Néptanítók lapja 26. évfolyam, 1893

Tartalomjegyzék

TARTALOM. HIVATALOS RÉSZ. I. Ö es. és apóst. kir. felsége legkegyelme­sebb intézkedései. Lapszám A czigelkai gör. kath. egyház közs. isk. épitk. 80 frt 1 A niérki gör. katli. egyh. közs. isk. épitk. 100 frt 1 A yittenczi izr. „ „ „ „ 50 „ 17 A nyirhodászi g. k. „ „ „ „ 150 „ 17 A luhi gör. kath. „ „ „ „ 80 „ 17 Nagy-Lipnik „ ,, 80 „ 17 A. nagy-géczi r. kath. „ „ „ „ 80 „ 17 Karaszó „ „ „ 80 „ 17 A kék-kúti róm. kath. „ „ „ „ 80 „ 17 A magyar-jakabfalvai ., „ „ „ 150 „ 17 A bulcsi róm. kath. „ ., „ „ 80 „ 17 A gy örkei ev. ref. „ „ „ „ 80 „ 17 A feledi r. kath. „ „ „ „ 100 „ 17 A malmosi g. kath. „ „ „ „ 100 „ 17 A sátoralja-ujhelyi róm. kath. egyh. közs. isk. épitk. 300 frt 17 A héjjasfalvi ev. ref. egyh. közs. isk. épitk. 80 frt 17 i'első-Lieszkó „ „ „ 100 „ 17 A bodrog-kereszturi ev. ref. egyh. közs. isk. épitk. 80 forint 25 A kis-házai ev. ref. egyh. közs. isk. épit. 80 frt 25 A várpalotai „ „ „ „ „ 100 „ 25 A vászolyi ág. ev. „ „ „ „ 100 „ 25 A bodrog-kereszturi g. k. egyh. közs. isk. épit. 100 frt 25 A nadabulai ág ev. egyh. közs. isk. épit. 150 frt 25 Boncziöld közs. isk. épit. SO frt 25 A szász-veszszősi ev. ref. egyh. közs. isk. épit. 80 forint 25 A kálna-rosztokai gör. kath. egyh. közs. isk. épit. 80 forint 25 Az araki róm. kath. egyh. közs. isk. épit. 100 frt 41 A. kávai ág. ev. „ „ „ ,, 100 frt 41 A mehalai r. kath. gvermekkert-egyletnek ép. vét. 80 forint 41 A nyárod-szapi róni. kath. egyh. közs. isk. épit. 100 forint 49 A vindornya-szőllősi r. kath. egyh. közs. isk. épit. 100 frt 101 A hernádkaki ev. reform, egyh. közs. isk. épit. 80 frt 209 A nagy-sárói ev. reform, egyh. közs. isk. épit. 80 frt 217 A benedekei g. kath. egyh. közs. isk. épit. 10'> frt 233 A tisza-nagy-révi ev. ref. cgyli. közs. isk. épit. 80 frt 329 A tisza-koródi ev. ref. egyh. közs isk. épitk. 80 frt 513 A derczeni ,, 80 „ 777 II. Minister! intézkedések. 1. Általános érdeM rcnddelek. Lapszára Valamennyi kir. tanfelügyelőhöz a tanitók állo­máshelyeikről való eltávozásának bejelentése tárgyában. 49.230/1892. sz 73 Valamennyi közigazgatási bizottságnak a közép­iskolákkal egyenrangú s ujabb intézetek tár­gyában. Belügymin. 95.980/IL—3. sz 73 Valamennyi áll. elemi tanitó- és tanitónőképezde felügyeletével megbizott kir. tanfelügyelőnek a', igazgatói zárójelentések tárgyában. 49.5G1 1892. sz 169 Budapest fő- és székváros, valamint valamennyi törvényhatósági joggal felruházott város kö­zönségéhez játékterek létesítése tárgyában. 1/1S93. sz. 170 Valamennyi királyi tanfelügyelőhöz a fatenyésztési jutalomdijra vonatkozó pályázat tárgyában. 10.217/1893. sz 201 Valamennyi vármegyei törvényhatóságnak a gyü­niölcsészeti tanfolyamok tárgyában. Földmiv. min. 5.944/IV.—10. sz 218 A Budapesten és K.-Monostoron tartandó gyümöl­csészeti tanfolyam fegyelmi szabályzata . . . 218 Tan- és órarend a Budapesten és K.-Monostoron tartandó gyiimölcsészeti tanfolyamon .... 218 Valamennyi kir. tanfelügyelőségnek a Holzel és társa által készitett ujabb térképek megsze­reztetése tárgyában. 8.520/1893. sz 281 Ugyanazon rendelet valamennvi főtiszt, egyházi főhatóságnak 282 Valamennyi kir. tanfelügyelőnek iskolai gyüjtő­pei-selyek felállítása tárgyában. 50.930/1892. sz. 321 A tanítóknak, iskolai és népkönyvtáraknak be­szerzésre ajánlható gyümölcsészeti, kertészeti, szőllőszeti és méhészeti népszerű munkák és folyóiratok jegyzéke. 59.047/1892. sz 337 Valamennyi kir. tanfelügyelőhöz a tanítóknak a kerületi betegsegélyző pénztáraknál leendő alkalmazhatása tárgyában. 5.445/1893. sz. . . 3ű9 Ugyanazon rendelet valamennyi főtiszt, egyházi főhatósághoz 370 Bars, Gömör-Kishont, Nagy- és Kis-Kiiküllő, Po­zsony, Mosony, Somogy, Szatmár, Szepes, Tolna, Szilágy, Zemplén, Torontál, Vas és Zala megyék k. tanfelügyelőihez az iparos tanoncz­iskolai rajztanítók részére renúezendő rajz­tanitói póttanfolyam tárgyában 417 Valamennyi áll. tanító- és tanitónőképezde fel­ügyeletével megbizott kir. tanfelügyelőnek az uj képesítő vizsgálati szabálvzat végrehajtása tárgyában. 18.722/1893. sz. . . 433 1

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék