New Yorki Magyar Élet, 1981 (34. évfolyam, 2-49. szám)

1981-03-28 / 13. szám

1981. március 28. 2. oldal mmautwrufs MAGYAR ÉLET SINCE J957 IN TORONTO Head (Office: 6 Alcina Avenue. Toronto, Ontario, Canada M8G 2K8 Telefon: 6S4-$5S) Szerkeszti: A MAGYAR EI.ET SZERKESZTŐBIZOTTSÁGA E^ftk: LÁSZLÓ Kiadó: PATRIA PUBLISHING CO., LTD. Előfizetés: 1 évre 20 dollár, félévre 12 dollár. POLITIKAI ÖSSZEFOGLALÓNK — (Folytatás az első oldalról) — I Salvador! KATONAI TITKOK A Time magazin tudósí­tója szerifit egy San Salya­­dor-i tüs/ffes üzletben vég­­ize# rendőrség) razzia során a ja&'ftfcw )j.(gtós<jgQÍc tit­kos iratokat találtak, ame­lyeknek a megfejtése után kiderült: Nicaraguán keresz­tül — Kuba érintésével — jiiriént a szélső,baJoldali Hé­­mejc fegyverrel való ellátá­sa. John Gassinan, USA diplomata s^eyint, — aki ja titkosírást ijiegijejitett'e, — a fegyvereket Elhiópiából és y#tnamj$ küldték, hogy ezáltal |s olkcrüijéjí az oroszokkal való közvet. lei) kapcsolat gyanúját. Az eurókommunízmus és a Kreml „Second Class Maii Registration Number 000.V „A Magyar Életben megjelent közlemények, vagy hirde­tések bármilyen nyomdatechnikai nfódss^r újján való újból felhasználása tilos és töryény.es eljárást vonhat maga után.” A szerkesztőség kéziratokat nem őriz' meg és nem küld vissza VEGYE MEG SÜTEMÉNYEIT HÚSVÉTIM! A Magyar Ház Női Csoportja, a 'torontói Magyar Házban (IHO St. Clair A ve. W.) . Húsvét. előtti', nagy SÜTEMÉNY VASÉRT rendez, április 10-éu. pénteken (Ifi. 4-tyil este 9-ig, ápri.Us ll-én, szombatin reggel 10-től du. 1 óráig. Szeretettel várunk mindenkit a Rendezőség. Meghívó AN JJJ^QTT&AG reu< ll-éu, szombaton estje MISS BUDAPEST BAL A CARAVAN BIZOTTSÁG rpudezésében j.hkt. április ll-éu. szombaton este 7.30 órakor a Magyar Ház Árpád-termében (840 St. Clair Aye.Wj FeJliivjuk leányaink figyelnél. hogy jelentkezzen,ejk szépségkji'ályinő választásfa. a fyjagyar )láz irodájában. Korhatáf: 18-tól 25 óvig. A megválasztott szépségjíifújynő képviseli majd a torontói magyar .közösségei az idfti nemzetközi Caravap napokon. A nyertes jutalma: Tofoitto—Bndapejt—J'otooio repülőjegy, mely az Air Canada és az InlernoLcnai Agency Travpi Sef.yige ajándéka. A második és harmadik helyezetitek, a megválasztott Udvarhölgyeik. értékes ajáadékét kapnak. Kitűnő zenekar: ..Balaton” Ízletes vacsora Belépőjegy: ieliúUtokjiek $14.00 nyugdíjasoknak, diákoknak >9.00 FIGYELEM, JÁNOSKÁNAK ÜZENEK, FIGYELEM. | Köszönöm az olvasásra küldői! lev. lapját, melyet kívánsága szerint továbbítottam. Üdv. Márfi Lóránd PESTI POSTA .ötezer azoknak a diplo­másoknak ta száma, akik a Szovjetunióban végezték az] egyetemet és jelenleg a magyar állami- és pártad­minisztráció, illetve a nép­gazdaság különböző munka­területéin dolgoznak — ol­vastuk égy jelentésben. Hajós Alfrédnak, az új­kori olimpiák első magyar győztesének emlékére egy I levelezőlapot adott ki a magyar posta. Tervezője I Dudás László. A bélyegké­pen a neves sportolónk arc­képe látható, baloldalon pe­dig az 1806-os átlépi olimpia érmének mindkét oldala. Hallgassuk meg! Szerda, március 25 — CRC Radio AM — este 10.30 — Bartók Béla ünneplése, közvetítés a Ze­neművészeti Főiskola nagy­terméből. Közreműködik a Magyar Állami Hangver­senyzenekar, vezényel Fe­­renc-sik János. Zongoramű­vészek: Kocsis Zoltán és Bánki Dezső. A kétzongorás hangver­seny keretében a Mikrokoz­mosz, az énekkart Szabó Miklós vezényli. A CBC Nemzetközi Kapcsolatok Irodája és a Magyar Rádió együttműködése alapján. Ä Calgary Philharmonic zenekar karmestere, Joó Árpád Budapestről üzen a "Mostly Music” szerkesztő­jének, Barclay McMHIan­­uek. Március 15-ike Ham ikonban Evek óta egyik legjob­ban sikerült Szabadság Ün­nepét rendezte meg a Ma­gyar Kpljúrbizottság m.átc. 15-én, a Szí. István temp­lom dísztermében, Antáló­­ezy Ipire elnpk vezetésé,ve). Előadó művészeink az idén iiartók Béig halálának k$. évfordnhjj^n. nagyobbrészt li.arl.ójt-inűy.ejo“) adjak éjiö. A és a közönség ngy/gnesei) a kanadai és a magyar hijn­­núszókat énekelték el. Ifj. Figöp .Gyula, Petőfi: Nem­zeti Palát szavalta. A cser­készcsapatok, Seregélyes Márton tanár, cserkésztiszt betanításában, 48-as katona­­dalokat énekellek. Peme Lajos nvüsorveze­­tő megemlékezett Főt. Soly­már János S.J., ypjt hmníl: toni1 plébános öt évvel eke­­lÖl.ti temetésének éyfoffftg/ó­­mMt, — a kjs palimat a-,Szózatot szavalta el. Az Antalóczy család: Imre, Éva és húfom fiafai fiúk a János Vitéz <Ja)játé­­kából énekeljek. Ilidy Málta, a helyi Mac Master egyelem hegedüsza­­kos professzora, Bartók: Első Rapszódiájából: a „Lassú” és Bartók: „Gyer­mekeknek” c. darabokat játszpUa. Anlalópzy Scarlett zongora kíséretével. Dr. Nagy Zoltán toron- Jól orvos ünnepi beszéde ál- L#ápos sikert afalott. Tür­­fénefnii ténygk és tárgyila­gosság alapján ipé Itatta 1848—49 eseménysorozatát. Ugyanúgy az azt megelőző korszakok eseményeit. Az ünnepély a Hiszekegy közös eléneklésévpl végző­­dötl. p. jj Próbálj másodraogú. vagy harmadosztályú bizottsá­got k,ii.i.<Jem .&jvsyjiy.úba a 23- szovjet p.ár.tkongnssszusrá .és nyomban megkapod az ideológiai letoiásl, ami marxista ..virágnyelven" kifejezve így hangzik: minden proletár­nak tudtnl adatik. hogy az olasz és a spanyol kommu­nista (enró)-párlok már nem szállítanak „baráti” pártok­nak. Komolyra fordítva a szót, a spanyol és az olasz, elírj) — azaz a szakadárkodó kommunista pártnak' szá­mító területeik — elkövették azt a szentségíörér, hogy nem első titkáraikkal képviseltették magukat a marxista Mekkában, hanem csupán helyetteseiket küldték maguk helyeit. Mit kaptak cserébe? Azt, hagy „említésre sept yoltak méltóak" a „baráti” testvérpártok felsorolásakor, amit a csalhatatlan főtitkár, maga Leonid Bisfzsnyev végzett, tellát nem lehetett sem elírás, sem 'sajtóidba, seijri téves kisiklás, hanem tudatos tüntetés: Ha íi így, akkor mi úgy! Persze, ha az eurókommiyústa pártok uralomra ju­tottak volna illetékes országaikban, úzesetben más leérne a Kremlből diktált elbánás is. vagyis jóval barátságosabb, sőt barátibb, annak ellenére, hogy ki-fia-borja képviseli az olasz vagy spanyol kommunista pártot Moszkvában. Az curókommunista pártok ihindMrom vezére távol (ártotta magát Moszkvától, azopban a francia .Georges Marchais jobb kifogást talált, mint két másik kollégája es ezért nem állították őt nyilvánosan pellengérre. Marchais arra hivatkozott, hogy számára, fontosabb­nak átszik a francia elnökválasztási kampányban való részvétel. Santiago Carillo spanyol pártvezér kifogása ennél „oványabban hangzott: belpolitikai válságra hivatko­zott — és niikor nincs Spanyoltoonban némi belvízi za­vargás? Enrico Berliiiguer talán azért nem mert Moszkvában mutatkozni, mert vitriolba, mártott tollal írt levelet ka­pott a Kreml agyfrösztjelöl, mely a legélesebb hangon bírálta a berlingueri „középutas” elveket, amikor Enri­co (es Carillo is) arra vetemedett, hogy Kínát (ráadásul a szárazföldi változatot, nem Taiwant, a fogatlap sár­kányt) meg merészelte Játogatpi. Brezsnyev mindhárom euróvezérhez szólva a terelő­juhász karikás ostorával pattintgatott, amikor így szö­­iiokolt: — „Egyes pártok vezetői. . . megkérdőjelezték a Kreml döntéseit. . . bírálataikban akarva-akaratlanul el­torzított formában állították be a szocialista realitáso­kat, ezzel jó szolgálatot téve osztályellenségünknek, az imperialista tábornak • • ." Brezs-nyevnek nem szabadna elfelejtkeznie, hogy Ber­­lingpef olasz kompártja egymillió 700 ezer taggal mégis­csak piegérdenielne annyit, hogy Európa legnagyobb létszámú pártjaként, — és ne sarokba állított iskolásgye­­rekkent — kezeljék. Marchais helyzete egész más. hisz a francia kam­póét aláírta az oroszok afganisztáni váltóját, de lut a főtitkár április 26-án- az elnökválasztásokon csúfosan le­szerellek azesetben ő is „kikap” a moszkvai igazolatlan tanóra miatt, annak ellenére, hogy „'afgán jutalmul” díszvendégként ünnepelték a moszkvai olimpián. Végül Carillo spanyol pártvezér jelenleg hitlifi ele­mekkel harcol „pártikebelén” belül, akik a spanyolor­szági, júliusban rendezendő • pártkongresszusán esetleg meg is buktáiba!ják ezt az ugyancsak igazolatlanul hiányzó tanulót. sor) 2 dollár; minden Apróhirdetések ára 15 szóig (kb. 4 - - , . . további 5 szó 1 dollár. Jeligéi apróhirdetések áfához 2 dollár külön díj is fizetendő, .de jeligés levelek továbbításáért külön portóköltseg nincs. Cégek, vállasa tője aprőhjrdetésejjhez ugyancsak 2 dollár külön díj* j'ize legelő. — Tel ciklon #em j iógjtd el ápi^hirdctéséket a kiadóhivatal. S^eméjy/fsep, ,y^p’ levélben legkésőbb csütörtök au. B óráig kell az apróhirde­téseket a kiadóhivatalhoz eljuttatni. Levélben küldött apró­­hirdetések ára is mellékelendő. [felügyeleíére '[ízesére I Mindenféle háztartási villamos­gépek javítása: mosógép, szárí­tógép, villanytűzhely, porszívó, hűlőszekrény. Valamint aircon­­dition javítás s egyéb vil­lamossági munkák. STEVEN'S GENERAL ELECTRIC REPAIR, 4 Atlas Ave., (a Magyar Ház kö­zelében). Tel.: 656-0841. KERESTE'JTES ö/.v. Dobos István né (9063 Nagyhajós; Magyarország) kere­si fiát, 'Dobos Lászlót, akitől utoljára 1965-ben’ kapott élet-. Két gyermekünk és háztartási munka keresünk megbízható személyt Mississauga-ba. Bejárás vagy bentlakás egyaránt lehetséges. Közvetlen buszjárat kapcsol az Islington löldalatti megálló­hoz. Tel.; 270-4332. jelt. Akkoricíme ez' volt: L. Dobos,B.S.D. Barrack, Mount-Isa QLD Aiistfalia. — Azóta nuisjik- f:ia. tundras 33 éves korábab szítibelegségbcn cl­luuxyj .és 2 |ús .árvát J)íúí>’o.tt maga után.—Oz.v. Dobosnénak segítségre van szükségé fiát, hogy jelen,!kezzék. kéri Vízvezeték szerelést — új mun­kál, javítást és átalakítást vál­lalok. Minden munka garanciá­val. Díjtalan árajánlat, willow Plumbing, lel.: 221-6893. Imre Custom Furniture. Min-, denféle asztalosmunkát minősé­gi kivitelben, recreation-szobál, konyhaszekrényt, nappali és hálóberendezést, egyéni kíván­ságra készítek. Üzletberendezés és tervezés. Hazai vizsgázott mű­­bútor asztalos. Telefon: 495-0267. Mindenféle lapos tetőt, zsingel tetőt, újat vagy javítást, leg­megbízhatóbb munkával és ga­ranciával vállalok. Hívja Balogh Roofipg-ot. Jel.: 533-8435 vagy 53I-I6Ó8. Vállalok mindenféle dry wall és taping munkát, stacko .ceil­ing készítést, fal fújást, k^Uső festést, átalakításokat, pince ki­építést, csémpézés t. Telefon: 65^-5135 este 6 után. Festést — Vízszerelést és lakás átalakítást vállalok. Telprou: 22z-l90b du. 4 után. Gyakorlott kiszolgálónőt kere­sünk. 566 Blopr St. W. Telefon: 533-3453.­HITELÉS FORDÍTÁSOK Angol, francia, német, olasz, román és orosz nyelvekről, vagy nyelvekre. Okiratok, diplomák, műszaki leírások, lalálniányolc, életrajzok, jogi periratok; iro- I dalmi szövegek, slb. Jutányos árakon. 265-3095. VÍZVEZETÉK és FüTÉSSZE? RELÉST, új munkákat és javí­tásokat garanciával vár ' ~ " Plumbing & Heatjng Ltd. (fon: 654-1111 kérje | [várit. Segédmunkást — gépek tisztí­tására — részidőre felveszünk. [Telefon de. 9-tŐl 5-ig: 654-2555. Csomagolónöket keresünk he­­-enjcént egyezer. 3—4 órai műn­­kár^Tei: 654-2555. al P. K. Teje- Mi*. Eger-JOL BEVEZETETT HENTES ÉS DELÍCATESSEN ÜZLET és hújsfeidojlgp/.d üzem, .teljes hcrerídezéíísel‘ épülettel együtt, inelyben jvét Jakás van, a város szívében, Iprgíúnias helyen el­­udó. Azapjkívül ipvesluipnt farmok, telkek a vá^rfosop kívül. Ha éhídni vagy venni akar, hívjon bizalommal: Sz^ics Béla (Howard Lee R.É.j, iroda: 297-2223, lakás: 887-5730. GARAGE SALE! Március 29-én, 9-től 2-ig a Mizraclii Woman's Organization rendezésében. ,űj bizsuk, alig használt női-, férfi- és gyermek­­ruhák. kisebb berendezési tár­gyak. Cím: 112 Charlton Blvd. HIVATÁSOS FORDÍTÓ Mindenfele szöveg fordítását vállalja angolról magyarra, ma­gyarról angolra. Tel.; 8834524 vagy 638-1044. Mindenféle ^tetőfedést vállalok garanciával. Csatornát es íe­­mcznuinkát is. Érdeklődök hívjanak este 8 után. Telefon; $6643940. DORSET niellett, Ka\vagama.tó 'pariján, ’4% 'hálószobás,' Össz­komfortos nyaraló éladó. 12 ac- ■ re és -15Q feét vízpajrt. Érdek­lődni leJiet: (416) 449-3997. Mindeféle nyomdai munkát vállal a Magyar Élet nyomdavállalata. 6 Alcina Avenue Toronto Ont. Telefon: 654-2551 Asszírjában éjö 45 éves, erdé­lyi magyar, intelíektiiel nő ke­resi becsületes férfi ismeretsé­gét házasság céljából. Válaszo­kat keyem “M’í jeligére a ki­adóba küldeni. Két vagy három napi házimun­kái keresek, legyen az bármi, főzés js le hej. Tel.: 535-9601, du. 4 óra után. Delicatessen üzlet kiszólgáló­kát keres, rész vagv Ieljes időre. Jelentkezés azr/Jet­ben: 471 Bloor St. W.,hét­főtől péntekig 5 és 6 kö/.Ött: óra ADÓBEVALLÁSOK elkészítése, adóügyi tanácsadás Dominion Bookkeeping Service I G. PALLAY 485 Huron St., Suite 706 921-0108 Bőgőt keresünk megvételre, bármilyen állapotban. Tel.: (416) 447-66^6. Cím: 49 Hurlingham Gr., Don Mills, Ohl. M3B 2R9. JULIUS PROFESSIONAL CLEANING SERVICE STEAMCLEANING Szőnyeg és bútor tisztítást jutányos áron .(20 éves gya­korlattal) vállalok. Hívjon bizalommal. Tel.: 247-1525 HERENDI és n)ás márkás porcelánok és kristályok nagy választékban a HERTZ GIFTSHOP-ban. 504 Bloor St. West TORONTO, CANADA 533-5887 A King Autobody minden­fajta kocsijavítást garanciá­val vállal. Ha balesetes vagy feljavítás avagy csak fénye­zés. Díjtalan árajánlat és fel­világosítás. Hívjá Molnárt 5344171, 14 Gladstone Ave. (Dufferin és Queen). Feljaví­tott, jó állapotban lévő ko­csik eladók. így csapják ki a rossz diákokat iágot behálózó ideológiai egyeteméről. a Kreml egész vi-GYÁRI ÁRON MEGOLDHATJA ÉKSZ|RVA$ARLASI PROBLÉMAIT ÉS SOK S-T MEGTAKARÍTHAT! Karikagyűrűk, gyémánt szoliter gyűrjük nagy választékban. 14 K szoliter gyűrű gyémántméret .10 CAR, . $ .<4R. $ CAR. $ CAR. $ .15 .25 .35 •5.0 CAR. $1250.00 0. gyémánt cocktail gyűrű 14 K $129.00 C. gyémánt cocktail gyűrű 14 K $$52.00 ara 260.00 330.00 525.00 780.00 AURORA JEWELLERY 332 RICHMOND ST. W. T.ORONTO. ONT. M6V 1X2 TEL: 368-1568 Sepnmi sein pótolja az ékszert. “HONGRIE 1956-1976” (Magyarország 1956—1976) „Hongrie 1956—1976 — a magyar felkelés a történelem színe élőit” címmel. Töttösy Ernő és Dessart Francis szerkesztésében megjelent 200 oldalas munka kimerítő áttekintést nyújt a magyar forradalomról, annak jelen­tőségéről. e.urópai és nemzetközi vontkozásairól. Andrei AMALRIK előszava után a könyv I fejezetre oszlik: I. „A felkelés idejéo” (“A l’époque”); az Egyesült Nemzetek különbizottságának történelmi jelentőségű Jelentését közli, amely a legtárgyilagosabb kútfő a magyar nemzeti felkelés történelmi lefolyására, tár­gyalja az ENSZ határozatait a „magyar ügyben”, és terjedelmesen ismerteti a forradalom eseményeit a sajtó- és rádió-közlések alapján. E részben foglal helyet Illyés Gyula és Tollas Tibor költeménye, Kethly Anna ENSZ előtti nyilatkozata stb-II. ,,űt év után” e. fejezet Sir Lesbe Munrpe, ENSZ de­legátus Jelentésének ismertetésével kezdődik, tartal­mazza Prof. Muslay cikkét a nyugatra szakadt m,a­­gyar ifjúságról, Albert Camus üzenetét és J. F. Ken­nedy szózatát. A Tíz év után” c. fejezet közli Salvador de Madaria­ga és T. Maulnier francia akadémikus üzenetét a magyarsághoz, továbbá a “Gloria Vietjs” c. antoló­giáról számol be. „Húsz év után" c. fejezet Auer Pál cikkével kezdő­dik, a forradalom korabeli és mostani jelentőségéről, majd Töttösy Ernő tanulmányát közli az utolsó 20 esztendő politikai fejlődéséről a jelenlegi Magyaror­szágon. Y. de Daruvár üzenetét, Közi Horváth József „európai emigráns” vonatkozású cikkét, Manuel Rio portugál költő verse, Sztankovich Viktor üzenete és Ispánki Béla „víziója” köv.efi. A könyv-ára: 81 (az elküldés portójával együtt) .Csekk ellenében megrendelhető: Dr. Töttösy, A. Lambeau, B— 1200 Bruxelles, Belgium, Europe — cfmgn. FRF CUSTOM FURNITURE LTD. Értesítem Toronto és kör­nyéke magyarságát, hogy bú­torasztalos üzemem megnyi­tottam. 25 éve a szakmában. Újpesti (budapesti) okleveles bútorasztalos mester, saját 'tervezésű leány- és Tfú-szoba­­bú torjai (13 djb-ból álló), könyvszekrényei jállant^óan Vaphatók, jutányos gyári áron. Ezenkívül tervezek, ki* viteleitek lakberendezői szak. l,Ujdással. Mindenfajta lakás­bútort, irodabú fort, üzletbe­rendezéseket , kiállítási ter­meket, reslaurai)lokal, ma­gyaros szobákat' tájegységek szerint. ’ Régen tervezett elképzelései 1 megvalósítom, ; há üzeixíéip meglátogatja. 11 .Glen Cameron Rd., Unit 3 gyönge és Steeles) Thornhill, Ont. UT 4N3 TELEFON: 881-8243 LESLIE ÁRVAY AdóbevaUások, hitelesített fordítások, végrendeletek stb. 394 Bloor St. W. Suite 6. TELEFON: 960-3033 Figyelem: Egy- és löbb lépcsős kivágó­blokk, — háj lit ószerszámok, kombinált szerszámok, mű­­anyag-fföccs szerszámok ter­vezését vállalom. Telefon: 789-5682 este 6 uláp. EMIL TELEVÍZIÓ szerelő Minden gyártmányú TY-t, rádiót, lemezját­szót otthonában szak­szerűen garanciával megjavítom. 461-3231 III. IV. Házakat keresek eladásra! — készpénzzel, vagy lefizetéssel. Bármilyen ingatlant akar elad­ni, tessék hívni. A Magyar Házhoz közel, külön­álló búngaloV, 2 hálószobás, $49.900. Scarboroughban 3 lakásos ház, jó; kölcsönnel, csak 385.900. Hívjon bizalommal: Mrs. Né­meth, lakás: ‘ 485-2992, irodát: 487-3333. A cég neve megválto­zott. új neve: NAT.C.O REALTY Corporation Realtor. KOMONDOR, PULI, világgyőz­­tés nagyszülők, importált champ, röntgenezett (Q.F.A.) C.D. vizsgás szülők kölykei kap­hatók. Párosítás. Veres Tara Farm, R.R.2., Bradford, Ont. LOG ICO. Tel.: (416) 775-3763.. Utazási irodai gyakorlattal rendelkező tisztviselőnőt keresünk jó fizetéssel. Magyar—angol nyelvtudás és gépírás szükséges! Toronto (416) 537-3131 Zenith — Motorola — Quasar — Philips színes TV-k, vala­mint zenegépek nagy árked­vezménnyel kaphatók. Koszó Mihály. Telefon: 625-5613 Vállalok mindenféle asztalos munkát, ház hozzáépítést és átalakítást, cottage javítást basement kiépítést, valamint magyaros népi bútor készí­tését. Telefon: 633-1596 este 6 után. Elbeszélések gyermekeknekj 244-6020 • • • Hívd e számot 244-4672 es pihenj meg pár percre! ^niiiBUHuiiuiiiiuiiiiiniiiiiiiuiiiiiiiiuniiuimMuiiiiiiuiiiainiamnHiimyi = a Magyar cég INCOME TA* A MAGYAR i adóbevallását H szakszerűen elkészítjük. 1 Evangéliumi ■ APOLLO TRAVEL 1 1500 Bathurst Street Rádió | Tot onto, Ontario |ISTENTISZTELETEI 1 Telefon: 651-4102 | minden vasarnap REGGEL FÉL 8-TöL 8-IG 651-4333 | aC.H.I.N.-^iitintiiintinKiiiiiiiittimiimiiiiiiiiiiinnniiiiittiiiiiiiiiniimiiisnioiinmirik. FM 101-en tfftfuifo. ■ Cím: Hungarian Gospel Mission mW.'Sz, P. O. 159, Postal Station „P” Toronto, Ont. M5S 2S7 P.O. Box 548. Station "A” Canada Hamilton, Ontario, Kérjük, hogy imádhoz-L8PÍ 3H8 Canada zan^k szolgálataink: áldásaiért. Magyar borok és likőrök ONTARIÚBAN MANITOBÁBAN SASKATCHEWANBAN ALBERTABAN ES QUEBECBEN KAPHATÓK • Jászberényi rizling zamatos, nagyon olcsó • Szekszárdi vörös • Egri bikavér, vörösbor • Tokaji aszú, a bor király • Badacsonyi szürkebarát zamatos pecsenyebor • Debrői Hárslevelű zamatos fehérbor • Barackpálinka • Császárkörte • Hubertus Esküvőkre, partikra engedélyét megszerezzük. Házhoz szállítunk. Cosmopolitan Wine Áqents Ltd. P. 0. BjOX $75 TERMINAL „A” TORONTO f K

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék