Népszava, 2000. augusztus (128. évfolyam, 178–204. sz.)

2000-08-19 / 194. szám

12 2000. AUGUSZTUS 19., SZOMBAT HÁTTÉR NÉPSZAVA Kitüntetések augusztus 20. alkalmakéi Folytatás all. oldalról Mádl Ferenc köztársasági elnök - Pokorni Zoltán oktatási mi­niszter előterjesztésére - au­gusztus 20-a alkalmából, ki­magasló szakmai munkák el­ismeréseként kitüntetéseket adományozott. MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY ÉRDEMKERESZT Dr. Adóm Veronika, a Semmel­weis egyetem egyetemi taná­ra Csécsi Barnabás Sándor, a bu­dapesti Benedek Elek Óvoda és Általános Iskola gyógype­dagógus-igazgatója Czapáry Endréné, a Pápai Re­formátus Kollégium Gimná­ziuma igazgatóhelyettese Déváid István, a Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépisko­la és Kollégium igazgatója Komlósi Ernő, a Bogyoszlói Ál­talános Iskola igazgatója Dr. Szabó József, a Debreceni Egyetem egyetemi tanára Túri Istvánná, a Fizikai Szemle felelős szerkesztője MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST ÉRDEMKERESZT Gáli András, a sályi Mozgásja­vító Általános Iskola. Diák­otthon és Gyermekotthon igazgatója Pintér József Ambrus, a pannon­halmi Bencés Gimnázium és Diákotthon tanára. A Magyar Köztársaság oktatási minisztere által az oktatás ér­dekében kiemelkedő munkát végző minisztériumi, önkor­mányzati és intézményi dol­gozók részére adományozott díjak: TREFORT ÁGOSTON-DÍJ Bencze Márta, a BM Központi Kórháza és Intézményei szakasszisztense Dr. Borbély Gábor, a Felsőokta­tási Pályázatok Irodája igaz­gatója Dedéné Tolnai Teréz, az Oktatá­si Minisztérium költségvetési főosztálya intézményi refe­rense Dr. Hidasi Judit, a Magyar Ösz­töndíj Bizottság Irodája ve­zetője Hock Zoltán, Újpest alpolgár­mestere Homor Gizella, a Káldor Miklós Közgazdasági Szakkollégi­um igazgatóhelyettese Horváth Tiborné doktor, az Ok­tatási Minisztérium elemzési és ellenőrzési főosztálya fő­osztályvezető-helyettese Illyés Sándor, az Országos Köz­nevelési Tanács elnöke, egye­temi tanár Kemény Gabriella, a Tempus Közalapítvány igazgatója . Lengyel Sándorné, az Oktatási Minisztérium személyi és közszolgálati főosztálya fő­munkatársa Dr. Lóránd Ferenc, az Országos Közoktatási Intézet tudomá­nyos főmunkatársa Lukács Sándor, az Országos Közoktatási Intézet Győri In­formációs és Informatikai Központja igazgatója Papp Ágnes, a Nemzeti Szak­képzési Intézet menedzsere Dr Polonkai Mária, az OKÉV Kelet-magyarországi Területi Irodája vezetője Simon Istvánná, az Oktatási Mi­nisztérium közoktatási és ki­sebbségi kapcsolatok főosz­tálya főosztályvezető-helyet­tese. Kimagasló színvonalú köztiszt­viselői munkájáért kapott MINISZTERI ELISMERÉST Berta Ferencné főmunkatárs, a költségvetési főosztály pénz­ügyi referense Czére Béláné ügykezelő, a mi­niszteri kabinet sajtóiroda adminisztrátora Denke Virág Mária tanácsos, a Magyar Ekvivalencia és In­formációs Központ közokta­tási honosítási referense Ferenczi Zsuzsanna főelőadó, az európai ügyek és kétolda­lú kapcsolatok főosztálya tit­kárnője Fodor Gábor főosztályvezető, a közoktatási helyettes állam­titkár titkárságának vezetője Fonyódi Ilona főosztályvezető­helyettes, a miniszteri kabi- • net főtanácsadója Frey Ferencné címzetes főmun­katárs, az elemzési és ellen­őrzési főosztály titkárnője Dr. Gilly Gyula főosztályvezető, a felsőoktatási fejlesztési programok titkársága veze­tője Jerzsabek Lajos szakfőtanácsos, a kiemelt technológia főosz­tály koordinációs referense Dr. Kapuvári Béla főosztályve­zető-helyettes, a szakképzési alapkiegészítési osztály ve­zetője Kleinheincz Ferenc főosztályve­zető-helyettes, a regionális és strukturális politikák osztá­lya vezetője Komlósyné Báthory Judit főelő­adó, a szakképzési helyettes államtitkár titkársága titkár­nője Könvvesi Tibor címzetes szak-fő­tanácsos, a közgazdasági fő­osztály statisztikai referense Pósfai Péter főosztályvezető, a közoktatás-fejlesztési és érté­kelési főosztály vezetője Szilágyi Andrásáé osztályveze­tő, az ügyfélszolgálati iroda vezetője Szmetella Miklósné főmunkatárs, az egyházi oktatási ügyek tit­kársága titkárnője Tordai Magdolna szakmai ta­nácsadó, a felsőoktatási és tudományos ügyek helyettes államtitkár titkársága pénz­ügyi referense Vajda Zita főosztályvezető, a felsőoktatási beruházások kormánybiztosa titkársága vezetője. * Augusztus 20-a, államalapító Szent István ünnepe alkalmá­ból Kontrát Károly politikai államtitkár a tárca területén kiemelkedő munkát végzet­teknek kitüntetéseket adott át pénteken a Belügyminisztéri­umban. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ARANY ÉRDEMKERESZT polgári tagozata Győri Tibor, a Politikai Foglyok Országos Szövetsége Buda­pesti Szakszervezete tanács­adója Kovács János, a Belügyminisz­térium szakfőtanácsosa Köntös László, a Dunántúli Re­formátus Egyházkerület Tu­dományos Gyűjteményei igazgatója Lörinczné dr. Szabó Tünde me­gyei főépítész, a Somogy Megyei Önkormányzati Hi­vatal főtanácsosa Rácz József, a Politikai Foglyok Országos Szövetsége Pest Megyei Szakszervezete elnö­ke Rózsahegyi Márton, a Politikai Foglyok Országos Szövetsé­ge XI. kerületi szakszerveze­te elnöke. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ARANY ÉRDEMKERESZT katonai tagozata Raska István rendőr alezredes, Fehérgyarmat rendőrkapitá­nya Dr. Ulmann György rendőr alez­redes, az ORFK Bűnügyi Fő- igazgatóság főosztályvezető­helyettese. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG EZÜST ÉRDEMKERESZT polgári tagozata Kozma Józsefié, Kemenesszent- péter jegyzője Nagy József Felsőzsolca jegy­zője Dr. Oláh Lajos, Dány jegyzője Dr. Pintér Lajos, a Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal osz­tályvezetője. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG EZÜST ÉRDEMKERESZT katonai tagozata Bera Sándor tűzoltó főhadnagy, a Szegedi Hivatásos Önkor­mányzati Tűzoltóság szolgá­latvezetője Kremó Gyula rendőr főtörzs­zászlós, a Bonyhádi Rendőrka­pitányság körzeti megbízottja Lőrincz Ernő rendőr törzszász­lós, a Bonyhádi Rendőrkapi­tányság körzeti megbízottja. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG BRONZ ÉRDEMKERESZT polgári tagozata Agócs Lászlóné, a Pusztamo­nostori Polgármesteri Hivatal főmunkatársa Madai Csaba Gézáné, a Sárándi Polgármesteri Hivatal szoci­ális ügyintézője. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG BRONZ ÉRDEMKERESZT katonai tagozata Bognár Szabolcs Lajos tűzoltó őrmester, a Pápai Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság gépkocsi vezetőj e Mészáros Attila rendőr főtörzs­őrmester, a Sárvári Rendőr- kapitányság járőre Molnár Ernő rendőr főtörzsőr­mester Rauch József rendőr főtörzs­zászlós, a Dabasi Rendőrkapi­tányság körzeti megbízottja Sebe András tűzoltó főtörzsőr­mester, a Szolnoki Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság gépkocsivezetője Schnäbel Mátyás tűzoltó fő­törzsőrmester, a kecskeméti Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság tűzoltója Szabadhegyi József határőr törzszászlós, a Balassagyar­mati Határőr Igazgatóság se­gédelőadója. A Magyar Köztársaság elnöke kinevezte TŰZOLTÓ DANDÁRTÁBORNOKKÁ Dr. Bende Péter tűzoltó ezre­dest, a Fővárosi Tűzoltó-pa­rancsnokság parancsnokát. A Magyar Köztársaság Belügy­minisztere BÁTORSÁG ÉRDEMJELLEL tüntette ki Maszlavér Jácint tűzoltó törzs- őrmestert, a Komáromi Hiva­tásos Önkormányzati Tűzol­tóság gépkocsivezetőjét Szűcs Dezső tűzoltó főtörzs­zászlóst, a Komáromi Hiva­tásos Önkormányzati Tűzol­tóság szolgálatparancsnok- helyettesét. Kimagasló szakmai tevékenysé­ge elismeréséül RENDŐR EZREDESSÉ léptette elő Dr. Gáborjáni Szabó Attilát é fi < v

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék