Nyelvtudományi közlemények 46. kötet (1923)

Tanulmányok - Gombocz Zoltán: A magyar őshaza és a nemzeti hagyomány - II. 1

A magyar őshaza és a nemzeti hagyomány, II. Magna Hungária. A XIII. század közepe táján JULIÁN utazásaival kapcsolatban a magyar őshazára vonatkozó nemzeti és európai hagyomány középpontjába új név s egy földrajzilag is pontosabban meg­határozott terület kerül: Magna Hungária, Hungária Maior, Hungária Vetus, szemben a magyarság mai hazájával: Hungária Minor, Hungária Nova sive Pannónia. Magna Hungária Julián előtti A Hungária Vetus—Hungária Nova, Hungária Maior— Hungária Minor szembeállításokkal egyébként már JULIÁN előtt a XII. század második felében találkozunk VITERBÓI G-orrFRiEDnál az ANTEisoR-monda egy sajátságos változatával kapcsolatban. GoTIFREflUS VlTERBIENSIS (1133 1196 V. 1198) III. KONRÁD, I. FRIGYES és VI. HENRIK udvari papja és jegyzője, a fiatal HENRIK király használatára összeírta negyvenesztendős búvárlatai eredménye­képen a világtörténelem legnevezetesebb eseményeit. így kelet­kezett a Memória seculorum vei Liber memorialis ab 0. C.— 1185. A De regibus Oothorum c. fejezetben olvassuk a követ­kezőket: «Ungarorum regna duo esse legimus, unum antiquum aput Meotidas paludes in finibus Asie et Europe, et alterum quasi nóvum a primo regno in Pannónia derivatur, quam Pannoniam nonnulli novam Ungariam vocant. Ungari etiam Huni sünt appel­lati. Sub quorum viribus Atila et Totila quondam regnantes multa regna in Itália et in Galliis desolaverunt». Majd alább: «Eo enim tempore, cpo Eneas destructa Troia venit in Ytaliam, Nyelvtudományi Közlemények XLVL 1

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék