Kisfilm-összeállítás Plim — A pórul járt farkaskölyök. FF. Röpsuli. Ism.-16.00: Iskolatévé. FF. Hírek Ellery Quinn Amerikai bűnügyi tévéfilm A halálos ugrás A film főszereplője a világhírű detektívregény- író. Az első filmkockákon megjelenik egy hölgy, aki pillanatokon belül meghal, öt embert gyanúsítanak. Az író felteszi a kérdést: Ki a gyorsabb észjárású? ... Nyomozzunk együtt... Postafiók 250. Takács Mari műsora Mindenki iskolája. FF. „Cuba si.. A Horizont szerkesztőség műsora A múlt héten Kuba üdülőhelyeit, modern lakótelepeit ismerhettük meg. A mai harminc percben a két kongresszus között eltelt időszak eredményeit és gondjait elemzik, bemutatva az új gazdasági intézkedések gyakorlati megvalósítását is... 19.10: Tv-torna 19.15: Mese Jó bizonyítványért jó könyvet 19.30: Tv-híradó 20.00: Sándor Mátyás Tévéfilmsorozat VI/2. 21.00: Stúdió ’80 A Televízió kulturális hetilapja 22.00: Falusi történet. FF. A pécsi körzeti stúdió riport­dokumentumműsora Történet — mindenki számára, szomorú tanulságul... 22.20: Tv-híradó 3. nn 17.05: 17.20: 18.30: 17.25: Izvesztyija Kupa Csehszlovákia— Svédország jégkorongmérkőzés 19.30: Tv-híradó 20.00: Rajz, mint fegyver Svéd rövidfilmsorozat A filmsorozat befejező részében Louis Alexandre Gossét ismerhetik meg a nézők. A XIX. századi Párizs jellegzetes alakja ő, aki Andre Gill néven vált kora előtt ismertté. Jelentős szerepet játszott a közvélemény alakításában, a párizsiak kedvence volt, az újságillusztrátorok „Offenbachjának” nevezték. 20.30: Operaváltozatok egy Goethe-témára Mefisztó. Ism. 21.10: Tv-híradó 2. 21.35: Izvesztyija Kupa Szovjetunió— Finnország jégkorongmérkőzés Szlovák televízió 9.00: Iskolatévé. 9.20: Mese. 9.30: Kék fény. 10.00: Tévéjáték. Ism. 11.15: Az irányításról. 15.05: Is­kolatévé. 15.30: Ipari tanulók műsora. 16.00: A tudomány és a technika világa. 16.50: Iskolaté­vé. 17.40: Csehszlovákia—Svéd­ország Izvesztyija Kupa jégko­rongmérkőzés. 19.10: Mese. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Kubai film. 21.10: Dokumentumműsor. 22.00: Tv-híradó. 22.30: Zenés műsor. Rádió 4.25: 8.27: 8.57: 9.44: 10.05: 10.35: 11.39: 12.00: 12.20: 12.35: 12.50: 14.06: 14.42: 15.10: 15.28: 16.05: 16.27: 17.07: 17.31: 17.45: 18.15: 18.30: 19.15: 20.08: Jó reggelt! Tűnődés a „Gyorsuló idő” ben Népdalok, néptáncok Zenés képeskönyv MR 10—14 Romantikus zene Szép remények Déli krónika Ki nyer ma? Törvénykönyv — az alkoholszondáról A Rádió Dalszínháza Loewe: My Fair Lady Nóták Arcképek a bolgár irodalomból Ivan Vazov. Ism. Angol madrigálok Nyitnikék Filmsztárok énekelnek Magyar előadóművészek Geiger György trombitál Bogár Zsuzsika búcsúzik Sütő András novellája Gulyás László: Este a fonóban A Szabó család Hol volt, hol nem volt.. Esti Magazin Lemezmúzeum Wilhelm Furtwängler vezényel A szomszéd rétje Beszélgetések az osztrák gazdaságról Színes népi muzsika Tudomány és gyakorlat Orvostechnikai újdonságok a Medicorban Dohnányi Ernő saját feldolgozásaiból zongorázik Sporthíreik Tíz perc külpolitika Donizetti: A farsang csütörtökje Egyfelvonásos opera Jascha Heifetz hegedül, Emanuel Bay zongorázik Bálint János cimbalmozik 20.35 21.07 21.40 22.15 22.20 22.30 23.33 0.10 4.25: A Petőfi rádió reggeli zenés műsora 8.05: Indulók fúvószenekarra 8.33: Társalgó Két óra irodalomkedvelőknek 10.33: Zenedélelőtt Régi slágerek a Yardbirds együttes előadásában — Stamitz: A-dúr szimfónia — Szörényi Levente énekel — A Space együttes játszik — A Tymes együttes műsorából — Bengráf József—Végvári Rezső: Három magyar tánc — Sacha Distel énekel — Purcell—Lewis: Didó búcsúja — Kútvölgyi Erzsébet felvételeiből — Paco Alonso és a Pachuco együttes játszik — Világslágerek Ringó Starr előadásában 12.25: Látószög 12.33: Melódiakoktél 13.28: A gyermekeknek írta: Bartók Béla 14.00: Zenés délután kettőtől — hatig Operaslágerek — Tánczenei koktél — Könyvről könyvért — Örökzöld dallamok — Csúcsforgalom (Találkozóhely: az ÁB kárrendezési igazgatóságánál, Bp., XI., Hamzsabégi u. 60. — Telefon, az adás ideje alatt: 343-732) 18.00: Tip-Top Parádé A Sweet együttes felvételeiből 18.33: Beszélni nehéz 18.45: Barangolás régi hanglemezek között Margarethe Matzenauer énekel % 19.03: Népi zene, nóták 19.20: Legyen világosság!... 19.30: Csak fiataloknak! 20.33: Mindenki könyvtára Bárány Tamás: Velünk kezdődik minden 21.03: Patience. Részi. 21.40: Táncmuzsika XVII—XVIII. századi gyűjteményekből 22.00: Zeneközeiben a hallgató Ami elhangzott és ami még nem (Kérdéseket, az adás idejében, a 338-738-as és a 130-802-es telefonon lehet feltenni) 3. MŰSOR 9.00: Iskolarádió 9.30: Kovács Béla klarinétozik, Falvai Sándor zongorázik és a Bartók Vonósnégyes játszik 0 10.31: Dzsesszfelvételekből 0 Christoph Spendel együttesének hangversenye 11.05: Pacius: Károly király vadászaton 0 Kétfelvonásos opera 12.38: Romantikus kórusmu^sia 0 13.07: Gyöngy, igazgyöngy illik a fekete koráihoz 13.37: Haydn-mű vek 0 15.00: Iskolarádió 16.25: öt perc technika. Ism. 15.30: Francia barokk szerzők műveiből 0 16.25: Mi a véleményed? Ifjúsági Rádió Politikai vitaműsor 16.45: Joan Sutherland operaáriákat énekel 0 17.28: Herbert von Karajan vezényel 0 19.05: Iskolarádió 19.35: Modern írók portréi Franciás Jammes 19.55: Bemard Ladysz operaáriákat énekel 0 20.27: Zongoramuzsika ® 21.21: Hangfelvételek — felsőfokon 0 Bach: Hat motetta ^fordulók ALVINCZY SÁNDOR (1852—1925) író és nyélvpedagógus, új­ságíró és lapszerkesztő halálának 55. évforduló­ja. SOMERSET MAUGHAM (1874—1965) világhírű angol író, elbe­szélő és drámaíró 15 esz­tendeje halt meg. • 1ÄKAS ml1 nniuuinumiui ® V*S-»‘Í vcu t

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék