A M. Kir. Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium Oktatófilm Kirendeltségének hivatalos közleményei, 1936 (1. évfolyam, 1-11. szám)

1936-02-01 / 1. szám

t y ( ! 1936 február Jji 1. szám. A M. KIR. VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM OKTATÓFILM — HIVATALOS KIRENDELTSÉGÉNEK KÖZLEMÉNYEI A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM FILMÜGYEINEK ÉRTESÍTŐJE MEGJELENIK HAVONKINT. SZERKESZTŐSÉG És KIADÓHIVATAL: BUDAPEST, vili. CSEPREGHY-U 4. — TEL.: 45-8-18 A KÖZLEMÉNYEKET A KÖZÉP- ÉS KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK A FILMDÍJAK FEJÉBEN DÍJTALANUL KAPJÁK. ELŐFIZETÉS: EGY ÉVRE 5 PENGŐ. EGYES SZÁM : 80 FILLÉR. SGEDI TUD Könyvtárt 6725 Uh.«*: korszak, A tanítás módja és eszköze minden időben gondot okozott a fel­nőtteknek. A családi és a közéletre való nevelés elmélkedés útján és a legnagyobb gondolkodók bevonásá­val sietett a leghatékonyabb eszkö­zök és a legcélravezetőbb módsze­rek kikeresésére, mert hiszen a gon­dolkodó ember számára nincs szebb cél annál, hogy utódait megtanítsa arra, amit az élet rövidsége vagy a körülmények mostohesága tőle meg­tagadott. Az új módszerek és eszközök keresése mindig élénken jelentkezik akkor, ha államok vagy egész kul­túrák sorsfordulatra kényszerülnek. Ez természetes is, mert minden idő­ben megvolt az a hit, hogy az ifjú­ság hívatott az új ideálok megvaló­sítására. A világháború mögöttünk mo­rajló hullámait 15 év távlatából néz­ve, tudjuk, hogy új korszak kialaku­lását éljük. Ezt mindenki jól érzi és látja. Gazdasági rendszereink alap- építményei rendültek meg, ennek nyomában társadalmi átrétegződé- sünk gyors iramban indult meg és e kettőn keresztül világnézeti és erköj- csi átértékelés vált szükségessé. Új ideálok szolgálatában új és erős akarat áll kinn a porondon, hogy új útakat keressen egy nép vagy új módszer. a népek összességének használa­tára. E néző szögből tekintve az is­kola életét, egyszerre természetessé és érthetővé válik, hogy a világhá­ború után az első nyugvópontnál a legtöbb állam iskolai reformot kez­dett. Nemcsak a tanítás és a nevelés célját illetően, nemcsak a tanítás anyagát vagy az iskolai közigazga­tást, vagy akár a tanárképzést te­kintve, hanem az iskolai anyagáta­dás módszereire és eszközeire nézve is új megoldást keresett. Az életre nevelés, a több test- gyakorlás, a cselekvő embertípus ki­alakítása, a munkáltató tanítás kö­vetelése jelzik az új útkeresés egyes szakaszait. Nem szabad azt gondolni, hogy ezek az „új“ kívánalmak valóban újak is. Nem, mert már hosszú idők óta sok nevelő beszélt róluk és igen sok tanár élt is velük. A korra jel­lemző csak az, hogy ma általános követelménnyé váltak. E követel­ményekhez alkalmazkodott az iskola, amikor gondos és állandó vizsgálat, kísérlet és megfigyelés tárgyává te­szi, hogy miként találhat olyan esz­közöket és módszereket, amelyek a cél elérésben hatékonyak. Világos, hogy a technikai ha­ladás eszközeit elsősorban próbálja

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék