Népszava, 1988. június (116. évfolyam, 130–155. sz.)

1988-06-01 / 130. szám

Több szabálysértés, nagyobb bírság A szemét vanssaa szemetet Pest megyében komoly gon­dokat okoz, és a jövőben még több problémát jelent majd a hulladékok elhelyezése, tárolása. A megyében 97 ki­jelölt hulladéklerakó hely van, ebből 25 a budapesti agglomerációs övezetben. A lerakóhelyek 60 százaléka be­kerítetten, és hiányoznak a szociális létesítmények is. Megközelítőleg 30—40 szá­zalékuknál nincs biztosítva a folyamatos őrzés. A kedvezőtlen helyzet ja­vítására a Pest Megyei Ta­nács már a VI. ötéves terv­időszakban több intézkedést tett a körzeti lerakóhelyek hálózatának kiépítésére a te­lítődött telepek helyett. A programot a VII. ötéves terv­ben is folytatják, 1987. és 1990. között a megyei tanács az új hulladékelhelyezési le­hetőségekre 50 millió forint támogatást nyújt. A tervek szerint 24 új lerakóhely ki­alakítására kerül sor, amely­ből 12, körzeti igényeket elé­gít ki. Az új lerakóhelyek ki­jelölése a területi adottsá­gok miatt komoly gondot jelent. Különösen nehéz ez a Duna-kanyarban és az agg­lomerációs övezetben, vala­mint a megye déli térségé­ben. A meglévő lerakóhelyek kapacitása még 7,1 millió köbméter, de az évenként összegyűlő 1,3—1,5 millió köbmétert figyelembe véve, ez csak öí évre elegendő. Mintegy 30 százalékuknál 1990-ig, 50 százalékuknál 1990—2000. között lesz szük­ség bővítésre, illetve új le­rakóhelyek létesítésére. A lerakóhelyek egy részét a hatóságok csak ideiglenesen engedélyezték, mert a kör­nyezetvédelmi feltételeknek nem felelnek meg, így pél­dául Pilis, Dömsöd, Pilis- csaba, Pilisvörösvár terüle­tén. Az erőfeszítések ellenére is visszatérő gondot jelent az illegális hulladéklerakó helyek használata, különösen a főváros környékén, a köz­lekedési útvonalak mentén, az üdülő- és kirándulóterüle­teken. Gyakran a tanács ál­tal kijelölt törmeléklerakó helyek is hulladéklerakó he­lyekké válnak. A Pest Megyei Tanács ép­pen ezért fontosnak tartja a köztisztasági előírások be­tartását. Ezért növelték, és tovább növelik az ellenőrzé­seket. A szabálysértések szá­ma az elmúlt években foko­zatosan emelkedett. 1982. és 1987. között a kiszabott bír­ság értéke megduplázódott, 1987-ben 606 ezer 479 forint volt. Ugyancsak a helyzet javításának érdekében a ta­nács a jelenlegi 97 hulladék­lerakó helyet 2000-ig 49-re kívánja csökkenteni. A 2000- ig várhatóan keletkező tele­pülési hulladékmennyiség el­helyezéséhez szükséges terü­letek kijelölésénél a szakem­berek figyelembe veszik a környezetvédelmi, egészség- ügyi, közegészségügyi és víz­ügyi szempontokat egyaránt. (u. a.) Tikkasztó hőség Indiában Húszéves csúcsokat döntöget a forróság India középső és északi vidékein, kínkeserves próbára téve az emberi szer­vezet tűrő- és ellenállóké­pességét. Egyes körzetekben az utóbbi napokban negy­vennyolc Celsius-fokot is mértek árnyékban. A rekke- nő hőség máris sok emberál­dozatot követelt: kórházi je­lentések szerint több mint százan vesztették életüket hőguta és napszúrás követ­keztében. A tikkasztó forróságot megszenvedi Delhi lakossága is. A fővárosban az elmúlt egy hétben a hőmérő higany- szála rendre elérte a 45—46 fokot. Az éjszakák sem hoz­ták enyhülést a nyomasztó hőségre, hiszen a levegő a hajnali órákra sem „hűlt le” harmincöt fok alá. A főváros­ban már négyen haltak meg a rendkívüli időjárás miatt. A delhiek húsz éve nem em­lékeznek ilyen irgalmatlan melegre — a hőség öt-hat fokkal haladja meg a nor­mális szintet. Mellbe szúrta a szomszédját Szóváltást követően Hóbor Éva Zsuzsanna 28 éves be- csehelyi lakos egy 'tőrkéssel mellbe szúrta a vele haragos viszonyban lévő szomszéd­ját, Beczö István 31 éves gépkocsivezetőt, helyi lakost május 30-án, délután Becse- helyen, az Április 4. utcá­ban. Becző István a helyszí­nen életét- vesztette. Hóbor Éva Zsuzsanna ellen ember­ölés bűntettének alapos gya­núja miatt — őrizetbevétele mellett — a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság foly­tatja a vizsgálatot. (MTI) Tigristalány Valószínűleg három kölyke van a kecskeméti vadaspark szibériai tigrispárjának. Eny- nyit mindenesetre már ész­leltek a famíliát állandóan figyelemmel kísérő ápolók. De még kiderülhet, hogy több kis tigris született a na­pokban, mert az anyaállat mindenki elől rejtegeti ki­csinyeit, a „szülőotthonba” bemenni pedig egyelőre nem tanácsos ... A kecskeméti tigrisek ta­valy is szaporodtak, s a köly- köket akkor a pécsi állat­kertnek adták át. A most vi­lágra jött apróságok szep­temberig maradnak anyjuk­kal, akkor külföldi állatker­tekbe kerülnek, hogy a va­daspark értük cserébe más állatokhoz jusson. (MTI) XXL századi suszterműhely Cipőt — számítógéppel Tokióban bevonult a csúcs­technika a cipőgyártásba. A város szívében, a Ginzán megszületett a XXI. század suszterműhelye, azaz a ma szuper cipőrendelő szalonja. A centimétert felváltotta az optikai érzékelő műszer, ösz- szekapcsolva egy nagy telje­sítményű számítógéppel és képernyővel. Az újszerű mérőműszer a lábfej 29 pontjának elhe­lyezkedését méri be hajszál­pontosan, és ennek alapján térhatású, méretarányos cipőt rajzol a képernyőre, mégpe­dig a megrendelő igényétől függően kétezer variációban. A többi már gyerekjáték, il­letve egy gombnyomás mű­ve. A kiválasztott cipő ada­tait — amelyek természete­sen nem csak a méretre, for­mára, hanem az anyagra és a színre is vonatkoznak — a számítógép továbbítja a gyár­tó üzem komputeréhez. En­nek alapján 10 nap múlva szállítja az üzem a cipőt, amelynek az ára csak a dup­lája a készen kapható láb­belikének — 18-19 ezer jen (140 dollár — kb. két kiló bél­szín ára). Az optikai mérőműszert és a számítógépes tervezőberen­dezést Jamazaki Nobutosi professzor, a Keio egyetem gépészeti tanszékének a ta­nára fejlesztette ki. Először biztosítottak, aztán gyűjtogattak Négy kínai üzlettulajdonost halálra ítéltek, mert boltjaik felgyújtásával biztosítási csa­lást követtek el. 49 párttag hivatalnok ellen pedig párt­fegyelmit indítottak, mert segédkeztek a csalásban — közölte kedden a China Daily című napilap. Hejlungkiang kelet-kínai tartomány két városában a négy üzlettulajdonos boltjá­nak felgyújtása előtt a helyi tisztviselőket lefizetve, nagy összegű biztosítást kötött. A boltosok cigarettával, hűtő- szekrényekkel, motorkerék­párokkal és más értékes ajándékokkal' viszonozták a helyi vezetők „támogatását”. A tűzeseteknek öt halálos áldozata volt. Van Gogh, Cezanne, Jongkind Megtalált képek Hollandiában A holland rendőrségnek ked­den reggel sikerült vissza­szereznie azt a három fest­ményt, amelyet alig két hét­tel ezelőtt loptak el az amsz­terdami városi múzeumból. A három kép Vincent van Gogh, Paul Cezanne és Johan Jongkind egy-egy alkotása. Kedden reggel három hol­land férfit tartóztatott le a rendőrség, amikor azok megpróbálták a képeket egy amszterdami hotelban érté­kesíteni. A képek együttes értéke rendkívül magas, mintegy 52 millió dollárra be­csülik. . (MTI) Korlátlan mennyiség Vámkedvezmény Lengyelországban Lengyelországban az év vé­géig megszüntetik a turista- forgalomban behozott áru­kat terhelő vámok jelentős részét — jelentette a PAP lengyel távirati iroda. A vámmentességet élvező ter­mékekből a külföldről ha­zatérő lengyelek korlátlan mennyiséget hozhatnak majd magukkal. Az intézkedés cél­ja, hogy a magánimport ösz­tönzésével segítsen enyhíteni a piaci hiányt. Nem vámmentesek a sze­mélygépkocsik és a szórakoz­tató elektronikai cikkek. A videomagnók beviteli illeté­két 200 százalékkal emelik, az autóalkatrészek behozata­lát azonban a vám 50 száza­lékos mérséklésével kíván­ják elősegíteni. Sok az állati zsiradék Túlsúlyos amerikaiak A köztudatban az átlagos amerikai karcsú, ésszerűen táplálkozik, rendszeresen sportol. Mint egy most köz­zétett tanulmány állítja, en­nek a fele sem igaz: az ame­rikaiak több mint felel pon­tosan 59 százaléka túlsúlyos, sőt, 15 százalékuk legalább húsz százalékkal nyom többet a mérlegen, mint ajánlott test­súlya lenne, s csak mintegy negyedrészük van abban a súlycsoportban, amelyet az orvosok a leginkább egész­ségesnek tartanak számuk­ra. Ráadásul napi étrendjük­ben még mindig magas az ál­lati zsiradék, kevés a növé­nyi rost. T. Balogh László felvételei A néphadsereg különböző fegyvernemének tagjai, szin­te valamennyiünk szeme lát­tára végzik feladataikat. Ha felpillantunk az égre, ott su­hannak az ország légterét vé­dő „sasok”; a riportok, fil­mek, fotók segítségével va­lósággal együtt élünk a ka­tonáinkkal. Tehát minden fegyvernemről van fogal­munk, csupán azokról tu­dunk a legkevesebbet, akik békében is harcfeladatot lát­nak el, életük, testi épségük kockáztatásával óvnak ben­nünket a tragédiáktól: az aknaszedők és tűzszerészek. A Honvédelmi Minisztéri­um által szervezett keddi saj­tótájékoztatón Láng László alezredes, a Vörös Zászló Ér­demrenddel kitüntetett zász­lóalj parancsnoka számolt be a tűzszerészek munkájá­ról. A zászlóaljparancsnok egyebek között elmondta, hogy a tűzszerészek és akna­kutatók az elmúlt 43 évben 71 ezer, lőszerrel, gránáttal és egyéb robbanótestekkel szennyezett területet mentesí­tettek. Munkájuk során 14 millió aknát, bombát, tüzér­ségi lőszert, valamint 13 ezer tonna robbanóanyagot sem­misítettek meg. A korszerűen kiképzett tűzszerészek munkája ma sem veszélytelen. A felsza­badulástól 1964-ig ötszázhet­venen vesztették életüket, több száz tűzszerész pedig súlyosan megsérült. A hősi halottak tiszteletére a Hon­védelmi Minisztérium és a Fővárosi Tanács 1985 nyarán Budán emlékművet állított. 1964 óta a tűzszerész zász­lóaljnál szolgálatot teljesítők közül senki sem szenvedett balesetet. Sajnos, a kívülál­lók igen. Emlékezetes az 1984-iben bekövetkezett du- naharaszti gyermektragédia, és az idén április 30-án, Vár­palotán történt lőszerrobba­nás, amelynek során három felnőtt súlyos, maradandó testi sérülést szenvedett. Láng László alezredes azt is elmondta, hogy a tapasz­talatok szerint a polgári la­kosság körében előfordult balesetek többnyire azért következtek be, mert a meg­talált robbanótesteket a fel­nőttek, vagy a gyermekek működésképtelennek tartot­ták, helyükről elmozdítot­ták, A Megelőzést segíti, hogy 1979 óta a tűzszerészeknél egész napos ügyeleti szolgá­latot tartanak, hogy a men­tesítő munkálatokat a lehető legrövidebb időn belül meg­kezdhessék. Bejelentést le­het tenni levélben, vagy a 690-766-os telefonszámon. (S. A.) Yi láffsik *>r \i angolok is tőlünk vesznek angol nyelvkönyvet Rólunk, magyarokról igazán nem mondható el, hogy nyel­vi nagyhatalom lennénk. A statisztikák is azt mutatják, hogy meglehetősen kevesen beszélünk idegen nyelveket. Sokan az iskolai nyelvokta­tást hibáztatják, olykor nem is ok nélkül. Am ezúttal ennek ellen­kezőjéről adhatunk hírt. Ha­marosan még az angolok is egy magyar könyvből tanul­ják saját anyanyelvűket! Ugyanis Ardó Zsuzsanna, a Külkereskedelmi Főiskola tanára olyan jól sikerült könyvet írt, és szerkesztett, hogy az még a szigetország­ban is felkeltette az érdeklő­dést. Az eredmény: a .jónevű Oxford University Press a kiadását és terjesztését is vállalta, több országban is. — Tizenkét éve kezdtem tanítani bölcsészként a kül- ker-főiskolán. Bevallom, küszködtem a meglevő anya­gokkal — mondja Ardó Zsu­zsanna. — Miután éreztem, hogy diákjaimat sem köti le kellő mértékben, kezdtem „megszűrni” az anyagot. Közben Kanadában volta'm két és fél évig, ahol sikeresen .diplomáztam az egyetem négyéves anyagából. Renge­teget olvastam, és végül is, megírtam ezt a könyvet. Elő­ször az angolt oktató nyelv­tanárok nemzetközi szerve­zetének konferenciáján tar­tottam róla egy előadást. Ez tavaly történt Belgiumban, ahol a Soros-alapítvány támo­gatásával voltam jelen. Ma­gyar kiadású könyvemnek, melynek kiadója az Állami Könyvterjesztő Vállalat volt, szép sikere lett. Az angolok körében annyira, hogy meg is vették kiadásra és terjesz­tésre, az egész világra. — Érdekelne, hogyan véle­kedtek az „eredeti” ango­lok. — Mondom, amit ők: mód­szertanában annyit a újszerű, amihez hasonló még soha nem jelent meg. Ilyet még nem adtak ki „biznisz­könyvben”. Mindenki számá­ra szórakoztató és érthető, örültem neki, mert az én felfogásomban a Manage­ment Practical nem vezetés- tudományt, hanem életszer­vezést jelent. Erről szól a könyv is. — Miért nem csak mi, „itt­honról” terjesztjük az immá­ron világhírű könyvet? — A korábban említett ta­nácskozáson még csak a Kul­túra Külkereskedelmi Válla­lattól lehetett rendelni 'belő­le, amely vállalta a második, itthoni kiadást. Sokan meg is tették. De könyvkiadási lehetőségeik végesek. így az ediriburgh-i konferencián, ami viszont nemrégiben volt, már az oxfordiak szerzőié­ként voltam jelen ... — Mennyi idő glatt állt össze a könyv? — Évekig keresgéltem a tesztelő rész anyagát. A meg­írás több mint egy év, és még egy a kiadásig. — Mit jelent ez önnek szakmailag, anyagilag? — Sokat, nagyon sokat. Ezt a szakmai vonatkozásra ér­tem. Kimondhatatlan öröm és elismerés, ha látom, hogy diákjaim szeretik, sőt, élve­zik. — Lesz folytatása? — Már kész is a hanganyag amerikai, japán, angol, né­met, olasz, magyar mene­dzserek támogatásával. (látó) NÉPSZAVA A MAGYAR SZAKSZERVEZETEK KÖZPONTI LAPJA Szerkeszti a szerkesztőbizottság Főszerkesztő: Fodor László Szerkesztőség: Bp. VII., Rákóczi út 54. Telefon: 224-810 Postacím: 1964 Budapest Kiadja a Népszava Lap- és Könyvkiadó 1964 Bp. VII., Rákóczi út 54. Telefon: 224-810 Levélcím: 1964 Bp. Pf. 32. Felelős kiadó: Kiss Jenő, a Népszava Lap- és Könyvkiadó igazgatója Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető bármely postahivatalnál, kézbesítőnél Előfizetési díj egy hónapra 43,— Ft Athenaeum Nyomda Felelős vezeti: Szlávik András vezérigazgdtó Nyomtatás: Szikra Lapnyomda Felelős vezető: Csöndes Zoltán vezérigazgató Index: 25 005 ISSN Bp.: 0133-1701 Vidék: 0237-3785 1 2 16 UTAZZON TÖBBSZÖR, UTAZZON TÖBBET VONATON KEDVEZMÉNYEK MINDEN VONALON L L A 26 EVEN ALULIAK KEDVEZMÉNYE DOLGOZÖ FIATALOKI Hasznos időtöltés! Szabadidőben országjá­rás 20°/o-os vasúti kedvezménnyel, vala­mennyi belföldi vonat 1. és 2. kocsiosztá­lyán. Az állandó vagy ideiglenes lakóhely és a munkahely székhelye közötti utazásra nem használható. További felvilágosítás a MÁV menetjegyirodákban és a vasútállo­másokon. 1

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék