Népszava, 1981. augusztus (109. évfolyam, 179–203. sz.)

1981-08-11 / 187. szám

10 KEDD, 1981. AUGUSZTUS 11. NÉPSZAVA HALÁLOZÁS A SZOT Társadalombiztosítási Főigazgatóság és a Budapesti és Pest megyei Társadalombiztosí­tási Igazgatóság pártszervezete, az igazgatóság vezetősége és a család mély fájdalommal tudatja, hogy Brádt Borbála nyugdíjas főelőadó 52 éves korában 1981. VII. 29-én elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 1981. VIII. 14-én 9 órakor lesz a Rákoske­resztúri új köztemetőben. Emlé­két szeretettel megőrizzük. Mihala György esztergályos, a Vegyipari Gépgyár nyugdíjas dolgozója 62 éves korában várat­lanul elhunyt. Búcsúztatása 1981. augusztus 14-én 10 órakor lesz az új köztemetőben. Gyászolják test­vérei. Mély fájdalommal tudatjuk, mindazokkal, akik tisztelték és szerették, hogy özv. Vanczák Béláné elhunyt. Hamvait drága férje Vanczák Béla hamvaival együtt kisérjük utolsó útjukra augusztus 13-án fél 12 órakor a Farkasréti temetőben. Gyászoló gyermekeik. Állási A NÉPSZAVA LAPKIADÓ VÁLLALAT FELVESZ expedíciós részlegébe 1 műszakos munkakörbe NŐI DOLGOZÓT Jelentkezés: Telefon: 209-297 Budapest XIII., Váci út 73. sz. Felveszünk központi­fűtés-szerelő, lakatos, hegesztő és segédmun­kásokat. Munkásszál­lást biztosítunk. Je­lentkezés: Budapest VII. kér., Hernád u. 45. Universal Ipari Szövetkezet. TEK Vállalathoz fel­sőfokú végzettséggel rendelkező számviteli osztályvezető helyettest felveszünk. Jelentke­zés: MIGÉRT Vállalat Bp. VI., Népköztársa­ság útja 2. Szilvái Jó- zsefné, személyzeti osztály. Telefon: 316- 355. A Fővárosi Nagycir­kusz azonnali belépés­sel felvesz porond- munkás, takarító, né­zőtéri (jegykezelő) dol­gozókat . Jelentkezés a műszaki vezetőnél sze­mélyesen, vagy a 229- 630 telefonon. Az Országos Mentő- szolgálat — budapesti mentőszervezete felvé­telire keres gazdasági ügyvezetőt. Jelentkezés személyesen: B u d a pes t V., Markó u. 22. I. emelet, 104. szoba. A Fővárosi Ásványvíz- és Jégipari Vállalat sürgősen felvételre ke­res: garázsmestert és autóbuszvezetőt. Jef lentkezés: Bp. XIII., Jász u. 100. Szállítá­si osztály. Takács László, oszt. vez. Te­lefon: 491-795. Azonnali felvételre ke­resünk szakképzett cipőelőadót. Fizetés megállapodás szerint. Jelentkezést kérjük Budapest VII., Rákó­czi út 30. Szövetkeze­ti Áruház vezetőjénél. Gépi adatfeldolgozói gyakorlattal rendelke­ző, felsőfokú végzett­ségű szakembert kere­sünk, szervezési osz­tályunkra. Jelentkezés: Kavicsbánya Vállalat, V., Báthori u. 5. fél­emelet. Telefon: 328- 142. Bolti pénztárosokat felvesz a Fővárosi Ci­pőbolt Vállalat. Kez­dőket betanítunk. Je­lentkezés: a vállalat munkaügyi osztályán, Bp. V., Bajcsy-Zs. út 66—68. Telefon: 327- 370. XX. kerületiek figye­lem! Az Építőipari Szállítási Vállalat 1. sz. Üzemegység Dél­pesti kirendeltségi az alábbi munkakörök betöltésére hirdet fel­vételt': autószerelő, karosszéria lakatos, autóvillamossági mű­szerész szakmunkások, akkumulátor kezelő, gépkocsijavításban fog­lalkoztatható egyéb szak- és betanított munkások. Ü zem fenn­tartási területre kő­műves, csőszerelő, géplakatos, tmk-laka­tos szakmunkásokat és betanított munkásokat, magasnyomású gázka­zán kezelésére képesí­téssel rendelkező ka­zánfűtőt. Jelentkezés: Budapest XX., Helsin­ki u. 105. Telefon: 571-233/200, 774-963. Nehézgépek, autóda­ruik, földmunkagépek szerelésében jártas — szak- és betanított munkások. Jelentkezés: Budapest XX., Hel­sinki u. 105. Nehéz­gépjavító műhely. Te­lefon: 775-963, 571­233/234. — Vidékiek részére munkásszállást biztosítunk. Javító-szolgáltató szö­vetkezet keres: ipari, kereskedelmi hűtőgé­pek javításában jártas hűtőgépszerelőt, vala­mint belső munkára hegesztőlakatost és se­gédmunkást. Jelentkez­ni lehet a 310-153, 111-279 telefonszámo­kon. A Néprajzi Múzeum felvételire keres napi 4 órára takarítót és költségvetési számvi­teliben jártas gazda­sági ügyintézőt. Je­lentkezés tel.: 326­340. Országos intézet, veze­tő mellé, felvételre ke­res gép- és gyorsírni tudó titkárnőt, ön­életrajzokat »Egészség­ügy« jeligére a ki­adóba kérjük. Felvételre keresünk géplakatost, esztergá­lyost, síkköszörűst, ed­zőt, kézbesítőt, taka­rítónőt, fűtőt, raktári kiadót, segédmunkást, valamint férfi és női betanított munkásokat. Jelentkezés a munka­erőgazdálkodáson . Cím: SZIM Budapesti Köszörűgépgyára, Bu­dapest XIII., Váci út 19. Telefon: 498-320/ 125-ös mellék. Átszervezés miatt női portásokat, váltó mű­szakra, fűtő-karbantar­tót és 4 órás asztalost nappali műszakra fel­veszünk. 42. sz. Szak­munkástanuló Kollégi­um, Budapest XI., Mé­nesi út 94. Telefon: 669-904. A Föv. Weil Emil Kórház-Rendelőintézet azonnali belépéssel fel­vesz leltárellenőrt kö zépiskolai végzettség gél, lehetőleg egészség ügyi gyakorlattal. Je lentkezés: Bp. XIV. Uzsoki u. 29. Gazda sági osztályvezetőnél (faház). Azonnal felveszünk férfi és nő dolgozókat — csökkent munkaké­peseket is — műhely­ben történő, betanítha­tó előszerelés végzésé re. Jelentkezés: Csősze­relőipari Vállalat Bu dapest XI., Budafoki út 95—97. 2. sz. Sze relőipari Üzem. Tele­fon: %453-720/341, 345. Azonnali felvételre KERESÜNK mérlegképes könyvelői képzettséggel BÉR. ELSZÁMOLÁSI OSZTÁLY­VEZETŐT. Jelentkezés': Fővárosi 1. sz. Építőipari Vállalat, Budapest XI., Bánk bán u. 17. Személyzeti osztály. Tel.: 665-523. A Gyógyászati Segéd­eszközök Gyára, azon­nali belépéssel alkal­maz: gépkönyvelőt, szobafestő-mázolót, villanyszerelőt, csiszo­lót, ortopéd cipészt, portást, raktári ki­adót, bádogost, csoma- golót. Esztergályost (kereseti lehetőség: 4000 Ft-tól 4500 Ft-ig). Minőség ellenőrt (for­gácsoló területen, kere­seti lehetőség: 3500 Ft- tól 4500 Ft-ig). Jelent­kezés; a Gyógyászati Segédeszközök Gyára, Budapest XIII., Dó­zsa György u. 144. Munkaügy, telefon: 496-918 (119 mellék). Monor nagyközségi Kö­zös Tanács V. B. fel­vételt hirdet műszaki csoportvezetői munka­körbe, mérnök vagy főiskolai végzettségű személy részére. Állam­igazgatási gyakorlattal rendelkezők előnyben. JeJentikezés személyesen vagy írásban, részletes önéletrajzzal a vb-tit- kárnál, 2200 Monor, Kossuth L. u. 71. Te­lefon: 121, 91. Gépészeti műszaki raj­zolót keresünk szer­kesztési osztályunkra. Jelentkezés szombat kivételével a 223-226/ 35 melléken, az osz­tályvezetőnél. Csőszerelőipari Vállalat felvesz őrportás mun­kakörbe dolgozókat. Jelentkezés: Budapest XI., Budafoki út 95— 97. Rendészet. Tele­fon: 453-720/230. híradás. TECHNIKUS VILLAMOS. MÉRNÖKÖT KERES elektronikus* finommechanikai középvállalat elektromos fejlesztő laboratórium vezetésére. Jelige: »Kinotechnika« Monori Gyáregységünk TMK műhelyébe felve­szünk: csőszerelő, vil­lanyszerelő, géplakatos szakmunkásokat. Je­lentkezés: Monor, Ipar u. 3. Film technikai Vállalat III. gyáregy­sége. Gépésztechnikus több szakmával, valamint vegyésztechnikus nő, állást változtatnak Lakásmegoldás szüksé­ges. Válaszokat: »Vi­dék is érdekel 65552« jeligére a székesfehér­vári hirdetőbe. ÉRETTSÉGIZETT DOLGOZÓT DEVIZA­SZÁMLÁZÓ MUNKAKÖRBE FELVESZÜNK MAGYAR HIRDETŐ Budapest V., Felszabadulás tér 1. Tel.: 178-543. A Fővárosi István Kórház-Rendelőintézet Kállai Éva Kórháza, felvételre keres: taka­rító (férfi, nő, lehet nyugdíjas is), segéd­ápolónő (lehet férfi is), műtőssegéd, beteg- szállító. Jelentkezés: Budapest VIII., Kun u. 4. 1081. Intézetve­zető, főnővér-helyettes- nél. Antik, stílbútort, ha­gyatékot, variabűtoro- kat, szőnyegeket, órát, festményt, vitrintár­gyakat magas áron veszek. Hívásra azon­nal megyek. 333-426. 17 órától a 140-902. Budapest Főv. Tan. V. B. Róbert krt. Kór­ház-Rendelőintézet, 1134 Bp. Róbert Ká­roly krt. 82—84. fel vesz: statisztikust, vil­lanyszerelőt, mosodai dolgozót (éjszakai munkára). Jelentkezni lehet az Intézet mun kaügyi osztályán. , Vásárolok variabútoro- ikat, szekrénysorokat, retoamiókat, he verőket, garnitúrákat, hitb ásat is, dísztárgyaikat, por- celánfáigurákat, hagya­tékot', festményeket. — 332-275. Néhány éves gyakor­lattal rendelkező köny­velőt és kalkulátort al­kalmaznánk. Gépírni tudók előnyben! Nyug­díjas is jelentkezhet. Előzetes telefoni je­lentkezést kérünk a 355-171 telefonszámon Az Autó- és Alkatrész­kereskedelmi Vállalat felvételt hirdet az alábbi munkakörök be­töltésére: leltárellenőr, leltárkiértékelő, köz­gazdász, gyors-gépíró, bérelszámoló, pénzügyi előadó. Jelentkezés: Budapest VI., Paulay Ede u. 50. munkaügyi osztály, vagy a 225- 836 telefonszámon. Felvételre keresünk, azonnali belépéssel, központi szabászatunk- rajzoló-vágósza- bászt, valamint szabá- szati munkára térítő­két betanítunk, egy műszakos üzemben. Je­lentkezés: Pannónia HISZ. Bp. XIV., Thö­köly út 46. Telefon: 429-683. A FŐVÁROSI AUTÓTAXI VÁLLALAT FELVÉTELT HIRDET MELLÉK­FOGLALKOZÁSÜ FÉRFI ÉS NŐI TAXI- GÉPKOCSI­VEZETŐ MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE (Főfoglalkozású gépjárművezetők részére is) FELTÉTEL: B-kategóriájú hivatásos jogosítvány; hatósági erkölcsi bizonyítvány; legalább kétéves gépjárművezetői gyakorlat. Jelentkezés: 01. ÜZEM­IGAZGATÓSÁG Budapest VII., Kertész utca 24. Telefon: 212-660. 02. ÜZEM­IGAZGATÓSÁG Budapest XI., Prielle Kornélia u. 45. Telefon: 452-550. 03. ÜZEM­IGAZGATÓSÁG Budapest IX., Könyves Kálmán körút 24. Telefon: 341-350. Felveszünk gáztüzelésű kazánhoz kazánkeze­lőt, 3 műszakos mun­kahely, lakatosokat 1 és 3 műszakba. Cím: PATEX Angyalföldi Szövőgyár, 1135 Bp. Fáy u. 81—83. Mun­kaerőgazdálkodás. Szövetkezetünk felvesz faipari üzemvezetőt. Cím: Budapest XX., Előd u. 35—37. Te­lefon: 478-632. Bútor összeköltözők. Elcse­rélném 60 nm 1 plusz 2 fél szobás, erkélyes, ebédlős, összkomfor­tos, új, tanácsi laká­som. Kérek 1 plusz félszobás, összkomfor­tost és egy szoba­konyhát. Minden meg­oldás érdekel. Cím: XIII., Madarász u. 31. II. 12. 18 óra után. Ritka lehetőség! A Sugár áruház közelé­ben, csendes, kertes, emeletes, központi fű- téses, új, négyszobás villa, garázzsal, be­költözhetően, fizetés- könnyítéssel eladó. Bármit beszámítunk. Két lakást is. Illeték minimális. 377-262, esténként. Hívjon bármikor! Ma­gas áron vásárolok ha­gyatékot, bútort, ruha neműt, tollat, vitrin- tárgyakat, könyveket képeket, limlomot. — Azonnal jövök! 420- 610. 143-849. Hagyatékért, varia- és sorszekré­nyekért, vitrintárgya­kért, festményekért, heverőikért, készpénz­zel fizetek. Hívásra azonnal megyek. Hívjon bizalommal! Csak hagyatékot, ruha­neműt, ágytollat és lim-lomot, magas áron veszek. Azonnal jö­vök! 630-552. Ruházat I Elcserélném Vili. ke rület, József krt. IIL emeleti, hívóliftes, 2 szoba-hallos, teljesen gázos! tott, új parket tás, 64 nm, tanácsi la­kásom és jó közieke désnél levő, saját tu lajdonú, 213 n.-öl hét végi telkem, panorá más kilátással, rajta 6x4 hétvégi faház. Vil­lany-víz lehetséges (Mechanikai Művek háta mögött). Kizáró­lag jó közlekedésnél és liftes házban, 3 szó ba, személyzetis kü lön bejáratú, 90—100 nm, utcai, lehetőleg VI—VI—VIII. kerületi szép lakásra. Telefon este 6—7 óra között 861-187. Vásárolok ruhaneműt, ágytollat, hagyatékot, vitrinifcárgy alkat, sző­nyeget, 'könyveket', lim­lomot. 121-705. Járműi Bevonulás miatt Volks wagen mikrobusz, sür gősen, jutányosán el­adó. Telefon: 267-779 Skoda 1000-res, 12 éves, üzemképes, érvé­nyes forgalmival, ol­csón eladó. Három százharminckilenc-ki- lenchatvan. Adás vétel Porcelánfejű babát ve­szek, (sérültet is). Kü/lön fejet is. Reggel és délután,: kettőtlzen- kettő — nógynyolcvan- ikettő. 177-426 azonnal Jövök. Veszek bútort, tollat, képeket, férfi és nőij ruhaneműt, sző nyeget, dísztárgyaikat, csilláro­kat, könyvet, régisé­get, limlomot, hagya tókot stb. Crj, vámkezelt, AEG Micromat 700 micro- hull ámú sütő, 30 000 Ft-ért eladó. Válaszo­kat »Micromat 262351« jeligére a Felszabadu­lás téri hirdetőbe. Alpesi, tetős faház, 12 nm eladó. Cím: 1161. Bp. XVI., Szepesi u. 37, napközben 372- 242. Lakás I Elcserélném 2 szoba, komfortos, pincés, I. emeleti, gázfűtésű, ta­nácsi lakásomat, más­fél szobás, külön be­járatú, komfortosra, belterületen (nem lakó­telepen) I—II. emele­tig. Bp. VII., Dob u. 60. I. 9. du. 5—7-ig. 100 000 kp.-vei lakás- megoldást keresek, 1 szoba plusz konyha. Minden megoldás érde­kel. Budapest vagy környéke. Telefon: 461-817, 18 óra után. Idős hölggyel eltartási szerződést kötne fia­tal ápolónő, 3 éves fiával. »Segítőkész 15648« jeligére a ki adóba. Elcserélném kertes, 2 szobás, komfortos, ke­vés munkával járó házfelügyelőségem és 470 n.-öl szőlő, gyü­mölcsös zórtkertemet, 2 szobás, tanácsi lakás­ra, vagy Pest környé­kire. Cím: Szabó And­rás, Bp. XIII., Viseg­rádi 69/D. Kisméretű, szabad ren­delkezésű lakást ven­nék, belterületen. »Készpénz 263878« jel igére Felszabadulás té ri hirdetőbe. Albérlet I Építész keres albérlet­re lakrészt. »Lehet ro­mos iis 262697« jeligé­re a Felszabadulás téri hirdetőbe vagy napköz­ben 668-636 tel. Vállalatnak, tsz-nek, vagy diákoknak Budán 3 személyes, teljesen önálló, összkomfortos lakrész, 22 nm-es szo­bával, garázshasználat' tál, szeptember 1-től, Cooptouriston keresz­tül kiadó. Telefon: 657-511, 18—22 óráig. 8 éves kislányommal sürgősen albérleti szo­ba, konyhát keresek, szeptemberi iskolakez­dés előtt. XVII., XVIII., XIX., X., XIV., XV. kerületben. Telefon: 571-967, nap­közben. Belterületi kis szoba, fiatalember részére ki­adó. »Ideiglenes beje­lentés 15669« jeligére a kiadóba. Ingatlan! Eladó Hernád község­ben, Koós utca 10. szám alatt 600 négy­szögöl termő szőlő, gyümölcsös tehermen­tesen, házhelynek is alkalmas. Érdeklődni: Hernád, Győri út 47. özv. Gálné. 3 szobás, 69 nm-es öröklakás, gépkocsitá­rolóval eladó, kp. plusz OTP. Vecsés, OTP-lakótelep B/2 I. emelet 22. Eladó 1 + 2 fél szo­bás 69 nm-es, nagy konyhá® új szövetke­zeti lakás, üj'pest, IV., Munkásotbhon 55. III. 10. Fürdővel szemben, 5 után. Házassági Pest környékén élő, 40 éves, 176 cm magas, gyermektelen, özvegy gépkezelő megismer­kedne lánnyal vagy el­vált asszonnyal, há­zasság céljából. Lakás van. »őszinteség 15601« jeligére a ki­adóba. 31 nm garzon örökla­kás kp.-ért eladó. XI., Orlay u. 2/b. II. 5. 17—19 óráig. Eladó 1981. november 1-i beköltözéssel II. kerület, Tárogató út 12. sz. alatt, egy 32 és fél négyzetméteres, szoba, komfortos la­kás. Érdeklődni a helyszínen, minden nap, este 17—20 óráig Ladányi. Természetet, utazást kedvelő, 23 éves, 179 cm magas, sötétszőke, káros szenvedélytől mentes, budapesti fia­talember keresi kor­ban, magasságban hoz­záillő leány ismeretsé­gét, kölcsönös szimpá­tia esetén, házasság céljából. Fényképes kézzel írott leveleket várok. »őszinteség- boldogság 15662« jel­igére a kiadóba. Eladó, azonnal beköl­tözhető, 50 nm örök­lakás, garázzsal, kis­kerttel. Érdeklődni: Bálintné, Bp. X., Ka- da u. 87., vagy tele­fonon: 574-222, napköz­ben. Eladó háromszobás, komfortos családi ház Rákoskerten. Tanácsi garzon cserelakás szük­séges. »Sürgős csere 15644« jeligére a ki­adóba. Budapesttől 20 km-re, Pátyon, az M—1-es út­tól 800 m-re, 355 n.-öl bekerített gyümölcsös eladó. Egyszázharminc- kettő-nyolcszáznyolc- vankilenc. Apa jón, 400 négyszög­öl telek, 70 000 Ft-ért eladó. Érdeklődni 461 817, 7 után. Elcserélném 3 szobás, összkomfortos, fél ház­részemet, újpesti, két­szobás, összkomfortos tanácsira, megegyezés­sel. Bp. IV., Nádor u. 21. Dráfiné. 25 éves, 175 cm ma- i, utazást, sportot zenét kedvelő férfi há­zasság céljából megis­merkedne hozzá illő komoly leánnyal. »Nem hiába 15650« jeligére a kiadóba. 46 éves, 175 cm ma­gas, magányos, 6aját otthonnal rendelkező férfi megismerkedne hozzáillő nővel, házas­ság céljából. »Piros szegfű 251250« jeligé­re az újpesti hirde­tőbe. 54 éves, 165 cm ma­gas, fiatalos, jó meg­jelenésű, elvált szak­munkás megismerkedne házasság céljából füg getlen nővel, lakás van. »Téged várlak 263897« jeligére a Fel- szabadulás téri hirde­tőbe. XVIII—XIX. kerület ben kérek nagyméretű családi házat, adok lakótelepi, II. emeleti 1 plusz 2 fél szobást nagykonyhást és 2 szoba, összkomfortos családi házat, XVIII. kerületben, közel egy­máshoz. Megkeresés de. 6—8-ig, du. 17— 20 óráig. Telefon: 585- 465. Pomázon új, négylaká­sos társasházban, 3 szobás, összkomfortos lakás, garázzsal plusz félkész manzárd lakás­sal, azonnal beköltöz­hetően eladó. Cím: Kovács Ferenc, Po- máz. Deák Ferenc ut­ca 13. Oktatási Irógépelést, helyesírást, könyvelést, legrövidebb idő alatt megtanul­hat. Teli.: 388-626. Pótvizsgára előkészít matematikus érettségi és osztályvizsga-tételek alapján. 427-413. Gépírást Intenzív mód­szerrel — gyors ered­ménnyel — megtanul­hat. 884-570. Matematikát tanítok, nagy gyakorlattal, ház­hoz megyek, pótvizs­gára felkészítek. Ér­deklődni: hétfőtől péntekig 353-735/313. 35 éves, 164 cm ma­gas, barna hajú, érett­ségizett, független nő, társaság hiányában ez­úton keresi annak a férfinak az ismeretsé­gét, aki kölcsönös szimpátia esetén társa lenne. Fényképpel ellá­tott levelet a Felsza­badulás téri hirdetőbe kérem. lel ige: »Még nem késő 263862«. Szolgáltatási Parkettacsiszolás, -lak­kozás világosítással, magasfényű lakkozás, közületeknek is. Ga­ranciával. Telefon: 450-681. Piszkos falak, tapéták tisztítása. Gádor, Nép­színház utca 34. 141- 501. Festést, mázolást, ta­pétázást vállal kisipa­ros, fóliás takarással, bútormozgatással, ga­ranciával. 353-686. Parkettcsiszolást, vilá­gos , magasfényű lakko­zást, garanciával, — azomnalra is vállalok. 315-684. Tapétázást, szobafes­tést, mázolást, takarí­tással, parkettcsiszolás­sal vállalunk. 132-342. Tapétázást, festést, má­zolást, fóliás takarás­sal, bútormozgatással, szőnyegpadló tisztítást, festés utáni takarítást, parketta le- és átra­kást. PVC-ragasztást, parketta csiszolást, lak­kozást garanciával, — azonnalra is vállalunk. 421-075. Parketta lerakást, csi­szolást, lakkozást ga­ranciával vállal kis­iparos. Tel.: 286-975, 477-849. KÖZLEMÉNYEK A „Sztárcsinálók” című rock- operával vendégszerepei Buda­pesten augusztus 15-től 31-ig a Rockszínház. Az előadások helye: Óbuda, Hajógyári Sziget, Május 9. Park. Közlekedés: a 6-os, 55-ös és 86-os autóbusszal a Miklós téri végállomásig, onnan a 142-es autóbusz a szigetre visz. Kezdés előtt és előadás után sűrített já­ratok! A Batthyány tértől HÉV- vel is elérhető, leszállás a Mo­zaik utca megállónál. Gépkocsi­val is megközelíthető, a szigeten parkoló van! Jegyek válthatók: a Színházak Központi Jegyirodájá­ban, a Thália Színház szervezési osztályán, a Vörösmarty téri jegyirodában és a következő mo­zikban: Corvin, Szikra, Puskin, Bartók, Uránia, Kőbánya és Óbuda. Az Egressy Béni hivatásos fér­fikórus minden szólamában meghallgatást tart keddenként és csütörtökönként fél 9-től fél 11 óráig. Olyan személyek jelent­kezhetnek, akiknek alapfokú ze­nei képzettségük van. A meg­hallgatás helye: Budapest VIII., Kőfaragó u. 12., a VASAS Mű­vészegyüttes székháza. Lakatos kisiparos vál­lalja kerítések, kapuk, fém nyílászárók, rács­szerkezetek, korlátok, garázskapuk készítését. Bp. Rákosszentmihály, XVI., Pozsonyi út 35. 1162. Száraz parkettesiszo- lást, lakkozást, szalag- poTketto fektetést vál­fajok, minőségi ki vitel­ben'. 685-335. Parkettás mester — anyaggal is vállal, par­kettázást, átrakást, csi­szolást, lakkozást, — PVC szőnyegpadló fek­tetést. Tel.: 34-34-34 Tapétázást, mázolást, festést, nagytakarítást, parkettlerakást, pa r­kettcsiszolást, lakko­zást, PVC szőnyegpad­ló ragasztást, bútor­mozgatással, fóliatalka- rássali, azonnalira, elő­jegyzésre vállalunk. — Pontosság, minőség, garancia. 490-443. Parketta csiszolást, lak­kozást, PVC ragasztást vállalok. Telefon: 494- 899, Barabás. Selyem- és damasztfal- festést, tapétázást, má­zolást, parkettacsiszo­lást, -lakkozást, taka­rítást, fóliatakarással, bútormozgatással, kulcsátadással, azon­nalra és előjegyzésre vállalok. Közületnek is garanciával. 495-485. Parkettcsiszolást, — lakkozást, lerakást vál­lalok, gyors kezdéssel, előjegyzésre. Gábor, 771-008. Automata, hagyomá­nyos mosógépek, cent­rifugák, egyéb háztar­tási gépek javítása la­kásán is. 124-180. Tapétázást, szobafes­tést, mázolást, lakás­dekorálást vállalok. Telefon: 497-889. Parketta-, padlócsiszo­lás, világos lakkozás, bútormozgatás azon­nalra, előrendelésre, garanciával. 278-136, Vizmathy. Parkettcsiszolást, lak­kozást, szolid áron, gyors kezdéssel válla­lok. 783-325, József. Reluxák, redőnyök ké­szítése, szerelése, tel­jes felújítása, rövid határidőre, több szín­ben, garanciával. Te­lefon: 653-843, vagy 164-938. Festést, mázolást, tapé­tázást, parkettarakás- csiszolás, ablaktisztí­tás, nagytakarítást vál­lal kisiparbs. 260-018. Parketta csiszolást, Lak­kozást, bútormozgatás­sal, világos színben, garanciával vállalok. 277-011. Reluxa redőny készí­tés, felújítás, vidékre is. Telefon: 175-411. Csempézést, hidegpadló burkolást, rövid határ­időre, garantált minő­ségben, lakosság részé­re is vállalok. 648-775. Tapétázást, szobafes­tést, mázolást válla­lok, közületek részére is, azonnali kezdéssel. Telefon: 462-431. Napi takarítást, nagy- takarítást, ablaktisztí­tást, festés utáni taka­rítást vállalok, közü- leteknek is. Telefon­ügyelet: 162-224, hét­főtől péntekig 12—18 óráig. Ablaktisztítást, takarí­tást vállai kisiparos, közületnek is. Pestiné, 178-404. Vegyes! Csempék és mettliachik, színes fürdőszobai gar­nitúrák nagy választék­ban és minden namű építő- és festőanyagok kis mennyiségben is, házhoz szállítva kap­ható. Oltott mész 5 kg-tál, Várhidi Róbert, XIV., Gyarmat u. 57. Tel.: 833-007. Nyitva: 6—16-dg. Lakásfelújítások, kor­szerűsítések tervezését és költségvetés készíté­sét (OTP részére) vál­lalom. 364-590. Fogsorjavítás leggyor­sabban, Majakovszkij u. 95-ben, trodimeg- álHánó'li. — 224-105, szombaton tizenhá­romig. Tapétázást, szobafes­tést mázolással, taka­rítással, pa*kettcsd6zo- aail, lakkozással, — PVC ragasztással, — azonalira, garanciával vállalom. Telefon: 84- 99-60. Modern és stíl búto­rok javítását vállalják asztalos és kárpitos mesterek. Munkaidő­ben: 401-813, este 20 óráig 417-993. SEGÍTSÉG! Alig pirkad, a legtöbb ház most alusz- sza legszebb álmát, és én már úton va­gyok. Az első megállóban már sokan vártak rám. Úgy kitömtek, Hogy szinte lógnak rajtam az emberek. Ezért vi­gyázva indulok, nehogy bajuk essen. De jaj, mi van velem, belevillant az ol­dalamba valami, most a relém szikrá­zik, égnek a vezetékeim, nem tudok to­vább menni, .... segítség!!! A gazdim sóhajtozik, itt orvosra lesz szükség, és baktat a telefonfülkéhez. Már szirénázva jön is a sárga szerviz- kocsi, kiszáll belőle egy idős szaki bácsi, és fürgén kiugrik két tanulógyerek. A szaki bácsi magyaráz, mutogat, és a gyerekek percek alatt életre keltenek. Megköszönjük a gyors javítást, de a szaki bácsi szabadkozik, ne neki kö­szönjük, hanem ezeknek az ügyes ta­nulóknak, akik már majdnem kész szak­emberek. Bárcsak többen volnának, mondja panaszkodva, akkor a telephe­lyen még jobban meg tudnánk javíta­ni ezeket a vaskerekűeket, és nem akadna el a forgalom. Azóta vígan futok kerekeimen, és ha tehetem, szólok a fiataloknak, ha más­képp nem, hát a plakáton keresztül. FIATALOK! Segítsétek a főváros tömegközlekedé­sét lebonyolító Budapesti Közlekedési Vállalat munkáját! JÖJJETEK HOZ­ZÁNK SZAKMUNKÁSTANULÓNAK I Sokféle szakmába lehet jelentkezni, de ha az új metró, vagy a villamos elekt­romos berendezéseivel szeretnétek megismerkedni, akkor a KÖZÚTI VIL- LAMOSJÁRMÜ-SZERELÖ, ha az erőát­viteli és fékszerkezetre vagytok kíván­csiak, akkor a VASÚTIJÁRMŰ-SZERE- LÖ SZAKMÁT VÁLASSZÁTOK! Vidéki fiatalok is jelentkezhetnek, csak gyorsan töltsék ki az adatlapot, és küld­jék el Farkas Istvánnak a BKV oktatási központjába, CfM: 1045 BUDAPEST IV., SZÉCHENYI TÉR 5. Erre a címre kell küldeni az utazási igazolványhoz szükséges 2 db, 4X4-es fényképet is. Aki tanácstalan, az személyesen, vagy telefonon keresse fel a vállalat pálya- választási megbízottját. Telefon: 690-228. Az oktatási központ megközelíthető a Keleti pu-tól a 20-as és a 30-as autó­busszal, valamint a Nyugati pu-tól a 12-es és a 14-es villamossal. lé­BK) V </i < I

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék