Nyugati Kapu, 2002 (4. évfolyam, 133-168. szám)

2002-01-04 / 133. szám

2 NYUGATI KAPU KÖRKÉP 2002. JANUÁR 4. Hova, hova, Bedécs tanár úr? Bedécs Gyula tanár úrral hozott össze a véletlen a napokban a vas­útállomáson. Hova hova, tanár úr? Jászapátiba - hangzott a válasz. Mindössze két percig örülhettünk a viszontlátásnak, az egykori kiváló ré- vais pedagógus máris eltűnt az ala- gútban. Nem volt idő megkérdezni, hogy érzi magát új otthonában, Szombathelyen, tartogat-e valamit publikációs szándékkal az asztal- fiában, mikor viszi legközelebb a fia­talokat a Doberdóra múltidéző túra keretében. Nem olyan régen még azt is tudakoltuk tőle, hova kirándulnak az újságírók legközelebb az ő szer­vezésében. Minden botcsinálta poli­tikusnál jobban tudta, miként kell használni a médiát a magasabb cél érdekében, hogy mindenki jól jáijon. Az idegenforgalom megyei felelő­seként valóságos tanulmányutakon ismertette meg a toll, a mikrofon, a kamera munkatársait a régió érde­kességeivel, szépségeivel. A Bedécs tanár úr által szervezett utakról nem hiányzott a tematikus megközelítés, a kiadványokhoz kö­tődő aktualitás, a földrajzi változa­tosság, mint ahogy nem hiányzott a kulináris élmény, sőt a sörrel jutal­mazott játékos vetélkedő. A tanár úr kitűnő pedagógiai ösztönnel csoma­golta csupa kellemetességbe a lecke színezetű dolgokat, azt a ki nem mondott igen finom ajánlást, hogy a látottak és a hallottak valamilyen for­mában visszaköszönjenek a riportok­ban, a tudósításokban, tekintet nélkül az átvitel technikai természetére. Ké­peket pörget az emlékezet. Gyarma­ton a száznegyven pincéből álló híres pincesoron sétáltunk végig, ahol most hatásosan csúfít a mobiltelefon társaság böhöm adótornya. Röjtök- muzsajon a malom padlására mász­tunk fel, s elborzadtunk a történeten, hogy a párttitkár nem hagyta élni a molnárékat. Ennél jobban csak azon szömyülködtünk, amikor az egykor szép napokat látott kastélyban tönk- remenve láttuk a mennyezetig érő délszaki növényeket, a szobákban az évekkel azelőtt otthagyott, piszkos matracok, használt ágyneműk szana­szét hevertek, az egykor virágzó ker­tet felverte a gaz. Csupán az új tulaj­donos fényesre vikszolt réztáblája villogott. A Hanságban a lelkes Nagy László precíz tájékoztatója nyűgö­zött le, Fertőrákoson jóleső napsütés­ben dr. Winkler Gábor professzor úr szeretetteljes építészeti órája. Rá- baszentmiklóson a gyönyörűen reno­vált kis templom. Tényőn az 56-os forradalmár, Lazur Barna nádfedeles parasztházában szereztünk népi épí­tészeti ismereteket, a napsütötte ud­varon pogácsáztunk, vörösbort iszo­gattunk. Megfordultunk Zsirán és átellenben az osztrák oldalon Locs- mándon (Lutzmannsdorf). Vegyes érzésekkel hallgattuk, hogy a ma­gyarok által Zsirán talált termálvizet az osztrákok hasznosították Locs- mándon. Lenyűgöző élményfürdőt építettek. Az ötszáz lakosú telepü­lésen öt luxusszálló fogadja a ven­dégeket. Az egyik hotel az osztrák él­sportolók felkészülését és legmaga­sabb szintű kényelmét szolgálja. Parányi jóvátételnek éreztük a helyi borgazdaságban a borkóstolót. Fel- sőpulyán (Oberpullensdorf) a pol­gármesteri hivatal új épületében a polgármester beszélt hozzánk ékes­szóló magyar nyelven. Végigmen­tünk az andaui hídon, amelyen 1956- ban kétszázezer magyar menekült nyugatra. Megérintett bennünket a magyarság tragédiája. A sopronhor- pácsi Árpád-kori templomban a ba­rokk stílusjegyekről rögtönöztünk vetélkedőt. Kapuváron polgármesteri köszöntőben volt részünk. Nemes- kéren a templom meghitt csendje várt, a soproni pincészetben körkörös borkóstoló pezsgővel megkoronázva. Fehértón a madárvárta magasából a gázlómadarak méltóságteljes, lomha szárnyalásának, a nádas tövében úsz­káló vadkacsák csapatmozgásának páratlan látványa tárult elénk. Bedécs tanár úr egy pillanatig nem hagyta leülni a programot. Mosoly- lyal, szóval, őszinte érdeklődéssel vette körül a társaságot, ahogy csak egy megszállott pedagógus tehette. Néhány hónap kihagyás után már ép­pen a következő kirándulás időpontja felől érdeklődtünk volna, amikor azt hallottuk, hogy a tanár úr hivatala megszűnt. Sajnos, igaz volt. Nem sokkal ké­sőbb Bedécs Gyula a megye, a régió legemberibb reklámhordozója elköl­tözött Szombathelyre. Azóta nin­csenek kirándulások. P. M. A kávé minősége Magyarországon bizonytalanabb, mint az időjárás je­lentés a televízióban, mint a tőzsdei árfolyam a Buxindex szerint, mint a kedvenc focicsapat hétvégi szerep­lése, bizonytalanabb, mint a köz­mondásos kutya vacsorája. Elké­pesztő dolgoktól függ. Attól, hogy a kisasszony kialudta magát vagy sem, összeveszett-kibé- kült a szerelmével éppen, van-e kedve dolgozni, szereti-e a főnököt, vagy őt a főnök. Hétfőn jó a kávé, mert a kisasz- szony véletlenül nem figyelt oda, kedden pocsék, mert odafigyelt, szerdán ihatatlan, mert utálja a vendéget, csütör­tökön iható lenne, ha volna vendég, akit ugyanúgy utálna. Pénteken sa­vanyú, mert zacc vagy ecet került be­le, szombaton rájött a kisasszony, hogy túl olcsó, ezért ár-arányosan el­rontotta. Vasárnap arra eszmélt, hogy a kávé még így is a világ legjobb üzlete, - egyébként a dobozos üdítő­vel, s egyebekkel együtt az is — s hogy még jobb üzlet legyen, elcsip­pentett a mennyiségből, belerúgott a gépbe, felét út közben kilötykölte. Egyébként nem tud kávét főzni. Nem csoda, hogy a vendég gom­bóccal a gyomrában tér be Fertődön is a kávéházba. Szinte várja, hogy leszólhassa azt a fekete valamit, ami jogtalanul bitorolja az itallapon a kávé elnevezést, az árról nem is beszélve. Ám mit tesz a sors, a kávé, amit kihoznak, illatos, simogatóan fi­nom, eltántorít attól, hogy az életunt ember tél közepén a vízbe ugorjon, sőt ihletet kap a kellemes gőzben, hogy terveket kovácsoljon a jövőre. Mielőtt azonban ezt tenné, a „Legyen Ön is milliomosba” illő kérdésekkel ostromolja a kis­asszonyt: Tessék mondani, Fertőd Magyarországon van? És Magy­arország Fertődön van? És Ön kis­asszony, ugye brazil vagy ná­polyi? A kisasz- szony a három segítség felhasz­nálása nélkül flot­tul válaszol, a presszó javarészt osztrák közönsége majdnem tapsvi­harban tör ki. Végül jön a kérdések kérdése, ami beillik felelősségre vonásnak: Hogy - hogy ilyen finom Önöknél a kávé? A kisasszony sokat sejtetően mondja: Elárulom. A törzsvendégeink kedvéért mindig frissen őröljük. Ennyi volna a titka a dolognak mindössze? — tűnődik a vendég. Ennyi - vágja rá a kisasz- szony. Hétfőn vagy kedden, szerdán vagy csütörtökön, hideg volt vagy meleg, esett, vagy fújt, a vendég nem emlék­szik. Csak arra, hogy Fertődön tör­tént, és a kávét frissen őrölték. Pákovics Miklós Csendes éj Volt itt már beszélő adventi koszorú is! Szegény jó falubelimnek meg kel­lett halnia, hogy megtudjam végre, mire képes az újabb üzlet. Kará­csony másnapján csendült fel a dal, mintha búcsúban szólna, vékonyan, szörnyűn, szüntelenül olyan valaki fölött, aki egész életében a természe­tességet, a józanságot, az igazságot magyarázta és gyakorolta. Nos, az utódok gondolták úgy, vesznek egy amerikai zenélő dobozkát, hogy az ünnepen apjukat megvigasztalják va­lami széppel vagy jóval, remélve, hogy ettől a karácsony békítő, meg­nyugtató lesz. A sírra tették, amely alatt egy ember álmodik és pihen to­vább... A halottak védtelenek. Remé­lem, a jelek csalnak, nem ez lesz a legközelebbi divat a falumban. Azóta talán a dobozka elhallgatott, kimerült benne az elem. V.J. Jót remélünk Mi, közönséges halandók és egyszerű polgárok, valóban nem gondoltuk volna, ha nem olvassuk a Központi Statisztikai Hivatal adatait, hogy a me­gyében a tavalyi esztendő első kilenc hónapjában 3016 gyermek született. Meghaltak 3646-an. Házasságot 1664 pár kötött, 293-mai kevesebb, mint a kétezres év hasonló időszakában. Jót remélünk, majd csak megérjük, hogy több gyerek születik... Fertődön frissen őrlik NYUGATI KAPU A RÉG!Ó hetilapja . ALAPÍTVA 1999-BEN MUNKATÁRSAK: ALAPÍTÓ ÉS KIADÓ: NYOMDAI MUNKÁK: JOÓ JÓZSEF (felelős szerkesztő), TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ WEST HUNGARY NYOMDAI CENTRUM BT. PÁKOVICS MIKLÓS, TÓTH ÉVA ÉS TÁJÉKOZTATÓ EGYESÜLET 8200 Veszprém, Házgyári út 12. SCHÜTZ JÚLIA, ERDÉLYI GÉZA (sport) 9100 Sopron, Új a 18. Tel: 99/312-562 Fax: 99/314-168 Felelős vezető: MIKÓ TAMÁS, KOSZTYI SAROLTA Felelős vezető: JENS DÄNHARDT (tervező szerkesztők) VIGNÉ KOVÁCS MARGIT igazgató Terjeszti a MAGYAR POSTA RT. HÍRLELŐ Öv a szvázi királylánynak A Szvázifóldi Királyságban erényöveket vetnek be az AIDS terjedése ellen. A király legidősebb, 14 éves lányát, aki Nagy-Britanniában jár iskolába, haza­vitették, hogy népszerűsítse az eszközt. Sikhanyiso Diamini büszke a hagyo­mányra. Az iskolában ugyan nem visel erényövet, de amikor a hétvégeket nagyszüleinél tölti Londonban, akkor mindig felcsatolja. Ráth-Végh Istvántól tudunk egykori övgyártókról, mi több, prospektusról. A női hűséget megóvó készülék egyszerű vasalással és zárral 120, gondosabb kivitelben 180, egészen gondos kivitelben (a zár és a vasalás ezüstből) 320 frankba került. Igaz, akkor még az AIDS-ről nem beszélt senki. L. F. PAPI KONFERENCIA. Az Ausztriában működő magyar papok évente egy­szer összegyűlnek, hogy értékeljék az elmúlt esz­tendőt. A papi konferencia január 7-8-án Kismarton­ban (Eisenstadt) lesz, a Bécsben élő Valentini Gé­za elnökletével. BEVALLÁSI SZEZON. Várhatóan mintegy 2,2 millió emberhez jut el az Adó- és Pénzügyi Ellenőr­zési Hivataltól a jövede­lemadó bevallási csomag. A bevallás kitöltéséhez szükséges igazolásokat az érintetteknek a hónap vé­géig kell megkapniuk a 2001. évi keresetekről. ORSZÁGOS KERTBA­RÁT-VETÉLKEDŐT szervez a Kertészek és Kertbarátok Országos Szö­vetsége. A vetélkedő célja: ösztönözni a kisáruterme- lőket a minőségi terme­lésre, segíteni a termékek piacra jutását. Jelentkezni április 30-ig lehet a Kerti Kalendárium szerkesztő­ségének címén (1141 Bu­dapest, XIV. Mirtusz u. 2.). A pályázati feltételekről a 470-0411-es telefonszá­mon kérhető felvilágosítás. NINCS MEGÁLLAPO­DÁS. A Vasúti Érdeke­gyeztető Tanács legutóbbi ülésén sem született meg­állapodás a 2002. évi bé­rekről. A tárgyalásokat ja­nuár 8-án folytatják a mun­káltató és az érdekképvise­letek vezetői. A MÁV sze­rint megtörténhet, hogy 9,25 százaléknál kisebb ajánlatot tesznek. Ameny- nyiben január 20-ig nem jön létre a megállapodás, egyoldalúan végrehajtják a vasutasok béremelését. BEJEGYEZTÉK a Ma­gyar Örökség Aranyköny­vébe Bánffy Miklós, Ba­bits Mihály, Fülep Lajos és Fülöp Viktor nevét. Ma­gyar Örökség-díjat kapott Fekete Gyula író, bekerült az Aranykönyvbe a Kárpát­aljai Ferences Misszió hű­ségéért és áldozatvállalá­sáért, valamint a budapesti Szent Rókus Kórház két évszázados gyógyító szol­gálatáért. MEGYEI TÁRLAT. A megyei önkormány­zat és a megyei múzeu­mi szervezet képzőmű­vészeti tárlatot rendez. A művek beadásának időpontja: 2002. január 25. (péntek), 10- 16 óra között az alábbi hely­színeken: Sopron Stor­no Múzeum (Fő tér 8.), Hansági Múzeum (Mo­sonmagyaróvár, Csel- ley-ház, Szent István u. 19.), Városi Művelődési Központ (Csorna, Szent István tér 32.) TÉLI ARATÁS. Arat­ják a nádat a Fertő-tavi Nádgazdasági Rt.-ben, ahol tizenöt kombájn üzemel. A gépekkel na­ponta ötvenezer kéve nádat takarítanak be. A nád holland és német piacokra kerül. TÍZ NYERTES. Győr- Moson-Sopron megyé­ből tíz település pá­lyázatát ítélte támoga­tásra érdemesnek a Gaz­dasági Minisztérium. A Széchenyi-terv turizmus­fejlesztési programjá­ban a zöldfelület-növe­lését célzó támogatá­sokat a következő köz­ségek vehetik igénybe: Egyházasfalu, Hegyes­halom, Lipót, Nagylózs, Röjtökmuzsaj, Vámos­szabadi, Dunaszeg, Duna- szentpál, Fertőhomok, Dör. VÁLASZTÁSI ME­NETREND. Az állam­polgároknak február 4. és 8. között kell meg­kapniuk az értesítést a névjegyzékbe való fel­vételről. A választások előtt ötvennyolc nappal küldik ki a kopogtató­cédulákat és az ajánló­szelvényt, amelyet majd ajelöltek begyűjthetnek majd a választóktól. JÖVEDELEMPÓT­LÉK. Januártól állami jövedelempótlékot kap­nak az ötezer lélekszám alatti településeken dol­gozó lelkészek és más, úgynevezett egyházi szol­gálattevők. A megál­lapodás értelmében az összeg személyenként 20-30 ezer forint. Ne felejtse el köszönteni ma, holnap, holnapután, a jövő héten Titusz, Leona, Simon, Boldizsár, Attila, Ramóna, Gyöngyvér, Marcell, Melánia nevű ismerőseit, akik névnapjukat ünnepük.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék