Népszava, 1993. november (121. évfolyam, 254–279. sz.)

1993-11-01 / 254. szám

HETEDHÉT ORSZÁGBÓL E Frost, a szuper tv-sztár A televízió feltalálása óta alighanem az angol David Frost vált az első számú te­levíziós személyiséggé a világon. Nemcsak a több, mint harmincéves műkö­dése alatt összeszedett ren­geteg díjára és kitüntetésé­re utalok. Inkább arra, hogy sok-sok éven át heti nyolc (!) műsora volt. Eb­ből három a BBC-adóin, öt valamelyik nagy ameri­kai tv-adón. Londoni tartózkodásom alatt láttam egy háromré­szes, Frost eddigi munkás­ságát összegező műsort, s megnéztem egy friss reg­geli műsorát is, amelyben Gorbacsovot interjúvolta meg. A volt szovjet elnök a politikai kérdésekre nem mondott újat. Frost azon­ban kicsalogatott belőle eddig elhallgatottakat a magánéletéről: felesége be­tegségének különböző stá­diumairól, Raisza jelenlegi egészségi állapotáról. És a közelmúlt „Frost-heteihez” tartozott az is, hogy ősszel megjelent Frost önéletraj­zának első kötete. A múltat idéző három adás, meg az egy jelenlegi láttán (s hozzáveszem, hogy tavaly októberben is láttam három nagy inter­júját az amerikai elnökvá­lasztás előtt: Bushsál, Clintonnal, PerotUtál) meg lehetett fejteni állandó si­kereinek, tartós elsőségé­nek titkait. Az első az, hogy minden pillanatban érezhető: őt magát is mély­ségesen érdekli a téma, amivel foglalkozik, a sze­mélyiség, akivel interjút készít. Másodszor: bátran és őszintén teszi fel a leg­kényesebb és legmerészebb kérdéseket is, ezért majd­nem minden esetben őszin­te válaszokat tud kicsalni, interjúalanyait oldottá te­szi. Harmadszor: intelli­genciája, érzékenysége, gyors észjárása, remek hu­morérzéke és kiváló színé­szi képességei egyaránt az élvonalba röpítik. Annak idején meg merte kérdezni George Brown brit külügyminisztert, igaz-e, hogy a miniszterel­nöki posztra tör. Rá tudta venni Richard Nixont, hogy beismerje bűnössé­gét és megkövesse az ame­rikai népet, amely ellen vétkezett. Olyan fesztele­nül tudott beszélgetni Truman Capote-tal és Ten­­nesse Williamsszel, hogy mindkét világhírű író a kamerák előtt is vállalta homoxeszualitását. Meg­próbálta sarokba szorítani miniszterelnök korában Margaret Thatchert, hogy a kormány egyet-mást el­hallgatott a nép előtt a Falkland-háború idején. Megpiszkálta Barnard pro­fesszort, az első szívátülte­­tőt, amiért csak a beteg ér­dekli, a halott donornak még a nevét sem tudja. A háromrészes műsorban sok BBC-s megszólalt és méltatta Frostot, aki 1961- ben, 22 évesen indult a pá­lyán, s szinte hónapok alatt röpítette fel magamagát az élvonalba. Frost ellen­zői is nyilatkozhattak. Egy csomó néző felháborodott leveleiből ismertettek egy csokorravalót, mert Nagy- Britanniában is vannak a mi Közakarat Egyesüle­tünkhöz hasonló egyletek és egyének, akik a haladás és a felvilágosodás, a libe­ralizmus és a könnyedség legapróbb jeleit sem képe­sek elviselni. Barabás Tamás kabinet köztársasági ta­nácsadó bizottsága sze­rint az államforma meg­változtatása nem érinti a kormány szerkezetét és működését. A köztársasá­gi elnököt kétharmados többséggel lehet . majd Zimmer frei (Svájci tudósítónktól) Feltűnő tábla áll az országút menti falusi ház mellett, rajta két szó: Zimmer frei. A tu­lajdonos tehát azt óhajtja hirdetni az ar­ra haladó külföldi tu­rista számára, hogy ná­la kiadó szoba van. Ez az egyetlen hitíátlan né­met nyelvű szöveg, amit Magyarországon olvas­tam. Egy nagy vidéki pá­lyaudvaron a MÁV tu­datni akarta az utazó­­közönséggel, hogy a vá­rótermek éjszakai taka­rítás miatt zárva van­nak. A német nyelvű szövegben a takarítás szó helyett disznóság állt. Egy autószerelő­műhely kétnyelvű hir­detésének magyar ré­szében azt írta, hogy „Kedves vevőink min­den igényét kielégítjük”. A német fordítás szöve­gének értelme szerint az autószerelő „a vevők szexuális igényeinek kielégítésére is” vállal­kozik. Jó nevű vendéglő német nyelvű étlapján sertéssült helyett „ál­sültet” kínált. A német nyelvű vendéglői étla­pok szövege gyakran annyira hibás és zava­ros, hogy ha nem tud­nék. magyarul, egyálta­lán nem érteném meg, miféle ételt kínálnak. Szállodai és cégpros­pektusoktól kezdve ide­genforgalmi tájékozta­­\ tóig, műemlékek ismer­tetéséig mindenütt hem­zsegnek a hibák. Amíg ilyen fordító­ink vannak, jobb lenne korlátozni a lépten-nyo­­mon megjelenő idegen nyelvű feliratok számát. Addig talán inkább ide­geneknek kellene ma­gyar nyelvtanfolyamo­kat hirdetni. Hátha ők hamarabb megtanulják a mi nyelvünket, és akad közöttük, aki for­dítani is tud magyarról a saját anyanyelvére. Az eddigi tapasztalat szerint ugyanis ilyen fordítások a legmegbíz­­hatótíbak. Vezényi Pál megválasztani a szenátus és a képviselőház együttes ülésén. Ennek előtte azonban — az immár ötödik man­dátumát töltő munkáspár­ti kormány márciusi vá­lasztási ígéretéhez híven Katonás tartásban, méltó­ságteljesen áll Nelson ad­mirális az égbe nyúló osz­lopon, amelyet 1805-ben kivívott trafalgari győzel­me emlékére emeltek. Az emlékművet körülölelő tá­gas tér az idők folyamán London egyik legnépsze­rűbb turistalátványossága, fiatalok találkahelye, nagy tüntetések, gyűlések szín­helye lett. Az admirális másfél évszázada kőke­mény nyugalommal szem­léli a sokadalmat. Semmi sem hozza ki a sodrából. Még a szökőkútban fürdő­­ző szilveszter éji ricsajo­­zók sem. Csak a téren tö­megesen tanyázó galam­bok zavarják. Több mint — népszavazást kell tar­tani. Annak idején, ami­kor Paul Keating kortes­hadjárata során felvetette a válás gondolatát, a köz­vélemény 70 százaléka val­lotta magát republiká­nusnak. Ez az arány au­gusztusban már csak 62 százalék volt. A legújabb felmérések azt mutatják, hogy ha most tartanának népszavazást, a választók közül mindössze 39 száza­lék támogatná a változást, 44 százalék ellene voksol­na, és 17 százalék nem szavazna, mert nem tud dönteni. Az is kiderült — s ezt a köztársasági tanácsadó bizottság alkotmányjogá­szai is megerősítették —, hogy Ausztrália szövetségi államainak szuverén joga meghatározni saját állam­formájukat. Így például a monarchista érzelmű Nyu­­gat-Ausztrália abban az esetben is II. Erzsébetet tekintheti s államfőjének, ha az országos népszava­záson a köztársaság hívei kerekednek felül. Ügy látszik, Ausztráliá­ban sem könnyű válni. Még a királyságtól sem. Köves Judit elege van folyamatosan áradó „tiszteletükből”. S nemcsak neki, hanem a műemlékvédelmi kor­mányzatnak is, amely évente 150 ezer font ster­linget költ a tisztogatásra — roppant csekély ered­ménnyel. Londoni sajtó­jelentések szerint, most végre megtalálták az el­lenszert. Olyan kenőcsöt, amelyet annyira utálnak a galambok, hogy megtar­tóztatják magukat. A Tra­falgar tér felavatásának 150. évfordulóján, a mi­nap már meg is kezelték Nelson admirálist a ga­­lambtisztelet-elrettentő cso­daszerrel. kj HŰSÉGESEK Az amerikaiak manap­ság hűségesebbek há­zastársukhoz, mint a hatvanas, hetvenes évek­ben. A legfrissebb fel­mérések szerint manap­ság csak minden ne­gyedik nős férfinek és minden tizedik férje­zett nőnek van „külső kapcsolata”. Az 1976-os, híres Hite-jelentés ada­tai szerint akkoriban a nők fele, kétharmada csalta az urát... RADIOAKTÍV BOSSZÚ Radioaktív sugárzással állt bosszút egy csalá­don az a vitebszki férfi, aki egy évvel ezelőtt su­gárzó anyagot tartal­mazó ampullát helyezett el gyűlölt ellenfelei la­kásának egyik foteljába. A normálisnál százszor magasabb sugárzási szint megtette hatását. A család minden tagjá­nál különböző rákos megbetegedéseket álla­pítottak meg az orvo­sok. Hölgyek a tűzvonalban (Munkatársunktól) Ne legyen áldozat — ké­ri hirdetéseiben az állam­polgárokat az Egyesült Ál­lamok fegyvergyártóinak szövetsége. Az új reklám­­kampány ezúttal nem a férfiakat szólítja (önvédel­mi) fegyverbe, hanem a nőket. A magazinokban megjelenő hirdetéseiket szörnyű kriminalisztikai statisztikákkal támasztják alá, hogy bebizonyítsák: egyre többen esnek a fegy­verek áldozatául a gyen­gébb nem tagjai közül. Az érdeklődők egy ingyenes telefonszámot hívhatnak, a vonal másik végén egy ud­varias (női) hang győzködi a potenciális vásárlókat a fegyvertartás előnyeiről. A hirdetések nem ma­radtak hatástalanok. Máris több nőszervezet tiltakozik a reklámok ellen, mert azok szövegei szerintük ci­nikusak, s csak nagyobb veszélynek teszik ki a nő­ket. Még a Szélsőségesen feminista szervezetek sem állnak ki a „cowgril”-ökért. A hatóságok pedig ellen­kampányba kezdtek: olyan statisztikákat tártak a nyil­vánosság elé, amelyek azt bizonyítják, mennyivel na­gyobb az esélye annak, hogy valaki lőfegyver ál­dozatává válik akkor, ha van önvédelmi fegyvere, mintha nem lenne. A saját fegyver a rend­őrség szerint olyan, mint a színpadi puska, előbb­­utóbb mindig elsül. S hogy kit talál el, az néha csak szerencse dolga. Mindezzel a fegyvergyár­tók is tökéletesen tisztában vannak, de az iparág visszaesése rákényszerítet­­te őket arra, hogy megpró­bálják a nőket is a tűz­­vonalba terelni. MAZSOLA HALLOWEEN ÜNNEPÉN, október utolsó éjszakáján kísértetnek, boszorkány­nak, szörnynek öltözve pa­rádéznak az amerikaiak. Aki él és mozog, álarcot ölt. A maszkakínálatból idén a legnépszerűbb Jász­­szer Arafat és Ross Perot mellett az elnöki pár álar­ca volt. FŐÁLLÁSBAN RENDŐR­NŐ, szabad idejében pros­tituált volt a torinói rend­őrség egyik munkatársa. Kollégái rátörték az ajta­ját — mivel régóta figyel­ték —, és akkor érték tet­ten. A hölgy szolgálati egyenruhájában fogadta klienseit. HATALMAS MÉRETŰ hangyabolyokat találtak Oroszországban Tver váro­sa mellett. A furcsa kép­ződményeket közelebbről megvizsgálva rájöttek a szakemberek arra, hogy a kétméteres magasságot is meghaladó építményeket hangyák hordták össze. SUPERMANNEK képzel­te magát és • kiugrott egy hetedik emeleti ablakból egy ötéves New York-i kisfiú. Külső sérülések nélkül túlélte a balesetet. A mama azt mondta: Paul bátor és erős kisfiú, aki természetesnek vette, hogy repülni is tud. Nehezen válnak az ausztrálok Lehetséges, hogy 2000-ben mégsem az Ausztrál Köz­társaság első elnöke nyit­ja meg Sydneyben az olimpiai játékokat. Mel­­bourne-i hírek szerint ugyanis nehezebbnek ígér­kezik a válás, a brit mo­narchiával való szakítás, mint Paul Keating minisz­terelnök gondolta. Maga II. Erzsébet ki­rálynő nem támaszt aka­dályt. A londoni Budkin­­gham-palota szerepe már régen nem az, ami Vik­tória királynő idejében volt. A néhai birodalom­gyarapító ükunokáját az egykori gyarmatok laza szövetsége, a Nemzetkö­zösség fejeként tekinti ál­lamfőjének 50 különböző államformájú, független ország. Formálisan és ön­ként. Az uralkodónő ennek jegyében tájékoztatta ál­láspontjáról az ausztrál kormányfőt, amikor nem­régiben Balmoralban fo­gadta. Ügy tudni, hogy a skóciai kastély parkjában rendezett családi hússütés közben lezajlott barátsá­gos beszélgetésen II. Erzsé­bet közölte: Ausztrália né­pére bízza a döntést. Alkotmányjogi problé­mák sem merülnek fel. A ^Teasyas Paul Keating, minister, first thought, ommmittee set up to stralia could be reported on t might be dividual archies, ild not. istralia, Oválist, ff e queen s He flags ted Perth, :an-minded 5 might not. tional law involved r debate, most of which e ordinary Australians, tried to make the issue a .nil,. AltcfrallS'c Betiltják a királynőt? Dor at tne next eiecuon. But Mr Keating, a sc er despite his populisn ’s link wi heacTönhe of 50 Tnc not as t lives f 50 a with nor-ge by the c arerepu advantag queen’s repr formal approva rather than a presiden political inclinations. The general line o r^rMiHliranc manv of The Economist

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék