Nyelvtudományi közlemények 28. kötet (1898)

TARTALOM. Lap Munkácsi Bernát. Egy déli osztják hősének, _.. ... ... ... ... 1 Melich János. Egy rejtelmes szó. (Leubezes)... .„_ „„ ... ... 28 Kunos If/iiácz. A török nyelv idegen elemei (V.) ... ... ... ... 34 Erdélyi Lajos. Mondattani tanulmányok (I.) .. ... ... ... ... 55 Bartha József. Ismeretlen nyelvemlékek a XVI. század első feléből 71 Veress lynácz. A magyar tagadó ... __. _.. ... ... ... ... ... 78 Sebestyni Gyula. A Halotti Beszéd szerzője és kora ... ... ___ 93 Hellebrant Árpád. Könyvészet 1897. (I.) ... ... ... ... ... ... 101 Ismertetések és bírálatok. Petz Gedeon. Német nyelvtanok. (Kauffmann Fr. Deutsche Gram­matik. — Brenner O. Grundzüge der geschichtlichen Grammatik der deutseben Spraobo) ... ... ... ... ___ ... ... ___ __. 109 — Gót nyelvészeti irodalom. (Streitberg W. Gotisches Elementar­buch. — Kluge, Fr. Geschicbte der gotischen Sprache. — Uhlen­beck, C. C. Kurzgetásstes etymologisches Wörterbuch der gotischen Sprache.) ... ... ... ... ... ... ___ ..... ... ... ... ... 114 Ásbőth Oszkár. Archiv für slavische Philologie. XX. Bd. 1. Heft 122 Gombocz Zoltán. Török jövevényszavak a mordvinban. (Paasonen H. Die türkischen Lehnwörter im Mordvinischen.) ... ... .... ... 124 Kiselb közlések. M. J. Magyar-horvát glosszák ... ... ... ... __•_ ... ... .-. 33 L. V. Soltész. ... ... ._. ... ... ... ... ... ... ... ... 70 M. J. HáztűznéznL.. ___ ... ... ... ... ... ... ___ __. ... 92 Gombocz Zoltán. A vogul infmitivus ___ ... ... .... ... ... 127 Folyóiratunk ne(f t/edévenként jelenik meg, még pedig márezius, június, szeptember és deczember elsején. Az egész évfolyam legalább liarmincx ívből áll s ára 11 fit vagyis 0 korona. Az előfizetés a Magyar Tudo­mányos Akadémia könyvkiadó-hivatalához ezímezendö. Kérelem : Kérjük a nyelvészeti munkák s különösen pro gramm-értekezések szerzőit, szíveskedjenek ismertetés végett munkájivknak egy-egy néldányát beküldeni a szer­kesztőnek : Budapest, Vili., Józcef.körút 17.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék