Orosházi Friss Ujság, 1933. április (22. évfolyam, 74-97. szám)

1933-04-01 / 74. szám

Szombat, 1933 április 1 ELŐFIZETÉSI ÁRAK: Helyben házhoz hordva Negyedévre 5 P Félévre 10 P Vidékre postán kOldvei Negyedévre 7 P Félévre 14 P XXII. évfolyam 74 szám. dra 8 nílér Szerkesztőség fis kiadóhivatal. Orosháza, Torkos Kfilntán-n. OROSHÁZI GKIETLEN POLITIKAI NAPILAP Megjelenik minden nap korán reggeL LAPZÁRTA ÉJJEL 12 órakor. Hirdetési dijak előre fizetendők. Hirdetésekre vonatko- «5 kérdésekre csak vátaszbélyeg efleaf- hen válaszolunk* FŐSZERKESZTŐ ÉS LAPTULAJDONOS: Or. MITLASOVSZKY JÁNOS TELEFON 90 SZÁM. Postatakarékpénztári csekksz. 12694* Senkii sem elégít ki a rokkanijavaslaf Leg&özelebb nyolcórás ülésen tárgyalják Az angol nagykövei elhagyta Moszkvái Az osztrák köztársasági védőrséget feloszlatták Bécsből jelentik: Dollfuss kancellár az összkormány egyhangú hozzájárulásával elrendelte az ország egész területére a köztársasági szociáldemokrata védőrség feloszlatását és betiltotta a szövetség1 mindennemű tevékenységét, történjék az akár más formában, vagy más névvel is. A köztársasági védőrség egyenruhájának és jelvényeinek viselése tilos. A védőrség feloszlatása Becs 22 ke­rületében és a vidéken is nyomban meg­kezdődött és eddig simán, rendzavarás nélkül folyik. A német zsidó bojkott Berlin zsidó orvosait elbocsátották Berlinből jelentik: A zsidók bojkotja az egész birodalomban teljes erővel megkezdődött. A zsidó üzleteket »kikö­zösítik«, a zsidó bírákat, ügyészeket és bírósági tisztviselőket szabadságolták, zsidó ügyvédek pedig csak a zsidó la­kosság számarányának megfelelő szám­ban működhetnek. A zsidó üzletekből ki­lépő vásárlók homlokára az ajtóban bé­lyegzőt nyomnak ezzel a felírással: »Áru. ló! Zsidónál vásárolt!« Berlin város ösz- szes zsidó orvosát elbocsátotta, he­lyettük 72 nemzeti szocialista orvos je­lentkezett, akik ingyen töltik be ezen állásokat. Hitler elrendelte, hogy a nem­zeti szocialista párt keretében külpoli­tikai hivatalt létesítsenek, amely ma máz meg is kezdi működését. Hirtenberg isméi szerepel Bécsből jelentik: A hirtenbergi töl­ténygyárat katonaság szállta meg. Az utóbbi napokban az a hir terjedt el, hogy a nemzetközi politikában oly sokat sze­repelt hirtenbergi fegyverek veszede­lemben forognak ,mert bizonyos szél­sőséges elemek el akarják rabolni a gyárból azokat a fegyvereket, amelyek­nek javítása még nem fejeződött be. A Citroen-autógyár csütörtökön kizár­ta összes munkásait. A kizárás a munka­bérek leszállítása ellen kitört sztrájk mi­att történt. Budapestről jelentik: A képviselőház pénteki ülésén az elnök bejelentette, hogy Temple Rezső nyolcórás üléseket indít­ványozott ,ami fölött a legközelebbi ülé­sen határoznak. Ezután folytatták a hadirokkant-javaslat vitáját. Simon János kevesli a rokkantak já­radékát ,de a honvédelmi tárca csök­kentését a rokkantjáradék emelése cél­jából nem tartja megengedhetőnek. A trafikengedélyek felülvizsgálását és a háborúban részt nem vett egyének meg­adóztatását sürgeti. Fábián Béla helyesli a miniszterelnök békés nyilatkozatát és kéri a kormányt: figyelmeztesse Európát, hogy ha nem fognak össze, a bolsevizmus számára ké­szítik elő a talajt. Oroszországban még sok magyar hadifogoly van, tenni kell valamit hazahozataluk érdekében. Ugyan­ezt kérte Jánosy Gábor is. Dinnyés Lajos a hadirokkantak jára­dékának arányosítását kérte a költségve tés többi tételeivel. Vitéz Hadházy Fe­renc a legénységi állományúak járadékát Kerülni a kardcsörteíést A külügyi bizottság ülése Budapestről jelentik: A képviselőház bizottságának tegnap déli ülésén. Kánya Kálmán külügyminiszter a csütörtöki fel­sőházi beszámolójához, hasonló módon tájékoztatta a bizottságot genfi, római és bécsi tárgyalásairól. Ezután átfogó és mélyreható vita indult meg a világpoli­tikai aktuális kérdésekről. Eckhardt Tibor örömmel látja, hogy a világpolitikai kérdések tárgyalása helyes elvi vágányra terelődik. Gazdasági közeledést minden állam fe­lé szívesen lát, de politikai kalandtól őrizkedni kell. Pefényi Zsigmond pártokon felülálló egységet sürget külpolitikai tekintetben. A kardcsörteíést kerülni kell. Gratz Gusztáv a népszövetségi alapok, mány 19. cikkének az eredeti wilsoni elgondolás szerinti megváltoztatását ki. vánja. az altiszti járadék színvonalára szeretné felemelni. Malasits Géza nem hiszi, hogy a rok­kantak a jövőben többet kapnak, mint most. A rokkantak nem ilyen intézke­dést vártak. A javaslat nem segít rajtuk, ezért nem fogadja el. Petrovácz Gyula hangoztatta, hogy nem kellene számszerűleg lerögzíteni a járadékokat, hogy ha a viszonyok ja­vulnak, újabb törvény nélkül felemel­hessék. Helytelen, hogy az özvegyek na­gyon keveset kapnak. Az elnök napirendi indítványa szerint a legközelebbi ülés kedden délután 4 órakor lesz és azon a Ház gazdasági bi­zottságának jelentését, valamint folytató­lag a rokkant-javaslatot tárgyalják. A napirendhez szólva Klein Antal a legutóbbi szekszárdi megyei választások ügyét tette szóvá; Brogly József pedig a budapesti ügyvédi kamara azon hatá­rozata ellen tiltakozott, hogy a jegyző­ket tiltsák el a magánmunkától. A Ház elfogadta az elnök napirendi javas, latát és az ülés fél fiz után véget ért. Illés József, Nagy Emil, Ugrón Gábor, Walko Lajos, Peyer Károly, Rakovszky Tibor, Pintér László és báró Kray István különböző irányú felszólalásai, után Kánya Kálmán részletes felvilágosítások­kal szolgált, végül Gömbös biztosította a bizottság tagjait, hogy tárgyilagos bírá­latukat mindig figyelemben részesíti. Japán Peking és Tiencin megszállására készül Londonból jelentik: Siu-Man-Ku kö­zelében heves tüzérpárbaj folyik a kínai és japán csapatok között. Attól tartanak, hogy a harcok fellángolása igen komoly következményekkel jár. Tokióból félhivatalosan jelentik, hogy Ucsida külügyminiszter az angol nagy-, követtel folytatott megbeszélése során ki­jelentette, hogy amennyiben a kínai kor­mány hamarosan nem egyezik meg Ja­pánnal, a japán csapatok megszállják Pe- kinget és Tiencint. Londonból jelentik: Owey moszkvai angol nagykövet tegnap elutazott Moszk­vából Londonba családjával együtt. A moszkvai pályaudvaron az egész dip­lomáciai kar elbúcsúzott a nagykövettől, mert Moszkvába való visszatérése nem bizonyos. Lady Oweyt, a nagykövet fele. ségét annyira meghatotta ez a rendkívül szívélyes búcsú, hogy könnyekre fakadt. tftWWWWWWWWWWWWW Rövid híreit A pápa ma fényes külsőségek és ra­gyogó szertartások között nyitja meg a sz.ent évet. Az indiai kongresszus 400 tagját be­börtönözték. Debrecenben különböző helyeken négy darab hamis százpengőst találtak. A nyomozás folyik. Az amerikai szenátus 500 millió dollárt szavazott meg munkanélküli segélyr:. A tegnapi minisztertanács a Tisza Ist­ván’ gróf és az Apponyi Albert gróf emlékét megörökítő törvényjavaslatokat tárgyalta le és fogadta el egyhangúan a minisztertanács. A magyar-román kereskedelmi tár­gyalások áruforgalmi és fizetési megálla­podás kötésével ibefejeződtek. A két megállapodás egy évre szól és rendel­kezései azonnal életbelépnek. A magyar—svájci leszámoló egyez­ményt április 30-ig meghosszabbították. A francia parlament 500 szóval 66 elle­nében elfogadta az április és május havi ideiglenes költségvetést. Sándor jugoszláv lirály aláirta és ra­tifikálta a Genfben kötött kisantant- szerzödést. A ratifikáló okmányokat Prá­gában rövidesen kicserélik. 'Prágában is zsidóellenes mozgalom tá­madt; az üzleti negyedben a zsidó üz­letek előtt férfiak állnak és figyelmezte­tik a járókelőket, hogy ott ne vásárol, janak. A 33-as bizottság hétfőn délelőtt ülést Start és a cukorrépatermeléssel és cukor- gyártással kapcsolatos rendelet-terveze­tet tárgyalja. ' Konobnán javítás, alkatrészek, gummik llijl un]JUI legelőnyösebb beszerzési forrás: Teggen próbát! Cscpreginélü Ev. bérpalota Telefon 2-38

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék