Népszava, 1999. január (127. évfolyam, 1–25. sz.)

1999-01-29 / 24. szám

Mrd Ft Index: +1.21 * 1 'Vf?5 TM .Forgalom BUX rí'fp1 j .15'; fim i mr 1 MÍr I 1 n ti p H K szcs Tőzsdehírek 4. oldal Mauresmo és Hingis Hg játssza a döntőt 11. oldal Biztonságos befogadó ország-e hazánk? 3. oldal MagáziNi Népszava Magazin 1 Firn' Ilii! részletesm t műsorral, rejtvénnyel 2 4 OLDAL ARA: 66 FORINT 127. ÉVFOLYAM, 24. SZÁM 1999. JANUÁR 29., PÉNTEK Mi» A LAPÍT VA 1873-BAN Ausztriában elrendelték a buszsofőr letartóztatását A vizsgálat szerint műszaki és emberi hiba történt A fékrendszer meghibäsodäsa,4s. ä vezetd. té.yqdése: okozta a vasárnapi, stájerországi^ bén tizennyolcán vesztették élétiiket. A tegnap jölzzfe tett hivatalos jelentés alapján az osztrák államügyész-'; ség indítványozta a sofőr letartóztatását. ' MTI-információ A grazi államügyészség ál- 1 tál csütörtök este nyilvá­nosságra; hozott . műszaki szakértői. Vizsgálat meg­erősítette azt a gyanút, hogy a vasámápi, stájeror­szági buszkatasztrófát a fékberendezés műszaki hi­réndezéséi.’iíésizfben. .'hibásak. ivpítak,; és- fezt. ä.-V^alkoz^r ^iszvézetőnék ‘ttídriiá ' kél­­létt.' A' szakértői ^vélemény ;me^á^ap|tía, hogy ez1 a kö­rülmény, valamint a júlsár ' gdsan magas sebesség foko­zat megválasztása ; bgyütté^. ‘Sien "okozta a .balesétet. Az államügyészség, csütörtökön •índítványotta Wemet Zinkl bírónál Költsát Józá(rfhú$z.­­yezető őrizetbe vételét: «(A nemzeti gyáézniapról í'és tt buszok állapotáról ciVfcürik a & oldalon) Napokon belül eldől az Ml-es sorsa iÜés józsef NÉPSZAVA Információink szerint pár napon belül megállapodást köt a közlekedéttttárca az Ml-es autópálya Győr és Hegyeshalom közötti kon­cessziós szakaszának álla­mi tulajdonba vételéről a pályát üzemeltető sztráda­társasággal és annak leg­főbb hitelezőjével, az Euró­pai Újjáépítési és Fejleszté­si Bankkal (EBRE*,). La­punk úgy ' $ értesült:. az EBRD! már,, elfogadta á szaktárca ajánlatához au­­tópályacég többi hitelezője pedig ma kapja meg a mi­nisztérium által kidolgo­zott kivásárlási tervezetet. A minisztérium, a .napok­ban tárgyalt; a' ^fizetos sztrádaszakasz működte­tési jogával- rendelkező Első Magyar Koncessziós Autópálya (Elmka) Rt.­­vel is, de egyelőre nemjött létre a megállapodás a vál­lalattal. Am ennek ellenére már a jövő héten eldőlhet a cég sorsa. Ügy tudjuk: a ■Szakmi­nisztérium azt : tervezi, hogy az Elmka hatmiUiárd forint, körüli törzstőkéi é­­nek kivásárlásaval, illetve az általa felvett mintegy 50 milliárd forint építési köl­csön átvállalásával széfzi még a céget. A kormányzat azonban nem az. Elmka ál­tal felvállalt 12 éves futam­idő alatt fizetné visszá a kölcsönöket, hanem közel húsz év leforgása, alatt. Léderer Károly, áz Elm­ka Rt. vezérigazgatója jobb megoldásnak tartaná, ha a kormány csak résztulaj­dont szerezne társaságuk­ból. Szerinte a legmegfele­lőbb konstrukció áz lenne, ha a minisztérium „bevin­né a társaságba" a Buda­­pest-Győr-szakaszt, s ezzel 60 százalékos tulajdonosá­vá válna az autópálya-vál­lalatnak. így a cég úthasz­nálati díját szedhetne a sztráda teljes hosszán, s a bevételből törleszthet­­nének. Ezzel elkerülhetővé válna, hogy a kormánynak több milliárd forintot kell­jen fizetnie a koncessziós jogok visszaszerzéséért. Budapesten Bősről újabb magyar-szlovák forduló A kormány tegnap éffogadta a bősí'vízlépcsőtárgyálások­­kál kapcsolatos magyar, álláspontra vonatkozó határozatot. Ugyancsak tegnap Budapesten az eroművita megoldásáról egyeztetett a magyar és a szlovák küldöttség, Julius Bin­der, a vízlépcső „a^jja” nem vett részt a mégbeszéléseri. NÉPSZAVA-összéallítás A í kormány tegnap élte1 gadta a bős-nágytoarósi vízlépesőper folytatására vonatkozó kormányhatá­rozatot, melyben a Szlová­­kiává^tárgyaló magyar, der tegáció mandátumát; hatá­rozta meg. A dokumem tumbant- m^éntazt lapunk korábban mégírta - a'kor­mányzat rögzítette: hazánk nem épít újabb Vízlépcsőt a Dunán, nem- töltjük fel "a dujiákihti tározót, de. haj­landóak vágyunk tárgyalni Kémény hangú figyelmeztetés Tárgyalásokat sürget a NATO a szemben álló, koszovói felek között ' Mttf-infpiináöió '^v A NATO kemény. hangú nyilatkozatban'... ;figyel­meztéttecsütöttöhötta l^vöi 'félhköt: fpgádják éj ,az Összekötő Csopott. áltál pénteken előterjesztendő béketervet: Javi&'Splária f őttf kár-ieszögedtd'aszér­­yézet fokozza, katonai hé­­-§,zültséÉéf,- j és váénjmiféle megoldástól nem riad visz­­sza, ha szavatolnia. kell, ;hogy teljesüljerielá a nem­zetközi közösség eíváfásai. ; Solana a ÚATÖ , állás­pontját Brüsszelben egy sajtóértekezleten.. hozta i nyilvánosságra^ A harcoló felek mindegükéhez szigo­rú hangú figyelmeztetést intézett. Milosevic jugo­szláv elnököt felszólított3 arra; hogy Belgrad azonnal szüntesse be az ,erő alkal­mazását, és teljesítse a ta­valy októberben ■ nyélbe ütött tűzszünéti megálla­podásban rögzített köte­lezettségeket. A fegyveres albán esoppftoktol pedig azt; kövétéíte: hagyjanak fel mindenfajtä'eilehseges és provokatív akcióval; bé­­íéértve á'túskejtést'iá. ' ' Még nem lehet túdhi p órí­­tosan, mit tartalmaz a pén­teken Dohdonb%rtáhácS- kozni ■ készülő Összékötő Csoport békekezdeménye­zésé. Az bizonyos"-'s érre ^ölianá .is lao^- áz Egyesült ÁH’amok;'Orosz­ország, FranciabrsZág, Nagy-Britannia, Németor­szág és piászország képvi­selőiből álló csoport egyfaj­ta „politikai ulthnáttünöt” intéz a harcoló felekhez: • ­­(Folytatás a8:Üldálörti)Páncéltörő rakétát szegez az ellenségre a koszovói albán fegyveres Háromhetente plenáris ülés Az MSZP és az SZDSZ elutasítja a tervezett munkarendet Velancsjps Béla népszava v Februártól már várhatóan az új, háromhetes inünka­­rénd szérint ülésezik az, Qrszággyűlés.' A ■házbi­zottság ' tegnapi ., üfáséii ugyanis a kormánypártok támogatták, az MSZP és az SZDSZ elutasította, a MIÉP pedig fenntartásait hahgQrtatyá Ugyan, de szintén elfogadta, az ezzel kaposlolatos' előterjesztést - jelentette be pajtoTájé­­■kozt’átójáíi .. Mde^:'70tös. házélnök. Az Országgyű­lés elnöke elmondta: az új munkarendről - amelyben egyhetes bízottsá^ jülést egyhét pléhárijs Ikovét, ezt követoéh, pedig az úgyne­vezett képviselői héten a honatyák válasrtókörjzé­­tükben dolgozhatnak. a Tisztelt'. Ház* áz elkőv féb­­ruár 8-án kezdődő plená­ris ülésén határc^­(Folytatás a 2: oldalon) Kuncze Gábor, Vancsik Zoltán, Ádcr János és Stumpf István az ülés előtt Emberi Jogi Bíróságon a Rekvényi-ügy Strasboürgbanjaz ÉurŐpa Tanács Emberi Jogi Bírósá­ga eiőtí tegnap megkezdődött a Rekvényi László, .. Független ‘Rendőrszakszéivezet elnöke által kezde­­rriényezétf per. Az alperes; szerepet a* magyar állam tölti be. Rekvényi azt a A ipagyar Alkotmánybíróság által sem kífögásojt. j-; szabályozást támadta meg, amely Szerint rendőrök nem fejthetnek ki politikai te­vékenységet,és nem lehetnek pártok tagjai. Kepees FérértCv(Stmsboufg) népSzáYa, Az ügy;- vágy ahogy a tárgyalást mé^yitőt-bíró fögahűááött:,|a,; „Rekvényi kontra1. ■ Magyarország” pér - előzményei Í993-ra nyúlnák visszá! A budapes­ti parlament;ebben az év-, benöíyán értelemben mó­dosította az. alkotmányt, hogy,a fegyveres testületek és. a hiztonsági' szolgálatok tagjainak távol kell tarta-, riiuk magukat a .politikától. Erai^k megfelelőén az or­szágos -r rendőrfőkapitány körlevélben-, figyelmeztette valamennyi beosztottját: vagy hagyjanak.fél a politi­kai tevékenységgel, vagy távozzanak a 'rendőrség kötelékéből. 1994-ben a Független Rendőrszakszervezet ez el­len beadvánnyal fordult Befolyásolt közbeszerzési döntések? Tenezer Gábor NÉPSZAVA A szakmai előkészítés hiá­nyosságai miatt a döntésre jogosultak egyes esetekben elengedhetetlen informáci­ók vegy részének ismerete nélkül, illetve félrevezető információk alapján dön­töttek milliós beruházások kivitelezési ajánlatairól a fővárosi ,■ közbeszerzési vizsgálóbiztos tegnap elké­szültjelentése szerint. A je­lentés konkrét korrupciós ügyet nem fedett fel, ám rámutatott: á befolyásolás­ra sok esetben lehetőség volt. A vizsgálat az 1997 őszén kirobbant városházi korrupciós botrány után indult; amelynek tárgyalá*­­sa tegnap kezdődött a Fő­­városiBítóságon. Tegnap adta át Saly Fe­renc fővárosi vizsgálóbiz­tos, Tibá Zsolt főjegyzőnek a fővárosi önkormányzat (a botrányban nem érintett) 16 építési-felújítási beru­házásának és az általános közbeszerzési eljárási rend­nek ellenőrzéséről szóló vég­leges jelentését. (Folytatás a 3. oldalon) 1 i A. á I . 'az: Alkotmánybírósághoz, ‘amely- azohbán elutasító ' határozátof hozott. > Ezt követően—1994 apii­­jósában-a Függetien Rend­­: ;Őíszakszervezet nevében annak főtitkára, a most 45 ■ éves Rekvényi László rend­­, Őrtiszt áz Európai Emberi Jogi Bizottsághoz fordult . jpanásszál. Azt hangoztat­­ta, hogy a magyarországi alkotmányos szabályozás I ellentétes áz Európa Ta­nács - Magyarország által is kötelezőként elfogádótt - azon ^Iv^ivel, arndyek!, a . szabad véleménynyilvání­tásról és az egyesülési sza­badságról rendelkeznek. A bizottság a beadványt négy évvel később nagy több­­, : séggel megalapozottnak •találta, és elbírálás végett az Emberi. Jogi Bírósághoz * továbbította. (Folytatás a 8. oldalon) bája és a sofőr vezíetéái-Hi- j! bája é^áittesén pko?tá. Az- ; áílámügyészség azfi is ko­­zöltev'jöíéntétté az'ósztrák hírügynökség, hogy .eteen­­■deltd á;'gépkocsivézéto ^ egyben á jármű tulajában- .. sá A Őnzefbe vétóiét, Az : dőzétes szakértői je-, léntéS szdint a-bus?:fékbe­,a folyó vizének megosztá- i ■ ■ .sárói ús á már megépített létesítmények közps üze­meltetéséről. ^ . A tegnap - megtartott újabb tá-r^ralási fordulón ; Budapesten a magyar és , 'szlovJk küldöttség a víz-- .- lépcSőyitában meghozott, : hágai nemzetközi bírósági ..ítélet., "; végrehajtásáról egyeztette áHasporitját, á • - száhaha vették a némzetkö- i zi jóghatóság döntéséből • fakadó jogaikat és kötele­zettségeiket. (Folytatás a 2: oldalon) ;

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék