Népszava, 1990. február (118. évfolyam, 27–50. sz.)

1990-02-02 / 28. szám

12 PÉNTEK, 199 0. FEBRUÁR 2. NÉPSZAVA MŰSZER ÉS IRODAGÉP KERESKEDELMI VÁLLALAT OLIVIA G—240 típusú 4 gyűjtős, kétszalagos japán pénztárgép reklám áron, raktárról azonnal megvásárolható a MÍG ÉRT szaküzleteiben. Ár: 26 400 Ft + áfa Nagyobb darabszám vásárlása esetén árengedményt adunk! Cím: Bp. II., Frankel Leó u. 9. Tel.: 135-9368. Bp. Vili., Rákóczi út 57/A. Tel.: 113-1440, 114-3471. megrendelhető, illetve érdeklődni lehet A Pest Megyei Munkaügyi Szolgáltató Iroda (Budapest Karinthy F. út 3.) felhívja a munkavállalók figyelmét, hogy a PEVDI Bőrdíszmű Gyáregysége (2084 Pilisszentiván, Bánya telep 14.) munkatársakat keres az alábbi munkakörökbe: Egyműszakos foglalkoztatással felveszünk bőröndüzemünkbe ruhaipari vagy bőrdíszműipari gyakorlattal rendelkező női dolgozókat. Kiemelt bérezés a gyakorlati idő függvényében. Budapestről saját vállalati autóbusszal szállítjuk dolgozóinkat. Jelentkezni lehet: személyesen a fenti címen Pénzes Gábornénál, ill. telefonon: 06-26-30244/15, 06-26-30256/15. fEPBER * * * * «35* * * * * * •£ ■& * * * Kedvező fizetési feltételekkel fejlesztés alatt lévő környezetben, a Poscher János u. 15. szám alatt épülő lakóház födszintjén MEGVÁSÁRLÁSRA AJÁNLUNK: 830 m2 ÜZLET-, ILLETVE IRODA­HELYISÉGEKET. 10 GÉPKOCSI RÉSZÉRE GARÁZST. A helyiségek leköthetők: Budapest VII., Garay u. 33. sz. alatt, telefon: 142-0384, ügyint.: Megyeri Gyula. Az építkezés befejezése: 1991. december. ÉPÍTŐIPARI BERUHÁZÁSI VÁLLALAT Budapest I., Ybl Miklós tér 8. Telefon: 156-6444. ZARTKERT Tiszta levegő, nyugodt, csendes, falusi környezet, horgászási lehetőségi BUDAPESTTŐL 50 km-re, a Dunavölgyi-főcsatorna mellett 800-1100 m2-es zártkertek. „PARASZT- BECSÜLET" Mgtsz, Kunpeszér, Petőfi u. 16. Tel.: (76) 51-995/5. Tx.: 26-789. üi.: Kancsár István. Ajú&mp Hun<n1«l>vfcnC* AZ ALUKER piacszervezési osztálya felvesz gépírni tudó ÜGYINTÉZŐT angol, német nyelvismerettel, továbbá KÉZBESÍTŐT, 4 órás elfoglaltsággal. Jelentkezni lehet az osztályvezetőnél a 129-4Ó18 telefonszámon vagy a 149-4750/153 melléken. Bp. XIII., Victor Hugo u. 45. mfsz. 3. umusz-'ern' t WAtolek. melle»/ iyös feltételek. lőket, SXÚ távra keresünk .erm Q , . t.gilisnosioporuto' w i53 ***$!»* < vissza \evélben vagV 2 1/6. ^3 Sor«'. B°kaK J OOP KFT.-nel. ^ 137-8812. M 3DG3S3DG3S30C3B3DC3E30G3B3DC3C30 W? lpn\/oi ÁAi inlroi im\/i ná fafA Biztos munkahely! Bírósági jegyzőkönyv-vezetői munkakörbe gépírókat, valamint cégnyilvántartáshoz SZÁMÍTÓGÉP-KEZELŐKET felveszünk. V0A n n u n n □ n u n a n n n S u u Még nem késő, most ragadja meg az afealmat! Ha rendelkezik minimum 1000 m2 (kb. 300 négyszögöl) területtel, TENYÉSSZEN ÉTICSIGÁT, kizárólag exportra A telepítés ideje április, hosszú távon biztos jövedelem. Termelési technológiát, szakta­nácsadást biztosítunk. A hitelfelvételhez se­gítséget nyújtunk. Érdeklődni lehet személyesen, levélben vagy telefonon a BIOCOOP Kft.-nél, Bp., Bakáts tér 2. I/6. Tel.: 137-8812. Jelentkezés önéletrajzzal, a Fővárosi Bíróság személyzeti osztályán, Budapest V., Markó u. 27. II. em. 23. szoba. w * > * * rnnm •& * •& * * •& •& «& * * * * * * * * * •& * * ^ eA# ej# efe 4ia ry* ®rJ^ •FJ% vjv erjv #£% #J% ^4* <rj% BUDAPESTI Vállalatok! Vállalkozók! Szövetkezetek! Figyelem! Nem jól működik az anyagellátás szervezete? — Forduljon hozzánkl Áttekinthetetlen a rendelésállomány? — Forduljon hozzánkl Nem megbízható a leltár és annak értékelése? — Forduljon hozzánkl FORDULJON HOZZÁNK! Vállaljuk egyeztetett kondíciókkal és határidőre- anyaggazdálkodási rendszerek kialakítását,- anyaggazdálkodási programok készítését és számítógépes nyilvántartás megszervezését, betanítását (rendelésállomány forgarom).- leltározás elvégzését és értékelését. LVECVEP5ZER Címünk: VEGYÉPSZER ANYAGELLÁTÁSI FŐOSZTÁLY, Bp. IX., Soroksári út 48. Telefon: 113-6440. Újra saütetett a csengelei gyújtogató A halálbüntetést éleífogytiglanra enyhítették Január 26-án arról számol­tunk be a Népszava ha­sábjain, hogy a Legfelsőbb Bíróság dr. Fehér István bün- tetőtanáasa megkezdte a csengelei gyújtogatok, felleb­bezési tárgyalását. Mint ismeretes, a Csong- rád Megyei Bíróság dr. Ex­ter de Tibor büntetőtanáosa nuár 26-án a 28 éves Ladá- egy évvel ezelőtt, 1989. ja- nyi Jánost társtettesként, nyereségvágyból, különös ke­gyetlenséggel és több embe­ren elkövetett emberölés miatt halálra, bűntársát, a 17 éves Hajagos Tóth Lászlót 6 évi, a fiatalkorúak börtöné­ben letöltendő szabadság- vesztésre, továbbá a 31 éves Legéndi János kiskőrösi la­kost pedig lőfegyverrel és lő­szerrel való visszaélés bün­tette miatt, végrehajtásban 2 évi próbaidőre felfüggesztett 5 hónapi börtönre ítélte. Ladányi János a börtönben kötött barátságot a jómódú Hajagos Tóth Imrével. Kap­csolatukat szabadulásuk után is fenntartották, s amikor is­mét együtt töltötték az újabb büntetésüket, a közöttük ki­alakult baráti szálak tovább erősödtek. Ladányi gyakran kapott pénzt és egyéb aján­dékot Haragostól, akivel anyagi függőségbe került. Hajagos, amikor fegyvert vá­sárolt, elhatározta, hogy megöli volt élettársát, Csányi Csabánét, mert az asszony képtelen volt elviselni a férfi durva, szadisztikus viselke­dését, és egy másik tanyára menekült két kiskorú gyer­mekével. Tettének elköveté­séhez felhasználta Ladányit és fiát, Hajagos Tóth Lász­lót. Hajagos 100 liter benzint gyűjtött össze a házában. A veszélyei anyagot hárman kisebb edényekbe öntötték, majd 1988. augusztus 15-én hajnalban felgyújtották azt a csengelei tanyát, ahol a volt élettárs tizenegyedmagával tartózkodott. A tűzből mene­külő Osányinét Hajagos Tóth Imre a gépkocsijába kénysze­rítette és az égő tanyától tá­volabb agyonlőtte. A tettes is végzett magával. A gyújtogatás következté­ben ketten a helyszínen, ha­tan pedig szeptember 20-ig a kórházban meghaltak. Ladá­nyi a súlyos bűncselekmény elkövetése után két hétig buj­kált. Ismerősei előtt nem tit­kolta a gyújtogatást, sőt vi­dáman hangoztatta: „Megsü­töttük a cigányokat.” A vizsgálat során kiderült, hogy Ladányi nyereségvágy­ból vett részt a tömegmé­szárlásban, ugyanis Hajagos Tóth Imre — a segítség vi­szonzásaképpen — végrende­letében jelentős értéket ha­gyott társára, sőt a gyilkos­ság napján még egy gépko­csit is vásárolt Ladányi ré­szére. A fellebbezési tárgyalás első napján a legfőbb ügyész képviselője indítványozta, hogy a legmagasabb bírói fó­rum állapítsa meg Ladányi és az ifjú Hajagos esetében az előre kiterveltséget is. A Legfelsőbb Bíróság dr. Fehér István tanácsa csütör­tökön kihirdetett ítéletének indoklása során kifejtette, hogy bár szinte egyedülálló bűncselekményt követett el Ladányi és társa, nem egye­nes szándékkal ölték meg a nyolc embert. Tettüket eshe- tőleges szándék vezérelte, mert csupán eltűrték az ál­taluk okozott tűz következ­ményeit. Ladányi — bár többször állt bíróság előtt rablás és enyhébb megítélésű vagyon elleni bűntettek, il­letve közlekedési vétségek miatt, de eddig még nem kö­vetett el kiemelkedő súlyú bűncselekményt. Az elsőren­dű vádlott mindössze 29 éves. A halálbüntetést csak kivé­teles esetben lehet alkalmaz­ni, különösen most, amikor a legsúlyosabb büntetés meg­szüntetése felé közeledünk, ezért a legmagasabb bírói fórum úgy ítélte meg hogy nincs szükség Ladányi János fizikai megsemmisítésére. Átneveléséhez elegendő az életfogytiglani fegyházbünte­tés, 'ami a hatályos jogszabá­lyok szerint azt jelenti, hogy az elítéltet 20 év után felté­telesen szabadlábra lehet he­lyezni. A II. és III. rendű vádlott elsőfokú ítéletét hely­ben hagyta a Legfelsőbb Bí­róság. A jogerős döntés alapján, február 1-jén újraszületett Ladányi János, a csengelei gyújtogató. Schmidt Attila Nägyfä átmenetileg üres Csütörtökön reggel 107 kény­szerbeutalt hagyta el a nagy­fai Munkaterápiás és Alko- hoíelvonó Intézetet. Az Or­szággyűlés határozatának ér­telmében ugyanis február el­sejei hatállyal megszűnt a kényszerbeutaltak gyógyke­zelése. Az intézet a Belügy­minisztérium- kezelésében, büntetés^végrehajtási intézet­ként működik tovább. Ma újabb beutaltak szaba­dulnak, így összesen 250-en JXyilas (november 23.— december 21.) Ha ön november 23. és decem­ber 2. között született, akkor a következő két hétben igazán kel­lemes utazásokat, tehetne, érde­kes emberekkel ismerkedhetne meg, és így örök életre szóló él­ményeket szerezhetne. Mindez azon múlik, hogy hajlandó-e né­hány nap szabadságot kivenni,; s vonatra (esetleg repülőre) szállni, és külföldre utazni. Per­sze, egy hazai utazás is kelle­mes és üdítő lehet. Február 12. után pedig várja a postást, mert minden valószínűség szerint fon­tos levelet hoz önnek. Ha ön december 3. és 12. kö­zött született, akkor a követke­ző két hétben szellemi teljesítő- képessége jelentősen javul. Használja ki okosan ezt az adott­ságát: például a hivatása terü­letén kamatoztassa szellemi fris­sességét, aktivitását. Most köny- nyen megvalósíthatná azokat a terveket, amelyeket az év első napjaiban szőtt. A szerelemben, partnerkapcsolatban kisebb zökkenőkre kell számítania, de szerencsére, csak 3—5. között. Hatodika után már rájön, fe­leslegesen izgatta magát. Ha ön december 13. és 21. kö­zött született, akkor a követke­ző két hétben viszonylagos nyu­galomra számíthat. Tulajdon­képpen most nem akadályozza önt semmi abban, hogy elkép­zeléseit megvalósítsa, ám külö­nösebb szerencséje sem lesz. Mások az ön helyében ilyenkon minden lehetőséget megragad­térhetnek vissza családjuk­hoz. Távozásukkor kézhez kapják az ápolási kiadásokra levont összeggel csökkentett keresetüket. Életük újrakez­dését szétosztott segély köny- nyíti. A nagyfai alkoholelvonóban a következő napokban csak a személyzet tartózkodik, de rövidesen újra benépesül: lakói az „új profil” szerint, elítéltek lesznek. (MTI) nának, hogy előbbre jussanak, például a hivatali ranglétrán, önnek sem volna szabad rest­nek lennie. Oj ötleteit Ll-én még egyszer alaposan gondolja át, majd hétfőn adja elő főnökei­nek, munkatársainak, illetve üz­lettársának. És most néhány jó tanács nemcsak a Nyilas jegyűeknek. Tudja-e ön, a következő napok mihez kedveznek? Február 2—3. Ne hagyja magát eredeti terveitől eltéríteni! Február 4—5. Hirtelen felbuz­dulásból ne tegyen könnyel­mű Ígéreteket! Február 6. Írja meg régen ha­logatott leveleit! Február 7—8. Gyorsan bonyolít­ható ügyek intézésére való ez a két nap. Február 9. A magánéletet érintő kezdeményezéseknek kedvez ez a nap. Február 10. Próbáljon meg az átlagosnál visszafogottabb és türelmesebb lenni! Február 11—12. Ha ebben a két napban kezd valamibe, nem ütközik akadályokba. Február 13. Művészeknek, szerel­meseknek kedvez ez a nap. Február 14. Sürgesse meg ré­gen húzódó hivatalos ügyeit! Február 15. A magánéletben minden új kezdeményezés si­kerrel kecsegtet. Február 16. Az új vállalkozáso­kat halassza későbbre! A következő lapszámunkban a Bak jegy (december 22.—január 20.) szülötteinek adunk két hét­re lelki „útravalót”. Egy nap ■ egy horoszkóp

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék