Népszava, 2015. október (142. évfolyam, 230–255. sz.)

2015-10-21 / 247. szám

KULTÚRA 5 2015. OKTÓBER 21., SZERDA A z idei budapesti Womex már a h uszone gy e d i k a s or b an. A ren d ezvény a l a­pító j a és j ogtula j donosa a berli­ni Piranha Arts, amel y már a n y o l cvanas éve k vé g én f e l ismer­t e: a h agyományos népzenei k ultúrákban gyökerező, de e gyébként műfa j ilag sokféle ze­nei irányzatna k k e ll egy gyűjtő­f oga l om – ez l ett a wor ld music, azaz világzene. „A zenei szak­emberek cél j a egy ú j zenei mar­k etin gf o g a l om, e gyb en a l emez­bol t okb an a v e v őke t o ri e ntá ló új kategória bevezetése volt. Er­re aztán e gy komplex ipará g i s ze g mens épü l t rá, vi l á g zenei k ia d ó kk a l , f esztivá l o kk a l , sza k­mai vásárokkal, szaklapokkal, t évé- és rádióműsorokkal” – ma gy arázza Li b er En d re. Az 1994­e s el s ő W o m e x e n is v olt már magyar fellépő: az Ö k­rö s e gyü ttes. A ma gy arorszá g i t ánc h ázmoz g a l om e gy érte l mű si k ere , a k ü lf ö ld ön b emutat k o­zó magyar zenekarok produk­c iói j elentős érdeklődést váltot­t a k k i a n y u g at-európai orszá­go kb an. Li b er En d re szerint „ ahogy az idei Womex az első a mi térsé g ünkben, ú gy a Muzsi­k ás e gy üttes 2008-as Womex zenei é l etmű d íja is egye d ü l á ll ó j e l enség vo l t, egész Európát te­kintve. Ra j tuk kívül addig mást nem díjaztak az öreg konti­nensrő l . Az i d ei magyar ren d e­z és k özvet l en e l őszo b á j a a 2011­e s koppenhá g ai n y itóünnepsé g m a gy ar szervezésének sikere és b enne a Hungarian Heart b eats c ímű gá l a k oncertne k a sza k­mai sikere lehetett. ” A budapesti Womex szerve­z ési mun k ái 2014 e l ején k ez­d ődtek – azt követően, hogy az á llami támo g atás tén y e napvi­l á g ra k erü l t. A vi l á g on u gy anis min d en h o l ön k ormányzati, tar­tományi vagy állami támoga­t ás , illetve ezek különböző va­r iánsai k e ll ene k a hh oz, h o gy e gy i l yen nagy vo l umenű, tö bb mint 90 országból érkező, 3000 d ele g áltat kiszol g áló rendez­vény l étrejö h essen. A Hangvető s tratégiai partnerei: az Em b eri Erőforrások Minisztériuma, a közmédia, a PAGEO Alapítván y és a Müpa. „A cé l u gy anis k öz­é r d e k ű ” – f o l ytatja Li b er En d re. „ A legszélesebb szakmai össze­f o g ással, az eddi g említett in­tézmén y e k en k ívü l az A38 Ha­j ó, a Fonó és a Hagyományo k H áza aktív részvételével elérni, h o gy a ma gy ar nép- és vilá g ze­ne l egjo bb jai b e k erü lh essene k a nemzet k özi k oncert k ör f orgás­ba.” A koncerthel y színek mel­l ett a vilá g zenei vásár csaknem 3 00 stan d jána k a Bá l na a d ott­h ont. A Womex egyébként egy­fa j ta franchise rendezvényként, szerző d és b en szi g orúan rö g zí­t ett f orgató k önyv szerint va l ó­sul meg: a rendező ország kép­v iselő j e, ez esetben a Hangvető é s a Piran h a Arts mun k atársai k özötti f o l yamatos egyeztetése k a lap j án. „Minden erőnkkel azon va­gy un k , h o gy miné l tö bb h azai z ene k ar megmutat h assa, mit t ud. Sikerült összehoznunk, h o gy a Womex október 21-i n y i­t ónapja e l őtt k özvet l enü l sor k erü lh et tíz magyar zene k ar b emutatkozására a Fonóban, a W omexre Budapestre érkező k ü lf ö ld i sza k em b er g ár d a e l őtt. E ze k a k oncerte k egyé bk ént m indenki számára láto g atható­a k lesznek. A Womex hivatalos p rogramjá b a pá l yázat útján l e­h etett b e k erü l ni. Az 1300 p á­ly ázóból a friss Ma gy ar Ö rök­s ég-dí j as Balogh Kálmán és L u k á c s Mi kló s a lko tta Cim b a­lomduó került be a Wome x showcase-koncertek 65 pro­d u k ció b ó l á ll ó mezőn y é b e. A M ü p a Fesztivá l Szín h áz Dun a C lub színpadának műsorába is bekerült mé g két ma gy ar zene­kar: Herczku Ág i és a Banda, va l amint a Bu d a F olk Ban d . R áadásul a szintén pályázati úton eln y ert n y itó g álakoncert szerep l ői is ma gy aro k l eszne k , egy k ivéte ll e l” – mon d ja Li b e r E ndr e . A Womexet me g n y itó g ála­k oncert – Gips y Heart b eats címme l – a Kár p át-me d encei ro­m ák kivételes, a zenei hagyo­m ány éltetésében és megú j ítá­sá b an játszott szerepe e l őtt tisz­te l eg. A műsor b an az o l á h ci­gány énektől, tánctól és zenétől, É szakkelet-Ma gy arorszá g vo­n ós b an d áina k h a gy omán y os repertoárján át a tra d íció b ó l k i­in d u l ó, d e a l egú j a bb városi ze­n ei trendekhez alkalmazkodó produkciókig terjed a spekt­r um. Sőt egy zseniá l is b e l g a szintó cigány muzsi k us is a f e l­l épők között lesz. A névsor a kö­vetkező: Oláh Attila , Lakatos Móni k a és a Romengo, Tc ha Lim b erger, Pa l ya Bea és zene­kara, Radics Ferenc, valamint Pál István Szalonna és Bandá­j a. Az e l őa d ás h oz szervesen hozzátartoznak Szentandráss y I stván festőművésznek a kon­c ertpro g ram h oz i ll esz k e d ő a lk o­t ásai, ame l ye k et a Müpa Bartó k B éla Nemzeti Hangversenyter­mének hatalmas operafóliá j ára k ivetítve l át h at a k özönsé g . A nyitó gá l aest egyi k f ősze­replő j ét, Palya Bea énekesnőt arról kérdeztünk, ho gy an épül­ne k egymásra zenéjé b en a ma­gyar, zsi d ó (sze f ár d ), cigány, bolgár és keleti dallamrétegek. „A ma gy ar népzene volt a böl­cső, ez a zenei an y an y e l vem ” – mon d ja Pa l ya Bea. „A f a l um­b an, Bagon a Muharay Népi Együttes tag j a voltam, ott ta­nu l tam éne k e l ni me g tánco l ni, szenve d é l yes tanáro k tó l . De az­tán más nyelveket is akartam b eszélni. Kamaszként a mold­v ai d a l o k me ll ett f a l tam a ci­gányzenét, f ő l eg Bari Káro l y és M artin György gyű j téseit. Ha­mar j ött a bolgár zene is: eg y szófiai utam során kazettákat v ásáro l tam. A sze f ár d d a l o k p e­d ig pár évve l k éső bb ta l á l ta k rám. Mindebből a sokféle zené­ből ma g amba szívtam, amen y­nyit tu d tam, i ll etve i d őrő l i d őre v isszatére k eze kh ez, mint f or­ráshoz inni. De a lén y e g , az én v alódi erőm az, hogy ú j dalokat tu d o k csiná l ni , a tra d icioná l is z enék tala j ából én valami ú j at t udok növeszteni. Len y úlok a l e lk em l e g mé ly e bb réte g ei b e, a k özös a l apréteg b e, onnan h o­z om fel a dalnak való anyagot. Személ y esek a dalaim, de a dal­b an szere pl ő én b ár k i l e h et. S zóva l ez a rengeteg tanu l t d o­log a lényemben egyesül, a da­l okon pedi g átüt a kapcsolódás, a k öze l sé g vá gy a. ” Pa l ya Bea szerint az i d ei W omex j elentősége, hogy „a vi­lág bekopog hozzánk, mi a j tót ny itun k . Ta l á lk ozás, k ö l csön­h atás: mi megmutat h atju k ma­g unkat, és megnézhet j ük azt, h o gy a többiek mit hoznak ide. Engem nagyon ér d e k e l a so k jó zenész , éne k es , zene k ar , a k i k a Womex alatt itt fognak j átsza­n i, már készítem a fülemet. A mene d zsere k , p ro d ucere k is re­mé l em, h ogy nagyon jó l f ogjá k m agu k at érezni, és aztán so k ma gy ar zenésszel szeretnéne k m ajd együtt dolgozni. A magya r zenésze k ne k (magamat is b e l e­é rtve ) pe d ig nagyon d ru kk o l o k , h o gy ami belőlünk ebben az öt n apban látszani és hallatszód­n i f og, az so k szorozza meg a l e h etőségein k et, nyí lj ana k k i ú j abb kapuk.” RETKE S ATTILA Í R ÁS A A N É P S ZAV Á NA K Ma k ez d ő d i k Bu d apesten a 24. vi l ágzenei vásár és ta l á lk ozó, ame ly re k i l encven ország b ó l h áromezer ven d ég ér k ezi k Womex: népzenei kapu a vilá g ra O k tóbe r 21 . és 2 5. k ö­z ött Bu d a p esten ren d e­z ik meg a népzenei, vi­l á g zenei színtér l e g na­g yobb szakmai találko­z óját, k oncertsorozatát é s vásárát , a Womexet , a mel y re több mint 90 o rszág b ó l 3000 d e l e­g ált érkezik. A pro g ram­r ó l és a mag y ar vi l ágze­n e nemzetközi lehető­s égeirő l a n y itó k oncer­t en f ellépő Palya Bea é ne k esnőt, i ll etve a f esztivált szervező H an g vető művészeti i gazgató j át, Li b er En d­rét k é r de z tü k . A Gips y Heartbeats (Cigán y szívdobbanások) című n y itókoncert eg y ik f őszereplője, Lakatos Mónika és a Romengo FOTÓ: FARKAS ANDRÁ S A világ bekopog hozzánk, mi ajtót nyitunk S zé l es a spe k trum a nyitógá l á n Találkozás, kölcsönhatás a leglén y egesebb z‍ z‍ z‍ Sztárok az é j szakában A Fészek Művészklubban tegnap mutatták be Kalmár Tibor Sztárok az é j szakában című kötetét. A k önyvet l apun k mun k atársa, Bóta Gá b or mé l tatta. Képün k ön né h ányan a k önyv b en megszó l ította k k özül: Igaz Luc y , Karda Beáta, Poór Péter, Heller Tamás, felül Csonka András és a szerző, Kalmár Tibor F OTÓ: TÓTH GERG Ő Re q uiem a B a zilik ába n Giuseppe Ver d i gyászmiséje, a R equiem, a zeneirodalom e gy i k l egismerte bb és l eg k e d ve l te bb kompozíció j a hangzik el októ­b er 2 3-án a Szent István­b azi­likában. V e rdi e k é s e i alk o tás a viszony l ag rit k án h a llh ató, m ert előadása na gy létszámú, pro f esszioná l is e l őa d ói appará­t ust és k ivá l ó szó l istá k at igé­n ye l . A han g versen y en a Budapes­t i I f júsági Kórus, az Etunam K amara kó rus é s a M o nar ch i a Szim f oni k us Zene k ar mű k ö d i k k özre, az est szólistái Szakács Ild i k ó (szoprán), Gion Zsuzsan­n a (mezzoszoprán), Mo l ná r A ndrás ( tenor ) , Kováts Kolos ( basszus ) , vezényel Virágh And­r á s . NÉP S ZAVA-INF O RMÁ C I Ó M INDEN SZERD Á N , E STE 9-KOR ÉLŐBEN A FIX TV M ŰSO RÁN ! A Kossuth-díjas rendező, Karinth y Márton a Bóta Café vendége október 21-én , szerda este 9 órától a FIX Tévében. Több mint h arminc éve üzemelteti a ma g ánszínházát, me g szállottan dol­gozik, j ó légkört teremt. Érdekfeszítően írta meg a család j a t örténetét. Bóta Gábor élő , online is nézhető , műsorában hív­h at j ák őt a 44 5-1 3 4 9-es számon , és a t v .  xh d sk y pe címen u g y ancsak hozzászólhatnak az adáshoz. A leg f elkészültebb k érdezőket ezúttal is színházjegg y el ajándékozzuk meg . A FIX TV megtalálható a UPC digitális alapcsomagban, a Digi Kábel országos digitális és budapesti analóg hálózatán, valamint a Telekom digitális kábeltévé és IPTV hálózatán is. A műsor SD és az országban egyedülállóan HD felbontásban is elérhető a világhálón: http://www. xtv.hu/, de nézhető Android és iPhone okostelefonnal is. Az október 21-ei vendé g : K arinthy Márto n K ossuth-dí j as rendező

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék