Orosházi Friss Ujság, 1933. március (22. évfolyam, 49-73. szám)

1933-03-01 / 49. szám

<o XXIL ővlolgam 49 szdm. 8 k ára o niiér Szerda, 1933 mdrcfas i ELŐFIZETÉSI ÁRAK: Helyben házhoz hordva Negyedévre Félévre 5 P 10 P Vidékre postán küldve > Negyedévre Félévre 7 P 14 R ■serkeszttség és kladöhívaL Orosháza, Torikos Kálmán-u. OfiOSHltZI mOETLEN POUTfKAI NAPILAP Megjelenik minden nap korán reggeL LAPZÁRTA ÉJJEL 12 érakor. Hirdetési dijak előre fizetendők. Hirdetésekre vonatko- tő kérdésekre csak válaszbélyeg eüeat- ben válaszolunk* FŐSZERKESZTŐ ÉS LAPTULAJDONOS: Dr. MITLASOVSZKY JÁNOS TELEFON 90 SZÁM. i Postatakarékpénztárt csekksz. 12694* Elfogadták a mezőgazdasági munkabénrédelemről szóló törvényjavaslatot nza harmincegy interpellációra készülnek a Házban Kommunista forradalomra való jeladásnak szánták a birodalmi gyűlési palota felgyujtását Letartóztatták a kom man ista vezéreket és képviselőket - Betiltották a szociálista ős kommnnista lapokat A tüzkatasztrófa, amely a német biro­dalmi gyűlés épületét hétfőn éjjel el­pusztította, igen súlyos következmények­kel jár. Hitler birodalmi kancellár, a nemzeti szocialisták vezére, a konimu- nisták kérlelhetetlen ellensége drákói rendszabályokat léptet életbe a kom­munisták letörésére és teljes kiirtására. Ezzel még az eddigi lappangó polgárhá­borúnál is kíméletlenebb harc vette kéz. detét a két szélsőséges párt között, amelynek kimenetele és a birodalom jö­vendő sorsára való befolyása ma még beláthatatlan. Berlinből jelentik: Hétfőn éjszaka a kormánynak csaknem valamennyi tagja megjelent a tűznél, köztük Hitler kancel­lár, Papén helyettes kancellár, Qöriug belügyminiszter. Igen sok képviselő is odasietett, de a rendőrség nem engedte be őket az égő épületbe. Mint most nyilvánosságra jutott, va­sárnap éjszaka a volt császári palotában támadt tűz, amelyet azonban még csi­rájában elfojtottak. Közvetlenül a házfel­ügyelőnek a padláson végzett éjféli «nspekriós körútja után az egyik pad­lásablakból lángok csaptak ki, amelye­ket a/, utcáról mindjárt észrevették és értesítették a tűzoltókat, akik a gyorsan terjedő tüzet eloltották, mielőtt még na­gyobb kárt okozott volna. A tüzvizs- gálat megállapította, hogy'* a tüzet spi­rituszkockákkal véghezvitt gyújtogatás okozta. A tetteseket még nem sikerült el­fogni. Letartóztatták a kommunista vezéreket Berlinből jelentik: Kedden hajnalban a porosz kormány rendeletet adott ki, amely az. első megtorló lépés a Reichstag épületének felgyujtásáért és többek közt az egész, kommunista és szociálde­mokrata sajtó négyheti, illetve két­heti betiltását tartalmazza, továbbá a nyoíevantagu parlamenti frakció, valamint a kommu­nista-párt vezéreinek fagságbavefését rendeli el. Minden jel arra mutat, hogy Németország politikai élete legvál- ságosabb óráihoz érkezett A rendőrség a Liebknecht-házban le. foglalt sokszáz mázsányi irat között megtalálta a kommunista forradalom kitörése esetére szóló utasítást, amely valamennyi kornrányépület, kastély, muzeum és fon­tos üzem felgyujtására is parancsot ad. Á birodalmi gyűlés épületének íelgyuj- tása polgárháború megindítására adott jel lett volna és a kommunisták kedden hajnali 4 órára általános fosztogatást terveztek Berlinben, továbbá az egész országban meg kellett volna kezdeni a terrorcse­lekményeket. Berlin középületeit és fontosabb üze­meit erős rendőrosztagok őrzik és a külö­nösen veszélyeztetett városrészekben ál­landóan rendőri autók cirkálnak. Az egész biztonsági és bűnügyi rendőrséget szigorú készültségbe helyezték. A gyúj­togató vallomásából nyilvánvalóvá vált, hogy a kommunisták és a szociáldemokra­ták között kapcsolat áll fenn, ezért terjesztették ki a megtorló intézke­déseket az utóbbiakra is. Berlinből jelentik: Hindenburg biro­dalmi elnök aláírta a kormány által elő­terjesztett uj szükségrendeletet, ameiy a kommunisták ellen szigorú intézkedése­ket tartalmaz a német nép védelmére. A rendőrség politikai osztálya kedden délután a kommunista párt valamennyi helyi­ségét lezárta, A rendőrfőnök a közrend és nyuga­lom1 megóvása érdekében a zárórát ál­talánosságban éjféli 12 órában állapította meg. Illetékes helyen úgy döntöttek, hogy a birodalmi tanács csütörtöki ülé­sét a külügyminisztérium épületében tartják meg, mivel a hivatalos helyiség tönkrement. Stettinben házkutatás volt a kommu­nista és szocialista párttitkárság helyisé­geiben és .nagymennyiségű röpiratot fog­laltak le. A szocialisták választói gyűlését betiltották. Duisburgban az éjjel egy kommunis­tát agyonlőttek a tettes elmenekült. Drezdai jelentés szerint az egész szász- országi rendőrséget készültségbe he­lyezték. A kommunista párt részére pénz­beli és természetbeni adományokat gyűjteni tilos. Kommunista beözönléstől lél Ausitria Becsből jelentik: Az osztrák hatóságok megszigorították a határok ellenőrzését, hogy a kommunista elemek esetleges beözönlését megakadályozzák. Budapestről jelentik: A képviselőház keddi ülésén a napirend tárgyalása előtt Pékár Gyula válaszolt Peyer Károly leg­utóbbi támadására és visszzautasitotta azon állítását, hogy a Fehér Ház a romá­nok segítségével távolította el a Péidl- kormányt és tagjai együtt dőzsöltek a románokkal. A mezőgazdasági munkabérkövete­lések védelméről szóló törvényjavaslat általános vitáját már a múlt ülésen befejezték és most Kállay Miklós válaszolt a felszólalásokra. Hangoztatta ,hogy a javaslat főcélja a mezőgazdasági munkásság jogainak el. sősorban való érvényesítése. A szó. iáldemokiata módosítást elfogadhatatlan­nak tartja. Lázár Andor elismerte, hogy a javas­lat csak egy része a kérdés megoldásá­nak, de ma egy morzsa is sokat jelent, Farkas István, a kisebbségi vélemény előadója hangoztatta, hogy a javaslat csak részletkérdéseket old meg, de az ál­talános helyzeten nem javít. A Ház a törvényjavaslatot általános­ságban elfogadta, Kéthly Anna határo­zati javaslatát elvetette. A részletes vitában Malasits Géza han­goztatta ,hogy a szociáldemokrata ag­rárprogramra őszinte. Az első szakaszt Rubinek István módosításával, a többit nagyrészt változatlanul fogadták el. A közigazgatási törvény módosítá­sáról szóló javaslatot Mikecz István előadó ismertette, majd Büchler József megál­lapította, hogy a törvényjavaslat a fa­lusi és városi lakosságot egyaránt ki­szolgáltatja a hatóságnak. Budapestről jelentik: A »Begyújtás« céljait szolgáló uj hitelakció, amelynek céljaira a jegybank bizonyos hitelke­retet engedélyezett a vidéki pénzinté­zeteknek, megindult. A vidéki intézetek több mint másfél év óta most először kerültek abba a helyzetbe, hogy uj hite" leket nyújtsanak azoknak a vidéki kis- exisztenciáknak: gazdáknak, kereskedők­nek, iparosoknak ,aldk eddig a legjobb esetben csak régi adósságaik prolon­gálását tudták náluk elérni. A szükre- szabott keretek közt egy-egy adósra persze nem juthat számottevő uj kölcsön­összeg; különben is azt az instrukciót kapták a szóbanlevő intézetek, hogy Büchler József arról beszélt, hogy a régi Magyarországon a szolgabirák el­nyomták a nemzetiségeket, mire a jobb­oldal nagy felzúdulással felelt. Kifogá­solta a jegyzők működését is, akik többnyire pártemberek. Határozati ja­vaslatot terjesztett be, amelyben köve­telte, hogy a Ház utasítsa el a tárgyalt törvényjavaslatot és demokratikusabb szellemű uj törvényjavaslatot nyújtsa­nak be. Az elnök az ülést fölfüggesztette, majd napirendi indítványt tett, hogy ina foly­tassák a közigazgatás törvényt módosító javaslat tárgyalását. Kabók Lajos a kenyéráremelést ín- dokolatlannak tartja. Csatlakozik hozzá Kelemen Kornél is, hangoztatva, hogy lelketlenség, amit a pékek müveinek. Láng Lénárt javasolta, hogy a mai ülést délelőtt 10 órakor kezdjék, mert délelőtt a Ház munkaképesebb, majd a vetőmaghitel és a jászberényi válasz­tás ügyével foglalkozott a jobboldal za­jongása közben. Endre Zsigmond a gödöllői cserkész.jamborre ügyét tette szóvá. A többség elfogadta az elnök napirendj indítványát, majd felolvasták a bejegy­zett 31 interpellációt és kimondták, hogy azok tárgyalását legkésőbb 7 órakor megkezdik. Szilágyi Lajos arról beszélt, hogy a jászberényi választással kapcsolatban té. vés hírek kerültek forgalomba és a ke. rületben nyugtalanság nem észlelhető., Láng Lénárd személyes megtámadtatás ámen szólalt fel és ezzel az ülés három­negyed tízkor véget ért. minél több tételben igyekezzenek ki­helyezni a rendelkezésükre álló uj hitelt) ami igy, számos exisztencia megsegíté­sével fog majd leginkább megfelelni ren­deltetésének. A feltételek ehhezképest elég kedve­zőek. A kamat a Hitelügyi 'Panics ál­tal megállapított mindenkori kamatma­ximumhoz igazodik. Úgy halljuk, hogy megbízható adóssal szemben az inté­zetek nem alkalmazzák a megengedett felső határt, amely most 8 százalék, ha­nem beérik 7—7 és fél százalékkal is, sőt bizonyos esetekben eltekintenek a 3—4 hónapos váltók bekebelezésétől is. A visszafizetés terminusát október 17-iké­Megkezdődött az uj hitelek folyósítása Kedvező feltételek, nags érdeklődés a vidéki kisemberek — körében

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék