Népszava, 1997. július(125. évfolyam, 151–177. sz.)

1997-07-09 / 158. szám

NÉPSZAVA VILÁG 1997. JÚLIUS 9.; SZERDA 9 Az amerikai ufológusok nem hisznek a cáfolatnak Roswell a nagy katasztrófa 50. évfordulóját ünnepli Roswell átlagos amerikai kisváros, a szép szí­nésznő, Demi Moore szülővárosa. De nem csu­pán emiatt híres, hanem azért, mert ötven évvel ezelőtt állítólag ott csapódott á földbe egy repülő Elekes Éva NÉPSZAVA Egyszerűen oaa vip-ex aia nou- ' testeket, ahol volt egy nagyobb hűtőszekrény. Égy harmadik rejtélyés eset Í959-ben történt Egy újoncok számára készített ejtőernyő ki­próbálása közben egy katona földre zuhant; a feje - állítja a jelentés - feldagadt, s éppen olyan lett, mint az ufófilmekben megszokott, villanykörteszerű ufókoponyák. Az illető földi em­ber volt, katona, ám az megint- csakigaz, hogy sérülései ellenére Sáját. lábán, sétált be a katonai kórházba. Az új-mexikói sivatagban 1966 és 1972 között az amerikai, légi­erő rendszeresen próbált ki U-2- .es kémrepülőgépeket, különfé­le kémszondákat, ezek egy része földbe csapódott, maradványa­ik' szétszóródhattak a környé­ken. Gyakran végeztek ejtőer­Ez azonban aligha ingatja meg a helybelieket, akik már egy hete lelkesen ünnepelnek. Szerte Amerikából több mint százezer szenvedélyes ufóhívő gyűlt össze Roswellbe a nagy esemény alkal­mából. Az igazat megvallva, a roswelliek egy részé néhány évvel ezelőttig nem is hallott a repülő csészealj katasztrófájá­rók Ma már alig élnek szemta­núk, akik valóban láttak vala­mit. Egyesek suttogtak ezt-azt a titokzatos eseményekről, de a többség nem vette igazán komo­lyan az egészet. Az egész világoií felbuzgó ufó­őrület azonban Roswell lakóit sem hagyta érintetlenül. A het­venes évek vége óta Roswell az ufológusok Mekkája lett. Az X-aktás Mulder ügynök „kol­maga nem tulajdonított különö­sebb jelentőséget a dolognak, a roswelli légibázis azonban köz­leményt adott ki, amely szerint becsapódott „repülő csészealj­ra” bukkantak. A szenzációról július 8-án induló anyagban szá­molt be a helyi lap, s ennek alap­ján a világhírügynökségek. A Roswell Daily Record már más­nap, ugyancsak a légierőre hi­vatkozva cáfolta, hogy a siva­tagban talált titokzatos anya­gok földön kívüli eredetűek len­nének. ? ■ A maradványokat a texasi Fórt Worthbe, a légierő egyik parancsnokságára szállították, s ott egy tábornok mondta ki a megfellebbezhetetlen ítéletet: a roncsok egy időjárási légi "ballon töredékei. Csakhogy az ufoló- giai szakértők szerint elgondol­kodtató, hogy máig ez az egyet­Deon Crosby, a Nemzetközi Ufómúzeum igazgatója és férje, aki az évfordulós megemlékezéseket szervezi légái” váltig állítják, hogy az amerikai kormányzat nagysza­bású összeesküvést szervezett a roswelli katasztrófa eltitko­lására. A városban évek óta minden az ufók körül forog, a helyi szállodák, vendéglők „föl­dön kívüli” dekorációt öltöt­tek, s a helybéli iparosok ufós trikók, nyakláncok, kitűzők gyártására szakosodtak. Rend­szeresen szerveznek ufókémle­lő éjszakai túrákat a sivatagba, ha már egyszer jártak ott, hát­ha ismét felbukkannak a titok­zatos látogatók. Most, az 50. év­fordulón ufómúzeumot nyitot­tak a roswelliek. Az amerikai légierő a jelek szerint nem veszi tréfára a dol­got. Bár már több közlemény­ben cáfolták az ufológusok állí­tásait, az évforduló előtt min­den eddiginél részletesebb, 234 oldalas jelentést tettek közzé egy elhárítótiszt, bizonyos James McAndrew kapitány tollából „Egy lezárt ügy” címmel. A légi­erő tételesen cáfolja a helybeli szemtanúk állításait az ötven évvel ezelőtti incidenssel kap­csolatosan, s megfejtést kínál az azóta tapasztalt ufójelensé­gekre is. A történet 1947 júliusának elején kezdődött, amikor egy helybéli ranch előmunkása, W. W. Hrazel furcsa roncsokat ta­lált a sivatagban: gumidarabká­kat, alufóliát, virágmintás mű­anyagot, ragasztószalagokat. Ó len eset, amikor az amerikai lé­gierő hivatalos közleményben ismerte el, földön kívüli tárgy­ra bukkantak. Ezért tulajdo­nítanak más ufólátogatásoknál nagyobb hitelt az új-mexikói si­vatagban történteknek. Fordulatot az ügyben a hi­degháború vége hozott, az amerikai légierő 1994-ben 23 oldalas jelentést tett közzé, s ebben elárulta, hogy a Roswell mellett talált maradványok mégsem meteorológiai, hanem a szovjet atomtitkok kikémle­lésére szolgáló kémszonda ré­szei voltak. A szonda egy hő­légballonra erősítve lebegett az atmoszféra felsőbb rétegei­ben, s érzékelői a szovjet nuk­leáris robbantások megfigye­lésére szolgáltak. Semmiféle titok nem rejtőzik a légierő szerint egy másik in­cidens mögött sem. A roswelli legenda egy másik változata azt állítja: 11 elszenesedett, vízfe­jű, négyujjú, „szörnyű szagot” árasztó ufótetemet szállítottak a légierő bázisáról egy szigorú­an titkos laboratóriumba. Az esetnek van valóságmagva: egy KC-97G típusú katonai gép le­zuhant, 11 utasa szénné égett, és a holttestek valóban üzem­anyagtól bűzlöttek. Igaz az is, hogy all tetemet gyorsan elszál- lították, az azonosítás ugyanis bonyolult munkának ígérkezett, s a légi bázison nem állt rendel­kezésre elegendő hűtőkapacitás. nyős kísérleteket, s ilyenkor bá­bukat erősítettek az ejtőernyők­re. Mire a bábuk földet értek, összezúzódtak, s előfordult, hogy kezükön vagy lábukon már csak négy ujjuk maradt. Ezek a szét- róncsolódott bábuk ugyancsak hozzájárulhattak a roswelli ufó­leszállóhely egyre dagadó legen­dájához. A roswelli ufókról ké­szült fényképekről és videofel­vételekről még a megrögzött ufológusok is elismerik, hogy ügyetlen hamisítványok. A légierő jelentése összefog­lalásképpen leszögezi: az ufóle­genda valóságos és képzelt ese­mények összemosásából, tények és pletykák vegyítéséből alakult ki, de az állítólagos bizonyíté­kok nem állják ki a tudomá­nyos vizsgálódás próbáját. Az amerikaiak többsége a jelek szerint inkább hisz a legendá­nak, mint a tudományos cáfola­toknak. A Time magazin meg­bízásából nemrégiben készült közvélemény-kutatás szerint az amerikaiak 34 százaléka biztos abban, hogy már jártak bolygónkon földönkívüliek, 65 százalékuk úgy véli, hogy meg­történt a roswelli eset. Emel­lett a megkérdezett polgárok 85 százalékának szilárd meggyő­ződése, hogy az amerikai kor­mányzat többet tud az ufókról, mint amennyit a közvélemény tudomására hoz. Az igazság, vallják az X-akták mottójával, továbbra is odaát van. A világ legdrágább és léglassúbb autója MTI-Panoráma A nemzetközi sajtó címlapjára került Sojourner amerikai Mars-kutató önjáró robot, amely a vártnál is pompásabban végzi eddig feladatát a vörös bolygón, je­lenleg a világ legdrágább és egyben leg­lassúbb autója. Értéke ugyanis 25 millió dollárra rúg, ám csúcssebessége mindössze 39. centiméter percenként. Ä Sojourner 65 centiméter hosszú, 48 centiméter széles és 30 centiméter magas. Súlya 10 kilogramm. Három kamerát he­lyeztek el rajta, és különlegesen érzékeny színképelemző műszerével vizsgálja a Pathfinder, vagy inkább már a Carl Sagan Emlékállomás nevű űrszonda körüli marsi tájat, a talaj összetételét, az útjába akadó köveket és szikladarabokat. Az expedíciót irányító pasadenai köz­pont tervei szerint a Sojourner legalább egy hétig mászkál és kutakodik, de ha ezt követően is marad energiája, nem tiltják meg neki a további vizsgálódást. Az első héten lü méternél messzebbre nem szíve­sen engedik el a.szondától, ám ha a Sojour­ner hajlandóságot mutat majd a további munkára, akkor valószínűleg távolabbra is kirándulhat. A világsztárrá avanzsált minicsoda oly­annyira hatkerék-meghajtású, hogy mind a hat kerekét külön elektromos motor hajtja. „Üzemanyagát” a Naptól kapja. Tetejére napelemtáblákat helyeztek el. A Marsnak nincs számottevő felhőrétege, így nem kell attól tartani, hogy beborul, és elzárja a Sojoumert a számára élhető napfénytől. A jármű munkanapját marsi helyi idő szerint reggel 10 órától délután 2-3 óráig szabták meg, mert ekkor kap­hatja a legtöbb napsugarat. A roboton kis mennyiségű plutóniumot tartalmazó, pi­ciny hőerőművekből is elhelyeztek hármat, hogy melegen tartsák elektromos beren­dezéseit. Erre szüksége is van, hiszen a Marsnak eme táján „nappal” is fagypont alatt marad a képzeletben hőmérő hi­ganyszála. A Sojourner magyarul jövevényt jelent, de voltaképpen a robotot „szülei” Sojour­ner Truthről nevezték el: a feketé bőrű polgárjogi harcos a múlt században a rab­szolgaság megszüntetéséért vívott ádáz küzdelmet Amerikában. A NASA földi irányító központjában a hét elején tartott sajtóértekezleten a kuta­tók elmondták: a Sojourner temérdek adatot küldött le máris a Földre egy marsi kő színképelemzéses vizsgálatáról, ám erről ■ későbbre ígértek nyilatkozatot. , > HÍRES EMBEREK Cindy Crawford főzni tanul A világ legszebb asszonyának tar­tott amerikai top­modell, aki nem­régiben Budapes­tén is megfordult, a múlt héten egy négynapos főző­tanfolyamra irat­kozott be a fran­ciaországi Cannes egyik hírneves ét­termébe. A ten­gerparti városban működő Moulin de Mougins a francia konyhaművészet fellegvárának számít, ahol az is­mert mesterszakács, Roger Verge dolgozik. Hogy Cindy mit forral, arról nem számolt be a hírt köz­lő napilap, az International Herald.Tribune. Michael Jackson vidámparkja A varsói önkormányzat illetékes tisztségviselői lázasan keresik azt a he­lyet, ahol megépíthetnék a Michael Jackson által megálmodott szórakoz­tatóközpontot. Az éne­kes sztár nemrégiben fölajánlotta, hogy a len­gyel fővárosban vidám­parkot alapít. A varsói hatóságok komolyan fontolóra vették Jack- son ajánlatát, hiszen a városban nincs efféle szórakozóhely a gyere­keknek. Jolanta Kalka, a városi tanács szóvivő­je legutóbb azt nyilat­kozta, hogy Jackson ta­nácsadói egy régi kato­nai repülőteret néztek ki a célra. A szóvivő sze­rint a mintegy 100 mil­lió dollárra becsült terv jóváhagyásához még sok adminisztratív és egyéb akadályt kell legyőznie Jacksonnak és csapatá­nak. Hajszálon múlott Udaj Húszéin élete Hajszálon níúlott Szaddám HuSzein iraki diktátor legidősebb fiának életé az ellene tavaly decemberben végrehajtott merényletben. Udaj Húszéin mindössze annak köszönheti megmenekülését, hogy az őt kísérő gépkocsikonvoj indulásakor helyet cserélt sofőrjé­vel - írta az Independent című lap keddi számában. A támadást végrehajtó osztag vezetőjeként nyilat­kozó Ismail Otman a londoni lapnak elmondta: négy fegyverese azt hitte, hogy Udaj szokásához híven maga vezeti majd az egyik járművet, valójában azon­ban a hátsó ülésen foglalt helyet. A fegyveresek az első jármű vezetőülését vették tűz alá, az iraki diktátor fia a hátsó ülésről viszonozta a lövéseket. Otman szerint, bár nem sikerült megölniük a Húszéin fiút, merényletükkel eltávolították őt a poli­tikai hatalomból. A támadáskor Udajt is találat érte, és sérülései olyan súlyosnak bizonyultak, hogy máig csak mankóval képes járni. NEPSZAV A-összeállítás !§yanus t férjem Wme\ $111111 A gyanú nemfloum A Hatna valóban készül valamire. 1 Egy igazi meglepetésre a vasárnapi közös családi reggeli mellé. Tárcsázza a Ráma csomagolásán levő teJeíims2ámotk4% vasárnap reggel 8 és deli 12 óra között. Egy kis szene»* csévél családi reggelit nyerhet egy kastélyban,' vagy öné«| lehet a fődíf, egy családi nyaralás a Balatonnál. Minderről a J uventus rádió élő adásban számol be, - Sőt’ lehetetlen, hogy a meglepetést-. éppen • helikopterrel. Kama, finom nyári meglepetés HanB csészealj. Az amerikai légierő az évforduló köze­ledtével részletes jelentést tett közzé, s tételesen cáfolta, hogy valaha is szénné égett ufókat talál­tak volna az új-mexikói sivatagban..

Next

Regisztráció   
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék