New Yorki Magyar Élet, 1983 (36. évfolyam, 12-48. szám)

1983-12-03 / 47. szám

M. »Mal MAGYAR ÉLET 1983. december i MONTREAL • MONTREAL •MONTREAL # MONTREAL» MONTREAL O MONTREAL # MONTREAL MONTREA A KELEN IRODA fontos közleménye: A közeledő ünnepekre az IKK A útján küldött megemlékezés nemcsak egyszerű ajándék, haném Öröm annak, aki kapja és annak is, aki küldi. Ez évben is — mint több mint ötven éve — hogy csalódás ne érje, küldje mielőbb rendeléseit hozzánk, vagy egyik meghatalmazott alügynökünkhöz. CSEHSZLOVÁKIÁBA és ROMÁNIÁBA is mint központi főképvisélet, azonnal továbbítjuk a rendeléseket. VOYAGES KELEN TRAVEL (Alex. A. Kelen Ltd.) 1467 Mansfield St., Montreal, H3A 1Y5 TELEFON: 842-9548 AJÁNDÉKOK MINDEN ALKALOMRA Ön is választhat a több ezer darabos raktárunkból. Herendi, drezdai és angol márkás porcelánok, étkészletek, cseh és német kristályok. (Poharak, vázák, tálak, sótartok stb.) Ezüstözett ajándéktárgyak. (Pl. 51 darabos evőeszköz, díszdobozban, olasz import) $39.95 Ön is győződjön meg, hogy áraink mindig a legolcsóbbak a piacon. Delta Hardware and Gift Co. 4310 St. Lawrence Blvd. Montreal, Que. TELEFON: 849-3815 Magyar üzlet. Kocsifestés 24 óra alatt, garanciával SUPER PEINTURE AUTO S 249.00-töl. 7131 COTE DES NEIGES MONTREAL H3R 2M2 735-4111 HÉCZEY IVAN EDDIG MEGJELENT KÖNYVEI Hölgyeim és Uraim! U.S. $ 6.00 Melyik fülem cseng? U.S. § 9.50 Válogatott humoreszkek, szatírák. Nemcsak a (ele tréfa! U.S. $ 10.00 Egy órás kazetta. Konferanszok, viccek, paródiák. — Remek szórakozás! MEGRENDELHETŐ az összeg előzetes csatolása + U.S. 2.— dollár portó ellenében. HECZEY IVAN, 1530 N. LAUREL AVE. # 301. LOS ANGELES, CA. 90046. USA.' Magyar cserkészek a Calgary-i Világjamboreen A Magyar Cserkészszövetség több sajtótájékoztató­ban utalt arra, hogy Kanadában, Calgary mellett tar­tandó, ezévi Vijágjamboree ideje alatt a mi cserkésze­ink is ott táboroznak majd a közelben. Ez meg is tör­tént. Szülőföldjükön kívül alakult cserkészszövetségek a fepnálló szabályok szerint nem lehetnek tagjai a világ­szervezetnek, ezért kellett a jamboreen való „részvétéi­nek" ezt a módját választani. Jól felkészült cserkésze­ink meg is látogatták testületileg a jamboreet, ahol ma­gatartásukkal elnyerték a világ minden tájáról össze­jött 90 nemzet képviselőinek rokonszenvét. Saját „Gödöllő Emlékláborukban” pedig július 9.- én „Gödöllői napot” tartottak. Megjelentek ott a cser­készszülők, a meghívott magyar társadalmi vezetők és a Világjamboree vezetői élükön a Cserkész Viíágiroda fő­titkár áyálj. a Svájcban székelő, de magyar dr. Nagy Lászlóval. A vendégek nagyszerű magyar banketten vettek részt, amelyet a Calgary-i .cserkészvezetők és lelkes szü­lők szerveztek meg, a vendégek szerint hibátlanul. Itt dr. Mattyasovszky-Zeolnay Miklós, a Magyar Cserkész­szövetség öi-ökös tiszteletbeli elnöke mondott köszöntőt, I nemzetközi vendégseregre való tekintettel angolul. Be­széde elején rögtön azokról emlékezett meg, akik nehi vehettek részt a világtalálkozón. Megjelölte a szomorú okot is, a politikai gyűlölködést. Utána hangsúlyozta Trianonnak az összmagyarságta való következményeit, aztán az akkori felnövő magyar- ifjúság kilátástalannak tűnő helyzetére mutatott rá, majd felhívta a figyelmet az igazságtalanul jutalmazott és zsákmányukat aggódva őrző szomszédaink magyar üldözésére. Ezzel a jól vázolt háttérrel érzékeltette, hogy mit jelentett a nemzetnek kifosztva, sötét jövő elé nézve az, hogy a világcserké­szet mégis bízott a magyar élhiakarásban —, és nekünk ajándékozta a gödöllői jamboree megrendezésének jogát! Tulajdonképpen ez a tény volt a trianoni Magyarország első diplomáciai sikere. Az öröm eggyé kovácsolta a nemzetet és mindenki igyekezett tenni valamit, hogy méltók legyünk a bizalomra. A cserkészet szellemé átjárta akkor á magyar társa­dalmát. Gödöllő emléke Segítette később' Szervezetünket a háborús és a rákövetkező évek | egyre nagyobb nyo­mása alatt. Ez a Szellem vezeti a diaspóra magyar cser­készetét azóta is több mint 80 cSapatbah, 14 ország­ban, 4 világrészen. MONTREALI HÍREK Tulajdonos Gondon György Az MHBK Montreáli Csoportja és a Szent István Kultúregylet 1983. december 11-én 14 óra 4$ perces kezdettel, a Szent István Kultúregylet felső termében (3463 St. Lawrence Bid.) előadást rendez. Az előadás tárgya: „A hazai szellemi ellenállás és az emigráció” Az előadó: Tollas Tibor. Az előadást megelőzően, Tollas Tibor barátai és tisztelői közös ebéden vesznek részt a Szt. István Kul­túregylet éttermében, 12:30 perces kezdettel. Az MHBK Montreáli Csoportja felhívása Vegyünk könyvet karácsonyi ajándékul! Csoportunk december Igán (vasárnap) 10 óra 30- tol 12 óra 3gig karácsonyi könyvvásárt rendez a Ma­gyarok Nagyasszonya Egyházközség kultúrtermében. Az alábbi angol és magyar nyelvű könyveket árusítjuk: Si- sa István: Spirit of Hungary, képekkel illusztrált angol lyelvű könyv; Baráth Tibor dr.: The Early Hungari- ins, átfogó új magyar őstörténet angolul: Komjáthy A. r.: 1000 Years Hungarian Art of War; Illyés Gyula: szellem és erőszak; Tollas Tibor: Forgószélben; Forra­dalom Tanúi, az ENSZ Különbizottságának jelentése L95£-ról. Legújabb modelek. super svédből készült női kabátok, kosztümök, férfi zakók, hosszú férfi kabátok állandóan raktáron. Kívánságára méret után is vállalunk. MONTREAL SHEEPSKIN 3575 St, Lawrence *=302 843-7190’ Nyitva: hétfőtől péntekig 9:30 - szombaton 9:30 — 4-ig. 6-ig, Kinn a bárány, benn a farkas Régi gyermekjáték ez. A magyar nép sok évszázad alatt kifejlődött veszélyérzetét tanítva játszva, de halá­losan komolyan. A játék itt Is komolyra vált. A Vidtóriában rénde- j Zeit ötödik Nyugat-kanadai Magyar Néptánc Fesztivál tisztaságát politikai közjáték zavarta meg. Tartomá­nyunk kormányzójának külön és különös kívánságára a Fesztivál rendezőinek, a Victoriai Magyar Tánccsoport­nak vendégül kellett látni a Magyar Népköztársaság nagykövetét, a főasztalhoz ültetni a protokol szerint és megfelelően bemutathi. Erre nekünk, British Columbiában élő magyaroknak csak egy válaszunk lehet: Kormányzó úr, Öh tévedett! Több mint tévedett, súlyosan megbántotta magyar szár­mazású alattvalóinak legbelső érzéseit. Mi ebben a hó­napban ünnepeljük azoknak a fiataloknak emlékét, akik életüket adták, hogy a következő korosztály, alak ma ', itt táncolnak, szabadon élhessenek. A méltó választ a Nyugat-kanadai Magyar Társas­körök elnökeinek másnapi gyűlése adta meg, melyet a tánccsoportok igazgatóinak következő napi tanácskozása egyhangúlag elfogadott. A mindegyik elnök által támo­gatott határozat kimondja, hogy ellenzi a Magyar Nép- köztársaság. követségének meghívását az eljövendő tánc­fesztiválokra. Míg kese.ü szájízzel tűnődtem azon, hogy talán még szükséges' is néha, hogy farkasszagot érezzünk, mert üyen nehéz időkben mi, rakoncátlan bárányok is össze­bújunk, ez a négy sor bújt össze a szívemben és ide is írom vallomásnak: Emlékükre íme semmi más nem vagyok csak holtakból rakott sziget, kiben népe sorsa sajog, nem bocsájthat meg senkinek. Tamási Miklós („Tárogató”) (Példaadó állásfoglalás! — Reméljük a jövőben is.— minden téren — üyen lesz a Nyugat-kanadai Magyar Társaskörök elnökeinek elvi határozata. — Szerk.) BABITS MIHÁLY: magyar jellemről (részlet) Legfinomabb csemegeáru a világ minden tájáról. Világhírű GLOBUS húskonzervek és jam. Magyar hentesáru különlegességek. Naponta friss tejtermékek. Sajt külöhlégességek kedvezményes áron. Kényér, péksütemények. Európai cukrászsütemények. Bourret Delicatessen & Pastrj 5771 Victoria Ave. — 733-8462 SZABAD PARKOLÁS AGENCE DE VOYAGED ALLIED TRAVEL BUREAU­Üzleti utak, vakációk a világ minden tájára. Szakszerű ügyintézés. 5300 COTE DES NEIGES, MONTREAL, QUÉBEC, CANADA _ _ ^ TEL: (514) 733-8292 „ ____ 1 7 ACT/ IÁT A J QUEBEC LICENSEE ^W(aniiuiuiuiiiiuunuuiiuiniuiuuiiunfliiujniiiiuinuitmuiiiiiamniiinmiiiniiiimuiiniiMDmiuiiiiiuuiuiiiimmiuiiimuuiiHmiimniiiiinimui A magyar hagyományo­san és a köztudat szerint is a szabadság népe. Magatar­tása javíthatatlanul indi­vidualista. Azok, akik bánni akarta k vele, sokszor tartot­ták fegyelmezhetetlennek. Pedig a fegyelmezettség nem hiányzik belőle; de ez nem a cselekvés céljaira uniformizált tömegek fegyel- mezettsíége. A magyar fe­gyelem az egyén nyugalmá­Jeledi Tibor & Co. — Gutmann, Gerendás! & Joledi CHARTERED ACCOUNTANTS Montreal: 931-3814 4333 St. Catherine St. W. Suite 600 Toronto: 739-2618 2828 Bathurst St., Suite 401 nak és szemlélődő fölényé­nek gyümölcse. Nem ellen­kezik az egyéni szabadság­gal, sőt feltételezi azt. A magyar fegyelem- azonos a magyar flegmával. Ez a flegma pedig maga a ma­gyar szabadság, a szemlélő­dő szabad lélek, mely úrnak tudja magát a házában, éle­tében § okosan, fölénnyel, elvakuitság nélkül tekint a világba. Ez a fajta szabad­ság teheti a magyart alko­tóvá, azaz boldoggá. Meg kell maradnunk nemzetnek, léleknek, sza­badnak, nemesnek, alkotó­nak, keleti nyugalomban, mely mindenkivel dacol, szellemi erőben, mely sen­kinél sem érzi hátrább ma­gát. Nem átváltozásra, ma­gunkból való kikelésre van szükségünk. Inkább magunk­hoz való visszatérésre. Ma­gun fcbaszállásra. Modern szemüvegek gyors- és szakszerű készítése és javítása. THOMAS A. M A R E R Diplomás optikus OPTICIAN INC. 6155 COTE DES NEIGES, MONTREAL, QUE. TELEFON: 738-2424 Slovenia Meat Market 3153 St. Lawrence Blvd. Tél.: 842-3558 Magyaros Ízű felvágottak, csabai kolbász, szalámi, császárhús, disznósajt stb., valamint európai vágás friss húsok naponta kaphatók. Frissen vágótt szárnyasaink árban és minőségben vezetnek. - Füszérválasztékunkból minden igényét kielégítheti. Mélyhűtött hÚBok nagykereskedői áron kaphatók! MiiifliiiiniiiiiiiiiiiiiiaaiiiiuiiMnuuiiuiumiiBtiiii(uiiiiiiiuinimiwmiiiimuiKimiiimwiniBiiniiiii«H|«iiiiiiiiiiiiiiiimniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu Montreali szerkesztőségünk vezetőjét­SAS LÁSZLÓ elme: 3333 JEAN TALON WEST, Apt. 533 TELEFON: 735-1458 ARENA GYÓGYSZERTAR 85 MOUNT ROYAL WEST — TELEFON: 844-1134 Magyarországra szóló gyógyszer megrendelést gyorsan és pontosan teljesítünk. Üj megoldású fogamzási vizsgálatot végzünk. CSARDA Étterem JÓNÁS KÁLMÁN és zenekara, — hétfő kivételével, — minden este hangulatos zenével szórakoztatja kedves vendégeinket. Választékos magyar ételek és italok. Minden pénteken halászlé és más hal­különlegességek. Ebédelni is lehet a CSÁRDÁBAN, mérsékelt áron. 3479 St. Lawrence Blvd. Asztalfoglalás: 843-7519 k ADJA! VERT ÉUT8T ADSZ ééé Négy millió abortusz 1956 óta. AZ EREDMÉNY: népszaporodás 1980-ban Magyarországon: 3.300« Romániában, Csehszlovákiában, Jugoszláviában együttesen: 550.000. Abortusz, egyse, egyke, kétké == NEMZÉTPUSZTULÁS! FAIRM0UNT Meat Market & Delicatessen Friss húsok, hazai ízű felvágottak, csabai kolbász, szalámi, stb. Szártíyasok; kacsa, liba, csirke, továbbá európai import csemege- és fűszeráruk naponta kaphatók. Ingyenes házhoz szállítás. 3833 St. Lawrence Blvd. Telefon: 288-8046 B & F SERVICE STATION új, nagyobb garázzsal a régi helyen. GULF GAZ Telles szerelési munkák: F.M.C. Computer Wheel Alignement és Balanct TUNAP Minden munkát garanciával vállalunk. 4325 St. JAMES ST. WEST -934-0716 Tulajdonosok: I. BOD1 és G. FÜRJES Magyar Rádióműsor Minden szombaton este, 5.15—Á,00-ig aCFMB 1410 -es AM középhvliámhosszon Debrecenből érkezett ifj. Janny Géza cigányprímás és zehékdrb. Nagy sikefri szórakoztatja (hétfő kivételével) minden e kedves vendégeinket. Műsorvezető: TÓTH JUDITH Telefon: 465-478$ ifj. Janny Géza cigánypri Id. Janny Géza cimba III, 0nál Gy*r9V nagybőgő 5329 FERRY $T- NIAGARA FALL PHONE 356-242«

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék