Népszava, 1995. szeptember (123. évfolyam, 205–230. sz.)

1995-09-28 / 228. szám

12 1995. SZEPTEMBER 28., CSÜTÖRTÖK KULTÚRA NÉPSZAVA Akit megszólítanak a darabok Magyar Fruzsina szerint dramaturgnak éppúgy születni kell, mint színésznek rálás van a konkrét szöveg és a mö­A szavak boszorkánykonyhájában szerelmek és barátságok, cselszö­vések és ördögi szócsaták szület­nek, hősök kelnek életre és hal­nak nevükhöz illő vagy éppen mél­tatlan halált. Aki pedig e boszor­kánykonyhában munkálkodik: a dramaturg, Magyar Fruzsina. Gyüre Orsolya írása a NÉPSZAVÁNAK V A lexikon szerint a dramaturg a színház irodalmi szakértője és tanács­adója. Ezenkívül lektorál, átdolgoz, illetve együttműködik a szerzővel a | végső színpadi változat kialakításá­ban. Közreműködik a színház műsor­politikájának, műsortervének kidol- : gozásában. Nem sok ez egy kicsit?- Ez mind a dramaturg munkakö- ; rébe tartozik, egy dolgot kivéve. A ; dramaturg nem adaptál. Érdekes, :: hogy a közhiedelemben úgy él a dra- l maturg, mint aki regényeket, novel­lákat ültet át színházra, ám nem így van. Az igazából már írói munka. Ta­lán furcsán hangzik, de a dramaturg nem dramatizál. Viszont egyben ar­culattervező is: részt vesz a műsor­terv és ezzel a színház arculatának ki­alakításában. Egyik legfontosabb fel­adatköre a bábáskodás új darabok 'születésénél. Akár a dramaturg mun­kájának értékmérője is lehet, hogy ki­két' tud rávenni és kiket lebeszélni egy színdarab megírásáról.-Ki a jó dramaturg?- Akinek olyan határozott szemé­lyisége van, hogy bátran bele tud szól­ni ezekbe a dolgokba. A mi szakmánk háttérmunkának számít, ami nem je­lenti azt, hogy háttérbe húzódónak is kell lenni. A jó dramaturgnak ugyan­úgy van aurája, mint a jó színésznek. Erre a pályára is születni kell.- De azért rossz érzés lehet háttér- embernek lenni...- Én nem érzem hálátlan feladat­nak. Persze mint mindenki, én is hiú Először ki kell szótározni a darabot Szalmás Péter felvétele vagyok, s ezért néha rosszulesik, ha nem hangzik el á nevem a próbákon. Ez azonban csak múló érzés, hiszen a színházi kollégák pontosan tudják, hogy mit, mennyit és hogyan csinál­tam, hogy egy bizonyos jelenet azért olyan, amilyen, mert kihúztam vagy éppen beleírtam egy mondatot, ami­től jobb lett.- Hogyan kell bánnia az irodalmi művekkel?- Elsősorban alázattal. Ez a kulcs­szó ebben a szakmában. Alázattal az eredeti mű iránt, a szerzője iránt. Hi­szen a dramaturg képviseli az iro­dalmat a színházban s a színházat az irodalomban. Olyasfajta ember, aki bár irodalommal foglalkozik, szín­házi vénával is megáldatott. 'Mi mindenre kell odafigyelnie a munkája során?- A legfontosabb a darab által fel­vázolt világ megismerése. Ez gondol­kodást igényel, hisz a lényeg mindig a sorok között van elrejtve. Csodála­tos dolog ez a fejtegetés: állandó vib­göttes tartalom között. Ami a mód szert illeti: az első lépés - ki kell szó­tározni a darabot. Ha bárhol elhang­zik egy név, adat, tény vagy bármi más - aminek egyáltalán nem biztos, hogy közvetlen szerepe lesz a darab­ban, sőt lehet, hogy el sem hangzik majd nekem tudnom kell róla. Az ember tragédiájánál például körül­belül száz címszavam volt, amit kiír­tam magamnak.- Tehát a kiszótározással kezdő­dik a munka. Ezután hogyan tovább?- Ahogy mondani szokták, a dráma- irodalom ötfajta témát variál. Lehet az pszichológiai, társadalmi-szocio­lógiai, politikai, történelmi kérdés, családi vagy szerelmi konfliktus. Úgy­hogy az ilyen irányú tudást is folya­matosan használni, bővíteni kell. El­kerülhetetlen például, hogy Strind- berg-mű feldolgozásakor Freudot ol­vassak. Legutóbbi munkám, a Rozs­datemető pedig a történelmi ismere­teim felfrissítését is kívánta. Csak ez­után kezdődhetnek a tényleges mun­kálatok: a húzás, apró beírás, apró ki­írás, melyik mű mit kíván.- Ekkor már megvan a szereposztás?- Nem mindig, de ha igen, az nagy segítség. Ilyenkor szinte hallom ma­gamban a színészt, tehát könnyebb hozzá igazítanom a szöveget.- És amikor kész van a szöveg­könyv? Akkor visszavonul?- Ezután már csak csendestárs va­gyok a produkcióban a rendező mel­lett. Természetesen azért ott ülök a próbákon és segítek a színészeknek, ha értelmezni kell valamit. Kicsit fáj­dalmas is nekem ez az időszak, mert elszakad tőlem a darab, amivel addig oly bizalmas kapcsolatban voltam. Akkor még csak én tudtam róla, dé­delgettem, az enyém volt, aztán hir­telen mások is birtokba vették. De a premier megint nagyon szép, mert ott hirtelen mindenki összetalálko­zik. A sikerélmény mindig közös. A HÉT FILMJE Eszelős szerelem Bársony Éva NÉPSZAVA Ha a szereplők nem lennének azonosak, a raktáros tréfájára gyanakodnék, tán ő csapta hóna alá egy másik film folytatását, mikor úgy félidőben az Eszelős szerelemhez új tekercseket kel­lett fűzni a vetítőgépbe. Tréfáról szó sincs, a szerzők komolyan gon­dolták, hogy észrevétlenül más­ról beszélhetnek (félre) a törté­net második felében, mint amit az elsőben elkezdtek. mind a ketten úgy fordulnak ;‘szembe a szülőkkel, hogy két­ségünk nem lehet, fiatalok és felnőttek itt már jó ideje egy­más idegeire mentek. Az angol rendezőnő, Antónia Bird nem leplezi, hogy minden rokonszenve a fiataloké, ennek a süket és vak értetlenségnek csak hátat fordítani lehet. Hő­seink hátat is fordítanak, és ettől kezdve már más történet veszi kezdetét. Autóútjuk meg­annyi kaland, de minél vadab­'Ä2TE. T.-ben ő volt a kislány - Drew Barrymore Amit a film elindít Seattle-ben, a rockmuzsika és a fiatalok le­gendás városában, az olyan sze­relem, amelyet ’68 lázongó szel­leme, az eper és vér illata leng be. Persze csínjával és nagyon szőrmentén, épp csak áttetsző­szelíden, mondhatni nyomele­mekben emlékeztetve arra az egykori vad szembefordulásra a szülők önelégült, begyöpösö­dött és kényelmesen beépült nemzedékével. Itt is van kénye­lem, némi gyöp imitt-amott, de ez már a 90-es évek, az amerikai középjómódú családok cseme­téi ugyanattól szenvednek, ami­től a többi égtájon. Nincs, nem is volt rájuk soha elég idő, és még annál is kevesebb igazi fi­gyelem. A mi kedves hőseink, Matt és Casey, a szerelemben a szabadságba is beleszerelme- sednek. Egymásban azt is élve­zik, hogy van kiért fittyet hány­ni végre mindarra, ami régóta amúgy is csak egy képmutató harmóniát és nem az egyént is tisztelő családi együvé tartozást szolgálta* Ki-ki a maga módján kerül otthon konfliktusba, de bak a kalandok, annál érdek­telenebb az egész. Bizony, ala­posan át vagyunk verve. Még hogy lázas szembefordulás? A szülők életének megtagadása? Felszabadító szerelem? Csodát. Klinikai esettel állunk szemben, elhatalmasodó betegséggel. Egy pszichiátriai tanóra hallgatói alighanem megnyalnák utána az ujjúkat, a moziban viszont nem hat túlzottan fair játéknak, íme: az angol rendezőt szőrös- tül-bőröstül, eszméstül felfalta Hollywood. Nem ő az utolsó... Azért álljon itt, hogy Caseyt az a Drew Barrymore játssza, akit az E. T.-ben még kislány­ként ismertünk meg, Matt sze­repében pedig a legutóbbi Bat­man deli denevértanonca, Chris O’Donnel látható. Mindketten jók, már ameddig lehet. Eszelős szerelem. Amerikai film. Rendező: Antonia Bird. Főszereplők: Chris O’Don­nel, Drew Barrymore, Joan Allen, Kevin Dunn. Segélykiáltás Volt egyszer egy Film Színház Muzsika - lesz egyszer egy Film Színház Muzsika Televízió! Az pt éve megszüntetett népszerű képes lap uj életre keltésén munkálkodó alapítvány tagjai (egykori munkatársak) változatlan kitartással hisznek abban, hogy elképzelésüknek van jövő­je. Ezért is fordultak ismét a nyilvánossághoz. A lapindítás minden jogi feltétele a birtokukban van, tőkeerős és megbízható vállalkozót szeret­nének találni. Azért, hogy a kibővült című, ám változatlan szellemű Film Színház Muzsika Te­levízió végre elfoglalhassa a magyar sajtóban mind ez idáig betöltetlen helyet. Sas György, az alapítvány motorja azt is el­mondta, idén ismét kiadják a Déryné-díjat, négy színésznőnek és egy operaénekesnőnek. Ok öten választják meg azt az egy szem férfit, aki - a ta­valyi első alkalom után, amikor Hofi Géza lett a kitüntetett - szintén a Déryné-díj tulajdono­sa lesz majd. Show-tlan huzavona Szabó Z. Levente NÉPSZAVA A Friderikusz Produkciós Iroda bejelentette, hogy a műsorújságban ma estére jelzett Friderikusz-show elmarad, mert a Magyar Televízióval nem tudtak megállapodni a műsorsoro­zat folytatásáról. A tárgya­lások még tartanak, ha si­kerül megegyezni, akkor október 26-án látható újra a műsor. A Friderikusz Pro­dukciós Iroda vezetője, Vári Krisztina érdeklődésünk­re elmondta, hogy elsősor­ban anyagi kérdésekben nem tudtak megegyezni a televízióval. A tartalmi vál­toztatásokat Friderikusz Sándor kezdeményezte. A Magyar Televízió ille­tékes stúdióvezetője, Fodor Imre szerint fontos, hogy mindkét fél megtalálja a számítását. A televízió sze­gény, feltétlenül kell neki a nyereség. Természetesen Friderikusz Sándor is nye­reséget akar. A vitatott ösz- szegről nem voltak hajlan­dók nyilatkozni. Fodor Im­re szerint nemcsak anyagi kérdésekről folyik a vita, még az is eldöntendő, hogy ki hányszor és milyen ti- pusú műsorokban legyen látható a képernyőn. Az Év Fotói A Pelikán Kiadó gondozásában most megjelent impozáns kötet, Az Év Fotói 1994 fekete-fehér élességgel bizonyítja, milyen érzékeny, kiváló fotóriporteri gárda dolgozik ma a magyar sajtóban. Döbbe­netes erejű riportfotók, humorral, lírával megkomponált portrék és zsánerképek, megismételhetetlen pillanatokat megörökítő sajá­tos hangulatú fényképek sorakoznak a könyvben, s a jószemű fotog­ráfusok között ott szerepelnek a NÉPSZAVA munkatársai is. így Cseke Csilla, Gy. Balázs Béla, Hajdú András, Pataky Zsolt. íme egy megrázó kép Cseke Csillának a Sajtófotó pályázat ’94 Zsáner ka­tegóriájában I. díjat nyert képriportjából. Egy erdélyi árvaházban Björk és a Csend Hősei Tenczer Gábor NÉPSZAVA Ma este fél nyolckor a Pető­fi Csarnokban lép fel az el­bűvölően dallamos nevű iz­landi énekesnő: Björk Gud- mundsdottir. A reykjavíki manócska 3 éve vált meg akkorra már híressé vált együttesétől, a Sugarcubestól, mert úgy gondolta, szólóban, a saját dalaival jobban érvényesül a nemzetközi porondon. A lépés bejött, ma már az elis­mert, független popszemé­lyiségek szűk körének egyik tagja, a hazánkból szépen kitakarított Music Televi­sion állandó szereplője, imi- tátorok százai utánozzák bizarr öltözködését. Első szólóalbuma, a ’93­A négy spanyol fiú itt még tényleg csöndben van as Debut két és fél millió példányban fogyott el. A tizenkét különböző jellegű számot Björk különös éne­ke fogja össze saját stílussá, amelyet más-más közön­ségréteg is szívesen hall­gat. Idén megjelent lemezén, a Poston folytatja a ha­gyományt, szokatlan hang­szereket használ, az izlan­di sípok vonósokkal és csembalókísérettel szólal­nak meg. Aki ezen a csütör­tök estén kilátogat a Pecsá- ba, ízelítőt kaphat az ez­redvég popzenéjéből. ® Holnap, pénteken a Vö­rösmarty Művelődési Ház­ban (VIII., Golgota u. 3.) a Heroes Dél Silencio mu­tatja meg, hol is tart ma a spanyol rockzene. Az együttes a ’80-as évek közepén alakult Zaragozá- ban, és tradicionális rockot nyom spanyol nyelven és spanyolos elemekkel. A ’90-es évek elejétől a nagy fesztiválok állandó vendégei. AJANLATI FELHÍVÁS A MERKUR Járműkereskedelmi és Szolgáltató Rt. v.a. nyilvános pályázat keretében felajánlja megvételre a tulajdonában lévő gépkocsi-értékesítő telephely tulajdonjogát. Cím: Debrecen, Monostorpályi út 33. (hrsz: 11785/1) telek: 10 755 nm felépítmények: -606 nm bruttó at. (átadó épület, faház, trafóház) Irányár: 35 000 E Ft (mely az épületre fizetendő áfát nem tartalmazza). A részletes feltételeket a Pályázati felhívás tartalmazza. A vételár kiegyenlítése kizárólag készpénzben történhet. A pályázat benyújtásának ideje: 1995. november hó 14. nap, 11-12 óra között. A pályázat benyújtásának helye: MERKUR RT. Titkárság, Budapest XIII., Váci út 45/b II. emelet. Az ajánlattevőknek vételi szándéka bizonyítására 3000 E Ft-ot bánatpénzként a pályázat benyújtásáig be kell fizetnie a Pályázati felhívásban meghatározott módon. A pályázóknak 90 napos ajánlati kötöttséget kell vállalnia. A Kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázaton való részvétel feltétele az eljárási rendet tartalmazó és az ingatlant részletesen bemutató Pályázati felhívás 10 E Ft + áfa ellenében történő átvétele és a titkossági nyilatkozat aláírása. A Pályázati felhívás a MERKUR RT. Titkárságán vásárolható meg. BudapestXIII., Váci út 451b II. emelet it.: 132-6356,132-2721). AJANLATI FELHÍVÁS A MERKUR Járniűkereskedelmi és Szolgáltató Rt. v.a. nyilvános pályázat keretében felajánlja megvételre a tulajdonában lévő gépkocsi-értékesítő telephely tulajdonjogát. Cím: Szeged II. kér., Sándorfalvi út. (hrsz: 0113/4) telek: 112 526 nm felépítmények: -522 nm bruttó at. (átadó épület, vizsgálókonténerek, porták, raktárkonténerek). Irányár: 181 000 E Ft (mely az épületre fizetendő áfát nem tartalmazza). A terület a megoszthatóság kritériumait nem sértő részként is megvásárolható. A részletes feltételeket a Pályázati felhívás tartalmazza. A vételár kiegyenlítése kizárólag készpénzben történhet. A pályázat benyújtásának ideje: 1995. november hó 14. nap, 11-12 óra között. A pályázat benyújtásának helye: MERKUR RT. Titkárság, Budapest XIII., Váci út 45/b II. emelet. Az ajánlattevőknek vételi szándéka bizonyítására 10 000 E Ft-ot bánatpénzként, a pályázat benyújtásáig be kell fizetnie a Pályázati felhívásban meghatározott módon. A pályázóknak 90 napos ajánlati kötöttséget kell vállalnia. A Kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázaton való részvétel feltétele az eljárási rendet % tartalmazó és az ingatlant részletesen bemutató Pályázati felhívás 10 E Ft + áfa ellenében történő átvétele és a titkossági nyilatkozat aláírása. A Pályázati felhívás a MERKUR RT. Titkárságán vásárolható meg. Budapest XIII., Váci út 45/b II. emelet (t.: 132-6356,132-2721). X

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék