Népszava, 2015. július (142. évfolyam, 152–178. sz.)

2015-07-16 / 165. szám

RÖVIDEN RÖVIDEN Fatemplom Fesztivá l az Őrségben Jú li us 17–19 . k ö z ött r e n de zik a F atemplom Fesztivált az Őrsé g­b en, Magyar f öldön. 2010-ben új t emplomot építettek, és f elszen­t elésének évforduló j a alkalmá­bó l é v e n te f es z t iv á l t r e n de zn e k . A f atemplom megálmodói és m egva l ósítói k özött van Rátóti Z oltán színművész, aki mag y ar­f öldi lakosként a f alu kulturális él etéért és érté k eine k megőrzé­séé rt rengeteget tett é s tesz. Az i dei Fatem p lom Fesztiválon fel­l ép a Snétber g er Quartet, a Tech­n i k ai Szünet, Tompos Kátya és H rutka Róbert , a Hot Jazz Band , S zir tes E d in a M ó k us és v o n ós n é­gy ese, Rátóti Zoltán, a Kaláka e gyüttes, Sza l onna és b an d ája és a PA SO.  NÉP S ZAVA Verdi legnagyobb Otellója K i merítő küzdelemben, a végzetes Alz hei­m er-kórban halt me g a múlt pénteken T orontó b an, 88 éves k orá b an a XX. szá­zadnak talán csaku gy an a le g na gy obb hős­tenorja. Jon Vic k ers nevét (ere d eti l eg Jona t h a n S tewardnak született Kanadában, 1926 ő szén ) , k orun k ta l án csa k né h ány igazán zenei meg­s zá ll ott j a ismeri már, h o l ott évtize d e k i g l e g en­d a vo l t. Termetes a l a k ja is a nagy zene d rámá k fő szerepeire termett, Wa g ner óriásaira és Ver­d i Ote ll ójána k a mege l evenítésére, eze kb en vo l t i gazán h ite l es. A k i egyszer h a ll otta ve l e, a k ár csa k l emezen is, a Ciprus szigeti k ormányz ó belép ő jét ( Esultate ) , beleborzongott. Holott ő m agát va l ójá b an nem zenés színpa d ra á l mo d­t a meg. A máso d i k vi l ág h á b orú végeztéve l a W oolworth áruházláncba lé p ett be, és hama­r osan három fi ók i g az g atóhel y ettese lett. Köz­b en szenvedél y ből templomi kórusokban éne­k e l t, ösztön d íjat k íná l ta k fö l ne k i, így k ez d et t t anu l ni egy ango l b aritontó l . A torontói d a l szín­ház n y ári f esztivál j án kezdte, de semmi szán­d éka nem volt ebből megélni, megnősült, visz­s zatért a kereskedelembe. Innen hí v ta London­b a egy sza k ma b é l i, ismét meg h a ll gatná, Ka­nadában ismerte me g . Elkezdődött a szédüle­t es vi l ág k arrier, Párizs, New Yor k , Bécs, k é­s ő bb Salzbur g , ahová Kara j an invitálta, lemez­re rögzítette ve l e a Wa lk ürt, az Ote ll ót és a T risztánt, ame lyb en Iso ld a k ént Bir g it Ni l sson v o l t a partnere. Csa k egyes Wagnere k et utasí­t ott el, köztük a Tannhäusert és a Sie gf riedet, mert „túlságosan pogánynak” ítélte meg ő ket. Aztán a 80-as éve kb en a b ámu l atos h ang szür­k ü l ni k ez d ett, és mert végte l enü l igényes vo l t, csak a tökél y t f o g adta el önma g ától is, mérsé­k e l te az e l vá ll a l t fö ll épése k et. Búcsú k ént a M etbe n Sá m so n t é n ekelte el Sa in t­Saë n s dal­művében, utána Montrealban csupán e gy dal­est j e volt. Ö nként be f e j ezte. Azzal a hitvallás­sal, „e gy etlen életcélom a családom, az els ő h e l y csa k is az övé ” .  VÁ RK O NYI TIB O R KÖZELKÉP Már me gj elenése előtt masz­szív olvasó i s i kert könyvel­hetett el Harper Lee amer i­kai írónő második regén y e, a mel y ötvenöt évig poroso­do tt az asztalfi ó kban. A ma­g yarul novemberben meg j e­lenő kötetből több százezer p éldán y fog y ott az első két n a pb an. Hárommi ll ió pé ld ány b an je l ent m eg Harper Lee Pulitzer-dí j as amerikai írónő Go Set a Watch­m an című új regénye. ( A cím b i bl iai i d ézet, ame l y így h ang­z i k : „Menj, á ll íts őrszemet! ”) A kötet az első Harper Lee­kön y v azóta, ho gy 1960-ban ki­a d tá k a N e b ántsát ok a feke t e­r igót! című művét, ame l y azóta 3 0 millió példán y ban kelt el, ne gy ven különböző n y elven. Az új regény h úsz évve l a kl asszi­k us történet után, szintén A l a­bama államban j átszódik, fő­hősei (Scout, Jem és Atticus) is a z o n o sa k . L ee el m o n d ása sz e­r int a most megje l enő művet m ár a Ne bántsátok a feketeri­g ót! megírása előtt befe j ezte, de a szer k esztője a kk or l e b eszé l te a p u bl i k á l ásró l . A mű tö bb mint fél évszázadig lappangó kézirat­ként volt számon tartva , azon­b an Har p er Lee 103 évesen e l­h unyt nővére h a l á l a után e l ő­került a kiadatlan könyv. Egyes f orrások szerint az a gy vérzést s zenve d ett, me g rom l ott l átású é s h a ll ású L ee szán déko san n em publikálta eddig a művet, s most körn y ezete befol y ásolta a bb an, h ogy járu l jon h ozzá a megje l enés h ez. A Go Set a Wat c h man már a kiadás e l ő tt h atalmas érdeklődést váltott ki, a z Amazon ameri k ai internetes á ru h áz k önyvsi k er l istáján h e­tek óta az első helyen áll. Ilyen méretű érdeklődést le g utóbb a 2007­b en megje l ent Harry Pot­t er és a Ha l á l ere kl yéi című re­g ény váltott ki, ez is mutat j a az aktuális irodalmi szenzáció m érté k ét. A h íresen vissza h ú­z ó d ó, a sajtót k erü l ő Harper L ee ú j k önyvét tö bb k önyves­boltban kí gy ózó sorok várták a megjelenés napján. A megjele­n ést k övetően tö bb rangos új­ság pu bl i k á l t recenziót a k önyv­r ől, a kritikusok többsé g ét me g­l epte, ho gy a Ne bántsátok a fe­k eterigót! f ő h őse, az e dd ig er­k ö l csi l eg f e ddh etet l enne k íté l t A tticus Finch ü gy véd ebben a k önyvben immáron fa j gyűlölő, h o l ott a k orá bb i mű b en é pp en a f a j i meg k ü l ön b öztetés e ll en h arcol. A kötet ma gy ar fordítá­s a november 11-én j elenik meg a Geo p en Kia d óná l . „S o k an nem gon d o l tá k , h ogy meg tu d ju k csi­nálni ezt a filmet. E gy idő után már az hajtott minket, „ „ h ogy Amyért k e ll megcsiná l­n unk. És mindenkiért, akivel t alálkoztunk, és akivel beszél­tünk róla – akik nem híresek , n em szere p e l ne k a mé d iá b an, é s a k i k ne k a vé l eményére a h a­lála ide j én nem voltak kíván­csiak, és arra sem, ho gy mi tör­tént va l ójá b an ” – mon d ta eg y n yi l at k ozatá b an Asi f Kapa d i a rendező, aki irdatlan elánnal ö sszegyű j tött minden lehetsé­g es f e l véte l t és f e l vett tö bb mint s záz interjút azért, h ogy f e ld e­rítse, mi az igazság Amyvel. És ho gy menn y ire a mél y ére látott a f e l a d at l én y e g éne k és anna k a tragi k us sorsna k , ami b en mind j obban elmélyedt, azt a film j én kívül még egy mási k nyi l at k ozata is je l zi. „Ez a fi l m e gy l ányró l szó l , a k i semmi mást nem akart, csak hog y s zeressék őt. E gy lán y ról, aki­ne k szü k sé g e vo l t a szeretetre, d e nem min d ig k apta ezt meg a környezetétől és azoktól, akik a le g közelebb álltak hozzá.” Ho gy e z menn y ire i g az, azt ma g a a n éző von h atja l e a l átotta kb ó l. Ki ne hallott volna Amy Wine­house-ról? Ki ne emlékezne l e g a l á bb e gy re­k ettőre a d a l ai kö zü l ? Ki n e tu d na tün döklé­séről és gyors hullásáról? A fo­l y amatosan kilesett és vilá ggá k ürtö l t d ro g os b otrán y airó l ? A p a p arazzi k l esi f otóin l emez­t e l ene d ett f o l yamatos l eépü l é­séről? A bulvár g ún y olódásai mö g ü l is k ivicsorító k öze l e d ő végrő l ? A h atszoros Grammy­d í j as d a l szerző-szövegíró-éne­k es a dalaival az e g ész vilá g ot me g hódította. É s miközben az e gész vi l ág rajongott a h ang­j áért, ugyanaz az egész vi l á g me g botránkozva falta az ocs­mán y ul szórakoztató médiabe­számo l ó k at a d rogtó l és piátó l magán k ívü l k erü l t ce l e b vise l t d olgairól. Ma j d ugyanaz a vilá g hirtelen han g os sirámokban t ört k i, ami k or az ön p usztítás intenzitásából se j thető dráma v é g sőt ro bb ant. Am y Wine­h ouse k orai h a l á l a , a 27 éve­s en b e k övet k ezett tragé d ia egyetlen gyászos j a j szóvá erő­s ítette az addi g g ún y olódó, le­fi tymá l ó, e l íté l ő h ango k at . A vi l ág így mű k ö d i k . Em b er­telenül. ( A saját kedvencei iránt s incs csöppn y i emberi ke gy e­l em se a szíve kb en.) Hogy mi­l yen ez a mi 21. száza d un k , sa­j átos fénytörésben az is kiderül az Am y – Az Am y Winehouse­szt o ri c ímű dok um e ntum fi l m­b ő l . De az a l egnagyo bb érté k e A sif Kapadia munká j ának, ho gy a már ismert kép mö g ött k irajzo l ó d i k az a mási k is, az a nem csa k h angot és d a l t je l en­t ő valaki, aki Amy Winehouse v olt, de akit emberi tel j ességé­b en nem en g e d ett l átni sem ő m aga, sem a ró l a k ia l a k u l t b ot­r ánykép. Ez a film látni engedi a zt az észak-londoni fiatal lán y t is, a k i remény k e d i k a saját te­h etségé b en, d e nem a k ar tú l híres lenni, mert eleve fél, hog y nem tud j a viselni a hírnevet (a h ogy ez b e is k övet k ezi k ), és ak i nem csa k e lk épesztő h ang­g al dicsekedhet, hanem intelli­g ens, okos, iz g almas e gy énisé­g ű és na gy on mé ly en érző k is z sidó csaj. És akinek a dalai s zemélyesek és az érzései által irán y ítottak. Az indulásról ösz­s zera k ott je l enete k egy más, e gy e dd ig te l jesen ismeret l en l án y t mutatnak me g , akinek egy ik me g határozó vonása az ő szinteség. Figye l ni k e ll végig a s a j át zené j ére sa j át maga írta d alszöve g eket: elképesztő, mi­lyen karakánul felvállal j a az ér­z éseit , a b ánatait , a k i b i ll ené­s eit. És azt, amit Ka p adia ren­dező észrevett, a vé g telenül ki­e lé g ítetlen szeretetéhsé g ét. Ez b izon y nem a b otrán yh ősnő k i­csiben, hanem egy izgalmas és m a g ával ra g adó, korlátokat n em ismer ő e gy énisé g . A b u l várra szomjazó k is ta­lálnak a filmben magunkna k való cseme g ét. Me g szólalnak a gy ere kk ori b aráto k , a zenész­t ársa k, a mene d zsere k, a szü­lők – mindenekelőtt a hírneves l án y ához már erősen ra g asz­k o d ó és f őszere p re töre k vő a p a – , és megszó l a l Wine h ouse vég­zetes na gy szerelme, a kemén y dro g okra rászoktató Blake Fiel­d er. Beszé l ő f eje k nincsene k , tö bb nyire a megszó l a l ó k na k csak a hang j át hall j uk, ehhez vág j a hozzá Kapadia a nagy gyűjtőmun k áva l összesze d ett archív filmeket, amatőr felvé­teleket, mobilra vett j elenete­k et, ma g ánvi d eó k rész l eteit. Kö ztü k Win eho us e s oh a n e m látott esküvői j eleneteit, a rehabilitá ciós intézetben fel­vett moz g ó k épet, a h o gy a l e g­h írese bb d a l át , a Re h a b ot é nekli. Vannak a botrányos d ro g os felvételek közül is rövid rész l ete k , s a l e g szívszorító bb tán a b e l grá d i, b otrány b a f u l­l a d t k oncert né h ány j e l enete, a mikor a végsőkig ha j szolt, f e ll é p ésre k é p te l en Wine h ouse b e d o b ja a törü lk özőt. Maga­te h etet l enü l , e lb ó d u l va ü l a színpad szélén, s nemho gy é nekelni, me g szólalni sem tud . A Senna című, nagyra érté­kelt dokumentumfilm j ével ko­rábban nevet szerzett rendező nem íté lk ezni a k ar , nem muto­g at vá dl ón sen k ire, nem l ep l ez le bűnbakokat. I gy ekszik felde­ríteni, mi is történt tula j don­k é pp en. Miért történt az az év­század nagy tehetségével, ami e lőre látható volt, és miért volt v issza f or d ít h atat l an a h u ll ása. Így a néző maga állíthatja fel a m aga mérlegét, hogy a látottak alap j án ki mennyiben j átszott k özre a tra g é d iá b an. Ma g a W in eho us e s e m k iv é t el t e rm é­s zetesen. Az már egy következő f e j ezet lehet, hogy a cannes-i b emutató után mi ly en érze l mi v i h aro k törte k k i a fi l m k örü l, f ő k ént az apai f e lh á b oro d ás b e­s zédes. A rendező sokat tudna arró l is b eszé l ni, mi k ént i gy e­k ezte k tö bb en egy vi l ág h írű m űv é szr ől sz óló fi l m f arviz é n gy orsan a na gy n y ilvánossá g elé sodródni. Nem kell ahhoz W ine h ouse-rajongóna k sem l enni, h ogy megszó l ítsa a nézőt a film, mert az e g ész szomorú história tén y le g a szeretetről és a szere l emrő l szó l , vagy in k á bb a h iányáró l . (Amy – Az Amy Winehouse­sztori **** ) Amy Wine h ouse tün d ö kl ése és l ecsúszása a nagy vihart kavart dokumentum lmben Csillaghullás Archív felvételek, sa j át dalszövegei és barátok em­lékezései idézik f el a káprázatos hang j áról, izgal­mas eg y éniségéről és drogos botrán y airól elhíre­sü l t észa k­l on d oni l án y em l é k ét, a k i d a l ai révén Amy Winehouse néven lett rövid életében a rock és dzsessz koronázatlan királ y nője és a g y ilkos bulvársajtó gún y hadjáratának célpontja. É lt 27 évet. Erről szól Asi f Kapadia dokumentum  lm j e . BÁRSONY ÉVA M i történt Amyvel valójában? Imá d tá k és gúnyo l tá k Leg y űrték az érzelmei és a drogok    Am y Wine h ouse h atszoros Gramm y­d íjas, a k i b e l e h a l t a bb a, h og y mégis h íres l ett F ORR Á S: VERTIGO MEDI A Sz é tkapkodj á k H arper L ee ú j reg é ny é t MÉSZÁROS MÁRTON Finissz á zs a M ű cs a rn o k ba n C sa k a h éte n l át h ató a M űcsa r­nokban az idei Szalon kiállítás , ame l y a magyar k épzőművészet elmúlt tíz évéből, 208 ké p zőmű­vész 460 alkotását mutat j a be. Az intézmény csütörtöktől  ­nisszázs programo kk a l színesíti a z á r ó h etet: m a este 2 0 ó r átó l a H arcsa Veroni k a & Gyémánt Bá­l int Duó játszi k a k iá ll ítótér b en, s zombaton 18 órától Balo g h Kál­m án & Lukács Miklós im p rovizál k ét cimbalomra. Vasárna p 15 ó rátó l k urátori tár l atvezetést tart N. M és z á r os Jú li a. A tá rl at v e z etés u tán 17 órától közönsé g találko­z ó kezdődik kül f öldön élő ma­g yar k iá ll ító kk a l .  NÉP S ZAVA KULTÚRA 5 2015. JÚLIUS 16., CSÜTÖRTÖK

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék