Nyelvtudományi közlemények 40. kötet (1911)

Tanulmányok - Schütz József: Az északi-osztják szóképzés 1

Az északi-öSMják szóképzés. Fölösleges dolog volna hosszasabban fejtegetni, hogy az egyes finnugor nyelvek nyelvtanának részletes és teljes kidolgo­zása szükséges és kívánatos. Ez úgyis nyilvánvaló; csakis az ilyen részletkérdéseket tisztázó dolgozatokon alapulhatnak ugyanis az egész finnugorságot felölelő kutatások. Talán legtöbb e tekin­tetben a tennivaló a szóképzéstan terén. A magyar s a finn nyel* ven kívül egyedül a vogulnak ismerjük behatóan á szóképzés­tanát. Pedig az egyes nyelvek szóalkotásának a részletes ismer­tetése nemcsak az összehasonlító alaktanhoz, hanem a mondat­tanhoz is szolgáltat adalékokat. Úgy hiszem, ez eléggé megokolja azt, hogy a jelen igény­telen dolgozat olyan hálátlan tárgygyal foglalkozik, mint az osztják szóképzés. Hálátlan tárgy, mert bizony itt még olyan kedvező helyzetben sem vagyunk, mint a vogulnál, melyről MUNKÁCSI hatalmas gyűjteménye elég tiszta képet nyújt. Noha már elég sokan foglalkoztak az osztjákság ismertetésével, mégis alig van kellő mennyiségű megbízható szöveg, melyből e nyelv szerkezetét és életét világosan megismerhetnök. KÁEJALÁINEN könyve csakis hangtani s etimológiai kérdésekben igazíthat útba; PATKANOV gyűjteménye és szótára pontatlan hangjelölése miatt alig használható nyelvészeti czólokra (vö. FUF. VI. Anzeiger 2—19); AHLQVIST szövegei hasonló okok miatt alig érték volna meg a rájuk fordított fáradságot, HÜNFALVY nagy könyvéről nem is szólva. így csak PÁPAY JÓZSEF szövegei*) maradnak. Csak ezeket *) ZICHY JENŐ gróf harmadik ázsiai utazása. V. kötet. Osztják népköltési gyűjtemény. Az osztják nép hitvilágára vo­natkozó hősi énekek, istenidéző igék és medveénekek. EEGÜLY Nyelvtudományi Közlemények. XL. 1

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék