Népszava, 2015. augusztus (142. évfolyam, 179–203. sz.)

2015-08-24 / 197. szám

6 VÉLEMÉNY www.nepszava.hu velemeny@nepszava.hu 2015. AUGUSZTUS 24., HÉTFŐ Amikor a fagyi tényleg visszanyal Amerikában a fagylalt központi kérdés, emiatt aztán különösen nag y visszhangot és pánikot váltott ki az eg y ik legnépszerűbb f ag y laltg y ár, a Blue Bell vessző f utása. A válság idén áprilisban kezdődött , amikor összesen tíz beteget vettek f el a kórháza k liszteriózisfertőzés tüneteivel. (…) A tíz me g bete g edésből há­rom eset a bete g halálával vé g ződött, a vizs g álatok pedi g elé g hamar elvezettek a Blue Bell g y ár készítmén y eiig. (…) A Blue Be ll e l őremene k ü l t az ügy b en, és va l amennyi termé k ét vissza­hívta az üzletekből, illetve valamenn y i üzemében leállította a g y ártást. Utóbbi intézkedést nemcsak a teljes átvizsgálással, hanem teljes felújítással, gépcserével indokolták. (…) Ann y it tu­d un k még, h ogy egye l őre csa k az egyi k gyárüzemet nyitottá k meg újra, ez pe d ig te l jes áta l a k ításon átesett, h ason l ó e l járás v á rh at a több i ü z e mr e i s. Az eset krízi s k o mm u nik ácós s z e m­pontból i g azi állatorvosi ló, sok-sok érdekessé gg el. F oc i Már repdesek az örömtől, hog y a f ocistáink között van egy klasz­szis, Dzsu d zsá k Ba l ázs. Az ő aran y lába 1,7 millió eurót ér, plusz pál y ára lépésenként to­vábbi 5000 eurót. Már nag y on régóta gon d o lk o d om azon, hog y akik naponta reggeltől es­tig kemén y  zikai munkát vé­g eznek, azok miért nem érde­melnek meg egy normális  ze­tést? Mi k észteti az egész vi l ágot arra, hog y focistákat tömjün k milliókkal , holott emberek milli­ói éheznek , fáznak. Munkahe­l ye k , k ór h áza k menne k tön k re. A k ö zv et l e n s z o m s z édo m i s hí­res focista (a neve leg y en tabu), ha a f otelból f el sem áll egész h ónap b an, a kk or is meg k apja a milliós  zetését. Nem vag y o k irig y típus, an y agilag jól állok, d e azt a so k szerencsét l en, né l­k ü l öző em b ert sajná l om, a k i k­nek semmijük nincs vag y el­vesztetté k a b an k o k h arácso l ása miatt. A k i k ér d emte l enü l so k at k eresne k , ő k nem érzi k át máso k n y omorát, pofátlanul és lelkiis­meret né lk ü l h arácso l na k . Nem vagyok már  atal, de a 60-as éve kb en a sporto l ó k na k vo l t munkahel y ük, a  zetésüket on­nan ka p ták. Ez vonatkozik a ké p­vise l ő k re is (ré g en társa d a l mi mun k a vo l t). Amíg újra nem a dicsőségért j átszanak én nem nézek sportközvetítéseket. Sa j­n os min de nki t e rr e n e m tudok rávenni, így so h a nem l eszne k ürese k a sta d iono k. B .-N É SZALMA É VA, BUDAPEST Segítség h e ly ett börtön E l ö l járó b an e l k e ll mon d anom, h ogy a mene k ü l t k ér d és mego l­dása nem könn y ű feladat még Euró p a ta p asztalt, sokat látott, nag y tekintél y ű politikusai szá­mára sem, és va l ó b an nagy ter­het j elent még a leggazdagabb orszá g ok számára is. E g ész Eu­rópa azon gon d o lk o d i k és arra töre k szi k , h ogy a terror és a k ü­l ö n bö z ő h ábo r ú k e l ő l m e n e k ü­lők j ól j ár j anak, biztonságban érez h essé k magu k at, ugyana k­kor a be f ogadó országok meg­szokott rend j e se borul j on fel. E hh ez viszont h igga d tság, józan meg f ontolás, a kialakult hel y zet gondos elemzése és a f öldrész országainak eg y üttműködése szü k séges. Nincs igaza Or b án Viktornak , amikor nemzetállami mego ld áso k at k övete l . A mene­kültek áradatának megfékezése és sza b á l yozása összeurópai k e­retek közt mehet vé g be. Ezért s em tartottam az EB e lk épze l é­s ét rossz ötletnek, hog y az euró­p ai államok kvótaszerűen ann y i b evándoroltat f ogadjanak be, a mennyit az a d ottságai k , gaz­d asági eredmén y eik, a lakosság s záma, területi nag y sága lehe­t ővé tesz. Kár, hog y a terv még­s em aratott á l ta l ános tetszést. U g y anakkor azt hallom, hog y a k ormán y inkább növelni akarja a hazai lakossá g és a mi g ránso k k özt amúgy is meg l évő e ll enté­t e k et. Nincs semmi je l e, h ogy k onszenzusra törekedne. Sőt , m indenna p többször lehet hal­l ani, hog y a kormán y miként u szít egyre in k á bb a mene k ü l­t ek ellen. Ha valahol a nag y vi­l á g ban történik bármi, máris r émtörténete kk é nagyítja a k or­m ányo ld a l , és természetesen a m enekültek ellen fordítja. Eg y et ke ll é r te n e m Ni ede rm ü ll e r P é­t erre l , a DK egyi k vezetőjéve l , ak i a napo kb an k ije l entette: a k ormán y kapkod, fogalma sincs, h ogyan l e h etne mego ld ani a m igránso k és a h e l yi l a k osság k özött időnként f elmerülő vitá­k at. Orbán csak eg y etlen meg­old ást ta l á l t: a b örtönt. Most a m agyar–szer b h atáron épü l ő d rót k erítés meg k öze l ítése, eset­l eg átvágása, az építő katonák c sak pár szavas me g szólítása is s ú ly os b űncse l e k mén y ne k szá­m ít maj d , és e lk övetője 300 ezer f orint büntetésre vag y 3-4 év s zabadsá g vesztésre számíthat. A z á l ta l á n os hi s z té ri a k e r etébe n a maj d ani 175 k m h osszú k erítés m entén tö bb ezer ren d őr masí­r ozik ma j d. Kérdésem lenne a k ormán y hoz: mi szükség erre a n agy f elhajtásra, amikor a vas­f üggöny sem jelent megoldást s emmire? Azonkívül, ha nag y­s z á m ú r e n dő ri e r ő k et v o nn a k ö ssze a szerb határnál, ki f ogja m egvé d eni az ország b e l sejét a r ablókkal, az eg y éb erőszakos­kodó kk a l s z e m be n ? Az e lí té l te­k et hol fogják elhel y ezni, hiszen a régi b v intézete kb en már ma s incs hel y ? A kormán y nak első­s orban tárg y ilagos vizsgálattal, h umánus szem l é l ette l k e ll ene a m ene k ü l te k je l entette pro bl é­m ával szembenéznie a j elenlegi k étértelmű politika hel y ett. K ar d csörtetés, uszítás, rémü l et­k e l tés, semmit nem érő k erítés, hatá rv adás z s z á z ado k f e l á llí tása h e l yett in k á bb b arátságga l k e l­l ene f o g adni a menekülőket. Ezt a z igazságot már e l ső k irá l yun k is f e li s m e r te több min t e z e r é v­v e l eze l őtt. Igaz, ez utó bb i, b é­k essé g re törekvő politika nem ol yan l átványos, mint az e l ő bb i. D e legalább eredmén y es. S Z ÁS Z TIB O R S un y i propagan d a S emmi nem elé g a Fidesznek! K evés a „királ y i” tévé, a plakát, a z újság és a rá d ió b iro d a l om, m el y ontja a hazug, álságos, ké­r etlen önfén y ező reklámokat, m indezt adó p énzből! A milliár­d o k at természetesen a h averi k ör k apja, h ogy min d en k i jó l jár­j on. Az ú j abb „dobáson”, az M4 l étét mag y arázó szövegen elké­p e d tem. Fi d eszes mó d on azza l i n d o k o l já k a sportcsatorna szü k­s égességét, hog y „hisszük, a né­z ők szeretnének eg y sportese­m én y szünetében is g y orsan, s o k o ld a l úan tájé k ozó d ni”. Ezze l b eismerték – nem me g lepően o ktondi módon –, hog y a kut y a s em nézi a tö bb i ér d e k te l en k or­m ánycsatornát. A reagá l ás is ti­p ikus  deszes: a „hisszük” és az „ emberek szeretnék” azt j elenti, „k onzu l tációs” mó d on e l őre t u d já k , d e nem ér d e kl i ő k et, h og y senki nem kíváncsi erre a k öztévéne k nevezett d rága sze­mé tre. Ö LVEDY JENŐ U niós pályázato k C sepregh y Nándor hel y ettes ál­l amtitkár tá j ékoztatott bennün­k et, hog y a kormán y úg y dön­tött, a 2014–2020-as uniós k ö l t­ségvetési ciklus összes mag y ar pál y ázatát 2017. június 30-ig ki­tűzik. A cél nem a g y orsaság, ha­nem az, h ogy növe l jé k a gaz d a­ság export k épességét, csö k­kentsék a munkanélkülisé g et. A pál y ázatok 60%-ára vállalkozá­so k je l ent k ez h etne k , csa k a tö b­b i mara d az á ll amé. Ez a prog­ram ol y an szép lenne, ha igaz lenne. Sa j nos az Orbán-kor­mány ötéves regná l ása a l att egészen mást tapaszta l tun k . Or­bán p olitikai hatalmát elsősor­ban nem az orszá g g azdasá g á­nak fe j lesztésére fordította, ha­nem éppen f ordítva, a gazdasá­g i élet szereplőit használta fel p olitikai hatalmának fenntartá­sára. Tarto k tő l e, most sincs más k éppen. A 2017-es d átum is árulkodó, a választásokat me g­előző év , amikor már a kam­pányi d ősza kb an l eszün k . Or b án nem b íz semmit a vé l et l enre. A 2018-as választásokig sa j át oli­garc h áit te l etömi uniós pá l yáza­ti pénze kk e l . A nem támo g ató vagy a b izonyta l an gaz d asági szereplőket megpróbál j a meg­venni, maga me ll é á ll ítani. Errő l szól a pál y ázati kiírás határidejé­ne k gyorsasága, nem másró l . Bár ne lenne igazam ! DR . M O LN Á R I S TV Á N A „jószán d é k ú járó k e l ő” Kocsis M á t é ünnep é re . A címben jelzett fogalom nem légből kapott. A A A vi l ág min d en b iztonsági szo l gá l ata – az A A amerikai elnök épségéért felelő Secret Ser­A A vice-től a mag y ar TEK-en át a n y olcadik kerület i polgármester bumburn y ákjaiig –, minden jó l meg  zetett védelmi szerveződés ismeri e f unkci­ó t . A „jószándékú járókelő” civil ruhában veg y ül e l a kritikus tömegben. Feladata, hog y különösebb b otrány né lk ü l , csen db en h atásta l anítsa, l eszere l­je a védett vezető ellen f ellépni akaró, valamilyen módon veszél y esnek tűnő polgárt. Mielőtt még kitör a botrán y , mielőtt még a testőrségnek me­ne k ítene, l őnie k e ll ene. A „jószán d é k ú járó k e l ő k” is szolgálati f eladatot látnak el, jó pénzért, a sár­ga gún y ás hel y i tetszelgők vag y a füldugós, go­lyóállós, f el f egyverzett, első vonalbeli rendőrö k m e ll ett. A „jószándékú járókelő” semmil y en körülmé­nye k k özött nem b ánta l maz h at sen k it, h iszen ő „jószán d é k ú”. Kü l önös te k intette l nem b ánt h a t nőt, testi fog y atékost, láthatóan mentális sérültet – ez szolgálatilag tiltott. Ha netán il y en személ y aka­d é k os k o d i k , mutat k ozi k veszé l yesne k , a „járó k e l ő”, civi lk ént, l e b eszé l , rá b eszé l , végső soron l eszere l . Me g marad „ j árókelőnek” . Alighanem Kocsis Máté ünnepén is il y en „jószán d é k ú járó k e l ő k et” a lk a l mazta k . Csa k az ő va l ójá b an rossz szán d é k u k mögü l ezútta l is h iány­z ott a z in te ll e k tus. A most elrendelt vizs g álatuk pedi g arra lehet j ó, h ogy ezt végü l l etaga dh assá k . Min d ez persze csa k f eltételezés. Kell nekem, hogy a türhő „jószándé­kúak” képen vá gj anak ? S ZERINTEM … Vár j u k o l vasóin k l eve l eit az a l á bb i címün k ön: N ÉP S ZAVA s zer k esztősé g e, 1 146 Budapest, Thököl y út 127. vag y a nepszava@nepszava.hu e-mail címe n VERE SS J EN Ő Egyszer volt, h o l nem v o lt M eseestét ta r tott B o r oss P éter az M1 tévé stú d iójá­b an. A vo l t minisztere l nö­k öt azért hívták meg, hog y r eagál j on a menekültekre a ggatott megjegyzéseit i l­l ető b írá l ato k ra, d e h e l yet­te e l őadást ta r tott a b i o l ó­g iáról és a g enetikáról. Ta­g a d ta, h ogy rasszista vo l­n a, viszont ane kd otázott a s z tá lini k o r s z a k k ét k utató­j áról, Liszenkóról és Micsu­r inró l . Viccet is mon d ott r ó l u k . Keresztezté k a te h e­n et a kíg y óval, és ol y an m arha lett belőle, amel y et M agyarországon l ege l tet­t e k , d e a Szovjetunió b an f e j tek. Az igazi hős szerinte a zonban Orbán Viktor , aki m egment h etné h azáját és E urópát, h a nem k ötné g úzsba a kezét az Unió. „ Brüsszel tot y og”, mondta. M er k e l és Ho ll an d e mé g a rra sem ta l á l t mó d ot, h ogy Ukrajnát megszaba­d ítsa Put y intól. Pipog y ák. Ő, Boross , kételkedik ab­b an is, h ogy a német és a f r a n c i a v e z etés a lk a lm as v olna bármiféle életké p es t ervet kidol g ozni a „nép­v ándorlás” meg f ékezésé­r e. Bezzeg, h a Or b án sza­b adon szárn y alhatna, ha­ma r osa n r e n d l e nn e. ÖREG SAM A SZERKESZTŐTŐL Európa jó úton van a f elé, hogy f elszámolja a schengeni rend­s zert – véli a moszkvai lap cikkírója. Mag y arország visszautasí­t otta, hog y menekülteket fogadjon be, mi lesz azokkal, akik nem k apna k mene k ü l tstátuszt? Kényte l ene k l eszne k b űncse l e k mé­n ye k et e lk övetni. A pragmati k us Or b án Vi k tor úgy gon d o l ja, Euró­p ának nég y kérdést kell megválaszolnia, a társadalom részéről, v ag y különben véget kell vetni Schengennek. 1. A nemzeti azo­n osság problémája. A kormány f ő szerint a multi kul tura liz mus ma m ár gon d ot je l ent, b e k e ll l átni, h ogy a k ísér l et nem vá l t b e, az eu­r ópai keresztén y identitás megőrzése a jövő. 2. A migránsok be­ö zönlése terrorfen y egetést eredmén y ez. Mit kellene ez üg y ben t enni? 3. A gaz d asági visszaesés és a mun k ané lk ü l iség terje d ése n em teszi l e h etővé a nagyo bb b eván d or l ást. 4. A h o l so k a b eván­d orló, ott eg y re több a bűncselekmén y és csökken az embere k b iztonsága. A legújabb mag y ar közvélemén y-kutatás szerint 4/5 ú gy l átja, h ogy Brüssze l k épte l en meg b ir k ózni a migránspro bl é­m áva l , Magyarországon saját törvénye k et k észü l h ozni, h ogy k i le h esse n to l o n co lni a m e n e k ü l te k et. LAPSZEMLE A Kárpát-medence ikertalálkozó j a A Kárpát-me d ence l egnagyo bb i k erta l á lk ozóját ren d ezté k meg mú l t pénte k en Ercsi b en. A ta l á lk o­zó azza l k ez d ő d ött, h og y az i k erpáro k l evonu l ta k a Duna-partra, a h o l eg y ütt e l éne k e l té k az i k erin­d ulót (!), ezt követte az iker Ki mit tud?, az ikerökörködő (!), a g y erekszépségversen y , majd végül a rendezvény csúcspontja, a Queens o f Twins névre hallgató ikerszépségverseny zárta a találkozó „hi­v ata l os programját”. A k épen a győztese k F O T Ó: B O DNÁR B O GLÁRKA „EZ ITT AZ ÉN HAZÁM…” NÉZŐ Népszava, 1940. au g usztus 24 . Dinn y és kilép a kisgazdapártból, m ert nem tart j a elé g ellenzékinek D innyés Lajos, a f üggetlen kisgazdapárt egyik  ­a ta l , h arcos tagja már régóta nem vesz cse l e k­v ően részt a politikai életben. Ezért a fü gg etlen k isgazdák nevében fölszólították, hog y kapcso­l ó d jé k b e ismét a k isgaz d apárt tevé k enységé b e. D innyés Lajos h ossza bb l evé lb en vá l aszo l erre a f ölszólításra, és elégedetlenségét hangoztat j a a független kisgazdák politiká j ával szemben. Dinnyés Lajos levelében utal arra, hogy a f üg­get l en k isgaz d apárt rége bb en po l iti k ai és gaz­dasági téren a legtel j esebb rendszerváltozást követelte. Dinn y és szerint ma már a független k isgaz d apárt nem k épvise l i ezt a k övete l ését, sőt azt a vá d at eme l i Dinnyés a k isgaz d á k e ll en, hog y lepaktáltak a kormánn y al. „Kétségbeejtő ma már nézni a fü gg etlen kis g azdapárt ver g ő­dését – írja Dinnyés. – A legutóbbi időben a f üg­get l en k isgaz d apárt k épvise l ője l ö l tjeit sorra l e­ta g lózták, és erre a pártban mindenki néma ma­radt. A párt már két esztende j e áll lábhoz tett f egyverrel, és egyáltalán el sem tehet többé süt­ni a kisgazdapárt f egyverét. Ez a kijelentése azt jelenti, hog y ki akar lépni a kisgazdapártból. MÚLTUNK Ta l á l tu k : h ttp://spin d oc. bl og. h u/

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék