Népszava, 2015. augusztus (142. évfolyam, 179–203. sz.)

2015-08-04 / 181. szám

KULTÚRA 5 2015. AUGUSZTUS 4., KEDD RÖVIDEN RÖVIDEN Er d é l yi min d ene s M i ndenekelőtt tisztázzuk, hogy az a C seke Péter , akir ő l itt szó esik , nem azo­n os a magyarországi színész­d ire k tor­r al. Ez a Cseke Péter a kolozsvári e gy etem ma­gyar professzora, most 70 éves, és ebből az al­kalomból készült vele inter j ú a Várad cím ű n agyvára d i fo l yóirat b an. Cse k e professzor a z u tó bb i évtize d e kb en szinte min d enütt j e l en vo lt Transsy l vaniá b an, a h o l a magyar iro d a l omró l é s ú j sá g írásról szó esett. Í rt, előadott, kommu­ni k ációs tanszé k et is a l apított Ko l ozsvárott, a Po l iti k atu d ományi és Közgaz d asági Karon. Egy id ő ben a kar választott dékánja is volt, akkoriban már 5450 diák leckekön y vét kellett a láírni, közöttük 350 ma gy ar n y elven tanuló h a ll gatóna k . Ma már nyug d íjas d é k án, ám m ost is tart j a a kapcsolatot az e gy kori dok­toranduszaival, ők tart j ák ma f enn a kommu­n ikációs tanszéket, de ő is gy akorta idéz a d o k torátust k apott h a ll gatói tanu l mányai b ó l . E mostani írás szerz ő jének volt alkalma szemé­l y esen is me g hall g atni az akkor nem kevesebb, m int 13 d o k toran d usz, mun k áju k váz l atáró l szóló – kötelez ő – beszámolóit. Valóban na gy o n é r d e k es rész l ete k re d erítette k fényt eze k a d o l­g ozatok. Például a médiareklámról, va gy arról, h ogy a rá d ió h a ll gató k b e k ü ld ött anyagai b ó l k é­szült adásokat ötvennél több ú j sá g író ellen ő rz i Ang l iá b an, az a d ato k és az íráso k stí l usa s zempontjá b ó l . ( Ennyit az újságírás né lk ü l i mé­diumok jöv ő jér ő l!) Cseke Péter azonban els ő sor­b an irodalomtörténésznek tart j a ma g át. Me gj e­l ent munkáiban elsőren d ű en fontosnak tartja, h ogy szerinte nincs k ü l ön er d é l yi iro d a l om. M agyar iro d a l om van, l egfe l je bb o l yan k ü l ön b­s é g et lehet me g állapítani, mi az, amit els ő sor­b an Erdél y ben született irodalomnak lehet tar­t ani. Most egyé bk ént Pás k án d i Gézáró l tar t ma j d előadást, halálának 20. év f orduló j a al­kalmából. Csekét ma már az Erdél y ben szüle­tett íráso k min d eneséne k tiszte lh et j ü k . BERNÁTH LÁ S ZL Ó  KÖZELKÉP F ranciaországból érkezett a mozikba a n y ár e gy ik gy e­re kb arát aján d é k a, a Mü­nó, a h o ldb é l i manó című, egész e st é s animá c i ó s film. A fran­c iák i g azi na gy hatalomnak szá­mítana k e bb en a mű f aj b an (a nemrég l ezáru l t Kecs k eméti A nimációs Filmfesztivál egész e stései között például hat ere­d eti f rancia opus szerepe l t), és a csa l á d i fi l mjei k már e l eve at­t ól számíthatnak családinak, h o gy elbűvölik a felnőtt nézőt is a vizuá l is k ü l ön l e g essé g ü kk e l . E gy f rancia animációra b eü l ni a gyerekkel azt j elenti, hogy tet­t ünk a csemete vizuális ízlésé­ne k csiszo l ó d ásáért , ami a vá­l ogatás né lk ü l i k épe kk e l e l­árasztott vi l águn kb an nem k is dolog, vall j uk meg. Most is ez történik. Mé g pedi g nagyon szerencsés együttmű­ködé sn ek kö sz ö n he t őe n. K é t fi a­tal művész j egyzi ugyanis ren­dezőként a Münót. Ale xand re He b oyan Franciaország b an ta­nu l t, d e azonna l e l szegő d ött az a merikai Dreamworks cé g hez, és ol y an közismert produkciók­b an d o lg ozott animátor k ént, mint pé ld áu l a Kun g Fu Pan d a. R en d ezőtársa Benoit P h i l i pp on, aki az élő szereplős filmből ér­k ezett az animációba, s pél dául Forest W h ita k er f őszere pl éséve l ren d ezte meg d e b ütáns mun k á­j át ( Lullaby for Pi ) . Ők ketten a bban me g e gy eztek, ho gy köz­é rt he t ő é s kö z ked v elhe t ő fi l m e t ak arna k, enne k ér d e k é b en a p rofizmus és eredetiség egész­s é g es arán y ára törekedtek, nem k ise bb p é ld a k é p sze ll emé b en tervezve a mesét és l átványt, mint Hayao Miyazaki, az anime s a j át hangú j apán mestere . É s mert mindketten p onto­s an tu d já k , h ogy a gyere k e k et m i k e ríti hatalmába a m o zi­ban, kis hősüket, aki le g in­k á bb egy k ét l á b on jár k á l ó h angyács k ára h ason l ít, úg y t eremtetté k meg, h ogy b enne a Spiderman önma g a gy en g esé­gét legyőzni akaró ambíciója és Bam b i szeretni va l ó naivitása , vi l ágracso d á lk ozó k e d vessége kevered j en. Müno, a kis ma­nócska é g színkék lett, hol sö­t éte bb , h o l vi l ágosa bb k é kb en r agyogva, h ata l mas ( anime ) s zemekkel, és olykor i j edten le­k on y uló n y uszifülekkel. A tör­ténete ú gy in d u l , h o gy l e g na­gy o bb me gl epetésére őt vá­l asztjá k a Ho ld új őrzőjéne k abban a kül ö n ö s univ e rzum­ban, amel y varázslatos titkok­k a l és p oézisse l van te l i. E z az univerzum attó l egé­s zen különleges, és ízig-vérig e urópai ( magyarán cseppet s em üt h o lly woo d i társaira, h iá­b a emlegetik alkotói Münó ro­k onaként a Pókembert és Bam­b it), h ogy l egin k á bb az ősi ere d etmon d á k mito l ógiájána k h angu l atát i d ézi f e l f urcsa l é­n y eikkel, a természet me g sze­mél y esítésével. A film ma g a játssza e l egy öná ll ó ere d etmon­d a l egen d á j át, k ez d ve, h ogy ú j őrzőket választanak a Napnak é s a Holdnak, s me g indul e gy f ura b onyo d a l om a természet e rői k özött. A Nap őrző j e So l ar l esz, akit izomkolosszusnak ra j zoltak az alkotók, de mozgá­s á b an és sörén y é b en e gy pari­pa kecsessé g e gy ön y örködteti a nézőt. A Ho ld őrzőjéne k a k i­csiny er d ei manót, Münót sze­meli ki egy titokzatosan felbuk­kanó aprócska bárán y . Min­d en k i me g rö k ön y ö d i k , d e l e g­j o bb an maga a k is k é k manó lepődik meg. Nem is veszi ko­mol y an, nem is i gy ekszik me g­f e l e l ni, í gy azután szempi ll an­tás a l att el is v e szíti a H old at. A z i j edtség j ó alkalmat ad a föld a latti sötét szörn y nek, aki gy ű­l ö lk ö d ésé b en l ávát k öp, h o gy e l­l opja a Napot. A f ö ld i népséget, n appal és é j szaka nélkül ma­r adva, a káosz és sötétsé g fe­ny e g eti. Ebből a mélypontból indul M ünó sa j át képességeit felfede­z ő útja. E l őször rá d ö bb en a f e­l e l őt l enségére, maj d ne k i d urá l­j a magát, s f o k ró l f o k ra ismeri meg a sa j át belső ere j ét. Barát­s á g a Solarral és a kis viaszból k észü l t Tün d ive l min d tága bb é s tága bb teret k íná l anna k , h o gy le gy őzze az akadál y okat. F öldön, ten g erben, leve g őben, c supa rejté l yes tájon vezet az ú t j u k , s nem k e ll mon d ani, h o gy e g észen rendkívüli lát­ván y t idéző vad és poétikus ka­l an d o k on, a k a d á ly o k on, veszé­ly eken és szomorúsá g okon át v é g ü l min dk ét é g itest vissza k e­rü l a h e l yére. E közben a néző olyan fan­t asztikusan képzelet g azda g u niverzumma l ismer k e d i k me g , a h o l k is b un d ás p ó k icá k szövi k zenélni is képes háló j ukat, hol b üntetésből, hol se g ítsé g ül. A f ö ld a l atti l áva k öpő szörn y k ét apró szo l gája k ü l ön f orrása a humornak, egyikük dühös har­c os, másikuk gy en g éd virá g­k e d ve l ő. A h e gy e k és vö lgy e k k ü l ön l eges teremtményei a f or­mák és színek olyan sokfélesé­gét mutat j ák fel, a látvány ka­l an dok n élk ü l is sz ó ra ko ztat ó . A z a lk otói f antázia l eg k ü l önö­s ebb teremtményei mégis a templomoknak nevezett monst­rumok. Ők vontatják hátukra k ötve a Napot és a Ho ld at, egyi­k ük ó riási bazaltk ö v e kb ő l áll ó hatalmas lén y , mozdulataira d ü b örö g a f ö ld , mási k u k mint­h a négy, f or d ított Ei ff e l-tornyon l épne lágyan, mint egy óriási, né gy lábú madár. A Hold vonta­tója k ént ő segíti a szere l mese­k et is , mert szere l em is van (f rancia fi l m h ogy l enne meg e nélkül ) . A mese attól igazán szép, ho gy mindennél han g sú­l yosa bb szerepet k ap b enne a b arátság, az egymás iránt ér­z ett felelőssé g , az e gy mástól homloke gy enest eltérő lén y ek össze f ogásá b an rej l ő erő. Hog y a Na p és a Ho ld f e lk erü l a h e­ly ére, s Münót örömmel üdvöz­l ik manótársai , már csak hab a t o rt á n. K éts z á z e zr e n a Műv é szetek V ölgy é ben Minte gy k étszázezer em b er vett r észt a 25. Művészete k Vö l gye program j ain, közölte Jakab Na­tália, az összművészeti fesztivál f őszervezője. A vasárnap véget ért programsorozatra, ame l y K apolcson, Taliándörögdön és V igántpetenden za j lott, idén re­k or d számú jegy k e l t e l , ami m ár csa k azért is örömte l i , m ert a Művészetek Völgye éve­k en keresztül küzdött finanszí­r ozási p ro bl émá kk a l . A tízna­p os f esztivá l k ereté b en a h árom település mintegy hetven hely­s zínén több mint 1500 pro g ra­m ot ren d ezte k, tö bb e k k özött a Kiscsi ll ag zene k ar, az Anna a n d t h e Bar b ies, a Ho b o B l ues Band, Bo gg ie, Balo g h Kálmán, Bec k Zo l tán , Harcsa Veroni k a , a Csí k zene k ar, a Ka l á k a együt­t es is f e ll é p ett. Tö bb ren d ez­v én y t tartottak alternatív hel y­s zínen: falusi paraszttan y ák ud varán is vo l ta k f e ll é p ése k . A negye d száza d os ju b i l eu­m át ünneplő Művészetek Völ­gy e rendezvén y ein az elmúlt é v ekbe n t öbb mint ö tv e n e z e r m űvész l é p ett szín p a d ra 2,5 m illiós közönség előtt. NÉP S ZAVA-INF O RMÁ C I Ó Mitologikus mese a Nap és a Hold elrablóiról az új f rancia animációs  lmben Fantasztikus k é pi csod á k A Holdat elveszíti az őrzője, a Napot ellopja a f öld alatti szörny, a Földet káosz é s sötétség fen y egeti a Münó, a holdbéli manó című francia családi animációs  lmben. Poézis keveredik eg y új mitológiát teremtő mese humorával: a g y e­r e k e k k e d véért a k is címa d ó manócs k á b an a Pó k em b er am b íciója és Bam b i n aiv világracsodálkozása ad eg y másnak randevút, míg a felnőtt néző nem gy őz g y ön y örködni az esztétikai örömöt szerző látván y ban. BÁRSONY ÉVA Manóba bújt Pókember és Bambi Mint h a ere d etmon d a l enne Poézis és humor a látván y ban    A kicsi kék manó először elveszíti, aztán sok kaland árán megtalálja a Holdat a pókicák segítségével F O RRÁ S: FREEMAN FIL M Me g ú j ul a Budai Vi g adó Minte gy 5,5 mi ll iár d f orint b ó l f e l újítjá k a Corvin téren á ll ó B udai Vigadó épületét, közölte az Emberi Erőforrások Minisz­t ériuma. A sajtó h oz e l juttatott k öz l emény b ő l k i d erü l : Ba l og Zoltán, az emberi erőforrások m inisztere és Kelemen László, a Ha gy omán y o k Háza f ői g az g a­t ója ma a h e l yszínen ismerteti a sa j tóval a tervezett beruhá­zás részleteit. A műemlék j elle­g ű épü l et f e l újításána k támo­gatásáró l nyáron d öntött a k or­m ány. Az erről szóló, a Magyar K özlöny hasáb j ain meg j elent h atározat szerint i d én 2 99 mi l­l ió f orintot b iztosítana k a f e l újí­t ási mun k á l ato k ra, j övőre k ö­r ülbelül 2,5 milliárd forintot, 2017­b en 1 , 7 mi ll iár d ot , 2018­b an pe d ig 1 mi ll iár d ot csopor­t osít a k ö l tségvetés a Bu d ai Vi­g adóra. Az épület 1019 né gy zet­m éteres belső területének felújí­t ására a k u l turá l is tárca l eg­ut óbb t öbb mint 100 mi ll i ó fo­r intot költött, de azt me g elő­z ően is történtek hel y reállítási m un k á k . 1897­b en k ez d té k é p í­t eni, 1900­b an a d tá k át a Bu­dai Vi g adó épületét. NÉP S ZAVA-INF O RMÁ C I Ó K ö z ö s éne kl ésse l ért véget a f esztivál Öte z e r k ó r usé n e k es és több e z e r pécsi k özös éne kl éséve l ért vé­get Európa egyi k l egje l entőse bb k u l turá l is eseménye, az Europa Ca n tat k ó r us f es z t iv á l P écsett. Az esemény 10 napra a k órusvi l ág f ővárosává avatta Pécset, s a fesztiválra minteg y 6000 vendég érkezett a világ minden tájáról, több mint 50 orszá g ból. A kórus­zene szere l mesei tö bb mint 130 koncertet élvezhettek , zenei mű­Lilienn és Kón y ai Tibor j azzestje H á r o m é v e k o n ce r te zn e k k ö z ö­s en: eg y kivételes énekesnő és e gy virtu ó z zongorista m ű v é sz L i l ienn & Kónyai Ti b or néven e d­d i g számos sikeres koncertet ad­t ak Dániában. A duó sok hel y en f ellépett f esztiválokon is. Fél éve elk észítetté k e l ső k özös l emezü­ket Ja zz F o r Tw o c ímm e l . M űso­r u kb an egyaránt megta l á lh ató k f rancia, spanyol, portugál, olasz g yöngyszeme k , saját k ompozí­c iók, elegáns j azzörökzölde k v agy éppen tüzes l atin d a ll amo k , m e l ye k et Li l ienn gyönyörű és iz­g almas énekhang j a, Tibor bri­l iáns zongorajátékával párosulva, e gészen ú j köntösbe öltöztet. Er­r ő l g y őző dh et meg a mag y ar k ö­z önsé g is au g usztus 8-án, a BMC FO RRÁ S: BM C Opus Jazz Klub j ában 21 órakor kezdődő Jazz y Live című esten. NÉP S ZAVA  h el y ek sokaságában mél y edhet­t e k e l az em b eri h ang tit k ai b an. A k özös éne kl ése k en a lk a l man­ké n t több e zr e n é n e k e l tek e g y ütt – pécsiek és látogatók kö­z ösen. A háromévente me g ren­d ezésre k erü l ő Europa Cantat az e urópai kórusélet nag y szabású s eregszemléje, ug y anakkor a k ontinens egységéne k is a szim­b ó l uma 1961 óta. Az egységes, s zabad Európa remén y ét hozta e l a z 19 88­ba n P écs r e a X . E u r o­p a Cantat, é s ugyanezt az üzene­t et erősítette meg 27 évve l k é­s őbb , idén az ismét Pécsett ott­h ont ta l á l ó XIX. Europa Cantat. A város b an 20, a régió b an pe d ig 1 6 h e l yszínen zaj l otta k pár h uza­m osan a koncertek , kínálatuk a k lasszikus zenétől a p o p uláris ze­n ei átirato k on át egészen a k or­t árs kísérleti zenéig ter j edt. Míg a Dóm téren mindennap több e zren, kórusénekesek, p écsiek é s turistá k k özösen d a l o l ta k .  NÉP S ZAVA

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék