Néptanítók lapja 43. évfolyam, 1910

1910-07-17 / 1. szám

äVUö XLIII. évfolyam. 1. szám. Budapest, 1910. július 15-én. NÉPTANÍTOK LAPJA. KIADJA A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI M. KIR. MINISZTÉRIUM. Megjelenik e lap minden hónap 1-én és 15-én. Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási intezet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári iskolák, tanító- s óvóképző-, valamint gyógypedagógiai intézetek egy pél­dányban, ingyen. A lap megküldese iránti folyamodványok, az iskola létezését igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott községi előljárósagi bizonyítvánnyal együtt, a „Nép­tanítók Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye megjelölésével) és az utolsó pósta világosan kiírandó. Előfizetési ár : Egy évre 10 korona, félévre 5 korona, negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb időre előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a kiadóhivatalba küldendők. A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min­den egyes szóért, minden közlés után 6 fillér fizetendő. Az ily módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő bo. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét tevő petit nyomásií és egyliasábü sora 1 korona. Ezek a díjak is előre a kiadóhivatalba küldendők. SZERKESZTOSEG : BUDAPEST, V. KEK., HOLD-UTCA 1G. SZÁM, II. EM KLET. KLéíciratoicat i KIADÓHIVATAL : MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, 1. KER., ISKOLA-TÉR 3. em ad link vissza. I. HIVATALOS RÉSZ. Körrendelet. (Valamennyi kir. tanfelügyelőnek és tanfelügyelői kirendeltségnek. 73.31S 910. sz. a.) A „Néptanítók Lapja" tekintettel az előreláthatóan bekövetkező költségveté­sen kívüli állapotra a múlt év végén megszűnt. Bár a jelzett ok ezidőszerint is fenn­forog, mégis, mivel oly általános s a tanítóság által könnyen hozzáférhető hivatalos jellegű közlöny, melyben a nép­iskolákat, kisdedóvó- és gyógypedagógiai intézeteket és azok tanítói személyzetét érintő általános rendeleteim, elvi határo­zatok, s a megüresedett és az 1907. évi XXVI. t.-c. 20. §-a értelmében rendsze­rint pályázat útján betöltendő állami elemi népiskolai tanítói állásokra vonat­kozó pályázati hirdetések közhírré tehe­tők, nem jelenik meg, már pedig a jel­zett hivatalos közleményeknek széles körben való közlését úgy a közérdek, mint a tanítók egyéni érdeke parancso­lólag követeli, a „Néptanítók Lapjá"-t folyó évi július hótól kezdődőleg a m. kir. egyetemi nyomda kiadásában hiva­talos jelleggel s további intézkedésemig klen/lenesen újólag megindítom. Ezen, minden hó 1 -én és 15-én meg­jelenő népoktatási és kisdedóvási hiva­talos közlöny, melyet a hiteles s hiva­talos közlés jóghatályavíU ruháztam fel, közölni fogja minden az elemi, polgári, gazdasági ismétlő, iparos- és kereskedő­tanonc-iskolákat, kisdedóvó- és gyógype­dagógiai intézeteket, azok gondnokságait és iskolaszékeit, felügyelő-bizottságait, tanítói személyzetét érintő törvényeket, általános rendeleteimet, utasításaimat, elvi határozatokat, döntvényeket, a betöltendő tanítói, óvónői állásokra, a tanítóképző­intézetekbe, a tanítók részére rende­zett gyakorlati és gyógypedagógiai tan­folyamokra való felvételekre vonatkozó pályázati hirdetéseket, kinevezéseket, áthelyezéseket, nyugdíjazásokat és vég­kielégítéseket, jutalmazásokat, tanköny­vek és taneszközök engedélyezését, jóvá­hagyását, kitiltását és minden egyéb hivatalos közzététel végett kiadott közle­ményt. A tanítóság érdekében a jelzett hiva­talos közleményeken kívül a lap nem hivatalos részében továbbra is fenntar­tom a „Tanítók Tanácsadója" című rovatot, melyben a lap szerkesztője hozzá intézett megkeresés alapján akár egyes tanítók, akár pedig tanítói egyesületek által fel­vetett és a tanítói szolgálati viszony körébe eső, vagy a népoktatást általában érintő kérdésekben a tanítókat tájékoz­tathatja. Ezen nem hivatalos részben röviden ismertetnek még a tanítókat, óvónőket érdeklő újabb irodalmi 1termékek s közöl-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék