Népszava, 1999. augusztus (127. évfolyam, 178–202. sz.)

1999-08-09 / 184. szám

1999. AUGUSZTUS 9., HÉTFŐ 11 NÉPSZAVA KULTÚRA RÓNAY LÁSZLÓ KÖNYVAJÁNLATA Emlékeztető „In memóriám” a Nap, Ki- útmutatása, Radnóti Mik­ado sorozatcíme. Az egyes lóst Réz Pál szokott ala- könyvekben írók merülnek possága segítségével idéz- föl abból a zavaros tenger- hetjük, mindhármukat író­bői, amelyet irodalomtu- ságuk és emberségük tel- dománynak nevezünk, jességében. Három könyv, írók, akikről már nem illik három teljesen különböző beszélni, mert a mű és az írószemélyiség. Ter- olvasó viszonya a fontos, sánszky az irodalom fene- Nem tudom, ki hogy van gyereke ravasz mosolyá- vele, én szeretem tudni, ki- val, megértő, érzékeny csoda, milyen ember volt, szívével; Sinka István a aki ezt a regényt, verset ír- mérhetetlen szegénységből ta, hol és hogyan élt, mi- jött költő lázas, néha meg- lyen környezetben, kik gondolatlan indulatával és voltak a barátai, kik az el- Radnóti, aki a költészet lenfelei... már-már emberfeletti tisz­„A kis rokon! ”-rikkan- taságának jelképeként tott jóízűen Tersánszky költözött a „förtelmes ha- Józsi Jenő, amikor megpil- Iáiból” a legendák birodal- lantott a magasból - hosz- mába. szú, vékony ember volt -, Az ember „egyedüli pél- aztán a hóna alá csapott, dány”, amint Kosztolányi különféle intézményekbe írta. Az író még inkább. Ha hurcolt, amelyekben csá- belépünk egy jó író világá­szárként fogadták, de nem ba, azonnal igazolva látjuk irodalmi hatalmassága e megállapítást. De ez a okán, s mindenütt elgon- vonzó sokféleség volta- dolkodtató űrtartalmú po- képp egyetlen szóval is jel- harak jelentek meg, nem lemezhető: irodalom. Az kristályvízzel, hanem égé- irodalom köztársasága, szén más folyadékkal tölt- amelyben még felvillannak ve; ő ezeket hamarosan azok az erények és szépsé- üresen vitette vissza. Ho- gek, amelyek eltűntén sok- gyan keveredtem haza e szór szómorkodunk. A de- rokoni találkozóról, máig rü, a sors vállalása, a töré­sem tüdőm. De ha a Ka- dött ember páratlan hiva- kuk Marcit olvasom, min- tástudata és hősiessége. A dig erre a találkozásra szépség és a jóság. A máso- gondolok. Amikor elme- kért való kiállás. A szoli- séltem nagyanyámnak - daritás. Mintha ezek a lé- szegről-végről ő lett volna tünket emberivé szépítő a rokon -, legyintett, s tényezők a könyvekbe köl- mozdulata elárulta: az töztek volna. Ám - erre fi­írók naplopók (apámat is gyelmeztet az „In memori- közéjük sorolta), vigyáz- am” sorozat is - a könyve- zak, nehogy fertőző beteg- két érdemes olvasni s belé- ségbe sodorjanak. jük pillantva az írókat is Mindez akkor jutott megismerni, barátainkká, eszembe, amikor az „In jóra ösztönző társainkká memóriám” (magyarul: téve őket. emlékére) sorozat három (Virgonc szavak virgonc új kötetét lapozgattam, királya: Tersánszky Józsi Tersánszkyt Tarján Tamás Jenő. Anyám balladát tán- beleérző, szellemes kalau- col: Sinka István. Erőlte- zolásával, Sinka Istvánt tett menet: Radnóti Mik- Medvigy Endre tapintatos lós. Nap Kiadó.) Amit szabad Jupiternek... / Beszélgetés Ebert Tiborral drámái hányatott sorsáról Ébert Tjbor színdarabjainak franciaországi sikerei máig emlékezetesek; ha kint marad, ma talán az abszurd dráma európai jelesei között tartanák őt számon, s boldogan mu­tatnák be drámáit a honi színtársulatok, hiszen szerény ki­állítást igénylő kamaradarabjai a mindig pénzszűkében lé­vő direktorok legszebb álmait valósítják meg. De az ő ese­tében valahogy a kevés is túl sok; s ez nem csupán a szín­házra, de a könyvkiadásra is igaz. Mert kezünkbe vehetjük bár új kötetét (Hogy megtarthassuk; megtartassuk), de az korántsem az írói szándék szerint valósul meg. Tamási Orosz János írása a NÉPSZAVÁNAK- Milyennek képzelte ere­detileg a drámakötetét?- Terveim szerint a könyv öt drámát tartalmazott vol­na; öt felvidéki portrét. Anyagi okok miatt azonban végül kimaradt belőle Bél Mátyás alakja és a fiatal Bartók, aki pedig Pozsony­ban érettségizett, és akkor, ott dőlt el a sorsa, azáltal, hogy nem Bécsben tanult tovább, hanem Dohnányi hatására Budapesten.- Maradtak hárman: Bo- catius, Klapka és Esterházy János. Akár trilógiának is felfoghatnánk a könyv szer­kezetét: három különböző történelmi korban élő, de hasonló kihívásokkal szem­benéző férfi történetei áll­nak a könyvben.- Pedig amikor írtam őket, nem gondolkodtam trilógiában. Sokkal inkább azon, hogy a magyar iroda­lomban valójában nem lé­tezik felvidéki dráma. Er­délyben ott vannak a nagy drámaírók: Tamási, Sütő, Páskándi, de felvidéki drá­ma nem létezik. Lévén, hogy jómagam pozsonyi vagyok, nagyon fontos szá­momra ez a probléma. Kedves barátom, Koncsol László (neves felvidéki író, irodalmár - a szerk.) is ösz­tönzött: ha csokorba szed­néd az írásaidat, mondta, talán megszülethetne a fel­vidéki dráma. Megpróbál­tam hát a műveimet tár­gyuknál fogva „felvidékie- síteni”. Bocatius kassai, Klapka komáromi, sőt morva származásúnak is mondják, Esterházy alakja pedig bizonyára eléggé közismert...- Abban, hogy éppen őket választotta, bizonyára személyes gondolatazonos­ságok is motiválták...- Bocatiusról szóló mű­vem voltaképpen szépiro­dalmi és nem színpadi mű; elsősorban a szövegre épül. A Klapkában egyszerre ér­vényesül az irodalom és a színpad kettőssége. A har­madik pedig - talán mond­hatni - egy abszurd, mo­dern játék. Eredetileg ne­kem semmi más célom nem volt ezekkel a darabokkal, mint az, hogy drámaíró­ként dolgozhattam. Persze bizonyára nem véletlen az sem, hogy portrékban gon­dolkodom. Tudatosan vá­lasztom ki a főhőst, mert bele akarok bújni az alak­jába, és rajta keresztül tol­mácsolni saját gondolatai­mat, véleményemet és filo­zófiámat.- Említette a kimaradt Bartókot. Ezt a darabját az egri színház bemutatta, de két előadás után levette a műsorról...- Korábban három Bar- tók-darabot is írtam, de azokat is megelőzte egy hangjáték és egy novella Bartók fiatal koráról, Po­zsonyban eltöltött éveiről. Dömingót Aschaffenburgban is a MÁV-szimfonikusok kísérték A Kastély téri tenorkirály ellátogat a budapesti Forma-1-re Kastélykoncertek sorozatán vehetett részt az elmúlt hé­ten a MÁV Szimfonikus Zenekar, hiszen szerdán Bejruttól nem messze egy emír kastélyában kísérte Placido Do­mingo szabadtéri gáláját, szombat este pedig az aschaf- fenburgi Johannesberg-kastély előtt felállított színpadon muzsikált együtt a tenorkirállyal. A spanyol operacsillag szabadtéri koncertje Németországban hatalmas közön­ség előtt került színre, a produkciónak 8 ezer néző tap­solhatott. Munkatársunk a helyszínről tudósít. Lengyel Richárd írása csillagfény fogadta a fel- a NÉPSZAVÁNAK lépő művészeket. A kon­certen Placido Domingo Aschaffenburgban város- mellett egy fiatal szoprán- szerte Placido Domingo énekesnő is színpadra lé­plakátjaival találkozha- pett. A Puerto Ricó-i szü- tott a látogató, s minden- letésű Ana Maria Márti­idé sárgán virító feliratok nezre akkor figyelt fel a hirdették a tenorkirály és tenorkirály, amikor négy a Budapestéi' Konzertor- esztendővel ezelőtt meg- chester MÁV, azaz a MÁV- nyerte a Domingo által szimfonikusok hangver- életre hívott ének ver­senyét. A Kastély téren senyt, az Operál iát. Az egy éjszaka alatt székren- énekesnő már ezelőtt a geteg nőtt, s a négytornyú, megmérettetés 'előtt is sí- vörös téglás német rene- kérésén szerepelt a tenge- szánsz palota* szomszéd- rentúli dalszínházakban, ságában óriási modern Két esztendeje pedig Eu- színpad épült. A Majna- répában is debütált. Az parti, nyolcszögletű tor- elmúlt szezonban a Wie- nyok, állatfejeket mintázó ner Staatsoperben Mimit oromdíszek árnyékában, és Paminát énekelt, a kö- vastraverzekből, mű- vetkező évadban pedig anyag ponyvából készült részt vesz egy új produk- el a félkör alakú pódium, cióban is, Júliát kelti élet- A gálaest jegyei elővétel- re Gounod operájában, ben elkeltek, s elegáns Ana Maria Martinez urakkal és hölgyekkel tel- egyébként nemcsak az tek meg a széksorok. A tér operaszínpadon sikeres, házainak erkélyei és a hiszen az év elején And- kastély ablakai pedig al- reá Bocelli partnereként kalmi páholyokká alakul- vett részt egy amerikai tak. A bajor városban a turnén. A libanoni és a nyár egyik szenzációjá- németországi koncerten is nak számított Domingo Eugene Kohn lépett a fellépése, így a koncert karmesteri dobogóra. A díszvendégei között volt a dirigens gyakorta vezé- tartomány miniszterelnö- nyel a világ legnagyobb ke is. Az időjárás kegyes dalszíhházaiban, rendsze- volt a komolyzene szerel- rés meghívottja a New meseihez, hiszen bár York-i Metropolitannek. egész nap szürke felhők- Eugene Kohn gyakorta kel volt tele az ég, estére dolgozik együtt Placido Domingóval, s nemcsak mingo mindig szívesen koncertjeit, hanem CD- és énekel ezekből a spanyol videofelvételeit is vezény- daljátékokból, ugyanis li. A karmester egyébként ezen a műfajon nőtt fel, a már dirigálta a MÁV- szülei zarzuella énekesek szimfonikusokat is, hi- voltak. A tenorkirály elő- szen tavaly nyáron adását most is erőteljesen ugyanitt, Aschaffenburg- csengő magas hangok, ki- ban a három szoprán kon- váló hangképzés jellemez- certjén együtt szerepel- te, színészi tehetségének tek. A magyar együttes köszönhetően egy-egy ezen az elmúlt esztendei ária alatt is karaktereket hangversenyen kapta meg hús-vér figurákat terem- a felkérést a januári tokiói tett a színpadon. Ana Ma­három tenor koncertre, ria Martinez könnyed ko- De nemcsak a japán gálát loratúráival, muzikalitá- kísérhették, hiszen Do- sával lenyűgöző' mélysé- mingo Carreras és Pava- geivel méltó partnere volt rotti estjét követően hívta akárcsak a nagyon szépen meg őket Placido Domin- muzsikáló MÁV-szimfoni- go erre a két augusztusi kusok, akiknek két zene- koncertjére. A szombati, kari szólószáma A szicíli- németországí hangverse- ai vecsernye és a Candide nyen ugyanaz a műsor ke- nyitánya is nagy sikert rült színre, akárcsak Li- aratott. S bár a 'koncértet banonban. Az ismert, végig viharos tetszésnyil- hépszerű áriák, dalok vánítással kísérte a kö- mellett néhány kuriózu- zönség, az igazi fiesta a mot is hallhattak a nézők, ráadásszámokkal kezdő- Domingónak már a bejö- dött. Nyolcezer ember áll- vetelét is vastapssal ünne- va tapsolt, kiabált, bravó- pelte a német közönség. A zott, virágot , dobált, s a spanyol operasztár elő- nézőtéren esillagszórók- ször Rodrigöként lépett kai és Öhgyújtőlángokkal színpadra, a hadvezér világítottak. A Vágyom áriáját énekelte Massenet egy hő utánt, a Granadát Cidjéből. Ana Maria Mar- és az elmaradhatatlan tinez első számaként Julia Brindisit a Traviatából áriáját adta elő Gounod már az egész publikum Rómeó és Júliájából, s együtt énekelte a művé- azonnal megnyerte magá- székkel. Végül hosszú nak a nézőket. Szerepelt percekig ünnepelték az a műsorban Csajkovszkij előadókat. A németorszá- Pikk dámájának részlete, gi fellépése után a spa- amelyet Domingo oroszul nyol tenorkirály (amint énekelt, s három szerelmi az az egyik zenekari pró- duettet, az Otellóét, a Fa- bán kiderült) Magyaror- ustét és a West Side szágra látogat, de csak Storyét is meghallgathat- nézőként. Placido Domin- ta a publikum. Akárcsak go ugyanis mindenfajta a megunhatatlan Levél- sport megszállott szerel- áriát a Toscából. A prog- mese, és azt tervezi, eljön ramban zarzuelák is he- a Forma-1 magyar futa- lyet kaptak, Placido Do- mára. Ébert Tibor úgy gondolja, hogy míg Erdélyben ott van Tamási, Sütő, Páskándi, felvidéki magyar dráma nem létezik Úgy érzem, a Bartók-szín- mű nagyon jól sikerült. Az egri színház valóban be is mutatta - csakhogy közbe­szólt a jogvédelem. Az tör­tént ugyanis, hogy a darab zenéjét Bartók műveiből állították össze, s a bemu­tató után - amelynek zajos közönségsikeréről több lap is beszámolt - jelentkeztek a Bartók-művek jogtulaj­donosai. Olyan horribilis összegre rúgott volna a jog­díj, hogy azt a színház kép­telen volt kigazdálkodni, így a második előadás után kénytelenek voltak levenni a műsorról...- Az Esterházy-darab viszont másfajta kálváriát jár be: hiába nyert néhány éve három díjat is a Hatá- rontúli Magyar Színházak Fesztiválján s hiába mu­tatta be a televízió, hazai színház eddig mégsem vállalkozott a bemutatá­sára...- Van egy latin közmon­dás: Quod licet lövi, non li­cet bovi. Amit szabad Jupi­ternek, nem szabad a kis- ökömek. Gyakran úgy ér­zem: Magyarországon ren­geteg Jupiter van, de so­kakkal - sajnos - örökké „ökrökként” bánnak... Előadók és fesztiválok a magyar dzsesszidőben MTI-információ A Magyar Jazzszövetség és az Osiris Könyvkiadó újdonságaként nemrégi­ben látott napvilágot Túri Gábor A jazz ideje című kötete! A szerző éppen ne­gyedszázada foglalkozik ezzel a műfajjal, számos publikációja jelent meg napilapokban, a Gramo­fon című hazai és a Varsó­ba megjelenő Jazz Forum című angol nyelvű folyó­iratban. Túri Gábor rá­adásul a Magyar Jazz­szövetség elnökségi tagja, emellett jelenleg a wa­shingtoni magyar nagy- követség sájtóattaséja. Éz már a második könyve, hiszen 1983-ban már megjelent az Azt mon­dom, jazz című kötete. Túri Gábor új művében olyan írásokat találunk, amelyek a gospeltől a dzsesszrockon. át egészen a free-ig ölelik fel a mű­fajt, s a kötet a magyar dzsessz utóbbi bő húsz­éves történetét is feldol­gozza. Emellett külföldi művészek hazai koncert­jeiről, magyar előadók fel­lépéseiről, fesztiválokról és lemezekről is tájéko­zódhat belőle az érdeklő­dő. S végül igazi csemege­ként a műfaj legnagyobb egyéniségeivel - köztük Lester Bowie-val, Joe Za- winullal, Jan Garbarek- kel, Anthony Braxtonnal - készített interjúk, vala­mint a nemzetközi dzsesszéletről szóló ripor­tok, méltatások egészítik ki a könyvet. RÖVIDEN Elhunyt Kiss Sándor Hetvennégy éves korá­ban, pénteken elhunyt Kiss Sándor kétszeres Munkácsy-díjas szob­rászművész. Kiss Sán­dort a Vas megyei Zsennyén, otthonában érte a a halál. A gyász­hírt a művész özvegye tudatta az MTI-vel. Kiss Sándor huszonöt éves korában végezte el Pátzay Pál és Ferenczy Béni növendékeként a Budapesti Képzőművé­szeti Főiskola szobrász tanszakát. Számos mű­ve őrzi emlékét szűkebb pátriájában, Vas me­gyében: a rábagyarmati Szent Lambert-oltár- dombormű, a csörötne- ki katolikus templom belső terének kiképzése. Tavaly állították fel a Somló hegyen impo­záns, több mint 4 méter magas, kőből és bronz­ból készített Szent Ist- ván-szobrát, mellette a tölgyfából faragott 16 méteres feszületet. Kiss Sándor temetése au­gusztus 10-én, kedden 15 órakor lesz a zseny- nyei temetőben. Baronits Zsolt temetése Az ötvenöt éves korá­ban elhunyt Baronits Zsolt szaxofonosnak, az egykori Syrius zenekar alapítójának búcsúzta­tása augusztus 12-én, csütörtökön, fél kettő­kor lesz a Farkasréti te­metőben. Képek a múltról Közelmúlt címmel az Escher Károly alkotó- csoport kiállítása nyílik ma délután 16 órakor a Budapest Galéria Kiál­lítótermében (Bp. III., Lajos u. 158.). Á tárlatot Csák Elemér újságíró nyitja meg. Fotótárlat S witch címmel Christine Trautmann kiállítása nyílik ma délután 18 órakor a Magyar Fotog­ráfusok Házában (Bp. VI., Nagymező u. 20.). Siófoki nyárünnep Tegnap este kezdődött a Nyárünnep Fesztivál Siófokon. A Csillag­konyha ma nyitja meg kapuit, ahol mindenki kiválaszthatja a saját csillagképének megfele­lő ételeket és italokat. A programok sorát szer­dán délelőtt a Napkö­szöntő Show gazdagít­ja. A teljes napfogyat­kozás idején - Siófokon ez 12 óra 49 perc és 12 óra 51 perc között kö­vetkezik be - a Nap és Hold lesz a főszereplő, majd sámánok dobjai­nak hangja riasztja el a sötétséget, karibi tánco­sok pedig dicsőítő ének­kel köszöntik a Napot. Angliában lép fel a Rögtönzések Színháza MTI-információ Az angliai Yorkba utazott a budapesti Rögtönzések Színházának társulata, amely mától részt vesz a VII. Nemzetközi Playback Fesztiválon. Zánkai And­rás, a Rögtönzések Szín­házának tagja, egyben a pécsi Playback Színház vezetője elmondta: az au­gusztus 9. és 14. között zajló yorki rendezvény után Londonban is három előadást tart a budapesti társulat. Zánkai, András hozzátet­te: hazánkban még kiala­kulóban van az a műfaj, amely a 70-es évek köze­pén jelenj meg először az Egyesült Államokban. Lé­nyege, hogy a színészek nem előre megtanult szöve­get mondanak fel, hanem a nézőknek az előadáson el­mondott történeteit rög­tönzik. Magyarországon 1992-ben jelent meg a Playback színház műfaj Rögtönzések Színháza né­ven, a rajtuk kívül ma már további társulatok működ­nek Budapesten, Sopron­ban és Pécsen, illetve ala­kulóban van egy társulat Egerben is. * Színházi előadásoknak ad helyett az elmúlt hét végé­től a nyíregyházi Városhá­za üdvara, ahol a helyi Mó­ricz Zsigmond Színház művészei által alapított Nap-Folt Produkció W. S. Maugham-Nádas-Szenes: Imádok férjhez menni cí­mű zenés vígjátékát játssza. A patinás épület- együttes udvarán felállított ideiglenes színpadon a hét végét követően még hat előádást láthatnák az ér­deklődők: ma este, vala­mint 17-én, 18-án, 19-én, 20-án és 21-én. (Esőnap: augusztus 22.) Á vidám zenés darab rendezői Horváth László Attila és Szalma Tamás, a zenei vezető Kazár Pál. A rendezők egyébként kissé szokatlan módon színpad­ra is lépnek az előadás­ban: ők játsszák a vígjá­tékban Bilit és Fredet. A további szerepeket Gösz- tola Adél, Pregitzer Fru­zsina, Tóth Károly, Hor­váth Réka, Mészáros Ár­pád, Koblicska Kálmán, Petneházy Dávid és Hor­váth Heni alakítja.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék