Népszava, 2015. június (142. évfolyam, 126–151. sz.)

2015-06-16 / 139. szám

KULTÚRA 5 2015. JÚNIUS 16., KEDD RÖVIDEN RÖVIDEN Elhun y t Bánszk y Pál Életének 86. évében elhun y t Bánsz k y Pá l művészettörténész, néprajzkutató, a Mag y ar Művé­szeti Akadémia (MMA) Né p mű­vészeti Tagozatána k ren d es tag­ja. A képzőművészeti f olklór szá­mos dí jj al elismert kutató j át j ú­nius 13-án , szombaton érte a ha­l á l . Bánsz k y Pá l 1958-tó l a Nép­műve l ési Intézet vizuá l is művé­szeti osztál y ának főmunkatársa­k ént d o l gozott, k éső bb az inté­zet f őosztályvezetője lett. 1978­tól a kecskeméti Katona Józse f Múzeum tudomán y os munka­társa, 1983-1990 k özt megyei múzeumigazgató, 1991-tő l pe­dig a kecskeméti Mag y ar Naiv Művészeti Múzeum igazgatója, innen vonult n y ugalomba 1999­b en. Bánsz k y Pá l t az MMA saját halott j ának tekinti.  MTI – A cse h e k nagyon a szívü k­b e zárták. Menn y ire más Cseh­o rszá g ban színésznek lenni ? – Az e l mú l t éve kb en Prágá­b an laktam, viszont nagy örö­mömre már fél éve itthon va­gy o k , mert k evese bb a d o lg om. C se h ország b an so kk a l jo bb an tiszte l i k a színésze k et. Nagyo bb ra j ongás övezi őket, de ezt nem a zért mondom , mintha ez len­ne a l eg f ontosa bb a színésze k számára. Ott l e h et arra a l a p oz­ni, ho gy bizon y os színészek hú­z ónevek, és tódulnak rá j uk a n éző k . Engem so kk o l t, ami k or el őször szem b esü l tem ve l e, ho gy ott mil y en auto g ram- és fotógyű j tési láz tombol, renge­t e g k özönsé g ta l á lk ozót tarta­na k . Az e l ején nem is tu d tam e lképzelni, hogy mi lesz eg y i lyen találkozón, hányan j ön­n e k e l – tömeg várt rán k . Gya k­ran sz ól ítana k le az ut c án va d­i de g enek, és g ratulálnak. Ezt mé g szinte ma sem tudom el­h inni. A mási k o ld a l on pe d ig a zt vettem észre, h ogy a ren d e­z ők, a producerek és a többi stábta g is e g észen másho gy vi­szonyu l h ozzán k . Nyí l tan meg­mon d om, h ogy a seggnya l ást nem szeretem, de le gy ünk be­csülettel és tisztelettel e gy más i ránt. Cse h orszá gb an ez na­gyon j ó l megvan, viszont azért i s merek élesebben fo g almazni, m ert itthon sok rendező vé g te­l enü l l e k eze l ő , és nem tu d b án­ni a színésze kk e l . Most fi gye l ő­á ll ást vettem f e l , és csa k pis l o­g ok, ho gy mik vannak. – A cseheknél van üg y nöke, n á l un k ez nem b evett szo k ás . – Itthon e gy szerűen me g ha­ra g szana k a ren d ező k , pro d u­c erek, ha nem velem beszélnek, h anem egy mási k em b erre l . Pe­di g az ü gy nököm az érdekeimet k épvise l i, va l ami ly en szinten s zim b i ó zis b an él v ele m. Cs eh­ország b an már nem is a szí­nészt keresik, megtudakol j ák, k i a mene d zsere, és őt h ívjá k a szerepajánlatokkal. Úgysem d önt h et a színész né lk ü l , vi­s zont ismeri őt és tud j a, hog y mi az, amire vá gy ik. Itthon nem szeretne k ügynö k ö kk e l t ár gy alni, mert ez sérti a ren­dezők büszkeségét, ugyanak­k or az itt h oni ü gy nö k ö k ne k f o­g a l mu k sincs arró l , mi a f e l­adatuk. Nem a p énzről kellene szó l nia enne k a d o l o g na k . Fe l­m erü l t b ennem, h ogy l e h et, azért van ez az egész, mert a ma gy arok szeretik e gy edül ki­k aparni a g eszten y ét. – A  lmjeit milliók nézték me g a cseh mozikban, itthon már a százezer is nag y dicső­s é g. – A Fér fi remény című fi l mem­nek 1,2 millió néző lett a vé g e, de a Nest y dát is közel e gy­m i ll ióan l áttá k mozi b an. Egy d o l got b iztosra megá ll apítot­tam: nincs e gy i g azsá g . Nekem i s i g azam van, és más is e gy en­é rté k ű igazságga l ren d e lk ezi k . É pp en emiatt nem tudom azt m ondani, ho gy a filmszakma nagy hibá j a, hogy a magyaro k n em járna k mozi b a. Ne k ün k , néző k ne k a vá ll án l ega l á bb a k­k ora felelősség nyugszik, mint a filmkészítőkén. Hűtlenek va­gyun k . Az em b er b en b enne k e l­l ene l ennie anna k , h ogy meg­nézi a ma gy ar filmeket. Amú gy az elmúlt évekből ka p ásból fel tu d né k soro l ni l ega l á bb öt ma­gyar fi l met, amit cso d á l atosna k tartok. E gy féle nézőpontból a ma gy arokban van a hiba, amiért nem é l ne k a magyar vo l­tu k k ü l ön l egességéve l . Az egész vilá g on e gy ediek tudunk lenni, de ezt itthon nem ismer j ük el. Jó l enne me g int rá k apni enne k az ízére, mert annyira erőse k va gy unk, ho gy az elmondha­t atlan. Sa j átos a világképünk, m é g is ér d e k te l ene k va gy un k . Vo l t egy f e l mérés, ami b ő l k i d e­rü l t, h ogy Magyarországon j ó­val kevesebben j árnak moziba, m int a k örü l öttün k l évő orszá­g okban, a me g nézett filmek zö­m e pedig amerikai. Ö ssze­egy eztethetetlen, hiszen ann y i­r a erős b ennün k az öntu d at! A mikor a legutóbbi olimpiát n éztem, zo k ogtam, mint h a az é n n y akamba akasztották vol­n a az aranyérmet. Meg i s j e­g yezté k a cse h b aráto k , h ogy m i l yen cso d á l atos, h ogy ennyi­re büszke va gy ok a ma gy arsá­gomra . – Csa k errő l l e h et szó ? – Valószínűle g ann y i az e g ész, ho gy a cseheknek fontos, h ogy l ega l á bb azza l támogas­sák a nemzeti filmipart, ho gy m egnézik a filmeket moziban. T a l án k icsit retro nemzet, p é l­d áu l Prágá b an pénte k en má r n em látni cseh lakost , mert a hétvégét a természetben töltik. A le g több családnak van vit y il­l ója, amit szépítget, a h o l jó l ér­zi magát. Amúgy nagyon me g tudom érteni, amiért ilyen so­k an j árnak moziba. É n sem s zerete k l etö l tö g etni, a mozizást s emmi nem k árpóto l ja. Imá d om a művészmozikat, a recsegő székeket, azt, ho gy időt és pénzt száno k arra, h o gy me g­nézze k egy fi l met nagyvász­n o n . – Talán az ú j  lmrendszer szám l ájára ír h ató ez a h iányos­ságun k? – Volt némi me g hasonulás, a fi lmesek sem tudták, ho gy mi l enne az igazán jó. Ha maga­mat a d om, vagy h a az ameri­k ai mintát követ j ük? Végül ú gy döntöttek, reformál j uk át a z egészet, f e l ügye l et a l á h e­l yezté k a f orgató k önyve k et, minden a n y u g ati minta felé tolódott el. Mé g i g azán nem ér­zem enne k a jó o ld a l át, d e a Sza b a d esés, a Liza, a ró k atün­d ér vagy a Parkoló eloszlatta a félelmeimet. – Tehát f ellendülőben van a  lmgyártásunk? – Ezt nehéz me g állapítanom, m ert közvetlenül nem érintke­z e m a h azai fi l msza k mai társa­s ágga l , va l ami l yen szinten f é l i g kívülálló va gy ok. Most né gy itt­honi me g hall g atásra is hívtak, mégsem tu d o k mást tenni, mint b eszé l gete k , vagy az internetrő l t á j ékozódom. Az is valami, hogy nem haltunk me g , mert éveki g n em k észü l te k ma gy ar fi l me k . Van so k fi l mün k , ame l y a k ár­c sak a kis virá g , amel y ol y an e rős volt, ho gy túlélte a ziman­k ót, min d en ne h ézsé g e ll enére elké szü l t. N e m sza b a d s e n k it h i b áztatni. Va l a k i k apott h ata l­m at, de e gy-két év alatt képte­l ensé g b izon y ítani. Viszont azt e lmondhatom, ho gy boldo g va­gyo k attó l , amit l áto k . – Elbűvölő és tehetsé g es, mégis úgy érezni, h ogy nem tu d igazán magasra ugrani. – E gy általán nem látom í gy . S o k szor e l mon d om, h o gy nem r övi d távra, h anem h osszú táv­r a terveze k . Min d en k ine k me g van a sa j át tempó j a, az utóbbi é ve kb en tu d atosu l t b ennem, h ogy nem f é l e k semmitő l , nem k e ll már a máso d i k fi l mem után vilá g híressé válnom. Job­b an illik a habitusomhoz, ho gy m eg f onto l tan, k ise bb l épte kk e l j ussak el a célig. Az embere k úgyis megtalálnak. Most éppen e gy ameri k ai–cse h fi l m b en f o­go k játszani, ami Mi l a d a Horá­ko váról , a szocializmus áldoza­táról szól. Megtaláltak Lengyel­o rszá g ból, lefor g ott e gy osztrák fi l mem is. So h a nem k a p tam ol yan f e lk érést, ame l y em b eri­l eg ne lett volna szimpatikus, erre büszke va gy ok! Nem tu­d om, h o gy öt év mú l va színész l esze k-e , so k szor nem is tartom m agam annak, csupán olyas­v alakinek, aki filmekben j át­s zi k . Ha p é ld áu l fi l mtörténeti k ér d ése k et k a p né k , e l vérezné k . A z önfe j lesztő könyvek j obban é rdekelnek, mint a filmtörté neti m űve k . – Terv b e van véve, h ogy né­h án y éven belül rangos díjat ve h esse n át? – Ha d i l á b on á ll o k a d íja k­k a l ! Ha k a p tam k itüntetést, azt hittem, hogy ma j d sorban j ön a többi elismerés is. A ku­t ya nem h ívott f e l utánu k . A fi l mszem l én a l egjo bb szí­nésznő lettem, j elöltek a Cseh Oroszlánra a 7 nap bűne cí­m ű vi l á gh á b orús d rámámért, ké t k ü lö n bö z ő el ism e r é st is át­v ehettem Szlová kiában. Még­is szkeptikus va gy ok azt ille­t ően, h ogy mi a l apján d önti k el , k i a l eg j o bb . Lo bb izás, k ap­c solati rendszer , szerencse. Pe­d ig az em b er nem l esz jo bb színész a dí j ak által. – Több online ma g azintól r endre megkapta, hog y s zexszim b ó l um. Mi l yen érzés ? – Bizonyos portá l o k va l ó b an f enntart j ák az érdeklődést, de m ára e lf o g a d tam ezt is. Az e l e­j én még h a d a k oztam, ami k or az eroti k us je l eneteimet osz­t ották me g . Erre nincs szük­s égem, d e l egyen, h a va l a k it ez tesz b o ld oggá. A tec h ni k a v i l ágá b an b ármit k ivág h atna k a filmekből, csupán azt nem értem, miért különös e gy s zexje l enet, ami k or e bb en a n y itott vilá g ban már szinte m indent láttunk. É rdekes volt, ami k or egy női ú j ság f őszer­k esztője emiatt azt h itte, h og y szexfilmekben j átszom. Kerekes Vica szerint a nézőt le g alább akkora f elelőssé g terheli, mint a  lmest Hűtlenek va gy unk Kerekes Vica Csehországban milliós nézettségű  l­mekben játszik főszerepeket. Jelenleg nincs nála ismertebb magyar színésznő Európában. Most itt­h on van, d e a l e h etősége k min d enütt megta l á l já k . MÉSZÁROS MÁRTON Név j eg y Kere k es Vica (1981, Fü l e k ) színésznő. Pozsony b an vé­g ezte a színművészeti főis­kolát, néhán y évig a szolno­k i teátrum b an játszott. Cse h ország b an a l egsi k ere­sebb mozi lmek főszere p­lője. Eg y közvélemén y-ku­tatás s z e rin t a cse h fé r  ak a l egsze bb nőne k tartjá k . 2010-ben me g kapta a Ma­g y ar Filmszemlén a legjobb női a l a k ítás d í j át. I d én h á­rom új cse h és k ét új ma­g y ar  lmjét láthatjuk. Kere k es Vica: a magyaro k szereti k egye d ü l k i k aparni a gesztenyét F O T Ó: M O LNÁR ÁDÁ M „Szia Tamás! Va l a k i e gy sze r azt mon d ta rá d , k árté k ony csó­tány. Szerinted miért? Ha még e gy szed me g látlak bármel y ik e l őa d ásom k öze l é b en, e gy eséve l t öröm e l min d en ujja d . Bezony. Szép nyarat! Men j j ó messzire!” E zt Radnai Márk if j ú rendező í rta a je l es k riti k usna k , Ko l tai T amásna k a Fa ce booko n. A kritikus pedig megosztotta, í gy hamar viták kereszttüzébe k erü l t. A b ejegyzést Ko l tai vé l e­m énye vá l totta k i a C l oser című p rodukcióról, amit az Átrium Film- és Színházban mutattak b e , Ra d nai ren d ezésé b en. K ol tai e rr e a kö v e t ke z őke t ír­t a: „Ke d ves Már k , ró l a d csa k enn y it: amil y en a stílus, ol y an az ember. E gy ébként a bemu­tat ó ó ta t ö rt é nt ek r ől va ló v éle­ményemet 2 napja l ea d tam az É S-nek, pénteken olvashatod.” Radnai erre többek között ezt v á l aszo l ta: „ Ko l tai Tamásna k írt privát üzenetem ( amit k öz­z étett ) stílusáért és tartal máért i s elnézést kértem tőle, mé g m ie l őtt l áttam vo l na, h o gy megosztotta. De! A h irte l en f e l­i ndulásom tárgya nem Koltai T amás kritikája volt ( ! ) , hanem e gy, a mun k á l tatómma l zaj l ott p rivát te l e f on b eszé l getés, mi­s zerint én nem tudok rendez­n i, és j ó lenne, ha valaki meg­tanítana. Ez sz e rint e m n e m ko rr ek t. ” K ol tai n e m k íván a kérdéssel nyilvánosan többet f o g lalkozni, ann y it a Színházi K riti k us ok C éhé n ek elek tr o ni­k us k ör l eve l én megem l ített, h ogy ugye nem képzel j ük róla, ho gy ő bármel y ik színházveze­t ő h öz is o d ame gy , és b ár k it b e­mószero l . De h a f e lh ívjá k , e l­mond j a a véleményét. És sem­m ivel sem mondott mást, mint a mit k riti k ájá b an l eírt. Magács László, az Átrium igazgató j a a következő közle­mén y t publikálta: „...Radnai Már k ren d ező o ly an stí l usú üz e n e t e t k ü ldö tt K ol tai Tamás k riti k usna k , ame l y min d en s zínházetikai és alapvető em­beri normát me g sért. A szólás­s za b a d ság h oz va l ó jog szín h á­zun k egyi k l eg f ő bb a l ape l ve. Ebbe természetesen éppú gy b eletartozik e gy kritikus va gy néző negatív vé l eménynyi l vání­t ása mint az e rr e a do tt d ü hö s a lkotói reakció, de a fizikai fe­n yegetőzés minden formá ja számun k ra e lf o g a dh atat l an. E zért a dd ig, amíg Ra d nai Már k n yilvánosan bocsánatot nem kér Koltai Tamástól , az Á trium F i l m-Szín h áz b an s e mmi féle e l őa d ása nem szere p e lh et. ” N ÉPSZAVA-INFORMÁCIÓ Min ős í t h etet l e n s z í nh á zi cs ó t á n y oz á s Mond j ák, ho gy a céltábla nem l ő het vissza, kritikára nem ele­g áns rea g álni. Szerintem pedi g visszalőhet. A kritika nem dik­t átum , nem szentencia , h anem a szín h ázró l va l ó d is k urzus ré­sze. Ha valaki ú gy érzi, me g sértették, i g aztalant írtak róla, di­r e k t pi kk e l ne k rá, va l ót l ansá g ot á ll ította k , ne k us h a dj on. Fe j t­se k i a vé l eményét vá l aszci kkb en, o l vasói l evé lb en, a k ár h ívj a f el a kritikust, mé g in g erült is lehet, ha éppen f elment neki a pumpa, és tisztázzák a tisztázandókat. De a f en y e g etőzés, az a l pári h angnem, az otrom b a stí l us totá l isan e l foga dh atat l an. A testi er ő szak beí g érése pedi g akár már büntet őj o g i kate g ória. M inősíthetetlen. Aho gy az is, ha a kritikus szerkesztő j ét, f őnö­k ét h ívjá k fe l h e l yette. Azza l az egy k ori d ire k torra l , a k i ezt ve­l em tette, hosszú-hosszú éveki g a köszönésen kívül nem volta m h a jl an d ó b eszé l ni. E gy é bk ént b ármi ly en k ommuni k áció e lk ép­zelhet ő . El ő fordult, hogy egy igazgató-f ő rendez ő azt kérte, üljek b e vele az általam levá g ott produkcióra, és el ő adás közben mon dj am e l rész l etesen, mi k a k i f o g ásaim. Me g történt. Nem vá l­t un k e l h aragga l . A nagy színész, Gá b or Mi kl ós, Vámos Lász l ó­r ól szóló nekroló g omra írt vitacikket, ami vé g képp nem szokás. Közöltük. Nem szitkozódott, csöppet sem volt lekezelő, tényle g v itázott. Ezt a b ö l cs, egyá l ta l án nem szenve d é l ymentes, d e ne m is bántó mentalitást kellene ellesni tőle haló poraiban is. É s rá­j önni arra, amit azért so k an tu d na k , h iszen b arátságo k is szü­l etne k k öztün k , h ogy k riti k us és a lk otó nem e ll ensége k , min d­a nn y ian a színházért va gy unk. Kosztolán y i azt írta, a kritikus o l yan, mint a jó se b ész. Le h et, h ogy fáj d a l mat o k oz, d e a gyógy­ul ás reményé b en teszi. Ami most történt, e l mérgese d ett viszo­n y ainkat mutat j a. De ett ő l mé g , ami me g en g edhetetlen, az ne m eltűrhető. Ezért helyesnek tartom, hogy az Á trium direktora, amíg nem k erü l ne k h e l yü k re a d o l go k , Ra d nai pro d u k cióit l e­v ette a repertoárról.  B ÓTA GÁBOR V i ss z a l ő h et a cé l táb l a ? Sal f öldi Dal f öld Jú ni us 19 . és 21 . k ö z ött e l ső a lk a­l omma l ren d ezi k meg a Ká l i-me­d ence szívében a Sal f öldi Dal f öld e ln e v e z ésű öss zm ű v és z et i h ét­v égét. Az esemény ven d égei k özött l esz Se b estyén Márta (k épün k ön) és a Hungarian Fo lk­E mbass y , a Fanfara Complexa, a Dresch Misi Vonós Kvartett , a B e d e Péter–Ba l og h Ká l mán d uó, S zalai Péter , a Juhász Gábor – Gy émánt Bálint duó, a Sík Dóra t rió , Domonkos Máté , Navratil A n d rea és a Ta ll a b i ll e, va l amint a Dunazug Eg y üttes. A koncer­F OT Ó : NÉPSZAV A tek mellett lesznek táncházak , ill et v e k u l tu r á li s k e r e k as z ta l­be­szél g etések, előadások.  N ÉP S ZAVA

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék