A M. Kir. Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium Oktatófilm Kirendeltségének hivatalos közleményei, 1939 (4. évfolyam, 1-12. szám)

1939-01-01 / 1. szám

IV. évf. 1939. január 1. szám A M. KIR. VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM OKTATÓFII M KIRENDELTSÉGÉNEK - HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM FILMÜGYEINEK ÉRTESÍTŐJE MEGJELENIK HAVONKINT. SZERKESZTŐSÉG És KIADÓHIVATAL: BUDAPEST, vili. CSEPREGHY-Ü 4. - TEL.: 145—818 A KÖZLEMÉNYEKET A KÖZÉP- ÉS KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK A FILMDÍJAK FEJÉBEN DÍJTALANUL KAPJÁK. ________ELŐFIZETÉS: EGY ÉVRE 5 PENGŐ. EGYES SZÁM: 80 FILLÉR. SEGL.DI TUDOMÁNYEGYETEM IHÁSZ GYULA PEDAOÓGUSKÉPtó KAR Htrakriv lerméJíerttmef«»1 Tudártér tg*. icanyvtir» ? elemi iskolák filmoktatásáró^i|| Geszti Lajos. Budapest. > > - / Az elemi iskolák filmmel tanításával úgy vagyunk, míht valami fiiy kos, nagy betegséggel: ha nem beszélünk is róla, mindig fáj és jnín'jJs^rá gondolunk. Magyarországon, a kétség és öröm, a remény és lemondás utolsó húsz esztendejében sok történt az iskolák belső és külső rendjében. Minden azért, hogy az új nemzedék jobb, erősebb fegyverekben és a lehető legjobb testi és szellemi edzettséggel induljon a jövő súlyos kérdéseinek a megoldására. Ez a törekvés hozott új tantervet, új tanügyi közigazgatást, új nevelő-tanítói célkitűzést, magasabb célú tanítóképzést és meghozta a z iskolai filmmel tanítást is. Más, nagy. hatalmas államok, aminő Franciaország, Nagybritannia, Északamerikai Egyesült Államok még csak most kezdenek ráeszmélni, hogy a film milyen ér­téket jelent a tanítónak és tanulónak egyaránt. Mi magyarok immár négy esztendeje tanítunk is filmmel. S mindig nagyobb és nagyobb méretezés­ben. Közép- és középfokú iskoláink — néhány kevés kivétellel — a tan­órákon pergetik a filmet saját gépen, esetleg gépeken és akkor, amikor a tanításban se a szó, se más taneszköz nem vezethet megfelelő eredményre. Immár mi magyarok szolgáltathatjuk a döntő érveket arra, hogy a film új k o r s z k o t v á g a tanítás történetében, mert vele megrövidül az átadására szükséges idő, mert a tanuló figyelmét leköti a film, így a meg­tartás kitűnő, s minden fáradság nélkül megy, mert nincs olyan rakoncát­lan osztály, amelyet a filmes óra rendre ne kényszerítene. Röviden : a t a- n u l ó fegyelmezetten figyel és nagyon jól felel. Megfigye­léseink e két adata pedig, nyilvánvalóan minden idők tanításának legfőbb célkitűzése volt és azi a tanítót, aki ezeket elérte, jó tanítónak, magisternek, mesternek nevezték. Ezt a pedagógiai helymeghatározást el kellett végezni, minthogy a továbbhaladás ezen nyugszik, azaz, ha a film olyan hatalmas erejű tanító eszköz, mint eddigi tapasztalataink egyhangúan igazolják, akkor iskolai alkalmazását minden eszközzel és haladék nélkül meg kell valósítani min­den iskolai fokon, elemiben, főiskolában, egyetemeken, mert hiszen csak ebben az esetben szolgáljuk valóban a jobb jövő és az erősebb, tudato­sabban magyar-műveltséget biró nemzedék céljait. S ez már eddig is így történt, A közép- és középfokú iskolák film-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék