Népszava, 1994. július (122. évfolyam, 152–177. sz.)

1994-07-22 / 170. szám

13 NÉPSZAVA KULTÚRA 1994. JÚLIUS 22., PÉNTEK Garbonciás Péter látogatása a Kásavárban Tábor a meséért, a meséről Tokajban Garbonciás-Huzella Péter és a Bányász Hévízi Mónika felvétele Szeptemberi Hold-Világ RÖVIDEN Színezüst csehó A Gór Nagy Mária Színitano- da növendékei ezen a hét­végén ismét a Budai Park­színpadon vendégszerepei­nek. Mégpedig Paul Foster- Braden Színezüst csehó című western-musicallével. A főszerepeket Xantus Bar­bara, Marton Csaba, Ull- man Mónika, Miller Zoltán, Zakariás Éva alakítják. Szobrok, festmények, grafikák Konrád Ignác festő- és szobrászművész születésé­nek centenáriuma alkalmá­ból ma kiállítás nyílik a Had­történeti Múzeumban. Fest­mények, grafikák, plaszti­kák és az életút dokumen­tumai adnak áttekintést a hazai közönség körében ke­véssé ismert alkotó pályafu­tásáról és munkásságáról. Beethoven Martonvásáron Holnap este megkezdődik a hagyományos, martonvá- sári Beethoven-koncertek sorozata. A július végi, au­gusztus eleji csillagos es­téken a Hangversenyzene­kar és a Magyar Állami Énekkar szólaltatja meg Beethoven műveit, Antal Mátyás, illetve Győriványi Ráth György és Lukács Ervin vezényletével. Joplin és a ragtime A Budapest Ragtime Band július utolsó vasárnapján a Kiscelli Múzeumban kon­certezik. A csapat népsze­rű dallamokat szólaltat meg. A legfőbb szerző: Joplin, a ragtime nagymestere. Szin­tén a Kiscelli Múzeumban augusztus első vasárnap­ján Szilasi Alex pianista és külföldi művészbarátai ad­nak hangversenyt. Szabó Z. Levente NÉPSZAVA Őfelsége II. Kása és neje, Kásavár uralkodói édesszá- júak, akárcsak népük min­den tagja, hisz annak idején nagyon elsózták a kásahe­gyet. Ezt ősszel minden gyer­mek megtudhatja Garbon­ciás, vagyis Huzella Pétertől a Budapest Bábszínházban. De előtte Huzella Péter még ellátogat a Mesetábor a me­séért rendezvényeire is, To­kajba.- Amikor gyerekműsorokat kezdtem csinálni, rájöttem, hogy nem szabad kizárólag megzenésített versekre ha­gyatkozni - mondja a Kaláka együttes tagja. - Drámai ösz- szekötő helyzetekre van szük­ség, s erre a legjobb a mese. Ezért fontosak nekem ezek a történetek, amiket Zalán Tibor barátom ír.- Miként lett Garbonciás?- Tiborral volt egy közös dalunk, a Kócszakállú hege­dős. Mivel Zalán Tibor törté­netesen szakállas, ő lett a Kóc­szakállú, én meg Simaképű Péter. De családom hölgy­tagjai megfúrták az elképze­lést, arra hivatkozva, hogy a Vük óta a Simaképű rosszat jelent. Viszont a szótagszám adott volt, így lettem Gar­bonciás. Aki hivatására néz­ve garabonciás.- És a kásavári polgárok ho­gyan születtek meg?- Korábban csak egy gitár­ral léptem színpadra. De ha­mar rájöttem, hogy a gyere­kek ragyogóan tudnak játsza­ni a bábokkal. A fiúk is, hisz nekik is van mackójuk, lo­vuk. Aztán felfigyeltem Szöl­lősi Rita iparművész karak­teres zsákvászon babáira, ők lettek a kásavári polgárok. Persze a babák jelleméhez is Zalán Tibor írta a szituá­ciókat, amiket aztán a gye­rekekkel közösen alakítunk tovább a színpadon.- A család hölgytagjait is be­vonta a játékba?- Ötödikes Julcsa lányom választotta ki ehhez a be­szélgetéshez a Bányászt. De a többiek már más korosz­tályba tartoznak. Különben is, otthon teljesen hétközna­pi apa vagyok. Ideges és zár: között, amiért időnként el­szégyellem magam, és bocsá­natot kérek. Szabó Zoltán Attila írása a NÉPSZAVÁNAK Előreláthatólag szeptember közepére új művészeti köz­ponttal színesedik Budapest. Galkó Balázs és Malgot István irányításával ugyanis kinyit a Hold-Világ klub a Ferihe­gyi út mentén, a Kotász Ká­roly utcában.- A megnyitóra az utolsó szög is a helyére kerül, avagy várha­tó némi „csúszás”? - kérdem Galkó Balázs leendő prog­ramszervező-népművelőt, egy­ben „színházi mindenest”.-A nézőtéri rész teljesen O.K., de a színpad is kilenc­ven százalékig elkészült. Csu­pán az öltözők felújítása és né­hány technikai kérdés meg­oldása várat magára, remél­hetőleg ideig-óráig.-És a kávézó, a tervezett video- szoba is elkészül?- A megnyitóra ezekkel sem lehet gond! Ám a Galérián működő kávézónk másért is fontos. Úgy tervezzük, hogy amolyan nonstop találkozó- hellyé alakul majd, azaz nem sima kocsma lesz ez, hanem a művészek és a közönség kö­zös otthona.- Nem akarok rosszmájú len­ni, de Woody Allen egyik filmjé­ben volt egy paláló megjegyzé­se, idézem: „Soha nem szeret­nék olyan klubhoz tartozni. amelyik engem elfogadna tag­nak!”.- Én sem! De nem is célunk mindenkinek egyaránt tet­sző, sablonos programokkal előállni. Inkább a közössége teremtéshez kívánunk hoz­zájárulni a magunk eszközei­vel. Az összekötő kapocs nem a tagdíj, a pártbélyeg vagy va­lami eszme lesz, hanem a szín­házi előadás, vagy a film.- A Hold Színház és a Világ­mozi milyen programokra in­vitálja az érdeklődőket? Vannak már konkrét tervek?-Többé-kevésbé. Jómagam színházi előadást is tervezek, tizenéves ifjú színjátszókkal. A darab azonban egyelőre le­gyen meglepetés, sőt titok. Amúgy a „József Attila Kom­mandóval”, vagyis Hobóval, Jordán Tamással, Márta Ist­vánnal készülünk egy nagy, közös bevetésre... A moziról csak annyit, hogy a filmek ki­válogatásánál egyetlen szem­pont dönt: a minőség! Az akciót és a szirupot mellőzni fogjuk.- Mindehhez megfelelő az anyagi háttér?- Ezt aligha állíthatom. Ed­dig a Fővárosi Önkormány­zat, a művelődési tárca és a Soros Alapítvány támoga­tott bennünket. De a sok-sok házalásnak előbb-utóbb csak lesz eredménye. Optimista vagyok! Se pénz, se helyzet „A magyar filmgyártást az a veszély fenyegeti, hogy egész egyszerűen megszűnhet- mondta Gothár Péter rendező az olasz fővárosban, ahol a Római Nyár kulturális fesztivál keretében rendezett magyar filmhét megnyitásán vett részt. Gothár szerint a pénzhiány mellett a helyzetet sú­lyosbítja az is, hogy értelmetlenül ellenséges helyzet ala­kult ki a Magyar Televízió és a nemzeti filmgyártás között. A felelősség a korábbi kormányt terheli, mert az politikai szócsövet alakított ki a televízióból, minden kulturális te­vékenységet megszüntetett. Reméljük, a televízió új főnökei új helyzetet teremtenek. r , ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR q|q ESKERESKEDELM, BANK Rt. rvAf.'K CSAK MAGYARORSZÁGON ÉRVÉNYES / VAUD ONLY IN HUNGARY >■ y»* : y v :< ' y • . •: ■/ 'Te. «Ith T* m ; fi- ■ ­" / - - - .»V vrfím* ikmt OTP Forintkártya i

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék