Népszava, 1999. július(127. évfolyam, 151–177. sz.)

1999-07-23 / 170. szám

NÉPSZAVA KULTÚRA 1999. JÚLIUS 23., PÉNTEK 9 Kamarakoncertek a királyi kastélyban Magyar sikerek Cividaléban Mario és a varázslónak és Kurázsi mamának tapsolt az olasz közönség Az idei Mittelfest legnagyobb tetszést ara­tott prózai előadása a Madách Színház Mario és a varázslója volt. Kolos István rendező és a Cipollát alakító Mácsai Pál színpadi feldolgozása ezúttal Thomas Mann elbeszélésének eredeti helyszínén, egy olasz kávézóban szólalt meg. A civi- dalei San Marco kávéház teraszának kö­zönsége vastapssal búcsúztatta a színé­szeket. A zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház társulata pedig már eddig is jó hírnévnek örvendett Olaszországban, ahol sokan emlékeznek még Ruszt József legendás A csodálatos mandarin című előadására, amely az Arezzói Nemzetközi Színházi Fesztiválon rangos elismerés­ben részesült. Most Brecht Kurázsi ma­májával szerepelt a Mittelfesten nagy si­kerrel a társulat Egri Kati címszereplésé­vel, Bagó Bertalan rendezésében. NÉPSZAVÁ-információ Négy esztendővel ezelőtt, 1995-ben a keszthelyi Fes- tetics-kastéiyban hívta elő­ször életre Szabadi Vilmos hegedűművész azt a kama­razenei hangversenysoroza­tot, amelyen világhírű mű­vészek és pályakezdő, ifjú tehetségek egy héten át mu­zsikálnak együtt. Az évente megrendezett fesztivál eredményességét, szakmai színvonalát és visszhang­ját jelzi, hogy tavaly már a Bartók Rádió is sugározta az összes hangversenyt, s a légsikeresebb koncertek hanganyagából válogatott CD-lemez is megjelent. Ebben az évben mától július 31-ig rendezik meg a sorozatot, idén azonban új helyszínt avatnak, hiszen a kamarazenei fesztiválnak a Gödöllői Királyi Kastély ad otthont. A hangverse­nyek programját ebben az évben Beethoven és Doh- nányi Ernő művei fémjel­Kétszáz magyarországi Résztvevője lesz az erdélyi Gyimesközéplokon az idén nyolcadik alkalommal megrendezendő nemzetkö­zi tánctábomak, amely var sárnaptől augusztus 1-jéig tart. A magyarországi je­lentkezőkön kívül mintegy százan érkéznek Japánból, Ausztráliából, Amerikából, Svájcból és Angliából. A programban népdal-, nép­MTI-iöíormádó'^faoT creoi ilPfiét^égén hártodik'áöíS- lommál rendezik meg a Vá­ci Világi Vigalmát. Az ese­mények ma zenés felvonu­lással kezdődnek, majd a német donaueschingeni fú­vósegyüttes térzenéje es a Note Piccole Énekegyüttes szórakoztatja a publiku­mot. Este Forró ritmusok, tüzes táncok címmel a ro­mániai Nova Seolki ének­és táncegyüttes lép fel és á Rajkó zenekár ad műsort. Charlie koncertjének szín­zik; különleges esemény lesz például a július 27-én, éppen Dohnányi 123. szü­letésnapján rendezendő ünnepi koncert. Természe­tesen azért más zeneszer­zők művei is f elhangzanak, Mozart .Haydn, Mendels­sohn, Kodály, Poulenc és Ibert darabjait is hallhat­ják az érdeklődők. Ebben az esztendőben is számos kiváló külföldi és hazai muzsikust üdvözöl­hetünk a fellépők között, hiszen Szabadi Vilmos és Király jCsaba együtt kon­certezik a JWiener Philhar- monia Trióval, koneertpó- diumrqt lép a Mendelssohn Kamarázenekar s Francia­országiból érkezik Csaba Péter ^egedűművész. A fel- lépők/között van Kertesi Ingrid énekművész, Gulyás Mártái zongoraművész, a Magyjár Rádió Fúvósötöse és a több nemzetközi ver­senyt is megnyert német gordcmkavirtuóz, Gustav Rivinius. zene-.néptáncoktatás, nép­rajzkutatói, népművelői elő­adás szerepel. Bodő-Bán János, a szer­vezőbizottság. magyaror­szági képviselője elmondta, 1991-ben hozták létre a tá­bort azzal á céllal, hogy új­jáélesszék a helyi népi ha­gyományokat. A négyállo­másos, Felső-Sófalván kez­dődött reridezvénysorozat második helyszíne Gyimes, amit kalotaszegi, majd me­zőségi tánctábor követ.-helye a^Draiar-parti hagyj "^^HÖlí&pí^élÓtán a íáéáSét-1 országi Sängerbund női és férfi vegyes kar lép fel a ze­neművészéti szakközépis­kola udvarán. Este count- ryhajő fut ki a kikötőből, a partön pedig a Golden Rock Band húzza a talp- alávalót. Vasárnap délután a Mu- sica Humana Kamarazene- kar, esten székesegyházban Lehötka Gábor ad hang­versenyt. A rendezvények utcabállal zárulnak. Szentgyörgyi Rita (Cividale del Friuli) írása a NÉPSZAVÁNAK- Milyen jelentőséget tulaj­donít a Mittelfesten vom részvételnek? - kérdeztük a nagy sikerű Mario és a va­rázsló előadás után Mácsai Pált.- A Mittelfest Közép-Eu- rópát jelenti, és hogyha az embernek van úgynevezett identitása, akkor én egyál­talán nem tiltakozom az el­len, hogy közép-európai identitásom legyen. Fon­tosnak tartom a „régiós” gondolkodást. Amilyen el­lenszenvvel, sőt undorral : figyelem, amikor szerbek, horvátok és albánok egy­mást ölik, olyan szimpátiá­val látom, hogy itt, Civida- léban románok, népietek, csehek, olaszok,' magyarok együtt vannak jelen. Ez így természetes.- Mii szól az előadás fo­gadtatásához?- A Mittelfest közönsége el van kényeztetve, hiszen a fesztiválokon az európai művészet elitjét láthatja. Ha ez a közönség minket bravózva ünnepel, az na­gyon nagy öröm. A délszláv háború sötét árnyékában különös ak­tualitást nyert a civídalei fesztiválon Brecht Kurázsi mamája. Bagó Bertalannal és Egri Katival az előadás fogadtatásáról kezdtük a beszélgetést. Bagó Bertalan: - Az ola- ,^^^üíápyet^eíf nyugod- IpanJ ^om^den'nezifi; a Vi- 5 N%m msMtíí^ldául azt, hogy túl sok közük volt a koszovói háborúhoz. Ne­héz kimozdítani Őket „cap- puccinós” nyugalmukból. | Itt nincsenek utcán fekvő koldusok, nem szakítottak szét gyerekeket bombák, nem raknak halott csecse­mőket a kukába. A mi elő­adásunknak van egy na­gyon kegyetlen, könyörte­len humora. A mi Kurázsi mamánk nem jóságos olasz mama, de nem is negatív figura. Egy közép-európai, kicsit balkáni, kelet-euró­pai mama. Egyszerűen élni akar, túlélni. A mediterrán világban nem .ennyire fon­-äiiöixrau, a'iiflsanirrr saeip 'latom itteni sikerünk tit­kát, hogy sikerült kimozdí­tani az olaSz közönséget a megszokott nyugalmából. Egri Kati: - A magyar kö­zönség kétségtelenül jóval fogékonyabb, befogadóbb erre a fajta hangvételre, mint, az ólasz, hiszen a rendszerváltás óta nálunk kialakult egy csencselő üz­leti világ. Amikor május­ban a Thália Színházban játszottuk a Kurázsi ma­mát, az egyik előadás után odajött hozzám egy férfi, és azt mondta: zavarban van, mert nem tudja eldönteni, hogy szabad-e szeretni Ku­rázsi mamát;,- . szabad-e együttérggpL y^L^^na- gyon megdöbbentett. Ek­kor jöttem ugyanis rá, hogy a köztudatban erről a figu­ráról egy mindenen és min­denkin átgázoló, kegyetlen nő képe él, holott Kurázsi mamában minden emberi tulajdonság benne van, ép­pen a gonoszságot leszá­mítva. Hús-;vér ember, aki elkövet jóvátehetetlen hi­bákat, s ezek a hibák visszaütnek rá, hiszen elve­szíti a három gyermekét. Ekkor rájön arra, hogy ér­telmetlenül harcolt, hogy" nincs olyan világ, amelyik ezeket az áldozatokat hite­lesítené. Ez a dilemma ben­ne van ami előadásunkban.- Kurázsi mama hús-vér ember, de> ebben az elő­adásban éppúgy hús-vér nőként is latjuk, pedig ezt a vonását ki szokták hagyni a. darabból a rendezők. Egri Kati: - Berci első mondata az volt' a próbá­kon, hogy é£egy nő, akinek a pappal és a szakáccsal is Van viszonya. Korban ab­szolút közel érzem magam­"^3óz,^zgn 46 évigs y^fggk, j | márpedig Kurázsi mama ! 16 éves korában kezdte a" markotányos szakmát és a legidősebb gyereke 25 éves. Bagó Bertalan: - Jobban tudunk azonosulni vele, ha azt látjuk, hogy nőként is él­ni akar, hogy használja a testét. Ezért is adtam olyan instrukciókat a Katinak, hogy időnként villantsa M a vállát, vegye le a kabátját, legyen fizikailag is jelen. Jusson él a nézők tudatáig, hogy ez egy olyan nő, akit nem dobnék ki az ágyambóL Erdélyi néptánctábor Ezúttal Gyimes várja a résztvevőket MU-információ Hét végi vigalom Vácon Egri Kati, Weltmann György és Vaskó Dániel a zalaegerszegiek Kurázsi mama című előadásában, ame­lyet a dvidalei fesztivál közönsége a másik magyar bemutatóhoz hasonlóan hatalmas sikerrel fogadott A Honvédelmi Minisztérium Biztonsági Beruházási Főosztály megbízásából a HM Beszerzési Hivatala nyüt előminősítési pályázatot hirdet biztonsági beruházási projektekhez kapcsolódó komplex mémök-konzulensi tevékenység ellátására (tervezés, lebonyolítás, szakértői tevékenység.) A részletes előminősítési felhívás 10.000 Ft+ÁFA ellenében átvehető a kiírónál (Bp., X. kér. Salgótarjáni út 18.) 1999. július 29-én 13.00-16.00 és 30-án 10.00-12.00 óráig. (Tel.: 262-1603) 4AJRA& ÉRTÉKPAPÍROK A BAUMAG Általános Befektetési Szövetkezet ajánlata tagjainak NETTO M1S HOZAM Lekötési idő 10 000-490 000 Ft-ig 500 000-2 990 000 Ft-ig 3 millió Ft-tól 1 hónap évi 15% évi 15% évi 15% (1.25%) (1.25%) (1.25%) 4 hónap évi 18% évi 18.5% évi 19% (6%) (6.166%) (6.333%) 12 hónap 20% 20.5% 21% 24 hónap 2x19% 1 2x19.5% 2x20% BELÉPÉS ÉS INFORMÁCIÓ A BAUMAG IRODÁKBAN: 1075 Bp., Madách L tér 4. Telefon: 327-8430,327-8420 • 1173 Bp., Rákoskeresztúr, Pesti út 8-12. Tel: 256-9739 • 1202 Bp., Pesterzsébet, Kossuth L u. 33-, I. em., az Üzletközpontban. Telefon: 283-3282 • 1123 Bp., Ugocsa u. 6/b. Telefon: 214-0890 • 1113 Bp., Bocskai út 37. Telefon: 386-8239 • 1035 Bp., Szentendrei út 4. Telefon: 388-6715 • 1151 Bp., Régi Fóti út 2/a. Telefon: 308-0090 • 2040 Budaörs, Kamara­erdei út 11. Telefon: 06 (23) 508-708 • 2011 Budakalász József A. u. 73. Telefon: 06 (30) 948-1293 • 2600 Vác, Csányi László krt. 54. Telefon: 06 (27) 300-885 • 9024 Győr, Kálvária u. 38. Telefon: 06 (96) 419-473 LÉPJEN BE ÖN IS, MEGÉRI! Képek, In memóriám F. J. Diner Tamás fotóművész, akit a fényképezésben az emberi agy és a technika együttműködésének lehetőségei érdekeinek D. Koronyi Ágnes felvétele Szilas Zoltán írása a NÉPSZAVÁNAK ' A tükröződések érdeklik. Mindaz, ámire az alkotó agy és a fényké- pézőgép képes. Mindaz, amit a gondolkodó és érző alkotó a tech­nika felhasználásával hozzáadhat a látványhoz. Diner Tamás fotó­művész dzsesszkorszaknak nevezi pályafutása első szakaszát; az ott és akkor születő zenét és az egy­szeri hangulatot tükrözte fényké­pein. Nem véletlen, hogy a muzsi­kusok fölfigyeltek rá, és amikor kiadták az első hazai nagylemeze­ket, őt keresték: Diner tervezte az Omega- és az LGT-albumok borí­tóit. Persze nem csupán alkalmazott fotói születtek az elmúlt évtizedek alatt, csinált portrékat is, mégpe­dig műteremben. Mindenekelőtt azért, mert ott ő határozhatta meg a legfontosabbat: a fényt. Mosta­nában előszeretettel dolgozik fo­tóvászonra. Ezek a képei fekete­fehér festményekre emlékeztet­nek. (A fiatal Diner festő szeretett volna lenni.) Az utóbbi időben el­készítette Márta István zeneszerző lemezének borítóját, a balett nagymestere, Markó Iván pedig vele terveztette a József és testvé­rei című műve plakátját. A fotóművész legújabb kiállítá­sát Szemadám György festőmű­vész nyitja meg holnap, 11 órakor a tihanyi Kőtárban. A tárlat címe ' „In memóriám F. J.” Néhai Fenyő Jánost ugyanis máig egyik legje­lentősebb támogatójaként emle­geti a fotós; a VICO cég alapítója megismerkedésük pillanatától se­gítette Diner Tamást. Támogatás­ra valamennyi művésznek szük­sége van a mai világban, kivált a fotósnak, hiszen drága a nyers­anyag, a technika. S ezt tudta jól Fenyő János is - hiszen maga is kiváló fotós volt. RÖVIDEN Elhunyt Juhász Béla Életének 68. évében, jú­lius 20-án elhunyt Ju­hász Béla irodalomtör­ténész, kritikus, az Al­föld című folyóirat egy­kori főszerkesztője. A Magyar írószövetség Csokonai-díjjal kitün­tetett tagjának temetése július 28-án, szerdán^ 15 órakor lesz a debreceni temetőben. Francia turné Hatnapos vendégsze­replésre Franciaország­ba utazik a hét végén a Budapesti Fesztiválze- | nekar és Ránki Dezső [ zongoraművész. Az együttes Montpéllier- bén a Radio France Fesztiválon, valamint Saint-Martin-de-Crau- ban, egy zenei sereg­szemlén lép fel Fischer Iván vezényletével. Filmplakátok A Karinthy Szalófr ren­dezésében filmplakát- kíállítás nyílik ma, 17 órakor a Bartók 32 Ga­lériában (Bp. XI., Bar­tók Béla út 32.): Muzeális kincsek Hámori József kultu­rális miniszter nyitja meg ma, 14 órakor ^ a Ritkaságok, becses ósá­gok című kiállítást a keszthelyi Helikon Kas­télymúzeumban. Kaposvár Bogláron Alex Kofnigsmark Su­sogó ligetek ünnepe cí­mű morbid komédiáját mutatja be ma este, 21 órakor a kaposvári Csiky Gergely Színház a balátonboglári Vörös Kápolna előtti színpa­don, Znamenák István rendezésében. Koreai Cavaradossi Különleges. Tosea-elő-í j adásokat láthat ma és s hólhá:p:érte acMiskolci Nyári Színház közönsé­ge: a Puccini-operábánj Cavaradossiként a dél­koreai Bae Jae-Chul lép színpadra. A fiatal éne­kes az olaszországi XIV. Nemzetközi Viotti-Val- sesia Énekverseny egyik győztese. , Lézershow Ma,. 21 órakor lesz a vá­rosligeti Vajdahunyad- várban harmadízben megrendezett nyáresti lézer-, fény- és hangjá­ték programsorozat nyi­tánya. A negyvenper­ces ingyenes előadások szombaton és vasár­nap, majd július 30-án, 31-én és augusztus 1- jén 21 & 22 órakor kez­dődnek. Lovasi napok Lovas is feliratkozik a Balaton-part kulturá­lis térképére: ma este kiállítás nyílik a Falu­ház padlásgalériájában, holnap játszóház, népi mesterségek bemutató­ja, főzőverseny és a falu nevéhez illően lovas programok várják az érdeklődőket. Tárlat a Rondellában Finta Edit festőművész tárlata ma, 17 órakor nyílik az Esztergomi Vármúzeum Rondella Galériájában. Pótfelvételi A Wesley János Lel­készképző Főiskola pót­felvételit hirdet az aláb­bi szakokra: általános szociális munkás szak nappali tagozat: 26 fő részére; lelkészképző szak: 10 fő részére; val­lástanárképző szak: 10 fő részére. Jelentkezési lápot az intézmény küld, postacím: 1410 Bp., Pf: 200. A pótfelvé­teli vizsga követelmé­nye megtalálható a Fel­sőoktatási Felvételi Tá­jékoztató című könyv­ben. A pótfelvételi idő­pontja augusztus vége.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék