Néptanítók lapja 26. évfolyam, 1893

Tartalomjegyzék

IV Valamennyi országos Lap szám Valamennyi főtiszt, egyházi főhatóságnak „A Nép­tanítók Lapja 1868—1892. évi folyamainak Re­pertóriuma 1' czimü munka ajánlása tárgyában. 21.078/1893. sz 449 Ugyanazon rendelet valamennyi kir. tanfelügyelő­ségnek 449 Valamennyi főtiszt, egyházi főhatóságnak az izra­elita tanulóknak szombati napon az irás, szá­molás és rajzolás alól való fölmentése tárgyá­ban. 8.077/1893. sz. . . . _ 473 Ugyanazon rendelet valamennyi kir. tanlelügyelő­ségnek 473 kir. tanfelügyelőhöz az iparoktatás felügyelete tárgyában. 17.604/1893. szám 474 Valamennyi királyi tanfelügyelőhöz az évötödös pótlékért beadandó kérvények tárgyában. '26.578/1893. sz 474 Valamennyi kir. lanfelügyelöhöz a Michl Alajos által szerkesztett iskolapadok ajánlása tárgyá­ban. 13.439/1893. sz 474 Valamennyi kir. tanfelügyelőségnek a felső nép- és polg. leányiskolában leteendő magánvizsgála­ton a kézimunkának kötelezővé tétele tárgyá­ban. 4.246/1893. sz .521 Valamennyi kir. tanfelügyelőségnek kisdedóvónői oklevelek kiállítása tárgyában. 29 490/1893. sz. 521 VI. jegyzéke az engedélyezett tankönyveknek. 25.235/1893. sz. . 522, 529, 537, 515, 561, 569, 577 Szabályzat a felső nép- és polgáriskolai tanitók és tanítónők képesitő vizsgálatáról. I3.071/I893.sz. 538, 546, 562, 570, 578, 585, 601, 609, 617, 625, 611, 619, 657, 665, 689, 697, 705, 713, .... 729 Valamennyi főtiszt, egyházi főhatósághoz a méhé­szeti oktatás tárgyában. 19.836/1893. sz. . . . 617 Valamennyi királyi tanfelügyelőhöz a női ke­reskedelmi tanfolyamok szervezése tárgyában. 26.885/1893 sz 737 Valamennyi főtiszt, egyházi főhatóságnak a ma­gyar nyelv tanítása tárgyában. 43.760/1893. szám 785 Ugyanazon rendelet valamennyi megyei és városi közig, bizottságnak 786 Ugyanazon rendelet valamennyi kir. tanfelügyelő­ségnek 786 Valamennyi főtiszt, egyházi főhatóságnak és az er­déiyi róm. kath. status inéit, igazgatótanácsá­nak a nyugdíjba számitható taaitói javadal­mak kimutatása tárgyában. 29.751/1893. sz. . 793 Ugyanazon rendelet valamennyi közigazgatási bi­zottságnak 802 Ugyanazon rendelet valamennyi kir. tanfelügyelő­ségnek 818 Valamennyi kir. tanfelügyelőhöz az iparos tanoncz­iskolák szervezete tárgyában. 33.561/1893. sz. 826, 834, 812, 860, 866, 874, 882, 890, 905, . 913 1893. évi XXVI. törvényezikk a községi, valamint a hitfelekezetek által fentartott elemi iskolák­ban működő tanitók és tanítónők fizetésének rendezéséről 8">8 Valamennyi főtiszt, egyházifőhatóságnak Hölzel-féle ujabb térképek nj.mlása tárgyában. 42.274/1893. szám 860 Ugyanazon rendelet valamennyi kir. tanfelügyelő­ségnek 860 Valamennyi város és vármegye közigazgatási bizott­ságának a 29.751. sz. rendelet kiegészitéseül. 881 Valamennyi királyi tanfelügyelőségnek a keres­kedő tanoueziskolák szervezete tárgyában. 24.784/1893. sz 921, 929, 938 Valamennyi kir. tanfelügyelős'gmk a Lév.iy- dr. Morlin-, Szuppán-f. le : „Magyarország nép­oktatásügye" czim'i könyv ajánlása tárgyá­ban. 5521Ó—1893. sz 953 Valamennyi k;r. tanfelügyelőségnek dr. Fekete Gyula: „Az iszákossági ól" czimü könyv aján­lása tárgyában 962 Lapszám 2. Kinevezések és véglegesítései;. Ebergényi Sándor dubii tan. kinev 1 Herboly Alajos királylaki tan. kinev 1 Wolfmann Dávid brassói közép-faip. isk. müv. végi. 17 Tóth Mihály id isk. lát. kinev 17 Kocsis János pürkereczi tan. kinev 25 Rokfalusi Mihály iglói tan.-kép. szolga végi. ... 57 Bogyó Samu és Nóvák Sándor keresk. szaktanár vizsg. biz. tagok kinev 57 Farkas Vilmos id. isk. lát. kinev 57 Steiner Olga mócsi tanitónő kinev 65 Both Erzsébet kriványi tanitónő kinev 65 Fucsek Gyula rozávlyai tanitó kinev 73 Mangeäius Hermin dévai tnő kinev 73 Sóbányi Gyula b.-hunyadi polg. isk. s tan. kinev. 137 Schleiminger Kálmán gálócsi tanitó kinev 137 Ányos Miklós szinyér-váraljai tanitó kinev. ... 137 Lévay Gábor mátyfalvai „ „ ... 137 Csikiné Téglás Jozefa felvinczi tnő „ ... 137 Pap Ödön í-Z.-keresztúri tan. kép. ig. tanácsos kinev. 153 Práger Kálmán herendi ig. tanitó kinev 153 Böhm Antal karánsebesi polg. isk. tan. végi. . . 153 Vincenty Izidor újvidéki „ „ „ „ . . 153 Buzsigán György birányosi tanitó végi. 153 Ájer Mária kecskeméti polg. isk. tnő kinev. ... 153 Bereczné Hostnik Jozefin s.-szt.-györgyi polg. isk. tanitónő végi 153 Mártonfy Márton iparos-tanonezislc. felügy. kinev. 161 Bottay Kálmán komáromi polg. isk. tan. kinev. 161 Balázs Márton k.-vásárhelyi polg. isk. s. tan. kinev. 161 l'feffer Jó/.sef és Pesti Hermin erzsébetfalvai tanitó, ill. tnő kinev 177 Krcsméry Károly zólyomi tanitó kinev 177 llitterné Erős B írbíila beregszászi tnő kinev. . . 177 Nemes Riza, sz.-ujfalusi óvónő kinev 177 Tomory Erzsébet holubini óvónő kinev 117 Péteri Teréz újpesti s. tnő kinev 177 Guist Eliz medgyesi óvónő kinev 193 Kenyeres Lajos b.-váriljai tanitó kinev 209 Mracsna Mária soroksíri tnő kinev 209 Gaál Sarolta t.-szt.-mártoni polg. isk. tnő végi. . 217 Rebman Károly gurahonczi tanító kinev 217 Popovits Zsiván Ids-margittai tanit5 kinev. . . . 217 Horatius Gizella rozávlyai tnő kinev 217 Karkecz Alajos id. isk. lát. kinev 233 Keszthelyi István plosiczi tanitó végi 233 Tokaji Erzsébet csernátfalusi tnő végi 233 Medzilviadszky Piroska izsópallagi tnő kinev. . . B ibics Hajnalka palánkai tnő kinev 233 Reindl István felső-porumbíki tanitó kinev. . . . 241 Borza János temes-szlatiuai tanitó végi 241 Grulla Ágoston és Petsár Julia szinnai tanitó, ill. tanitónő kinev 249 Németh Gizidla malaczkai tnő kinev 257 Maneszku Gyö gy lagerdorfi tanitó kinev 273 Sándor Lajos m-hidegkúti tanitó kinev 281 Sagajcsán Illés gajtasoli tanitó kinev 281 Schönberger Mór huszti felső-népisk. s. tan. kinev. 297 Belitzky Gusztáv iglói tan. kép. gyak. isk. tan. végi. 297 liesz Magdolna Lenke brassói tnő kinev 297 Néher Krisztina n.-szőllősi polg isk. s. tnő kinev. 297 Meissner Regina kassii f. I. isk. rajztnő kinev. . . 297 Tóth József sárospataki tan. kép. szolga végi. . . 297 Borosnyai Katalin czeglédi p)lg. isk. s. tnő kinev. 305 Grieszbach Gabriella n.-kanizsai polg. isk. s. tnő kinev • • •. 30 5 Vigh Mária szeniczi tnő kinev 305 Kiss Endre rozávlyai tanitó kinev 313 Kászonyi István dombói tanitó kinev 313 Moncsák Gyula minaj-ketergényi tanitó kinev. . . 329 Chityil Pál gyekési tanitó kinev 323 Zeyk Endre id. isk. lát. kinev 353 Hrubiszkí Miklós illavai tanitó kinev 353 Szakács Miklós najdási tanitó kinev 353 Auspitz Lipót karán»ebesi polg. isk. s. tan. végi. . 353 Balogh Ferencz gorisiczai tanitó végi 3 ">'» Petrovicsné Ghyczy Emim és Lil'tner Jol in újpesti tanítónők kinev 353

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék