Népszava, 1997. június(125. évfolyam, 126–150. sz.)

1997-06-26 / 147. szám

NÉPSZAVA VILÁG 1997. JÚNtUS 26., CSÜTÖRTÖK 9 Próbabábuk voltak, nem foldönkívüliek Új jelentést tett közzé az amerikai légierő az 1947-es roswelli ufóügy 50. évfor­dulóján, lezárandó a régi vi­tát: igaz-e, hogy egy lezu­hant repülő csészealjra és benne idegen lényekre buk­kantak 50 évvel ezelőtt az új-mexikói Roswell közelé­ben, s azután eltitkolták a dolgot. A négyévi vizsgálat alapján készült, 231 oldalas jelentés szerint a szemtanúk által látott állítólagos űr­járművek és földönkívüliek valójában az amerikai légi­erő hidegháború alatti szu­pertitkos kísérleteinek sze­replői voltak: az „ufó” egy légköri ballonra szerelt ra­darcélpont volt, a földönkí­vüliek pedig olyan próba­bábuk, amilyeneket 1953 után használtak ejtőernyős kísérletek céljára. Borsos Sándor MTI (Róma) Egy pedofil bűnbanda Nápolyban kisiskolás fiúkat csábított el, erőszakolt meg, majd a pedofil szex­orgiákról készült videokazettákat a maffia közre­működésével jó pénzért áruba bocsátotta a fekete­piacon. A förtelmes bűncselekményekhez, amelyek részben az iskola zuhanyozójában zajlottak, az is­kola pedellusa és egyik őre falazott. Az országot sokkoló bűnügyben kedden 17 személyt vettek őri­zetbe. A banda legalább tucatnyi, 6 és 9 év között kis­iskolást hálózott be. A zömében munkanélküliekből, drogárusokból, csempészekből álló társaság Ná­poly egyik hírhedt szegénynegyedének iskolája kör­nyékén édesgette magához cukorkával és némi apró­pénzzel a gyanútlan gyerekeket, akiket az iskola zuhanyozójában, egy közeli garázsban, illetve négy, az iskola közelében fekvő lakásban kényszerítet­tek fajtalankodásra. A pedofilorgiák reflektorfény mellett zajlottak, mivel fénykép- és videofelvételek is készültek üzleti célra. A gyerekeket motorbicik- lilánccal a zuhanyozó ablakrácsához kötözték, pálin­kával vagy heroininjekcióval elkábították, majd az aktus után 10 ezer lírás (kb. ezer Ft) bankókkal és halálos fenyegetésekkel győzték meg arról, hogy ajánlatos titkot tartaniuk. A kiskorú áldozatokon AIDS-tesztet is végeznek, mivel állítólag intravénás kábítószer-élvezőkkel is szexuális kapcsolatra kényszerítették őket. Az üzelmek Nápoly egyik hírhedt szegénynegye­dében, Torre Annunziatában folytak, ahol a mégoly csekély pénznek is nagy értéke van: a kölyköket egy feketekávé árának megfelelő összeggel vették rá arra, hogy kövessék őket a bűnbarlangokba. A gya­núsítottak között van egy bűnpártolással vádolt tanárnő is, aki az iskola fürdőjében állítólag tetten ért egy szexbűnözőt, de hallgatott az ügyről. A hatóságok különösen nyugtalanítónak tartják, hogy az ügyhöz üzleti érdekeltsége fűződhet a maf­fiának: bizonyos jelek ugyanis arra utalnak, hogy a pedofilorgiákról készült felvételeket a Camorra bocsátotta áruba jó pénzért a feketepiacon. A rendőrség már egy éve nyomozni kezdett a banda után, de akkor a bűnözők valószínűleg gyanút fogtak, és átmenetileg felhagytak üzelmeikkel. Most három fiú szüleinek följelentése alapján indult újabb vizsgálat. Olaszország először szembesül a pedofília ilyen súlyos esetével. Sürgősséggel a parlament elé terjesz­tettek egy pedofíliaellenes törvényt, amely a rab­szolgatartással egyenértékű bűncselekményként kezeli a kiskorúak prostitúcióra kényszerítését, igen súlyos büntetéssel fenyegeti a gyerekek megrontóit, és — Olaszországban első ízben - bűncselekmény­ként kezeli a szexturizmust is. Most június 30-ig meghosszabbítva! Azaz, Ön továbbra is mindössze 19.900 forintért fizethet elő a Pannon GSM szolgáltatására, mely összeg már 6 x 1.650 Ft ingyenes beszélgetést is tartalmaz. Sőt, mindehhez még egy bérlet is jár Önnek. Havi nettó 500 Ft bérleti díjért igénybe veheti az új Pannon GSM MX-3000 típusú mobiltelefont. S miért érdemes bérelni? Hosszú távon és minden elkötelezettség nélkül kipróbálhatja az új Pannon GSM MX-3000-es készüléket. A használat ideje alatt nincs gondja a készülék szervizelésével. Egy év eltelte után kedvező áron akár meg is vásárolhatja. További részletekért keresse fel bemutatótermeinket (1075 Budapest, Károly krt. 3/a., tel.: 06 1 327 0200; 1139 Budapest, Fáy u. 4., tel.: 06 1 344 2610; 2040 Budaörs, Baross u. 165., tel.: 06 1 464 6000), területi képviseleteinket (Debrecen, Eger, Győr, Kecskemét, Pécs, Szeged, Székesfehérvár, Veszprém), bármelyik hivatalos viszonteladónkat, vagy hívja a 06 20 220 120-as telefonszámot és üzletkötőnk Budapesten kérésére felkeresi Önt! Pannon GSM nonstop ügyfélszolgálat: 06 1 464 6020, 06 20 200 200. ’''Csak belföldi beszélgetésekre vonatkozik! Az árak ÁFA nélkül értendők! Az ajánlat a készlet erejéig érvényes! A készülék csak a vele egyidőben vásárolt SÍM kártyával használható! Részletek az üzletekben! Az élvonal« pannon gsm Bérlet a Pannonhoz! Ki áll fel az albán piramis tetejére? Vasárnap parlamenti választásokat tartanak Rutinos szakértők sem mernek jóslásokba bocsátkozni arról, hogy mely párt vagy pártok nyenk meg a vasárnapi albán par­lamenti választásokat. Európa legszegényebb országában nem készültek megbízható közvélemény-kutatások, s hatalmas sza­kadék tátong a városi és a vidéki lakosság életkörülményei kö­zött. Az eredménylatolgatást mindenesetre ma még háttérbe szorítja az aggodalom: vajon zavartalanul, incidensek nélkül lezajlik-e a voksolás abban a balkáni államban, ahol csaknem minden családban van puska vagy pisztoly? Halmai Katalin NÉPSZAVA Az előjelek nem túl biztatóak: a választási kampányban eddig csaknem százötven ember halt meg fegyveres összecsapások következtében. Bár a rendet április óta több mint hatezer fős, többnemzetiségű békefenn­tartó erő vigyázza, az olasz veze­tés alatt álló kontingens kép­telen megregulázni a főként Dél-Albániában randalírozó lázadókat. A választások ide­jére mindenesetre ötszáz fővel megnövelik a Napfelkelte had­műveletben részt vevő katonák létszámát, s döntés született arról is, hogy biztonsági okok­ból még napnyugta előtt bezár­ják a szavazóhelyiségeket. A voksolás tisztaságára az Euró­pai Biztonsági és Együttműkö­dési Szervezet (EBESZ) ötszáz megfigyelője ügyel majd. Albániában bő egy évvel ez­előtt, tavaly júniusban tartot­sem épültek. Az albánok több­ségének csupán a piramisjáté­kok kínáltak gyors meggazda­godási lehetőséget, ezért sokan a magas kamatokkal kecsegtető „magánbankokban” helyezték el megtakarított pénzüket. Amikor az év elején kiderült, hogy a pénztárak fizetésképte­lenek, a rászedett emberek, akik összesen csaknem 1,2 mil­liárd dollárnak megfelelő ösz- szeget veszítettek a piramisjá­tékokon, tiltakozásul az utcára vonultak. Ahogy terebélyese­dett a tömegmozgalom, úgy kaptak lábra híresztelések a hatalom és a csődbe jutott vál­lalkozások összefonódásáról. A tüntetők, akikkel szemben a rendőrség és a katonaság is te­hetetlennek bizonyult, fegy­verraktárakat törtek föl, lak­tanyákat foglaltak el, s az így fegyverhez jutott bandák meg­kezdték a leszámolást ellenfe­leikkel. Anarchia lett úrrá Albá­A választási gyűléseken is elszabadulnak az indulatok. A Demokrata és a Szocialista Párt hívei nem csak érvekkel csatáznak MTI-telefotó tak parlamenti választásokat, amelyeken a jelenlegi elnök, a Sáli Berisha vezette Demokra­ta Párt győzött. Ám a február­ban kirobbant, majd március­ban már-már népfelkeléssé tere­bélyesedett zavargások lemon­dásra kényszerítették a tiranai kormányt, az ennek nyomán megalakult összpárti kabinet pedig - nemzetközi közvetítők támogatásával - júniusra kiírta az előrehozott választásokat. Egészen a közelmúltig azon­ban kétséges volt a voksolás megtartása, hiszen a rivális pár­tok képtelenek voltak meg­egyezni a választási rendszer reformjában s a június 29-e után létrejövő kormányzati struktúra kérdéseiben. A meg­egyezés ismét a külföld - első­sorban Olaszország - közben­járásának köszönhetően szüle­tett meg: a három legjelentősebb albán párt e hét elején Rómá­ban paktumot kötött a válasz­tások utáni időszakról. A meg­állapodás aláírói kötelezett­séget vállaltak arra, hogy a győztesek és a vesztesek együtt kormányozzák az országot, a kisebbségben maradt pártok képviselői töltik be a parla­menti bizottságok elnöki tisz­tét, az állami számvevőszék el­nöki posztját, s ellenzéki poli­tikus lesz az államfő egyik he­lyettese. Elemzők szerint a 155 parla­menti mandátumon főként a Demokrata Párt és a kommu­nista utód, a Szocialista Párt képviselői fognak osztozni. A kilencvenes évek eleje óta mindketten belekóstoltak a ha­talomba, de mindketten adósak maradtak az igazi rendszer- változással. A kezdeti lendület után a gazdaság átalakítása megtorpant, a politikai elit kor­rupciós ügyekbe keveredett, a demokratikus intézmények ki nián: fölfegyverkeztek a hírbe hozott Berisha elnök hívei, de az ellenzéki szocialisták támo­gatói is, a dél-albániai telepü­léseken a lázadók megkezdték saját hatalmi szerveik megala­kítását. Ebben a helyzetben a meg­választott hatalom is kapkodni kezdett: rendkívüli állapotot hirdetett ki, majd az államfő, akit sokan az első számú fele­lősnek tartottak a helyzet kiala­kulásáért, újból bizalmat kért - és kapott - a parlamenttől. Kiengedték a börtönből Fatos Nanót, a szocialisták vezető­jét, akit sikkasztás miatt ko­rábban négyévi szabadságvesz­tésre ítéltek. Miközben a pártok egymást okolták a polgárhá­borús veszély kialakulásáért, s politikai lejáratást emlegettek, a NATO-tagállamok vezető tisztségviselői a katonai beavat­kozás lehetőségét mérlegelték. Olaszország, amely az albán válság legfőbb kárvallottja volt, hiszen a boldogulás re­ményében több ezren kerestek menedéket a határain belül, az ENSZ Biztonsági Tanácsától végül felhatalmazást kapott egy olyan többnemzetiségű erő felállítására, amely humanitá­rius és rendfenntartó feladato­kat lát el. A külföldi katonák partraszállása véget vetett az esztelen lövöldözésnek és fosz­togatásnak, bár a mérleg így is szomorú: a zavargásokban összesen ezerötszázan vesztet­ték életüket. A válság, amely a demokraták kormányzása alatt bontakozott ki, vélhetően a szocialistáknak kedvez a választásokon. Meg­figyelők szerint nincs is igazi különbség az exkommunista Fatos Nano és Enver Hodzsa egykori orvosa, Sáli Berisha politikai elkötelezettsége és programja között. Pedofilorgiák Nápolyban

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék