Népszava, 2015. augusztus (142. évfolyam, 179–203. sz.)

2015-08-14 / 190. szám

6 VÉLEMÉNY www.nepszava.hu velemeny@nepszava.hu 2015. AUGUSZTUS 14., PÉNTEK Szanyi ízekre szedte a baloldalt S zan y i Tibor a 180 perc című r á d ióműsor b an egy d o l goza­t áró l b eszé l t. (...) Ki d erü l t, h og y tegezős körlevele a Kap­c solat.hu-n j elent meg, ami el eve b iztosíté k arra, h ogy c supán azo k o l vassá k e l , a k i k k özel állnak az MSZP-hez. ( ... ) V égre azonban eg y ellenzéki p o l iti k us, a k i a d ögme l eg b en i s h uzamosa bb i d őt szánt a gondolkodásra. Azt  rtat j a, v ajon mivel mag y arázható p ártjána k 2006 óta tartó vesz­s ző f utása. Mi az ősbűn, amely á rn y ékba borítja a jelenlegi M SZP-t? Menn y ire kell bal­old a l ina k l enni a hh oz, h ogy p ártját el f ogadják a potenciá­l is szövetsé g esek, akik nélkül n em lehet me g szüntetni Or­b án Vi k tor ren d szerét? G y ur­c sány Ferenc – a k it Szanyi úgy j ellemzett, hogy „egy mentá­l isan me g zakkant bolsi mil­l i á r dossa l n e m l e h et n o rm á li s j övőt építeni” (Face b oo k .com, 2 013. 11. 15. ) – mintha azzal b úcsúzott volna az MSZP-től , ő bizon y jó vastag kön y veket í r maj d a b a l o ld a l o k u l ására. H o l vanna k eze k a k önyve k ? ( ... ) A baloldal ősbűnéről és vess z ő f utásá r ó l mi é r t n e m írta meg a maga e l emzését B ajnai Gor d on, Bot k a Lász l ó, H iller István, Karácson y Ger­g el y , Lendvai Ildikó, Mester­h ázy Atti l a, Szigetvári Vi k tor? V ajon h ozzáju k ír h atom-e Tó­b iás József nevét? Ké p esne k t art j a-e bárki az intellektuális e rő f eszítésre, amire a f elsorol­t a k k épese k l ette k vo l na u g y an, mégsem éltek a lehe­t őséggel? Hel y ettük be kell é rnün k egy apró termetű, k á­s ás b eszé d ű és h e l yesírási g ondokkal küszködő fene­gy erekkel, aki hosszú és vitára k észtető ok f ejtésével leg­al á bb tíz centit nőtt a sze­me m be n . K ö z ös da lr a fa k adu nk Szerén y vélemén y em szerintem a kö­te l ező k özös éne kl és visszatetsző öt l et , b ármi l yen népnemzeti mázza l is van n y akon öntve. Nem mintha il y en már nem lett volna a mag y ar nemzet törté­nelmében. Ki tud j a, talán a Vereckei­szoroson va l ó át k e l és e l őtt vagy a k öz­ben is daloltak eleink. Hát mé g , amikor megpillantották a kerítés nélküli ú j ha­zát! Sokszor énekeltem ám én is, főle g az á l ta l ános is k o l á b an (1957–65), mint­h ogy éne kk aros vo l tam, d e az órá k e l őtt i é n e kl és n e m v o l t d iv atba n . Mondják, a kivétel erősíti a szabál y t. Nos , a Móra Ferenc Általános Iskolában , a f első tagozatban a f öldrajz–történel­met eg y Horváth Antal nevű tanár taní­totta, akit „Gumikopasz” gún y névvel il­l ette k i ll et l enü l , d e nem a l apta l anu l az is k o l a vásotta bb k ö l y k ei. Ne k em szép emlékeim vannak róla, nag y on jó pe­da g ó g us volt. Amikor a történelmi ta­nu l mányain kb an e l jutottun k a 48–49­es f orradalom és szabadságharchoz, az óra előtt az egész osztál y elénekelt eg y általa betanított rövid kis dalt. Ú gy em­l é k szem, ezt: „Ezernyo l cszáznegyven­nyo l c b an nem így vo l t, mi k or Kossut h diktálta a vezén y szót. Előre vitézek, mon d ottá k a vezére k . Futott is ám a n é met. ” Uto l jára jóízű k özös éne kl és b en a kk or volt részem, amikor a Vágóhídon dol­g oztam (1974–1980). A munkatársakkal né h a á l ta l mentün k a ram p án, tú l a Hattyú e l nevezésű ven d ég l átó-ipari eg y ségbe. Ott aztán ettünk, ittunk, és mert lehetett, énekeltünk is (vö. Á g ácos út; A vén cigán y ; Nótás kedvű volt az apám), b ár Margit Sanyi b ácsi szerint inkább ordítottunk , mint aki a fába szo­rult. Rég volt, enn y i év távlatából már nem tudom me g ítélni a szavai i g azsá­gát. Visszatérve ere d eti témán k ra, ezt a k özös éne kl ést ügyese bb en k éne „ b e­adni” a jónépnek, mert ol y an a mag y ar ember és a nem mag y ar is, hog y amit ráerőltetnek, azt nem f ogadja jó szív­ve l , még a kk or se, h a egyé bk ént h asz­nos és j ó dolog is. Már a régi görög g ondolkodók is sokat  lóztak ezen, de úg y tűnik, nem sok sikerrel. M É HE S JÁ N OS V éreim, igaz magyaro k ! Minden mag y arok miniszterelnökeként a z utóbb i i dőbe n többs z ö r k e ll ett h o z­zátok f ordulnom, mivel sors f ordító kér­d ése kb en (p l . atomerőmű-építés, vizes­világversen y , olimpiarendezés, migráns­terrorizmus) h oztam d öntése k et a ti véleményeteket  gyelembe véve. A nemzeti k onzu l táció k at azért k ez d e­mén y eztem, hog y minden döntésemet népem egyetértő vé l eményéve l meg­erősítve h oz h assam me g . Ta l án enne k is köszönhető, hogy egy f üggetlen in­tézmén y vezetője „új De Gaulle”-na k nevezett. (Csak zárójelben jeg y zem meg, hog y korábban eg y másik függet­l en em b er Kossut h L. rein k arnációja­ként aposztrofált.) Mostani me g szóla­lásomat klubcsa p ataink (természete­sen a f utballról beszélek , a többiek nem ér d e k e l ne k ) k iesése in d u k á l ta. Az, hog y mind a nég y csapat kiesett, csakis G y urcsán y Ferenc és az MSZP aknamunká j ának köszönhető. Már tö bb ször rámutattam, h ogy a b a l o ld a l ráront a nemzetre, valamint hog y azért utálják a mag y arokat, mert azo k mag y arok. Ezt nektek is íg y kell látno­to k , testvé reim. Min d a négy csapat f oggal-köröm mel, utolsó erejével küz­dött a g y őzelemért. De elbuktak, kö­szönhetően a bal liberális ármán y ko­dásnak. Azt sul y kolták fol y amatosan, hogy a f utballistáink nem ütik meg az európai mércét. Hát csoda, hog y eg y G y urcsó Ádámban ezek után kétségek táma d na k ? Em l é k ez h ette k arra, én min d ent megtettem, h ogy eze k et a kétsé g eket eloszlassam. Nem haboz­tam történelmi tén y nek nevezni a Vi­d eoton tová bb jutását a T h e New Saints e ll en. A k iesés d acára azt k e ll mondanom, hog y ne csüggedjetek. Bíznoto k k e ll , a h ogy én is b ízom. Ezért döntöttem újabb stadion f el újí tá so k me ll ett. Megúju l Kozármis l eny, Mező­kövesd, G y irmót stadionja. Innen fog­na k az új te h etsége k – új Pus k áso k , Kocsiso k , Hi d eg k uti k , Egerszegi Krisz­tiná k ( b ocsesz, ez utó bb i név az uszo­daavatóhoz tartozik) – kiáramlani , és még – a j elenleginél is – j obban felvi­rágoztatni a mag y ar f utballt. Kazincz y azt mon d ta, h ogy „nye l vé b en é l a nemzet”. Én azt mondom: futball j ában él a nemzet. Ezért dolgozom. Ha j rá, Mag y arország, hajrá, mag y arok ! ORBÁN VIKTOR ( HELYETT: POPPINI ) F idesz-lo g ika Csa k h ü l e d ezün k a Fi d esz–KDNP­k or­mán y törvén y alkotási g y akorlatán, kü­l ö n ös te kin tette l a k ét h a rm ados több­ség arroganciájára. Nem új k e l etű ez a dolog. A Fidesz magja anno egy  atal jogászcsoport volt, amel y a puhuló de­mokráciában kihasználta a j ogi kiska­pukat, vag y is a törvén y alkotási hibákat, így tu d manapság ren d szervá l tó veze­tő párt szerepében tetszele g ni. Elvü k akkor is , ma is az: amit nem tilt a tör­vény, azt sza b a d . Vanna k ugyan írat l an törvénye k , ame l ye k a d emo k ráciá kb an evidenciák, de ez az öregedő i  akat nem zavar j a. Unortodox gazdaság, un­orto d ox törvénye k , unorto d ox or szág­vezetés. Ez egy k ét h arma d os k ormány­zó erő esetében , különösen , ha a fen­tieket  gyelembe vesszük, életveszé­l y es az országra nézve. É vtizedekbe ke­rü lh et az unorto d oxia h e l yreá ll ítása. Árát nem a kormán y ok, hanem az adó­ zetők állják. Ennek f elismerése egy minorita értelmisé g i körben már me g­történt, d e vá l tozás csa k a kk or k övet­kezhet be, ha a nacionalista demagó­giával leszámol a társadalmi köz f el f o­gásunk. Sa j nos a legerősebb ellenzéki párt, a Jo bb i k esz k öztárá b an is ott van a nacionalista dema g ó g ia, időként a n y ílt rasszizmust cukormázzal bevonva. Ne leg y en kétségünk. A Jobbik esetle­ges h ata l omra jutása esetén a Fi d esz biztosítani f ogja törvényalkotási logiká­j ának kétharmados többségét, ami ma­g a a nemzeti tra g édia lenne . TŐSÉR ISTVÁN , MISKOL C K ik a bűnösök ? Kiszámít h atat l an, h ová vezet az a gyű l ö­letkampán y , amel y et a mag y ar kormán y minden hivatalos fórumon fol y tat azo k ellen a szerencsétlen emberek ellen , a k i k k ényte l ene k vo l ta k e lh agyni h azá­jukat, hog y a puszta életüket mentsék. Akinek volt valami vag y onkája, pénzzé tette, eladta a házát, a f öldjét, az állatait, hogy ki tudja  zetni az embercsempé­szeket. De mé g ez sem elé g , a több ezer kilométeres vándorlás megann y i veszé­l ye után i d eérne k Európá b a, azt gon d o l­nák, hogy talán jobbra f ordul az életük, s akkor belecsöppennek eg y g y űlölkö­d ő társa d a l om b a. O l vasom, a minap b o­to kk a l és so kk o l óva l ra b o l ta k k i eg y cso­portot azo k a móra h a l mi csi b észe k , a k i k azt ígérték a hiszéken y szíreknek, hog y b iztos h e l yre viszi k ő k et. Szerintem e l­r ette n tő bü n tetést é r de m e ln é n e k a z e l­k övető k , d e a h atóságo k is, ame l ye k erre báto rí tottá k ő k et. V ARGA S. P É TER, BUDAPEST I l yen á ll atság tény l eg nincs! A z Ü llői úti klinikák egyike előtt a járdán békésen parkolt egy kórház i á g y , benne a félmeztelen beteggel, mellette a táskája, s mindketten g ondosan betakarva. Az autók jöttek-mentek, a járókelők úg y szintén, de a f al mellett, a kórházi ágyon f ekvő betegre a többség pillantást sem vetett. Aki mégis, annak – állítólag – f ülig szaladt a szája, azt gondolván, valamil y en kandikamerás átverés szemtanúja. Eg y etlen ember akadt csak a járókelők között, aki odament az ág y on fekvő fér hez, és megkérdezte, segít h et-e va l ami b en. Csa k ü l tem és néztem a k eres k e d e l mi tévé rövi d tu d ósítását, mint az egy­szeri paraszt bácsi a zsiráf ketrece előtt: il y en állat aztán tén y leg nincsen ! Hog y an kerülhetett a beteg ág y astól az utcára? Békésen feküdt a szobájá­b an, ami k or arra járt egy b etegto l ogató, s meg k érte, ugyan to l ja már k i a z utcára, szeretne rágyújtani? Vagy e l in d u l ta k ve l e az egyi k épü l et b ő l a mási k­ba, rönt g enről CT-re (furcsamód az Üllői úti j árdán), de a bete g szállító út­közben kapott eg y sürgős telefont, hag y ja Pista bácsit, Juli néni fontosabb… Aztán el f elejtette az egészet, Pista bácsi pedig jó ideig parkolt az árnyékban a f ák alatt . De ez még semmi. A tudósításból kiderült, hog y a beteg eg y ik körn y ező klinikának sem hián y zott. Nem hián y zott a mentőknek sem, ők biztosan nem f elejthették az utcán a bácsit, ugyanis nem olyan ágyakkal szállítanak. (Nem azért, mert ilyen nem f ordulhatna elő, csak az ágy miatt! ) Nem tudok másra gondolni, ufók hag y ták ott az utcán a beteget. Vag y N y íreg y házáról jött az illető az önjáró ág y ával, de éppen az Üllői úton kifo­gyott b e l ő l e az üzemanyag. S ZERINTEM … Vár j u k o l vasóin k l eve l eit az a l á bb i címün k ön: N ÉP S ZAVA s zer k esztősé g e, 1 146 Budapest, Thököl y út 127., vag y a nepszava@nepszava.hu e-mail címe n SO MFAI PÉTER Áldott ken y ér Összefutott a n y ál a számban, hallgatván a z eg y ik mag y ar nemzeti főpék szemléletes b eszámo l óját az M1-en az i d ei Szent István­n api ünnepi k enyér k va l itásairó l . Arany b ar­n a hé j a lesz, beleharapván friss ropogós, a t észtája meg omló, bárson y os, ízletes, men y­n yei é l vezet. Nem is l e h et más k éppen, h i­s zen szent emberek f ogják megáldani. Enni a zonban nem fo g unk belőle, mert a boltok­b an a p oros p olcokon sá p adt, szikár ci p ó k s ora k ozna k , s sze l ete l ve, k és a l att morzsa­h eggyé vá l tozna k . Provo k atív k e d vem b en a minap megkérdeztem a bá j os boltos kis­a sszon y t, volna-e netán császárzsömléje? Ú gy bámult rám, mintha a Marsról pottyan­t am volna elé. Tovább nem f aggattam, hogy i smer-e ug y ancsak ropogós fonott kis má­k ost a reggelihez, esetleg va j as pacsnit is? S zomorúan b a ll agtam k i a pé k üz l et b ő l , tu d­v án, az é l e l miszeripar á l ta l ános zü ll ése ta l án a sütödéknél látszik a leg j obban. Ennek elle­n ére nem sza p ultam a derék p ékmestere­k et. Ő k nem felejtették el szép hivatásukat, m ár csa k azért sem, mert ne k i k még van s ütnivaló j uk. ÖREG SAM A SZERKESZTŐTŐL Kelet-Euró p a ellenáll a felzárkózó piaco k á l ta l ános zu h anásána k , erősö d ne k az itteni á ll ampapíro k , a  zetőeszközök pedi g kiemelke­dőt n y újtanak, miközben a befek­tető k távozna k az o l yan orszá­gokból, amelyek nagyban f ügg­nek Kínától, illetve a n y ersan y a­goktól. A fe j lődő nemzetek piacát a magyar és a román papíro k ve­zeti k . Min d ez azt mutatja, h ogy a földrész közé p ső része menedé­ket kínál jó pár pénzüg y i befekte­tőne k a k ínai l eérté k e l és, i ll etve a nyersanyagára k megingása után. A 10 évre szóló, forintban jeg y­zett mag y ar papírok hozama 6 százalékpontot esett, a f orint ár f olyama emelkedett mind az euróval , mind a dollárral szem­ben. Eg y n y ugati közgazdász sze­rint a régió némi piaci sta b i l itást nyújt h at és l e h etősége k et k íná l a FED k és z ü l ő k a m ate m e l ése e l őtt. LAPSZEMLE Az augusztusi meleg éjszakákon hulló csillagot keresve sokan  g y elik az égboltot. Fo­t ósok egész hada igyekszik lencsevégre kapni egy-egy látványos jelenséget. Ezen a f o­t ón egy meteor látszik az égbolton Tés község két szélmalma felett, ami igazolja, hogy a Fö ld b e l épett a Persei d a meteorraj összetevőit a lk otó egyi k üstö k ös pá l yája mentén szétszórt por f elhőbe. Azt mondják, hulló csillagot látva kívánni kell valamit, mert va­lóra válik. Arról nem szól a f áma, érvén y es-e ez a politikai kívánságokra is F OT Ó : MTI/KOMKA PÉTER „EZ ITT AZ ÉN HAZÁM...” NÉZŐ Népszava, 1938. au g usztus 14. E g y esü l és, avag y : ami k or k izárjá k a kizártakat a kizártak közü l Mú l t k ori b an a nyi l as újság nagy l e lk en d ezve k özö l te a h írt, h ogy a nyi l as pártok és csoportok közül kettő: a Huba y-féle hungaristák és a Festetics­féle svasztaisták eg y esültek, eg y más keblére borultak és most már nincs köztük különbség, ezentúl már nem kólintják fejbe eg y mást. Jeg y ző­k önyvet is k özö l t az egyesü l ésrő l a nyi l as napi l ap, és a jegyző k önyv a l att ott szerepe l t a k ét zö ld inges csoport vezéreine k neve: a Hu b ay Fü h reré és a Festetics grófé. A jeg y zőkön y v szerint Festetics zöldinges pártja be­olvadt Huba y hungaristái közé, csak éppen Festetics nem lépett be a Hu b ay b a, h anem k ívü l rő l rajong érte és támogatja őt. Most azután a „8 Ó rai Újság” gróf Festetics nyilatkozatát közli, amelyben a 40 000 hol­das Führer kijelenti, hog y bizon y az ő zöldingesei nem eg y esültek a Huba y-féle „testvérekkel” és az ő pártja továbbra is az ő vezetése alatt működik. Mi történt hát itt tulajdonképpen? Á llítólag az történt, hogy a Hubay zöldingesei közé csak azok léptek be a Festetics­f éle zöldingese k közül, akiket Festetics – mint „untauglichokat” – már amúg y is kizárt a párt j ából, tehát a Svaszta és társai. Hír szerint ezek a kicsapottak, mielőtt beléptek Hubayékhoz, kizárták maguk közül a kizáró Festetics gró f ot, és k izártá k magu k k özü l azo k at a k izárta k at, a k i k nem a k arta k b e l épni a Huba y-féle hungarista pártba. Igaz, hog y ezek után is nehéz megérteni, tulajdonképpen mi történt gróf Festeticcsel és legén y eivel, miért cibálta le róluk a zöld inget a gró f úr, és mi történt azután... No, de nem azért nyi­l aso k a nyi l aso k , h ogy meg is l e h essen érteni, amit ő k „mozga l mu k ese­mén y ei” cím alatt kön y velnek el. MÚLTUNK T aláltuk: htt p ://mediana p lo. b lo g .hu/zöldi lászl ó

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék