Népszava, 1999. január (127. évfolyam, 1–25. sz.)

1999-01-13 / 10. szám

8 1999, JANUÁR 13., SZERDA VILÁG NÉPSZAVA RÖVIDEN A csatlakozók is részt vettek TÍf|abpíól a cséh, a ipn- gyél, éka magyar nagy­követ is részt vesz az ! ál­landó NATO-negyköve- tek- ném hivatalos talál­kozóján - közölte Si- möáyi, Ahdrás, ä hrüsz- szseíí magyar f NATO- nüsszió Jvé^étojé^ Ezek: az ‘ uíésék . bizÓtífoé szempontból fontosát)-' bak l a: hiv^tálosaknál, mert itt alapozzák rrieg a máj dámdontéseket;­Szankciók orosz intézetek ellen Sandy Berger, a Fehér Ház nemzetbiztonsági főtanácsadója. kedden újabp szankciós intéz­kedéseket jelentett*, be három orosz tudomá­nyos intézet ellen, mert azok támogatást nyújta­nak Irán-rákéta- és nuk­leáris programjához. Kórházban a lengyel miniszterelnök Légúti fertőzéssel a var­sói geriátriai intézetben ápolják Jerzy Buzeket, Lengyelország 58 éves miniszterelnökét. Az intézet igazgatójának keddi tájékoztatása sze­rint a fertőzés nem sú­lyos, nincsenek kompli­kációk, a betegség csu­pán rutinszem, szokvá­nyos kezelést igényel. Londonban él a túszejtők vezére Brit sajtóértesülések szerint egy londoni székhelyű szélsőséges muzulmán szervezet szellemi vezetője áll a jemeni túszejtő akciók és az arab országban terrorista szervezkedés gyanújával karácsony­kor őrizetbe vett brit állampolgárok ügyének középpontjában. Tel-Avivban tárgyaltak Ariel Sáron izraeli kül­ügyminiszter Tel-Aviv­ban egyiptomi kollégá­jával, Amr Muszával tárgyalt. Ä két külügy­miniszter először talál­kozott egymással azóta, hogy Saront októberben kinevezték az izraeli diplomácia élére-. Egyetért egymással Párizs és Moszkva i-PÖrisz Jelcin orosz elnök január végi párizsi látogatás, sának előkészítéséről tárgyalt kedden Moszkvában Jevgenyij Primakov prosz kormányfő és Hubert ' Vedrine. A francia külügyminiszter hétfőn, érkezett hétnapos látogatásra Moszkvába^és IgQf Ivanov kül­ügyminiszterrel tárgyal a balkáni :és iraki válságról, valamint az európai biztonság témáiról. •Tteiássy Sándor - Sin ^MÉöszkva). Franciaország véleménye : szerint is itt az ideje an­nak; hogy átalakítsák Irak ENSZ-ellenőrzését, meg­változtassák formáit -.jje-j lentette ki kedden Moszk­vában Húbert Védrine; ‘miután megbeszéléseket .folytatott Igor Ivánowal. A külügyminiszteri tár­gyalásokat követően tar­tott közös sajtóértekezleten Ivanov hangsúlyozta, hogy Moszkvában nagyon fi­gyelmesen tanulmányoz­zák az iraki válság kapcsán előterjesztett párizsi elkép­zelésekét, amelyek nagyon közel áLjnkk az orosz állás-1 ponthoz. A francia külügy­miniszter is megerősítette,, hogy Moszkva és Párizs nagyon közeli, egymáshoz, kiegészítőén illeszkedő né­zeteket vall az. iraki rende­zésről; Oroszország; már koráb­ban követelte Rickard But- lemék, az UNSCOM auszt- rálcvezetőjének távozását - iriiutánJaz ENSZ különbi­zottságai ellehetetlenítette helyzetét az Irak • 'elleni amerikai-brit csapásokkal összefüggésben. Ivanov hangsúlyozta, hogy olyan megbízható rendszert kell létrehozni, amely lehetet­lenné teszi tömegpusztító fegyverek gyártását Irak­ban/ s ennek nyomán mi­nőségileg új szakasz kez­dődhet a rendezési folya­matban. Ez a szakasz már az Irak ellen elrendelt olaj­embargó feloldását jelente­dé, s nagyban hozzájárulna anélkülöző irakiak helyze­tének javulásához. Ivahov és Védrine meg­ítélése szerint mái á: közel­jövőből meg kell növelni a nemzetközi összekötő cso­port szerepét a kpSzoyói válság réndezésében.;! ‘‘f. Jevgenyij Primakov orosz miniszterelnök (jobbra) a tárgyalóhelyiségbe invitálja francia vendégét MTI-telefotó Szabadon engedik a túszul ejtett jugoszláv katonákat A koszovói albánok fegyveres szervezete, az UCK beleegyezett abba, hogy rövid időn belül szabadon bocsátja a túszként fogva tartott szerbeket - jelentette be kedden Prístinában Knut Vollebaek. Áz EBESZ so­ros elnöki tisztét betöltő norvég külügyminiszter a meglehetősen törékeny tűzszünet megóvása végett önmérsékletre hívta fel a szemben álló feleket. Végh Sándor JVm^lBelgrád) vollebaek kedden érkezett ötnapos í t balkáni körútja egyik fo áldomására, a többségében albánok lakta szerbiai tartományba, ahol megbeszélést tartott Ibra­him Rugpva allpán vezető­vel: Ezt: követően újság­íróknak elmondta: Rugo- vát arra Ösztökélte, hasson oda, hogy az albán fél ön­mérsékletét tanúsítson, mint^ahogyan hétfőn Belg­radbäh Slobodan Milosevic jugoszláv elnököt is erre- sürgette.' A bemben álló feleknek együtt kell keresniük a/vál­ság politikai rendezését, s, az EBESZ egyik fő felada-- ta, hogy keretet, teremtsen a tárgyalásokhoz” - mondta. Rugóvá egyik tanácsadója, Enver Mpljőku meggyilko­lása miatt együttérzését fe­jezte ki, leszögezve: az eíŐ- : szak terjedése fékezi a poli­tikai rendezést, amelyre e merénylet után még "hatá­rozottabban kell töreked­niük az érintetteknek. Vollebaek egy nappal ko­rábban Podgoricában, Milo Djukanovic montenegrói elnökkel folytatott megbe­szélései után kijelentette: a, merényletscélja ;az EBESZ koszovói ellenőrző'imsszió- jában részt vevők elretten­tése és távozásra: bírása volt. Hozzátette azonban, hogy a külföldi megfigye­lők határozottan folytatják feladatuk végrehajtását. { Rugóvá kedden hangsú­lyozta, hogy gyorsítani kell a tárgyalási folyamatot, és méltatta az EBESZ.koszo­vói megfigyelőmissziójának, illetve- a VóHebaek±-látoga- tásnák á rendezésben * jaté szőtt-' szerepét.- Vollebaek Aderh Derriacivaí, a • tarto­mány elszakadásáért küzdő Koszovói Felszábadítási' Hadsereg politikai képvise­lőjével, és az EBESZ-misz- szió vezetőivel is találkozik. Wolfgang "■ Petritsch, Ausztria belgrádi na^ko-_ vete, az EU koszovói kü- lönmegbízottja nem zárta ki .annak a lehetőségét, hogy Maljokú 'albán'belsp. viták áldozata, lett/éPett ritsch egy kérdésre vála-. szólva problematikusnak rieVezte, hogy az EBESZ megfigyelői fegyvertelenül kénytelenek teljesíteni,’fel­adataikat a tartományban. A legjobb orosz vadászgép Az orosz légierő valóságos forradalmának minősítette Igor Szergejev védelmi miniszter a harci gé­pek ötödik nemzedékét képviselő, több célra felhasználható új hadszíntéri vadászgépet, a MiG- 31M-et, amelyet kedden mutattak be a Moszkva melletti Zsukovszkij repülőterén a szélesebb köz­véleménynek és a potenciális külföldi partnereknek . - . ‘ ’ MTI-teleiötó Constantinescu közvetítene MTI-információ Emil Constantinescu el­nök kész a közvetítésre a Zsil-völgyi munkakonf­liktus ügyében, de még nem tartja elérkezettnek az időt arra, hogy tárgyal­jon a sztrájkoló bányá­szok képviselőivel - derült ki a román államfői hiva­tal keddi állásfoglalásá­ból. Ezzel egyidejűleg a román kormány közölte: kész a párbeszédre a bá­nyászokkal. A Zsíl-völgyi szénme­dencéből érkező hírek a nyolcadik napja tartó álta­lános sztrájk radikalizáló­dásáról tanúskodnak. Ked­den a petrozsényi kőszén­ipari vállalat székhelyén összegyűlt több ezer bá­nyász ultimátumszerű üze­netben szólította fel Radu Vasile miniszterelnököt és Emil Constantinescu ál­lamfőt, hogy fogadják, a Bukarestben tárgyaló bá­nyász-szakszervezeti kül­döttséget, tárgyaljanak ve­lük a Zsil-völgyiek követe­léseinek kielégítéséről. Ha ez nem történik meg, mára Petrozsényba várják az or­szág elnökét és a kormány­főt. Amennyiben nem ér­keznének meg, a sztrájko- lók holnap döntenek tilta­kozó mozgalmuk folytatá­sának módozatairól, ame­lyek közül nem zárják ki, hogy a tilálmak ellenére Bukarestbevonulnak igaz­ságot követelni maguknak. Szakszervezeti vezérük, MirorSCosma - aki elutasí­totta az egyeztető megbe­széléseken született meg­állapodásokat - még hatá­rozottabb fellépésre tüzel­te a sztrájkolőkat, és azzal fenyegette meg a kor­mányzatot, ha másképpen nem lehet, akár gyalog is felmennek Bukarestbe ki­kényszeríteni követeléseik teljesítését. Fejlövés végzett vele Pozsonyi közlemény Ducky ügyében Keszeli Ferenc \ > MTI (Pozsony) A szlovák belügyminiszté­rium keddi közlése szerint a p Meciar-kormány: volt gazdasági miniszterét, Ján Duckythétiőn egy régebbi típusú 7,65-ös .pisztollyal ölték meg. A tettes egyelő­re ismeretlen. A kedden megjelent lapok két férfi fantomképét közölték, és a rendőrség a lakosság se­gítségét kérte azonosítá­sukhoz. . Duckyt hétfőn a lakóhe­lye bejáratánál, délután fél egy tájban lőtték le. A bon­colás során beigazolódott, hogy három halálos fejlövés végzett vele. Keddre teljes mértékben kizárhatóvá vált, hogy a politikus.,eset- leg öngyilkosságot követett volna el. A rendőrség any- nyit már tud, hogy a gyilkos­ság pillanatában szabad­időruhát és sportcipőt vise­lő Ducky egy közeli szállo­da étterméből tért haza a lakására, amikor megölték. A Vladimír MeciarhÖz közel álló, a Demokratikus- Szlovákiáért Mozgalom’ (HZDS) országos vezetésé­hez tartozó Ducky kétszer vezette a gazdasági tárcát, majd leváltása után a Szlo­vák Gázművek d (SPB) vev zérigazgatója lfett. A mód­felett gazdag és. a Gazprom nevű orosz gázexportőrrel szoros üzleti .kapcsolatokat fenntartó Ján Dudának a tavaly- ősszel végbement szlovákiai kormányváltás után kellett távoznia a stratégiai fontosságú álla­mi vállalatok közé sorolt Szlovák Gázművek éléről. Ducky ellen az utóbbi he­tekben vizsgálat indult, mert előre várható leváltá­sát megelőzően különösen előnytelen szerződéseket kötött, és gyanítható, hogy törvényellenesen három- milliárdos kötvénytranz- akciót hajtott végre. Újabb békeerő alakul Dél- és Délkelet-Európa hét országa egyezményt írt alá kedden Athénban olyan új nemzetközi béke-? erő létesítéséről, amely a balkáni térségben és azon kívül is bevethető lesz. A találkozón az olasz, a gö­rög, a bolgár, az albán és a macedón védelmi tárca ve­zetője, valamint az Egye­sült Államok, Törökország, Románia és Szlovénia kép­viselője vett részt. Az alá­írók megállapodtak abban, hogy a 4000 főnyi (albán, bolgár, görög, macedón, olasz,.jroipán és török egy­ségekből álló) békefenntar­tó erő főhadiszállása elő­ször a bulgáriai Plovdiv- ban lesz, majd négyéven­ként váltakozik Bulgária, Románia, Törökország és Görögország között. Az év végétől kezdve működő haderő nemzetközi béke- fenntartó és emberiességi feladatokat lát el a Balká­non és azon kívül. Nem kémlelik Irakot (Folytatás az 1. oldalról) ' Az ENSZ-szakértők nem térhettek vissza Irakba, és így jelenleg nincs mód ä tömegpusztító fegyverek­kel kapcsolatos esetleges iraki ’ érőfeszítések' legális helyszíni szemmel tartásá­ra.Butler tagadta az ame­rikaiakkal való hírszerzési együttműködésről- napvi­lágra került vádak meg­alapozottságát: és hangoz-' tatta, hogy az ellenőri cso­port nem működött--kém- szervezetként. ’ ‘ Állításának hitelét növe­lendő, Butler .kijelentette: amíg a BT mégáHabodásrar nem jut,- UNSCOM-elnöki jogkörével ' élve, ,ytovábbi téves értelmezések elkerü­lése érdekében” ^szüneteL- teti- a nagy magasságban repülő • amerikai U-2-eS kémrepülőgépek felderítő repüléseit Irak fölött. Újabb’ incidens' történt kedden az Irak számára ki­jelölt északi repülési tilal­mi övezetben. Egy járőröző amerikai F-16-os repülő-1 gép HARM típusú rakétát indított egy iraki földi lég­védelmi ' rakétaállás radar­berendezésére, miután az amerikai pilóta észlelte, hogy a radársugarak be­fogták á gépét. Az amerikai haderő f oly- . tatja Irak „megbünteté­sét”, ha az továbbra is fe­nyegeti az ország északi és déli tiltott légi övezetében az amerikai és . a brit va­dászgépekét - közölte ked­den William Cohen ameri­kai védehmmúniszter. lan Káván cseh. külügy­miniszter 'megerősítette, hogy Dzsátíid ■ Szálim, Irak csehországi konzulja már hosszabb ideje nines^Gsehv országban. - Szálim tvisel-- kédése'azt jelzi, hogy való­színűleg , hírszerzői tevé­kenységet. *fól|áatótt‘ - je­gyezte meg Kayan. Prágának olyán értesülé­séi .vannak iraki ellenzéki és más arab forrásokból, hogy. a; diplomata kémte­vékenységet folytatott. A Lídové Noviny i szerint Dzsáhid Szálim irányította a Csehországban, Szlová­kiában és Lengyelország­ban dolgozó iraki titkos ügynököket, s családjával együtt - nyugatra menekült. Az iraki nagykövet helyet-' tese ezt cáfolta. Szerinte Dzsáhid Szálim Ausztriá­ba utazott, ahol beteg lá- nyát gyógykezelik.. Hét bíró dönt Pinochetről MTI-információ Á hagyományokkal ellen­tétben nem öt, hanem hét lordbnó dönt majd arról, mentességet élvez-e a biih- tetőjogi felelősségié vonás Freetown lángokban MTI-információ Egy egész városnegyedet felgyújtottak és számos infrastrukturális létesít­ményt megrongáltak ked­den Freetownban, Sierra Leone fővárosában a kor­mányellenes lázadók, aki­ket a nigériai vezetésű ECOMOG-csapatok visz- szavonulásra kényszerítet­tek. Számos középület - köztük az ENSZ -Sierra Leone-i megfigyelő­missziójának épülete és a legfontosabb telefonköz­pont - teljesen leégett. Még mindig vannak veszélyes városrészek, mert orvlövé­szek és kisebb lázadócso­portok garázdálkodnak. A helyszínen tevékenyke­dő segélyszervezetek máris humanitárius katasztró­fára figyelmeztetnek. Az ECOMOG szerint több na­pig is eltart, amíg Freetown utcái ismét biztonságosak lesznek a segélyszállítások felújításához. - A humáni- tárius helyzet egyre riasz­tóbbá válik: nincs víz- és áramszolgáltatás, több szá­zan váltak földönfutóvá - jelentette az ENSZ Mene­kültügyi Főbiztossága. Foday Sankoh, a koráb­ban letartóztatott Sierra Leone-i lázadóvezér a leg­újabb jelentések szerint kedden a szomszédos Gui­neába utazott, ahol állító­lag már tárgyalásokat kez­dett a freetowni harcok befejezéséről. A hírt Ali Kamara, Sierra Leone gui- neai nagykövete közölte a Reutersszel. A nagykövet szavai sze­rint Sankoh Sierra Leone és Guinea, továbbá a vi­szályban közvetítő Togó és Elefántcsontpart külügy­minisztereivel, valamint az ENSZ Sierra Leone-i kü- lönmegbízottjával tárgyal a guineai fővárosban. és a kiadatási eljárás alól Augusto Pinochet chilei tá­bornok. A brit legfelsőbb bí­rói hatalmat gyakorló lord- ■ bírói, testület jövő hétfőn kezdi még az új meghallga­tást a volt diktátor ügyében.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék