Néptanítók lapja 54. évfolyam, 1921

1921-01-20 / 1-3. szám

Ötvennegyedik évfolyam. 36—38. szám. Budapest, 1921 szeptember 22. SZERKESZTI ÉS KIADJA A M. KIR. VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM. i SZERKESZTŐSÉG: M. kir. Vall.- és Közokt. Miniszt. Bpest, »., Szalay-u. 10-14. sz. II. em.41-43.— Telefon: B8-18. KIADÓHIVATAL: Franklin-Társulat magyar írod. intézet és könyvnyomda. IV., Egyetem-utca 4. — Telefonszám : 72-42. Megjelenik minden héten egyszer: csütörtökön. Megkaphatja minden kisdedóvoda, elemi, felső nép- és polgáriskola, tanító- és kisde.dővóképző-mtézet, az összes középfokú tanintézetek, Jellcgkülönbség nélkül, nemkülönben valamennyi egyházi főhatóság tankerületi főígezgatóaíg, tanfelügyelőség é.; tanfelügj^iói kirendeltség egy-egy példányban ingyen. A lap megküldése Iránti kérelmek az óvoda, illetve az elemi népiskola fennállását igazoló s nz illetékes tanfel­ügyelő által láttamozott községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt a Néptanítók I-apja szerkesztőségéhez küldendők. A lielj i -ég (a megye megjelölésével) és az utolsó posta világosan kiírandó. EISflzstési ár: Egy évre: 20 K, félévre: 10 K, negyedévre: 5 1, Negyedévnél kevesebb időre előfizetést nem fogadunk el. Jígyes szám ára: 60 fillér. Az előfizetési dijak a kiadóhivatalba l:n!u:.r<]ők. Kéziratokat nem adunk vissza. Eirde!éaek árszabása: Magánhirdetéseknél 00 9liér fizetendő. (Rövidített szavak, valamint számok egy-egy szónak számítandók.) Öeleti hirde­téseknél egy-egy ha*áb (— 40 milliméter) széles és egy-egy milliméter magas terüle• it 1 korona fizit. i ' 1 A biröetét, dijak a ki '.aáhiváUlnak előre fizetendők ts a hirdetések szöveje is oda küldendő. TARTALOM. — Körösi Henrik: Új idők — új feladatok, -j Lenkei Pál: A szeretet munkája. — Dr. Sebestyén Gyula: Gyűjtési pályadíjak néptanítók számára. — Szendrey Zsigmond: Karácsonyi nép­hiedelmek, szokások és varázslatok. — A hazai tanügyi lapokból. — A külföldi tanügyi lapokból. — Hírek. (Cuore. — Gondoskodás az ideiglenesen beosztott menekült tanerők jövőjéről. — Egy munkás levele lapunkhoz. — Pályázat mintatünlt^sra.) — Egyesületi élet. (Az állami tanítók tisztelgése V'ass József kultuszminiszter úrnál. — A Magyar Vöröskereszt Egylet Ifjúsági Osztálya.) — Irodalom. (Benedek Elek: A székely népiskola 50 év előtt. — Könyvészet.) — Tanácsadó. (Dr. Serényi Antal: A naturáliák.) — Szerkesztői üzenet. — Hivatalos rész. íj idők — új feladatok, írta: Körösi Henrik. «A magyar kultúra megtartása olyan feladat, amely messze túl­haladta azt a jelentőséget, amelyet mindezidoig neki tulajdonítot­tunk. Ha a magyar kultúra valaha fegyver volt ós arra valaha szük­ségünk volt, akkor most mond­hatjuk el, hogy a kultúra az egyetlen javnnk, amit tőlünk el­venni nem lehet. A magyar kul­túra fenntartására minden áldo­zatot meg kell hoznunk. • Gróf Teleki Pál• A magyar kultúra fénye ragyogta be a miniszter­elnök újévi beszédét Régen hallottunk miniszter­elnök ajkáról határozott kijelentést arról, hogy a magyar kultúra fenntartására minden áldozatot meg kell huzm. Ennél szebb, ennél nemesebb, ennél gaz­daságosabb ajándékot nem adhatott a miniszter­elnök a magyar nemzetnek. Nekünk tanítóknak pedig ezzel a programmal biztos kézzel jelölte ki azt az irányt, amelyet követnünk kell. A béke ratifikációja ugyanis új helyzetet terem­tett az iskolák külső és belső életében. Újra kell kezdenünk az építés nagy munkáját. A hosszú háború és egy förtelmes forradalom pusztításait serény, öntudatos munkával kell helyreállítanunk az iskolában. Új szellemnek, új életnek kell az iskola falai között gyökeret verni. Keresztény nem­zeti szellemnek; keresztény nemzeti életnek. Benső vallásosságot és rendíthetetlen hazaszeretetet kell az új idők nevolésének-tanításának a tengelyévé tenni. Hithűség és honszeretet járja át a falusi és a vá­rosi iskolákat egyaránt. Váljék vérévé az ifjúságnak a magyar nemzeti imádság. Minthogy pedig az elemi iskola tanítási anyi nak főképp az olvasmányokból kell kiindulnia, — féltő gonddal és nagy hozzáértéssel állítsuk egybe az új idők iskoláinak olvasmány anyagát. Olyaa olvasmányokat válogassunk össze, amelyek a hassa szent földjének megismerésére igazán értékesek, me­lyek esztétikailag is kiválók és amelyek gyakorlati szempontból is igen fontosak. Vezessük vissza a népet meséihez, mondáihoz, regéihez, legendáihoz és gyönyörű dalaihoz, szóval az ősöktől öröklött összes szellemi kincseihez. Mert a háború és a forradalom kivetkőztette a mi jó népünket az ősöktől öröklött ritka szép erkölcsök­ből és szokásokból; — ősi viseletük, ruházatuk meg­változásával, megváltozott az erkölcsük, szokásuk is és félő, hogy hovatovább az úrha fnámság vesz erőt a derék, józan magyar népen. Pedig ha valaim. akkor most van égető szükségünk jellemes, munkás és becsületesen gondolkozó népre. A magyar oép régi karaktere domborodjék ki ismét a nép minden tettéből, minden gondolatából. Fáradhatlan szorga­lom és kitartás tükröződjék vissza újból a nép min ­den munkájából és a régi becsületesség jelleroeaac ismét a magyar embert — a kötelességtudásbaft, as> mindennapi élet összes megnyilvánulásában. Napjaink két nagy veszedelmének: a hiú önszree­tetnek és a rút önzésnek a legyőzésére föl kei; venni az iskolának irgalmatlanul a küzdelmet. Az új idők tanítójának inkább nevelőnek kell lennie. Mélységes szeretet lakozzék benne a tanítói hiva­tás- és őszinte igaz apai érzés a tanulóifjúság irá»t. Apai szív szóljon a gyermeki szívhez. A szeretetfoil szeretet fakad. Ebből a szent érzésből sarjad ki «b Istenben való mélységes hit, — a Hazához valé törhetetlen ragaszkodás, a kegyelet a nemzet nagyjai iránt, — a tekintélynek és a munkának igaz tisztelet*. Ezek az érzések hassák át az új idők tanaié­ifjúságát és akkor a poklok kapui sem vehetnek «rft Magyarországon és bízvást remélhetjük a régi, a "icső Magyaiorsaág feltámadását ' Goj ÍSrittr fe

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék