Néptanítók lapja 77. évfolyam, 1944

1944-01-01 / 01. szám

REV 2010 HETVENHETEDIK ÉV. I. SZÁM. BUDAPEST, 1944. JANUÁR 1 SZERKESZTI ÉS KIADJA A MAGY. KIR. VALLÁS* ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM CZERKESZTŐSÉG: Budapest, Klebelsberg-u. 17. (Magyar királyi ^ vallás- és közoktatásügyi minisztérium.) Tel.: 122-271 J— 126-818 IADÓHIVATAL : Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest ^ VIII., Múzeum-körűt 6. szám. (Gólyavár.) Telefon : 146-145 T^ÉZ IRATOK megőrzésére és visszaadására a szerkesz­tőség nem vállalkozik. — Hirde­tések szövege a kiadóhiva­tal n d k, minden egyéb kézirat pedig a szerkesztőségnek küldendő. — Megjelenik minden hó i-én és 15-én. ULŐFIZETÉS egész évre i6'— pengő, negyedévre 4'— pengő. Egyes szám ára 80 fillér. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium 820—4—106/1930. VIII. d. szám alatt elrendelte, hogy az előfizetési díj az állami-, községi-, társulati-, magán- és érde­keltségi ^elemi népiskolák évi költségvetésébe vétessék föl. Az elő­fizetés a kiadóhivatal címére előzetesen küldendő postautalványon vagy a Kir. Magy. Egyetemi Nyomda 37.473. számú csekkszámlájára. "LTIRDETÉS: hivatalos pályázat 10 fillér, magánhirdetés 14 fillér szavankint. — Üzleti hir­detés: 1 oldal 160 P, l/ 2 olda. 85 P, y 4 oldal 45 P, 7• oldal 25 P. — A hirdeté ekhez a V K. M engedélye alapján 55% feiar számítódik. az fjj ÉV uis/AinKX Egy esztendő ismét lepergett a végtelen idő óráján. A negyedik nehéz, kemény háborús év volt, mely fokozott mértékben nyomta rá bé­lyegét a magyar élet minden ágára. Mégis há­lát kell adnunk a Mindenhatónak, hogy hazán­kat megkímélte a háború borzalmaitól, s így ennek a nagy világégésnek közepette is arány­lag nyugodtan élhettünk, sőt a nehéz viszo­nyok ellenére is fejlődhettünk, lélekben erő­södhettünk. Minthogy a mi lapunk nemcsak a tanítóság tájékoztatója s továbbképzésének eszköze, ha­nem a népoktatás krónikása is, azért az új év küszöbén vessünk egy pillantást az elmúlt esz­tendő munkájára, s tömören foglaljuk össze, mi minden történt a népiskolával és annak munkásaival kapcsolatban. Az előírt szorgalmi idő a háború okozta ne­hézségek miatt sok iskolában megrövidült. Ha­bár ennek kárát minden tényező tisztán látta, kormányzatunk felelősségének tudatában még­sem térhetett ki a tanévrövidítő intézkedés elöl. Intézkedett, s nyomban gondoskodott ar­ról, hogy a szorgalmi idő megrövidítéséből származó veszteség legalább némileg pótoltas­sák. Ezt szolgálta a „rádióiskola", mely egy­ben első nagyobbszabású kísérlet volt arra, hogy korunknak ez a csodálatos találmánya a nevelés és tanítás szolgálatába állítlassék. Azt előre tudtuk, hogy az iskola közvetlen neve­lését és tanítását nem pótolhatja teljesen a rá­dió. Mégis meg kell állapítanunk, hogy nehéz helyzetünkben ez volt az egyetlen kisegítő esz­köz, s hogy amit a „rádióiskolától'' várhattunk, azt meg is kaptuk. Ezért elismerés és hála il­leti a gondos szervezést. Most a tanítóságra vár az. hogy a csonka tanévben pótolja a mu­lasztottakat. Tudjuk, hogy ez nehéz feladat, de ismerj ük a magyar tanítóságnak hivatásszere­tetből fakadó munkabírását, azért tudjuk és hisszük, hogy a rendelkezésére álló időben minden lehetőt megtesz, hogy a jövő nemze­dék nevelése és tanítása még az ilyen nehéz időkben se szenvedjen törést. Négy éve, hogy a nyolcosztályos népisko­láról szóló törvény életbe lépett. Habár a mos­tani súlyos időkben nagyon nehéz valamely nagy horderejű intézkedés értékét megállapí­tani, mert hiányzik hozzá a nyugodt, zavarta­lan munkalehetőség, mégis nyugodt lélekkel mondhatjuk s az eredmények rovatába írhat­juk, hogy a nyolcosztályos'népiskola nagy nem­zeti értékei még az ilyen nehéz viszonyok kö­zött is kibontakoztak, s szépen haladnak a töké­letesedés felé. Szinyei Merse Jenő kultuszminiszter köz­oktatásunknak sajátosan magyar irányát hi­vatalba lépése óta állandóan hangoztatja. Kép­viselőházi és felsőházi beszédeiben, legutóbb pedig az új Országos Közoktatási Tanács meg­nyitó ülésén részletesen is rámutatott azokra az irányelvekre, amelyeknek követése mellett a közoktatást valóban magyar nemzeti köz­oktatássá tehetjük. Habár a háború okozta ne­héz viszonyok akadályozzák kultuszminiszte­rünket nagyobbszabású reformok, építkezések és más kulturális alkotások kezdeményezésé­ben, mégis öicmmel látjuk, érezzük azt a kemény, kitartó munkát, erőfeszítést, amit meglevő érté­keink megmentésének, ápolásának és fejleszté­sének érdekében tesz. Hogy iskoláink belső éle­tét fejleszthesse, s ezzel a nevelés és tanítás színvonalát emelhesse, közoktatásunk egész te­rületét átfogó intenzív munkára utasította az Országos Közoktatási Tanácsot. Mi hisszük, hogy az Országos Közoktatási Tanács, a meg­adott irányelvek szerint végzett munkájával meg mélyebb tartalmat, nagyobb lendületet és tisztánlátó, nyugodt légkört ad a népiskola belső életének. Most, a háború közepette, mikor a nemzet­nek kötelessége, létünknek vagy nemlétünknek kérdése, hogy minden erejét a honvédelemre for­dítsa, szinte csodálatos az az erőfeszítés, amit

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék