Néptanítók lapja 44. évfolyam, 1911

1911-01-01 / 1. szám

XLIV. évfolyam, 1. szám. Budapest, 1911. január 1-ón. NÉPTANJ TOK LAPJA. KIADJA A M. KIK. VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM. Megjelenik e lap minden hónap 1-én és 15-én. Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári iskolák, tanító- s óvóképző-, valamint gyógypedagógiai intézetek egy pél­dányban, ingyen. A lap megküldése iránti folyamodványok, az iskola létezését igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Nép­tanítók Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye megjelölésével) és az utolsó pósta világosan kiírandó. Előfizetési ár: Egy évre 10 korona, félévre 5 korona, negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb időre előíizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a kiadóhivatalba küldendők. A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min­den egyes szóért, min len közlés után 6 fillér fizetendő. Az ily módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét tevő petit nyomású és egybasábú sora 1 korona. Ezek a díjak is előre a kiadóhivatalba küldendők. SZERKESZTŐSÉG : KIADÓHIVATAL : BUDAPEST, V. KER., HOLD-UTCA IG. SZÁM, II. EMELET. MAGY. KIK. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISKOLA-TÉR 3. Kéjsiratoicat. nerrí admilt vissza. I. HIVATALOS RÉSZ. Az elemi népoktatás és kisdedóvás egységes irányítása és fejlesztése, valamint a közoktatás­ügy ezen csoportjába tartozó intézetek széles­körű személyi és dologi ügyeinek könnyebb áttekintése, tervszerű és pontos lebonyolítása érdekében szükségesnek találtam, hogy az elemi népoktatás és kisdedóvás általános és elvi jelentőségű ügyeit együvé csoportosítsam ; viszont az egyes • intézetek igazgatását, azok neme és jellege szerint, egymástól elválasszam. Ehhez képest a vezetésem alatti minisztérium Vl/a. és Vl/'e. ügyosztályok összes ügyeit az alábbiak értelmében három csoportba sorolom : 1. CSOPORT. A) Az elemi népoktatás és kisdedóvás általános ügyei. 1. A népoktatási tanfelügyelet általában, és a kir. tanfelügyelőségek személyi és dologi ügyei. 2. A kisdedóvási és tankötelezettség végre­hajtása. 3. A községek kisdedóvási és népoktatási állapotának rendezése : a) községi, hitfelekezeti, avagy állami alapon. (A községeknek kisdedóvó-intézetek és elemi népiskolák állítása iránti törvény es kötelezettsé­gének érvényre emelése. Uj hitfelekezeti iskolák anyagi támogatása, új állami iskolák szervezése, vagy fennálló másjellegü iskolák államosítása); b) társulati (egyesületi) és magániskolák engedélyezése által; c) a létező kisdedóvási és elemi népoktatási intézetek hiányainak, fogyatkozásainak meg­szüntetése által. (A községek eziránti törvényes kötelezettsé­geinek végrehajtása és a hitfelekezeti intézetek megintése, esetleg bezárása.) 4. A kisdedóvó-intézetek és elemi népisko­lák fenntartási jogviszonyait (felállításának s fenntartásának jogosultságát és kötelezettségé t, azok jellegét és fenntartási költségeit) ériritőleg felmerült vitás és peres kérdések. (Felekezeti iskolák községi segélyezése, illetve a községnek a fennálló felekezeti iskolákkal szemben a kanonika vizitáció — vagy más jogalapon fennforgó kötelezettsége körül fel­merült vitás kérdések. Az áTi-nii elemi ncp iskolák es kisdedóvodák létesítése alkalmával a községekkel —• illetve más helyi érdekeltsé­gekkel kötött szerződésből eredő peres ügyek.) 5. Az iskolai és kisdedóvási alapvagyonok, alapítványok és az összes iskola adóügyek. 6. A nem-állami jellegű kisdedóvó-intézetek­nél és elemi népiskoláknál alkalmazott tanítói (kisdedóvói) személyzet és az illetékes iskola (óvóintézet) fenntartói között fennálló jog­viszonyból származó követelések körüli vitás kérdések és panaszok. 7. A kisdedóvó- és tanítói egyesületek és az azokkal kapcsolatos intézmények (internátusok) összes ügyei. 8. A kisdedóvási és népoktatási statisztika. 9. A közigazgatási bizottságok évi és félévi jelentései. 10. A kisdedóvási és népoktatási szaksajtó ügyei. 11. A kisdedóvást és népoktatást általában érintő elvi kérdések és a „Patronage" ügyei. 12. A kisdedóvásra és népoktatásra vonat­kozó törvények, általános utasítások és kor­mányjelentések előkészítése. B) Községi és felekezeti elemi népiskolák ügyei. A fennálló községi, felekezeti, társulati és magán elemi népiskolák igazgatása. (Ezen isko­láknak a kormány főfelügyeleti jogából ere'dő ellenőrzése és az 1907 : XXVli.t.-c. végrehajtása.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék