Népszava, 1993. március (121. évfolyam, 50–75. sz.)

1993-03-05 / 54. szám

NÉPSZAVA 199 3. MÁRCIUS 5., PÉNTEK 5 .1 szakszervezet helyeit az egyházi vezetők iári/i/íiIrtuk Ki fizeti az oktatást? Erősen vitatott kérdés az érintettek körében, közalkal­mazottak legyenek-e az egy­házi iskolákban dolgozók? Jelenleg ugyanis nem azok, s ezt hátrányos megkülön­böztetésnek érzik. A közok­tatás törvénytervezete (a szakképzési és a felsőoktatá­si mellett) pénteken kerül az Érdekegyeztető Tanács ple­náris ülése elé, ezért meg­kérdeztük a tavaly október 31-én megalakult Felekezeti Iskolák Dolgozói Érdekvédel­mi Szervezetének egyik veze­tőségi tagját, dr. Thiész Jó­zsefnél, hogyan vélekedik a fenti kérdésről: — Az egyházi iskolák dol­gozói ugyanúgy közfeladatot látnak el, mint az önkor­mányzati intézményekben ta­nítók — mondta lapunknak a mosonmagyaróvári keresz­tény iskola igazgatónője. Thiészné egyébként azt is elmondta, szakszervezetük szívesen „ringbe szállt” vol­na az ügy érdekében, ám amikor el akartak indulni, azt hallották, inkább majd az egyházi vezetők tárgyalnak a kormánnyal. Négy hónap­ja megalakult szakszerveze­tük egyébként technikai akadályok miatt még mindig nem került bejegyzésre a cégbíróságon, bár most már körülbelül 300 tagot számlál­nak. Az ÉT-n nem vesznek részt, ezért megkérdeztük azt is, hogyan vélekednek a köz­oktatási törvénytervezetről és az Alkotmánybíróság leg­utóbbi állásfoglalásáról a vi­lágnézeti semlegességgel kap­csolatban. Kérdésünkre Thiészné azt válaszolta, nem nagyon tudja, mit mondjon a tervezetről, mindenesetre szükség van olyan törvény­re, amely mindenkinek egyenlő jogokat biztosít. A világnézeti semlegességet pe­dig — mint kijelentette — nem tudja értelmezni. — Lehet, hogy sokan fur­csállják, hogyan lehet a ma­gánszférához közelálló intéz­ménytípusban, az egyházi is­kolában dolgozó ember köz- alkalmazott, de a Pedagógu­sok Szakszervezete úgy véli, célszerű kiterjeszteni min­den munkavállalóra a köz­alkalmazotti törvény munka- viszonnyal, illetménnyel és előmenetellel kapcsolatos passzusait — szögezte le Szöllősi Istvánná, a Peda­gógusok Szakszervezetének főtitkára. A továbbiakban a főtitkár asszony hangsúlyozta, bár az államháztartás konszolidá­ciójáról szóló programnak nincsenek birtokában — hiá­ba kérték a Pénzügyminisz­tériumtól —, a kiszivárgott hírek szerint a program to­vább csökkentené az önkor­mányzatoknak nyújtott tá­mogatást. Ez viszont a szü­lők kiadásait növelné. A PSZ a közelmúltban meghívta Naszvadi György pénzügy­minisztériumi helyettes ál­lamtitkárt, ám Naszvadi a minisztercsere napjaiban az utolsó pillanatban lemondta látogatását. Szöllősiné ezért úgy gondolja, az ÉT mellett, éppen a finanszírozási kér­dések tisztázatlansága miatt, nagyon fontos lenne, hogy a közoktatás törvénytervezete még a parlamenti bizottsági munka előtt a Költségvetési Intézmények Érdekegyeztető Tanácsa elé kerüljön. — török — Másfél milliárdos veszteség a lapterjesztésből Zűrzavaros éveket tudhat maga mögött az 1990. január elsején alakult Magyar Pos­ta Vállalat, mint kiderül az Állami Számvevőszék tegnap nyilvánosságra hozott jelen­téséből. A 100 százalékban állami tulajdonban lévő vál­lalat 9 milliárd forintos va­gyonnal vágott neki az önál­ló életnek. Az eltelt három évben e vagyon — az elszen­vedett tetemes átalakulási kár s a lapterjesztésből szár­mazó óriási veszteség ellené­re — további, durván egy- milliárd forinttal gyarapo- • dott. Ez annak is köszönhető, hogy az önálló működés két és fél éve alatt a Magyar Posta Vállalat gazdálkodási nehézségeinek jelentős részét megoldotta. Pedig nehézség akadt bő­ven, mint megállapították a számvevők. A vállalatot az át­alakulás következtében 1990 —91-ben 968 millió forintos kár érte. A befejezetlen be­ruházások selejtezése miatt például füstté vált mintegy 130 millió forint. A Magyar Olimpiai Bizottság sorsje­gyének elszámolási hibái miatt 32 millió forintos vesz­teség érte őket. A pályacsú­csot azonban a lapterjesztés­ben sikerült elérnie a válla­latnak. Ezen az üzletágon az első két évben 775 milliót, 1992 végéig pedig — az ár­emelések ellenére — másfél milliárd forintot sikerült buknia a cégnek. A klasszi­kus postai szolgáltatások te­rületén azonban szolid nye­reségre sikerült szert ten­niük. Sándor István, az Állami Számvevőszék alelnöke és dr. Kovács István igazgató szerint nem kell pálcát tör­ni a Magyar Posta Vállalat fölött. Van rá esély, hogy ha­tékonyan működő vállalko­zássá váljanak. A vizsgálat során az is kiderült, hogy egy átállásra kényszerülő nagy szervezet képtelen a gyors alkalmazkodásra. Mindezek miatt az Állami Számvevőszék azt ajánlotta, hogy készítsenek intézkedési tervet belső — lakosságbarát — szabályrendszer kialakí­tására. A vizsgálat nyomán a számvevők úgy vélik, hogy sürgetővé vált a postatörvény megalkotása is. A hatékony működésnek ugyanis elen­gedhetetlen feltétele az átte­kinthető, tiszta törvényi sza­bályozás. A jelenlegi viszo­nyok közepette könnyen megeshet — mint ahogy meg is történt —, hogy a vállalati veszteségeket különböző cí­men odaítélt költségvetési pénzekből finanszírozzák. Éz pedig a számvevők szerint is megengedhetetlen. Természeteseit ‘ a jövőben nem csak a Magyar Posta Vállalatnak kell elszenvednie a nyilvános átvilágítás ke­serveit. Legközelebb a Ma­gyar Műsorszóró Vállalat kerül terítékre. Nagy Ida It tilsai kontra Haakiss A miniszter mosolygott its SZDSZ megvette ti Fideszt*? Városházi költségvetés a fiatal demokraták eéljaiért. avagy politikai alku... Az MDF városházi frakciójának tegnapi sajtótájékoz­tatóján az újságírók elé tárták, hogyan született a múlt héten a főváros 1993. évi költségvetése. Mint hallhat­tuk, az önkormányzat SZDSZ-es vezetése 400 millió forint biankó csekk fejében biztosította magának a fideszes képviselők szavazatát. Ez azt jelenti, hogy a fia­tal demokraták 5, 10, 15, 50 millió forint támogatást kap­nak az idei költségvetésből az általuk képviselt politikai­szociális célok megvalósítá­sához: így például, mint el­hangzott : a Human Civitas Alapítvány 10 millió forintot — a kuratórium vezetésének tagja Nagy Gábor Tamás; a Gyere be! (Békásmegyeri Szociális Alapítvány) 4 mil­lió forintot — itt Derdák András kuratóriumi tag; a Természetgyógyász Kórház 50 milliót —, az intézmény létrehozásának kezdeménye­zője Kalló Jenő; a Kincskere­ső iskola 10 millió forintot — a tantestületben ül az egyik fideszes képviselőnő. Ezek a támogatási tételek azért érdekesek — mondta Demeter Ervin frakcióvezető —■, mert a BKV kétmilliárd forinttal kevesebbet kap, a köztisztasági vállalat pedig csak épp annyit, hogy a pre­ferált utcákat, köztereket meg tudja tisztítani az ide­genforgalmi szezon idejére. A Természetgyógyász Kórház építéséhez további 50 millió forintot biztosít a költségve­tés (a kórház már most is 92 millió forintjába került a fő­városnak), ezzel szemben pedig nap mint nap esik ar­ról szó, hogy idén valószínű-' leg több budapesti kórház betegosztályait pénz híján be kell zárni. A frakcióveze­tő azt is leszögezte, hogy az MDF képviselőcsoportjával nehéz lesz elfogadtatni a fő­város vezetésének a BKV tarifaemelését a vállalat rossz anyagi helyzetére hi­vatkozva, amikor egy ilyen emelésből körülbelül 500 millió forint bevételre lehet számítani, és most, a fidesze- sek céljainak támogatása 413 millió forintjába került a városnak. „A pártalku áldo­zatává vált Budapest számá­ra mindez üzenet a jövő évi választásokra” — vélte vé­gül Demeter Ervin. Gyulavári Antal fideszes képviselő volt az egyetlen a frakcióból, aki nem volt haj­landó igennel szavazni a költségvetésre. Kérdéseinkre válaszolva elmondta: szerin­te nem megalapozott és ne­hezen finanszírozható az a hiány, ami az 1993-as költ­ségvetést jellemzi. Ezenkívül azt is kifogásolandónak tart­ja: nem minden közgyűlési pártfrakciónak volt elegendő ideje arra, hogy végiggon­dolja, milyen célokat prefe­rálna inkább. Mint mondta, a fideszes képviselők és az önkormányzat vezetői között kölcsönös egyezség született a költségvetés tárgyában, mert nemcsak a fideszes célok kapnak támogatást, hanem a város vezetőinek elképzelé­seire is igennel voksoltak a fiatal demokraták. Ungár Klára, a Fidesz vá­rosházi frakcióvezetője sze­rint egyáltalán nem hátrány és nem szégyen a politiká­ban, ha a pártok képesek kölcsönös egyezséget kötni. Mint mondta: tisztességtelen azonban azt feltételezni, hogy a Fidesz képviselőit megvet­ték, mert minden politikus­nak saját szíve-joga, hogy fn ilyen elképzelések megva­lósulását tartja fontosnak. A Fidesz — hangoztatta Ungár Klára — továbbra is azt vall­ja, hogy számára az oktatás, a környezetvédelem és az el­esett emberek támogatása az elsőrendű. Információink szerint egyéb­ként több városházi frakció is készített olyan listát, amit el szeretett volna fogadtatni a költségvetésben a város vezetőivel támogatandó cél­kitűzésekként. Mint megtud­tuk, egyáltalán nem egyedül­álló, hogy a képviselők saját politikai céljaik megvalósu­lását igyekeznek a város ér­dekei elé helyezni. Ilyen po­litikai alkura pedig nem ke­rült volna sor, ha a város vezetőit nem szorítja a költ­ségvetés elkészülésének hat­vannapos határideje, ami azt jelenti, hogy a központi költ­ségvetés megszavazásától szá­mítva hatvan napon belül kell megszületnie az önkor­mányzatok költségvetésének. D. D. FIDESZ-LIST A 1. Kerékpárút-építés 2. „Zöld szív” környezetvédelmi mozgalom 3. Védett természeti értékké nyilvánításra történő előkészítés 4. Erdőtelepítés (tartalmazva a Merzse-mocsár rekonstrukcióját is) 5. Parkok, fasorok rekonstrukciója 6. ösztöndíj Alap (oktatási célú) 7. Oktatási Alap 8. Ifjúsági Alap 9. Gyermek- és Ifjúságvédelmi Alap 10. Pro Scholis Urbis 11. Kincskereső Iroda 12. Vígszínházi rekonstrukció alatt sátorszínház felállítása 13. Budapesti Tavaszi Fesztivál (Szabad Tér Színház költségvetési támogatásába beépítve) 14. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (könyv és folyóirat beszerzése) 15. Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat (fővárosi gyermeknap és karácsony megszervezése) 16. Termé&áetgyógyász kórház 17. Korai Fejlesztő Központ 18. Gyere be! (Békásmegyeri Szociális Alapítvány) 19. Segítő Szolgálat Alapítvány (leányanyák és gyermekeik támogatására) 20. Humanitás Civitatis Alapítvány 21. Mozgássérültek támogatása (Kisebbségi, Emberjogi és Vallásügyi Bizottság rendelkezésében) 22. Stomatológiai Intézet fogtechnikai laboratóriumának felújítása összesen; Millió Ft 70.0 5.0 21,6 49,5 20.0 3,4 35.0 28.0 12,0 2.0 10,0 25.0 15.0 5,0 10,0 15,4 413,4 A Szolidaritás a kizárás ellenére LIGA—KDNP részt vesz a mai ÉT-ülésen Balsai István igazságügy-mi­niszter mosolygott a képer­nyőn, de szavaiból az derült ki, hogy nőm igazán örül a minap megjelenít Vizsgálat egy minden gyanú felett álló polgár ügyében című könyv­nek, amelyben a televízió belső lapja, a Telehír hozta nyilvánosságra Hankiss Ele­mér fegyelmi tárgyalásának dokumentumait. Az is kiderült, hogy az igazságügy-miniszter a jog­díj kérdésének is utána kí­ván nézni. A Tébehír felelős szerkesztőjét, Láng Tamást megkérdeztük, nem tart-e 'kevésbé mosolygós következ­ménytől ? — Tudom, hogy következ­ménye lehet, tartok is tőle. Ennél csak egy dologtól tar­tanék jobban, attól, ha ez a dokumentum nem kerül nyil­Megalakult a Köztisztviselői Érdekegyeztető Fórum (KÉF) munkavállalói oldala, amely­nek az ágazati érdekegyezte­tésben való részvételen kívül az is feladata, hogy biztosít­sa a munkavállalói érdekkép­viseletekben érdekelt szak­Lapunk 1993. február 25-i számában Fegyelmit kapott a jegyző című írásunkban azt írtuk, hogy nem az alpolgár­mester, hanem a XVI. kerü­leti polgármester hívta fel a figyelmet a szabálytalan ki­vánosságra. Ami a jogdíj kérdését illeti, amennyi,bén Balsai István miniszter alko­tó szellemi tevékenységet végzett ebben az ügyben, ak­kor felajánljuk, hogy kifizet­jük az érte járó jogdíjat. Természetesen kiemelt hono­ráriumot fogunk fizetni. Bí­zom azonban abban, hogy az igazságügyi miniszterinek csak-csak nem voltak költői­alkotói ötletei, és megma­radt a törvényeknél, a tör­vények betűinél. — Felettese, Nahlik Gábor hogyan fogadta a kiadványt? — Egy régóta érvényes szabályzat értelmében meg­jelenése után természetesen átadtam neki is egy pél­dányt, amit megköszönt. Más nem történt. Különben cso­dálkozom a miniszteri rosz- szalláson. Én a tevékenysé­szervezetek közötti együtt­működést. Az alakuló tanácskozáson elfogadták az ügyrendet. Az első soros elnöknek egy év­re dr. Szabó Endrét, a Köz- szolgálati Szakszervezetek Szövetségének elnökét válasz­tották. t. k. fizetésekre. Bár állításunkat több tanú igazolja, a polgár- mester írásbeli nyilatkozata szerint valóban Treer And­rás alpolgármester hívta fel a figyelmet a törvénysérté­sekre. gémért köszönetét várok, a kormánytól is. Legjobb tö­rekvéseim szerint ez a kiad­vány a nyilvánosságot szol­gálja. — Mennyiért kapható a kiadvány? — Ez senkinek sem üzlet, semmiképpen nem az. A té­vé dolgozói gyakorlatilag in­gyen jutnak hozzá. Néhány ezer példányban 'terjesztjük, aiz érdeklődők ezeket a pél­dányokat csaknem önköltsé­gi áron vehetik meg, az ösz- szeg pedig a televízió költ­ségvetésébe folyik be. A kiadás nem gazdásági tranz­akció — 'ilyesmivel magam nem foglalkozom —, hanem politikai cél; az a törekvés, hogy ez a, dokumentum, és minden más is megjelenjék a nyilvánosság ellőtt. (bársony) Intézkedési tervet dolgozott ki a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium — a frissen kinevezett miniszter vezényletével — a további súlyos közlekedési tragédiák elkerülése érdekében. A leg­utóbbi hetekben bekövetke­zett vasúti balesetek miatt fontosnak tartja a tárca, hogy a közforgalmú autóbuszok vezetői ezentúl meghatározott időközönként pályaalkalmas­sági vizsgálaton vegyenek részt, s — más intézkedések mellett — lerövidítik a meg­hibásodott fényjelző berende­zések javítási határidejét. Immáron miniszteri intézke­dés kötelezi majd a mozdo­nyok vezetőit, hogy a hasz­nálhatatlan fénysorompót leg­A hat szakszervezeti szövet­ség által az Érdekegyeztető Tanácsból kizárt Szolidaritás Szakszervezeti Munkásszö­vetség részt vesz a pénteki ÉT plenáris ülésen. Ezt Bá- tonyi Sándor elnök közölte az MTI-vel. Elfoglalják helyüket, és ügy­rendi kérdésként napirend előtt felvetik: a hatok állás- foglalása ellentétes az ÉT alapelveivel, az ÉT fórum jellegével. Figyelmeztetik az érdekegyeztető feleket, hogy például az ÉT-alapszabály 7. pontja is kimondja: a tár­gyalócsoportok — a napiren­dekben szereplő kérdésekben megállapodásra jogosult sze­mélyekkel — önszerveződés­sel jönnek létre. A Szolidari­feljebb 15 km/órás sebesség­gel közelíthetik meg. A vasút — saját költségére s ahol lehet — le kell cserél­je az eddigi savas akkumulá­torokat az úgynevezett „zse­lésekre”. Ezeket — ha el is lopják — másutt nem tudják alkalmazni. Lapunk kérdésére a helyet­tes államtitkár elmondta, hogy tervezik a vasútról szó­ló jogszabályok megváltozta­tását, s a javaslat hamarosan a parlament elé kerülhet. A közlekedési tárca a jö­vőben minden jogerősen el­ítélt vasútrongáló után száz­ezer forint jutalmat fizet majd a tetten érő vagy el­fogó rendőri szervezetnek. (—kos) tás szerint az önszerveződés meghatározás nem teszi lehe­tővé az önkényes kizárást. A Szolidaritás rámutat: a hatok a korábbi szakszervezeti ke­rékasztal alapján létrehozott munkavállalói ügyrendet el­vetve új ügyrendet fogadtak el. A Szolidaritás ezzel az ügyrenddel — annak politi­kai kitételei miatt — nem ért egyet. A Szolidaritás javasol­ni fogja a munkaadói és a kormányoldalnak, hogy a je­lenlegi helyzetben fogadják el a munkavállalói oldalon külön a hatok és külön a Szolidaritás tárgyalócsoport­ját, a két szóvivőt. Ehhez módosítani szükséges az ÉT alapszabályát. (MTI) Tandari még életveszélyben Változatlanul súlyos, életve­szélyes állapotban van a kecs­keméti kórház intenzív osztá­lyán ápolt dr. Tandari János ügyvéd-autóversenyző, aki február 24-én a 6-os főút Du- naföldvár és Paks közötti szakaszán szenvedett balese­tet. Dr. Vass-Eysen Ervin osz­tályvezető főorvos tájékozta­tása szerint Tandari súlyos koponya-, agy-, mellkas-, tü­dő- valamint bal felső vég­tagsérülést szenvedett, to­vábbra is eszméletlen, és lé­legeztetőgépre van kötve. A főorvos elmondta még, hogy Tandari jelenleg Münchenben tartózkodó versenyzőtársa, Ferjáncz Attila telefonon mindennap érdeklődik navi­gátora állapota felől. R. T. találkozó Szakértői tárgyalások következnek Szerdán a LIGA Szakszerve­zeték és a KDNP küldöttsé­ge, Űry Csaba és Surján László elnökletével megbe­szélést tartottak. Erről teg­nap adtak ki közleményt. A tárgyalófelek elhatároz­ták, hogy rendszeres időkö­zönként áttekintik az aktuá­lis közéleti, gazdasági és szo­ciális kérdéseket. Egyetértet­tek abban, hogy közös érde­kük fűződik a társadalombiz­tosítási önkormányzati vá­lasztások sikeréhez és ennek érdekében készek folyamato­san együttműködni. A LIGA és a KDNP szak­értői egyeztetésben állapodott meg a KDNP haizaitenmók- vásárlási és munkahelyvédel- mi programja és a LIGA Vedd és védd elnevezésű ak­ciójának összehangolása ér­dekében. Szakértői megbeszé­lésekre került sor a szociál­politikai, a munkanélküliség kezelésére vonatkozó, illetve a foglalkoztatáspolitikai kér­désekben is. N. T. E. KERESSEN PÉNZT OTTHONÁBAN! Budapesti székhelyű nagy amerikai társaság keres egyéni szerződőket üveggyöngy-fülbevalók összeállításához. Heti kereset elérheti a 23 000 forintot. Gyakorlat nem szükséges. Küldjön felbélyegzett, megcímzett borítékot. Cim: San Francisco Jewelry C. DCS G. - HD BUDAPEST Pf.: 242. 1475. Tel.: (36-1)-178-36-44. Érdekegyeztetés — együttműködés Megalakult a KEF munkavállalói oldala Savas helyett zselés Fe jj pénzt fizet a vasút Ki hívta fel a figyelmet?

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék