Orosházi Friss Hírek, 1934. november (11. évfolyam, 247-270. szám)

1934-11-03 / 247. szám

2 Orosházi Friss Hírek 1934. november hó 3 Európa vezető államférfiéi Rómában Gömbös után Schuschnigg és Laval, esetleg Benes és Titulescu tárgyal Mussolinival Orosháza hegyeleie Mint megírtuk, Lázár jegyző és Bara­nyai biró halottak estjére koszorút he­lyezett el azokra a sírokra, amelyekben olyan egyén alussza örök álmát, akit a község saját halottjának tekint. Ezek között van — természetesen — az olyan hősi halott is, akinek hozzátartozói sze­gények, vagy egyáltalán nincs hozzátar­tozója. A Kossuth- szobor, a Hősi Szo­bor és a sírok megkoszorúzása délelőtt 9 óra után kezdődött és fél 12 óráig tartott, Baranyai biró és Lázár jegyző 45 koszorút helyezett el. Elismerésre mél­tó az a munka, amit az elöljáróság a hősi temető és a hősi sírok rendbentar- tására fordít s a csütörtöki temetőjárók figyelmét sem kerülte ki, hogy a hősi sírokat milyen szépen díszítette fel Lá­zár Lajos jegyző. Szlranyavszky kerül az mtruista Bank élére Hónapok óta különböző kombinációk merültek fel az Altruista Bank vezéri­gazgatói székének betöltésével kapcso­latban az elmúlt hetekben fontos tárgya­lások voltak ebben az ügyben és úgy­szólván elintézett tény naár, hogy Sztra- nyavszky Sándor kerül az Altruista Bank vezérigazgatói tisztségébe. Sztranyavszky Sándor már régóta érdeklődik a pénz- ügypolitikai problémák iránt és a kor­mány bizalma is benne összpontosul e fontos pozíció betöltésénél. Az Altruis­ta Bankra a birtokpolitikai problémák megoldásánál fontos feladatok várnak. Az elnöki tisztet természetesen tovább­ra is Vargha Imre tölti be. Kedvezőek a vármegye tűzrendészen viszonyai Békésvármegye tüzrendészeti felügye­lője a tüzrendészeti kormányrendelet a- lápján teendő negyedévi jelentését, az 1934. évi harmadik negyedévről a napok­ban terjesztette be a vármegye alispán­jához. A több mint 10 gépirt oldalra terjedő jelentésében részletesen beszámol a felügyelő a vármegye tüzrendészeti vi­szonyairól. A harmadik negyedévben 61 tüzeset fordult elő vármegyénkben. A kár épületekben 10.783 P, ingóságok­ban 22.722 pengő, az összes tűzkár 33.505 P, amelyből biztosítva volt 30.983, nem volt biztosítva 2522 P, értéiben j megsemmisült épület, illetve ingóság. Az elmúlt hasonló időszakához viszonyítva a tűzkár 36280 P-vel kevesebb, ami je­lentékeny százalékkal jobb, mint a múlt évben volt. Dacára a folyó év április, má­jus havában előfordult gyakoribb tüz­eseteknek és tekintélyesebb tűzkároknak, a folyó évben október 1.-ig tűzkár ada- ! taink 14408 pengővel kedvezőbbek. Ez kétségtelenül a megelőző tűzrendészet keresztülvitelének a modernizált védel­mi szereknek és a tűzoltóság szakszerű munkájának tudható be. A vármegyei önkéntes tűzoltóság a folyó évben ed­dig 8060 munkanapnak megfelelő időn át szolgálta önzetlenül és értékes munká­val a vagyonvédelem fontos érdekeit. A tüzrendészeti felügyelő szakszerű és részletes jelentését alispánunk felterjesz­tette a belügyminiszter úrhoz. Elisme­réssel kell adóznunk dr. vitéz Márky Barna alispánnak, hogy olyan nagy súlyt fektet a tűzvédelem kérdéseire. Dicséret illeti meg hatóságainkat, de meg tűzoltó­ságainkat is, azért az értékes munkáért, amelyet a tűzrendészet érdekében önzet­lenül kifejtenek. A rendszeres és értékes munkából, amely a tűzrendészet terén egy évtizedet meghaladó idő óta folyik, azt állapíthatjuk meg, hogy vármegyénk tűzrendészetének vezetése jó kezekben van. Az olasz lapok érdeklődésének előte­rében azok a sorozatos államférfi-láto­gatások állanak, amelyeknek az olasz fő­város november havában színhelye lesz. A Rómába ellátogató államférfiak sorát Gömbös magyar miniszterelnök nyitja meg, akinek látogatása után dr. Schusch­nigg osztrák szövetségi kancellár jön el Rómába, majd Laval francia külügy­miniszter és valószínűleg eljönnek Rómába Be­nes cseh és Titulescu román kül­ügyminiszter is. JVlagyarország pénzügyi helyzetére vo­natkozó 1934. évi szeptember havi pénz­ügyminiszteri közlemények szerint szep­temberben az állami közigazgatás kiadá­sa 55.5 millió pengő, bevétele (a köl- csönkezelés bevétele nélkül) 58.6 millió pengő volt, vagyis az állami közigazgatás bevételei 3.1 millió pengővel haladták meg a ki­adásokat. A kölcsönből fedezendő beruházások­ra szeptemberben a közigazgatásnál 0.7 millió pengő fordittatott. Az összes állami üzemek szeptemberi kiadásai együttvéve 31.6 millió pengőt, bevételei pedig (a kölcsönkezelés bevéte­le nélkül) 29.2 millió pengőt tettek, vagyis A Kúria egy konkrét esettel kapcsola- j tosan hozott Ítéletében az 1900. évi XXV. j te. 1. paragrafusa és a 27.483—1901. K 1 M. rendelet 6. paragrafusának 4. pontja értelmében a következőket mondotta: Mindazoknak a nehéz helyzetben lévő kisgazdáknak lehetőséget nyújt a vétel­ügylet megsemmisítésére, akik traktort, cséplőgépet, vagy más nagyobb gépeket Csütörtökön három kocsibaleset történt. Orosházán. Dél tájban vad vágtával luir1 voltak a lovak a Vásárról kifelé a Szen­tesi-utcán egy kocsit, amelyiken fiatal gazdálkodó, egy asszony és a pici baba ült. A gazda nem birta a lovakat meg­fékezni, mert az egyik hajtószár elsza­kadt. Hasztalan integettek rémülten, a já­rókelők minden igyekezete hiábavaló volt, nem sikerült a megvadult állato­kat megfogni. Az éppen kihaladó komlósi vonat előtt leeresztett sorompónál — a Pipis-malmi átjárónál — torpantak meg a lovak s igy sikerült mégfékezni azokat. A kocsin ülőknek az ijedségen kívül más bajuk nem történt. < Még előbb, délelőtt 10 óra tájban a Dénes-téglagyár udvaráról szaladtak el a lovak egy gazdálkodóval. A két ló le volt kantározva s a volt libapiactér ol­A Stampa a magyar miniszterelnök küszöbönálló és az osztrák szövetségi kancellár későbbre várható látogatásával kapcsolatban azt Írja, hogy az olasz kor­mányfővel tervezett megbeszélések a ró­mai egyezmény szellemében és betűi sze­rint folynak majd le. Magyarország Ausztriának kulturális egyezmény megkötését javasolta. Az osztrák kormány megértéssel fo­gadta a javaslatot, mert az hozzájárul a fennálló kapcsolatok teljessé tételéhez. az üzemeknél együttvéve 2.4 millió pengő kiadási többlet jelentkezett. A kölcsönből fedezendő beruházásokra szeptemberben az üzemeknél 0.2 millió pengő fordittatott. A népszövetségi kölcsön szolgálatára e hónapban a Magyar Nemzeti Banknál 2.3 millió pengő fizettetett be, amiből nem transzferáltatott és kincstári jegyek ellenében utóbb igénybe vétetett 1.7 mil­lió pengő. Szeptember hónapban az állami köz- igazgatás az előlegkezelésben az állam­vasutaknak 5 millió pengőt, az állami vasgyáraknak pedig 1.9 millió pengőt bocsátott rendelkezésére, viszont egyes állami üzemek fölöslegéből 1.1 millió pengő az állami közigazgatás javára utal­tatott át. V hitelre vásároltak, az őket felkereső ügy­nökök utján és akiknek adásvételi szer­ződését a községi elöljáróság nem hite­lesítette. Mert a lényeg azon van, hogy a nagyobb gazdasági gép vétele az eladó kezdeményezésére, az ő telephelyén kí­vül, a vevő lakóhelyén történt és a szer­ződés hatóságilag nem hitelesíttetett. —«o»— dalánál álló kocsinak nekivitték a ko­csit. Az álldogáló kocsi felborult, egy asszony és egy kisleány lezuhant az ülésről, azonban könnyebb zuződá- sok árán megmenekültek a követ­kezményektől. Délután 3 óra tájban történt a harma­dik baleset a Nemetz-féle magtár előtt. Fiatal csikókkal hajtott át egy gazdálko­dó a vasúti átjárón s ahogy átjutottak a síneken, a sorompót a pályaőr leeresz­tette, a sorompó zajától megijedt a két' csikó, elragadták a kocsit, amelyik egy talicskás embernek nekiment. Az ember és a talicska elveszett a nagy porfelhő­ben s csak mikor a por eloszlott, akkor látták a járókelők, hogy komolyabb baj nem történt. A talicskás embernek egyiW nadrágszá a szakadt el, lábán és arcán kisebb horzsolásokat szenvedett. Becsü’eté e válik a gazdaembarnek, hogy amikor sik érült a lovakat meg- riguláz-i, rögtön visszafordult s a sérült embert felvette kocsijára, a talicskát is felrakták és miután engedel- met kért a véletlen balesetért, a sérült embert hazaszá lilotta lakására. a csStörlükf piac A csütörtöki gabonapiacon ä búzáért már csak 15.20 pengőt adtak a maximu­mon, a zab 11—11.50-en, az árpa pedig 12—12.30-on kelt. A csöves tengeri 7-50, a morzsolt 8.30—8.50 volt- A baromfipi­acon 81 fillér a tyuk, 75 a csirke, 60—65 a pulyka, 1.00—1.05 pengő a gyöngyös, 6—7 pengő a sovány liba, 4.00—4.50 a kacsa, mig a hízott áruért kilónként 70— 74, i.letve 100 fillért adtak. A tojást 7 filléren szedték. A tejpiac árai: 12 fillér a tej, 70—90 a tejfel, 30 a túró, 120 az érett túró és a juhturó, 1.40 pengő a sajt, és 2.20—2.40 a vaj kilója­Házkutatás miniszteri vezetéssel Nagy feltűnést keltett, hogy tegnap házkutatást tartottak a román Külkeres­kedelmi hivatalban, amely — mint is­meretes — a kereskedelmi minisztérium illetékességébe tartozik. A házkutatás Manoilescu kereskedelmi miniszter jelen­létében folyt le, aki az államügyész és a vizsgálóbíró kíséretében jött el. A ház­kutatás ideje alatt az épületet rendőrök körülzárták. A hivatal valamennyi tiszt­viselőjének Íróasztalát átkutatták s ugyan­akkor, amikor a hivatalokban folyt a házkutatás, a tisztviselők lakásain is ház­kutatást rendeztek. A házkutatás során számos iratot lefoglaltak. Manoilescu ke­reskedelmi miniszter a házkutatást az­ért rendelte el, mert az utóbbi időben rengeteg panasz érkezett hozzá, hogy a külkereskedelmi hivatal tisztviselőit meg­vesztegetik. SSüwfid Kiirelc Hock János Budapestre érkezett, hogy megkezdje egyéves börtönbüntetésének kitöltését. Ma délelőtt jelentkezik az ü- gyészség fogházában. A bankzárlat óta 511 millióval csök­kentek nálunk a takarékbetétek. Az ünnepek alatt váratlan fordulat tör­tént a világgazdaságban. Roosevelt és ve­zérei az elzárkózás és a vámfalak lebon­tására szólították fel a világot. Zsljebovim boszniai községben szaraje­vói jelentés szerint, tegnap este nagy tűz ütött ki. Mivel a vidék rendkívül vizsze- gény, a lakosság úgy segített magán, hogy sebtében összegyűjtötte a tejet és azzal oltotta el a tüzet. A munkáspárt győzött a londoni köz­ségi választásokon. Tavasszal megkezdik a győri OTR székház építését. Csontos János mélykúti kéményseprő­segéd feleségén gyermekbénulásos meg­betegedést állapítottak meg. Beszállítot­ták a bajai kórházba, Litvániában libában folyósítják a köz- tisztviselők fizetésének egy részét. Meghalt Fodor Oszkár, a budapesti »Zsófia« igazgató-főorvosa. Tizenhat betörés után elfogták a leg­veszedelmesebb pesti betörőbandát. Moulinsból (Franciország) táviratozzák: Egy gyári műhelyben egy lövedék fel­robbant. Öt munkás megsebesült, kö­zülük négy súlyosan. Jó hónapja volt szeptember az állami közigazgatásnak II közigazgatásnál 3'1 millió bevételi többlet, az üzemeknél 2'4 millió pengő hiány mutatkozik ü kisgazdával kötött gópiigylet érvénytelen, ha nem hitelesítette a községi elöljáróság Három Icocslbalesei is történi csütörtökön Szerencsére egyik sem okozott Jelentékenyebb kárt sem emberéletben, sem anyagiakban

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék