Népszava, 1984. április (112. évfolyam, 78–101. sz.)

1984-04-08 / 83. szám

8 VASÁRNAP, 1984. ÁPRILIS 8. NÉPSZAVA Mozaik Szeretettel köszöntjük névnapjukon 'e/ieó nevű olvaióinkat. A Nap kel 6 óra 09 perckor, nyugszik 19 óra '24 perckor. — A Népszava munkavé­delmi tanácsadó szolgálata hétfőn 16 és 19 óra között várja az érdeklődőket szék- házunkban (Budapest VII., Rákóczi út 54.). — Erős Péter, az egyesült államokbeli Baltimore-ban dolgozó karmester április 12-én, csütörtök este a Zene- akadémia nagytermében ve­zényli a Budapesti Filharmó­niai Társaság zenekarát. A hangversenyen Mozart, Brit­ten és Brahms egy-egy műve szerepel. — Bábosok közgyűlése. A Bábművészek Nemzetközi Szövetsége (UNIMA) magyar központja megtartotta esedé­kes közgyűlését. Megválasz­tották az augusztusban meg­rendezésre kerülő drezdai vi­lágkongresszus küldötteit, to­vábbá a szövetség új vezető­ségét. Elnökké ismét Szilágyi Dezsőt, az Állami Bábszín­ház igazgatóját, titkárnak az egri Harlekin együttes veze­tőjét, Demeter Zsuzsát vá­lasztották. — Stradivari-cselló rekord­áron. Rekordáron, 412 ezer dollárért kelt el a Shotheby’s aukcióján Londonban Anto­nio Stradivari egyik csellója. A Bonjour-csellót Robert Co­hen gordonkaművész vásá­rolta meg, aki tizenkét éves korában lépett először a kö­zönség elé. A hangszer 1690- ben készült. — Újfajta ipari védőkesz­tyű sorozatgyártását kezdték meg a Sasad Tsz diósdi ipari ágazatában. A korábban ké­szített bőrkesztyűk legna­gyobb hibája az volt, hogy a varráshoz használt cérna ha­mar elszakadt, s a kesztyűt viszonylag rövid ideig lehe­tett csak használni. Az új termék bevezetését sürgette az is, hogy mind többen gyár­tottak védőkesztyűt; s a szű­külő piac miatt a diósdiak egyre kevesebb megrendelés­hez jutottak. — Ádám—Éva ruházati szakboltot nyitott szombaton a XV. kerületben a Fővárosi Ruházati Bolt Vállalat. A Szerencs és a Pattogós utca sarkán levő — faházban ki­alakított — üzletben női, fér­fi- és gyermekruházati kon- fekciós termékeket, fehérne­műt, kötöttárut és babakelen­gyét kínálnak a vásárlóknak. — Kommunista műszak. Szombaton kommunista mű­szakot tartott a Debreceni Közúti Építő Vállalat több mint százötven fizikai dolgo­zója. A városban a nagyállo­más előtti aluljáróban beto­noztak, s dolgoztak az Arany János utca köves útjának korszerűsítésén. A megye te­rületén folytatták a megron­gált útszakaszok kijavítását, alapokat raktak Tiszafüred­nél, a települést elkerülő út­szakasznál. A kommunista műszak bevételének egy ré­szét lakásépítésre adták, s támogatták a dolgozók szo­ciális és munkakörülményeit javító fejlesztéseket. — Színjátszók. A Vas me­gyei színjátszók találkozóját rendezték meg szombaton Vé- pen, a mezőgazdasági szak­munkásképző intézetben. A találkozón tizennégy telepü­lés amatőr együttesei vettek részt, bemutatták műsorukat, kicserélték tapasztalataikat. — Nagyszabású társadalmi munkakció kezdődött a hét végén Tokajban több mint húsz intézmény és vállalat dolgozóinak részvételével. A társadalmi munkások járdát és utat építenek, a Tisza parti sportligetben a diákok tevé­kenykednek, összegyűjtik a szemetet és rendbehozzák a sportpályákat. A nagyközségi tanács a Hazafias Népfront helyi aktivistái közösen vég­zett felmérés alapján kérték fel az intézményeket, vállala­tokat a társadalmi munkára. — Magyar—olasz erőmű­export. A magyar gépipar több évtizede együttműködik az olasz iparral komplett erő­művek közös harmadik piaci exportjában. A Transelektro Külkereskedelmi Vállalat közvetítésével eddig mintegy 40 gázturbinás erőművet épí­tettek fel közösein az olasz Fiat TTG-céggel, konzorciu­mi megállapodás alapján, Líbiában, Törökországban és Finnországban. Séta az Állatkertben 'fujjih- Fogadni mertem volna fiam, nem tudod megállni, hogy hozzá ne nyúlj valamihez. Pintér Péter rajza — Befejeződött Veszprém­ben szombaton a fizikataná­rok országos konferenciája. A háromnapos szemecserén csaknem 500-an vettek részt, ismerkedtek a tudományág újabb eredményeivel, mű­helygyakorlatokon átadták egymásnak oktatási módsze­reiket és bemutatták a fizika- oktatás hatékonyságát segítő taneszközöket. — Térképek vakoknak. Térképeket készítenek vakok és gyengénlátók számára az NDK-ban. A Karl-Marx- Stadt-i rehabilitációs köz­pontban most fejeződtek be az Ázsiát, Ausztráliát és Óceániát ábrázoló különleges atlasz előkészítő munkálatai. A 100 oldalas kötet különle­ges vákuumeljárással készül, a jól kitapintható dombor­műelemeket (reliefeket) mű­anyag fóliára nyomtatják. — Szoknyák. Negyedmillió bébi-, leányka- és női szok­nyát, a tavalyinál ötvenezer­rel többet készítenek az idén a tarcali Tokaj-hegyalja Ter­melőszövetkezet mezőzombo- ri varrodájában és Tiszada- don az ottani téesszel gazda­sági társulásban működtetett üzemében; termékeik 80 szá­zaléka szovjet exportra ké­szül. — Magnóliák. Szegeden az igazi tavasz beköszöntését a város főterén levő magnóliák szirombontása jelzi. A Szé­chenyi téren levő, fél száz éve meghonosított délszaki növé­nyeken a hosszúra nyúló tél miatt a szokottnál egy héttel később jelentek meg a rózsa­szín bimbók; ilyen kései szi­rombontás két évtizedben legfeljebb egyszer fordul elő. Megtartotta alakuló köz­gyűlését Lausanne-ban a F. I. P. O., az olimpiai bé­lyegek gyűjtőinek nemzet­közi szövetsége. Elnökké Juan Antonio Samaranch-ot, a Nemzetközi Olimpiai Bi­zottság elnökét választották. A határozatot ismertető köz­lemény arról is beszél, hogy Samaranch birtokában van a legteljesebb olimpiai bé­lyeggyűjtemény. Ezzel kap­csolatban megemlítjük, hogy San Marino, a N. O. B. el­nökeinek, Vikelas, Killanin és Samaranch képmásával bélyegsorozatot adott ki. * A postaszolgálat automa­tizálását segítik a postahiva­talokban felállított automa­ta készülékek, amelyek pénzbedobásra a kívánt ösz- szegű bélyegnek megfelelő szelvényt szolgáltatnak ki. A filatelisták kezdetben elutasították az ilyen szel­vények gyűjtését, mondván, az nem azonos a bélyeggel. De miután egyre több állam tér rá erre a postaszolgála­tot tehermentesítő eljárás­ra, sokan megkezdték e szelvények gyűjtését is, fő­leg levélen. Egyes kataló­gusokban helyet kaptak az automata szelvények, má­sok azonban nem vettek tu­domást róla. Most azonban az egyre erősödő kívánságra az A. S. C. A. T., a bélyeg- katalógus-kiadó vállalatok szervezete úgy döntött, hogy Bélyeg az automata szelvényeket is hozzák katalógusokban, de ezeket nem a bélyegek kö­zött, hanem külön fejezet­ben közlik és értékelik. Ezzel a vita eldőlt. Az automata szelvények teljes értékű tagjai lettek a bé­lyegkiadásnak. Tehát meg­nőttek a gyűjtők gondjai. * Csehszlovákia: Az újjá­épített prágai Nemzeti Szín­ház néhány falfestményét mutatja be öt bélyegen. Jugoszlávia: A „Politika” című napilap első száma (meg jelenésének 80. évfor­dulójáról bélyeggel emléke­zik meg. NDK: Az idei Lipcsei Ta­vaszi Vásár alkalmából, a kialakult gyakorlatnak meg­felelően két bélyeget adott ki. Az egyiken a régi Vá­rosháza képe, a másikon egy karosszéria-üzem látható. Lengyelország: A varsói régi és a háború utáni fel­újított Nagyszínház épüle­tét láthatjuk bélyegén, Ma­cié j Zaleski festménye alap­ján, a színház megnyitásá­nak 150. évfordulója alkal­mából. Nagy-Britannia: Az angol kertépítésnek a 17—20. szá­zad folyamán kialakult kü­lönböző stílusait mutatja be négy bélyegen. Olaszország: A második csoportos „Transatlantic” repülés 50. évfordulójára 500 líra benyomott érték aero- programot adott ki. Svédország: Az öt bélye­get tartalmazó blokkon a svéd zenei élet utolsó száz esztendejének eseményeire utal. A bélyegek névértéké­hez a filatelista mozgalom támogatására szolgáló felár járul. Szovjetunió: Taskent vá­ros alapításának 2000. évfor­dulójáról bélyeggel emléke­zik meg. Japán: Érdekes bélyeget adott ki, amelynek rajza egy virágkoszorú. Ezzel ké­ri bérmentesíteni a gyász- jelentéseket és az együttér­zést kifejező leveleket. Kuba: Salvador Allende halálának 10. évfordulójára emlékeztet egy bélyeggel. Dr. S. L. Mit látunk, mit hallunk? Televízió 1 8.05 8.20 8.40 9.00 9.50 11.00 14.15 14.45 16.20 16.55 18.15 18.40 18.45 19.00 20.05 21.05 21.10 21.45 ITv Óvodások lilmműsora Játék műalkotásokkal VIII/6. rész Az ördüghegyi gazda VI/2. rész Csörgősipka X/2. rész: Hát te, ki vagy? Arany Ost Oszókupa. FF. Kengyclfutó gyalogkakukk XIII/10. rész A világ nagy zenekarai VI/5. rész Műsorainkat ajánljuk t.n és a nagyapám Magyar film Elmebajnokság Nyílik a rózsa Delta Tévétorna Mese A Hét Derrick NSZK bűnügyi tévéfilm­sorozat Csapda Derricknek A nyomozó és társai egy gyilkosság ügyében nyomoznak, amikor egy névtelen telefonáló segítséget ígérve randevúra hívja Derricket. Az informátor azonban nem jelenik meg a megbeszélt helyen. Másnap Derricket vád alá helyezik: cserbenhagyásos gázolás a vád. Azonnal felfüggesztik állásából. Az alibi nélküli Derrick most már azért nyomoz fiatal kollégája segítségével, hogy tisztázza magát. . . A hét műtárgya Uitz Béla: Harc Hosszú még az út Máté Péter műsora Magyar tudósok Televízió 2 20.05 Katedrálisok kora 20.55 Balett mindenkinek 21.20 Telesport Törley Kupa Szlovák tv 8.30 Gyerekeknek 10.40 Az utol­só visszatérés 12.00 A héten tör­tént 12.30 Zenés szórakoztató műsor 13.00 Híradó 13.15 Doku­mentumfilm 13.45 Mesefilm 14.30 A népdal negyven éve 15.15 Helsinki 1983. 16.20 Ütőn a győzelem felé 17.05 Zenés szó­rakoztató műsor 19.30 Tv-híradó 20.05 Kis Pitaval a nagyváros­ban 21.05 Szilveszteri hangulat 21.25 Vénasszonyok nyara. FF. 21.55 Sporthíradó 22.10 A cseh zene történetéből Kossuth rádió 8.05 öt kontinens hét napja 8.21 Énekszóval, muzsikával 9.00 Rádiómagazin 10.03 Rohanj velem! 10.48 Az MRT Gyermekkórusa énekel 11.00 Vasárnapi koktél 12.05 Harminc perc alatt a Föld körül 12.35 Édes anyanyelvűnk 12.40 Egy korty tenger Fekete Gyula írása 12.50 Az élő népdal 13.01 Lemezmúzeum 13.41 Medgyasszay Vilma Kodály-dalokat énekel 14.01 Határ—Idő—Napló 14.35 Utazó kutatók 15.05 Művészlemezek 16.09 Raszkolnyikov 17.05 „Csak a derekam égett össze . .. 17.35 Zenekari muzsika 18.40 Gellérthegyi álmok 20.23 Takács Béla nótákat énekel 20.43 Mascagni: Parasztbecsület Leoncavallo: Bajazzók 23.37 Mozart: B-dúr szimfónia Petőfi rádió 8.05 9.11 9.40 9.50 10.35 11.45 12.50 14.00 14.35 15.35 17.46 18.33 20.35 22.00 23.20 Bambi Mit hallunk? Illedelmes káromkodás Gramofonsztárok A Rádió Kabarészínháza áprilisi bemutatója Jó ebédhez szól a nóta 0 Bambi gyermekei Ha még nem tudná ... Táskarádió Hívható az adás Ideje alatt a 130-099-es telefon­számon Poptarisznya • Ablakok Útközben hazafelé Társalgó. Ism. Népdalest • Ism. Afro-latin ritmusok • 3. műsor 8.11 Komoly zenei zsákbamacska 0 10.00 Uj zenei újság 0 Ism. 10.45 öt kontinens hét napja 11.03 A sevillai borbély 0 12.15 Cj lemezeinkből 0 13.05 Elvis Costello felvételeiből • Kossuth Rádió 18.40: Gellért­hegyi álmok. Huszti Péter és Almási Éva Karinthy Ferenc drámájának 1970. évi színházi előadásában 13.35 Gasparone 0 14.20 Madrigálok • 14.50 Jugoszláviai dzsessz- felvételekből • 15.28 Sör, virsli és ... 15.53 Zenekari muzsika 0 17.30 Egy rádiós naplójából 18.30 Az MR szerb-horvát nyelvű műsora 19.05 Az MR német nyelvű műsora 19.35 Artur Rubinstein zongorázik 0 20.40 Pianoforte 21.07 Sztárok sztereóban • 22.19 A megye királya Hétfői müsorajánlat KOSSUTH: 8.25 9.00 9.30 9.40 10.05 10.35 11.03 11.25 11.41 12.00 12.45 13.00 14.34 15.05 16.00 16.29 17.05 18.00 18.30 19.15 20.15 20.58 21.31 22.30 Verbunkosok, nóták Csajkovszkij: Hattyúk tava A költészet hete Ki kopog? Nyitnikék A Modern Rézfúvós Együttes Operetthármasok Az MRT Énekkara énekel Glemba Déli krónika Válaszolunk / hallgatóinknak Zenei érdekességek ... A magyar nyelv hete Daloló, muzsikáló tájak Prokofjev: Péter és és a farkas Látogatóban Verdi-áriák Sepsiszentgyörgyi cigánydalok Esti magazin Sajtókonferencia — a Fogyasztók Országos Tanácsánál Offenbach: Eljegyzés lámpafénynél Hétfő esti énekszó Hang-játék Kattogó kabaré PETŐFI: 8.05 László Margit operett­felvételeiből 0 8.50 Slágermúzeum 0 9.50 Köznapi ügyeink Szathmári Gábor írása 10.00 Zenedélelőtt • 12.00 Ifj. Sánta Ferenc népi zenekara játszik 0 12.40 Tánczenei koktél 0 13.25 Éneklő Ifjúság 13.35 Madárdal 14.00 Kettőtől ötig ... 17.00 Cseppből a tengert... 17.30 ötödik sebesség • 18.35 Minden hangra emlékezem 0 19.30 Tlp-top parádé 0 20.35 Senki többet? Harmadszor! 21.50 Rockújság • 3. MŰSOR: 9.00 Népzene • 9.30 Zenekari muzsika 0 10.30 Dzsesszarchívum 0 11.05 Barokk kamarazene 0 11.49 Herbert von Karajan 0 13.07 Régi magyar muzsika 0 13.30 Uj hullám kedvelőinek 8 14.18 „Nem lehet kijátszani a fákat” 14.34 Fiorenza Cossoto operaáriákat énekel 0 15.00 Horváth Anikó, Berkes Kálmán és Klukon Edit műsora 16.00 Népdalok 0 16.30 Weiner: Magyar szvit 0 17.00 Az UB 40 zenekar felvételeiből 0 17.30 Pécsi Kamarakórus 0 18.04 Peter Schreier énekel 0 19.05 A hét zeneműve 19.35 A Magyar Állami Hangversenyzenekar 21.56 Szonáták 0 22.52 Székely Endre: Kőzene fl Budapesti színházműsor VASÁRNAP: Játékszín: Komámasszony, hol a stukker? (du. 3), Hyppolit, a lakáj (7), Katona József Szín­ház: Tudós nők (fél 3), Stílus- gyakorlat (7), József Attila Színház: III. Richárd (fél 3), Rockkoncert, a Rock Színház vendégjátéka (7), Vidám Szín­pad: Süsü, a sárkány (fél 11), Hajrá, magyarok! (fél 3), Bu- bus (7), Egyetemi Színpad: „Napom, napom, fényes na­pom.. .” (7), Reflektor Szín­pad a Teszársz Károly Vasas Művészegyüttes és Ifjúsági Ház színháztermében: Balerina (8), Az Olimpia moziban: Hamupi­pőke (11), Madách Színház: Is­ten, császár, paraszt (fél 3), A bolond (fél 8), Madách Ka­mara: Egyedül (fél 3), Játék a kastélyban (7), Pesti Vigadó, Hangversenyterem: Nyílik a rózsa (du. 5), Kamaraterem: dr. Popper Péter—Szegvári Ka­talin estje (du. 3), Világsláge­rek (7), Erkel Színház: A va­rázsfuvola, Ifj. ea., (de. 11), Ba­lettest 6-os béri., 7. ea., (7), 100 százalékkal felemelt helyárak, Bp.-i Gyermekszínház: Mese a halászlányról (de. fél 11), A kincses sziget (du. 3). HÉTFŐ: Katona József Színház: Buda- pest-Orfeum (7), József Attila Színház: Stuart Mária (7), Ze­neakadémia: A Magyar Állami Hangversenyzenekar hangver­senye (7), Tavaszi béri., D/3„ Vidám Színpad: Hajrá, ma­gyarok! (7), Táncfórum az Operettszínházban: Operaház Balettegyüttesének gálaestje (7), a febr. 13-i, elmaradt elő­adás jegyei is érvényesek. Egyetemi Színpad: A hatalmas színrabló (du. 3), Madách Ka­mara: Galopp a vérmezőn, 21. b. (7), Pesti Vigadó, Kamara­terem: Galambos Erzsi—Hau­mann Péter előadóestje (8), Bp.-i Gyermekszínház: Rock Színház ea. (7). A BUDAPESTI VEGYIMŰVEK felvesz » GÉPÉSZ, VILLAMOS- ÉS ÉPÍTŐ- UZEMMÉRNOKOT beruházási műszaki ellenőrnek, • GÉPÉSZTECHNIKUST energetikusnak, üzemmechanikusnak. • VILLAMOSIPARI TECHNIKUST művezetőnek, • KÖZÉPISKOLÁBAN ÉRETTSÉGIZETTEKET rendészeti előadónak, tervelöadónak, statisztikusnak, folyamatosleltár-ellenőrnek, idöelemzőnek, anyaggazdálkodónak, szállítási előadónak, UFE önelszámolónak, számlaellenőrnek, pénzügyi előadónak, tábla- és bizonylatellenörnek, utókalkulátornak, raktárvezetőnek. Jelentkezni lehet levélben vagy telefonon, a személyzeti és oktatási osztályon. Cím: Budapest, Kén utca 5. 1097. Tel.; 277-275.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék