Nyelvtudományi közlemények 33. kötet (1903)

TARTALOM. Lap HALÁSZ IGNÁCZ. A magyar szófejtés és történeti fejlődése. (I.) „. 1 MELICH JÁNOS. Szláv jövevényszavaink. (V.) ... ... .— ... ... 45 ASBÓTH OSZKÁR. A magyar nyelv árja és kaukázusi elemei. (Meg­jegyzések Munkácsi Bernát-n&k «Árja és kaukázusi elemek a finn­magyar nyelvekben* ez. munkájára.) (I.) ... ... ... ... 92 Ismertetések és bírálatok. Nyelvészeti Füzetek. Szerkeszti Simonyi Zsigmond. (I— IV.) — Isin. TOLNAI VILMOS ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 123 Munkácsi Bernát. Vogul népköltési gyűjtemény. I. kötet. Kiegészítő füzet. — Ism. GOMBOCZ ZOLTÁN ... ... ... .... ... ... ... 126 Hazai irodalom ... __. ... ... ... ... .... ... ... ... ... 91 Külföldi irodalom ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 122 Folyóiratunk negyedévenként jelenik meg, mégpedig márczius, június, szeptember és deczember hóban. Az egész évfolyam legalább harmincz ívből áll s ára (i korona. Az előfizetés a Magyar Tudományos Akadémia könyv­kiadó-hivatalaihoz czímezendő. Kérelem: Kérjük a nyelvészeti munkák s különösen pro gramm-értekezések szerzőit, szíveskedjenek ismertetés végett munkájuknak egy-egy példányát beküldeni a szer­kesztőnek : Budapest, VIII., József-körút 17.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék