Orosházi Friss Ujság, 1933. június (22. évfolyam, 123-144. szám)

1933-06-01 / 123. szám

OKOáHAZI FRISS ÜJSAQ Csütörtök, 1933 junius 1 XXII. evlolgam 123 úr a 10 fillér SPORT ÚSZÁS A világbajnok magyar válogatott vizi- pólőcsapat pünkösd vasárnapi orosházi szereplése iránt óriási érdeklődés nyil­vánul meg. A jegyeket a íőárusitó he­lyen a tribün ülőhelyek te.vrajza a'ap- ján árusítják, hol mindenki a neki legmeg.e e őbb helyet választhatja ki, úgy.. hogy a legjobb, helyek már csak korlátod számban, kaphatók. Isin éteden ajánljak az igen t'sztelt közönség fi­gyelmébe, hogy jegyeiket, miután a tri­bünök is jóval kisebb befogadóképessé- güek mint a két év előttiek, előre váltsák meg, mert a vidékről is bein ló nagyarányú jegy-megrendelések miatt az Úszó Egyesület vezetősége nem garantálja, hogy a verseny napján az előrelátható tömeges jegygénylés; knek meg fog tudni felelni. A számozott, jegyek tulajdonosainak kénye'mes elhe­lyezésére való tekintettel pót jegyek sem­mi körülmények között sem adatnak ki. A jegyek előre válthatók: vitéz Sz. Sza­bó Sándornál, Kossuth-tér 9. Telefon 82 sz. Demarts k könyvkereskedésében, Telefon 34 sz. Az »Orosháza« Úszó Egyesület I-ső, Il-ik és gyermekcsapatai a Diana fürdő szab.aduszodájában, ma délután 1 órá­tól tréninget tart, melyen minden pó ó- játékos a neki megfelelő időben, meg­jelenni tartozik. Uszókapitány. F” ; ■ h ­Az »Orosháza« Úszó Egyesület, vá­lasztmánya és vigalmi bizottsága ma, csütörtökön este fél 9 órakor a Kér. Csarnok kistermében ülést tart, melyre úgy a tisztikar, mint a választmány tag­jait tisztelettel meghívja és a tárgy fontosságára való tekintettel, megjele­nésükre biztosan számit, az Elnökség. A hétfői derbi. Soha OTK—OMTK mérkőzést még nem előzött meg ilyen óriási érdeklődés, mint a pünkösd hét­fői derbit. Mert eddig legfeljebb a tabella középső helyeinek valamelyike függött ettől a mérkőzéstől, de most az dől el, hogy 21, illetve 20 éves múlt után melyik csapat játsza a szégyenletes osztályozót. Érthető tehát az a lázas ké­szülődés és kombinálgatás, ami mindkét egyesületnél folyik. Különösen az OMTK csapatában lesznek nagy változások, ki­nek nincs veszteni valója e meccsen. A védelemben újra játszatják a 6 hét óta nem szerqrlő Ruczot és Molnárt, de hogy ez előnyt jelent-e a csapatra, két­séges, mivel ezek az egyébként kiváló képességű játékosok már rége ti nem ját­szottak komoly, meccset. A halfsor ma­rad az eredeti. A csatársor részére Hof­ier II. játéka rendkívül nagy nyereség, ellenben az először bemutatkozó Má- gocsi balösszekötő még nagy kérdőjel. Balszélső-jelölt 3 is van: juhász, Di- mák és Lengyel. Az O-TK-ban a hosz- szu hónapok óta összeszokott védelem és halfsor marad az eredeti összeállí­tásban,. ami nagy előny a csapatok élet- halál ha cában. A csatársor összeállítá­sánál, ha .Krauszt letiltják valószínűleg Nédó jön figyelembe mint halszélső. A belső hármas marad, a régi nagy for­májából teljésen kivetkőzött Beckóí pe­dig előreláthatólag a belemenős Szilva Á t. vevoközönség figyelmébe ! A közeledő pünkösdi ünnepekre való tekintettel már most hozom szú es tudomásukra, hogy a Csirkepiac-téren (dr. Ciabnay-házban) megnyílt élelmiszer, fűszer, festék és vegyesáru üzletemben minden e szakmába vágó árucikk friss és kitűnő minőségben olcsó árakon beszerezhető. Naponta friss teavaj, sajtok, felvágottak, szalámi, túró, minden­féle fűszeráruk és dena- ““ ..» _ tú ráit szesz kapható! WGPKnGP JOlcSd legyén próbavásárlást! Gyors és pontos kiszolgálás! Eladó motorkerékpár, üzemképes, jó állapotban, Salamon műszerész. 428 Villatelek Gyopároson eladó. Kocsis Bá­lint Rákócziteiep 1. osztás 33 szám. 10 ír. fogja helyettesíteni. A b'ró személyét illetőleg már folyik is a köziéi:m a kéjt egyesület vezetőségei között. Felhívom az OMTK összes játékosait, hogy a ma d. u. fél 5 órakor tartandó tréningen kivétel nélkü jeknjeiek meg. Intéző. Üzlethelyiségek és raktárhelyiségek olcsón, azonnaíra is kiadók a i-házban Rádió A budapesti rádió mindennap 9.30, — 12.25, — 2.30 — 4.45 és este 9.30 és 9.45 közötti időben híreket ad. Junius 1, csütörtök 6.45 Torna. Uíána Durium gramofonlemezek. 10 1. Régi novellák. Jósika Miklós báró) 2. Az ehető és mérges gombák­ról. (Felolvasás). * Közben His Masters Voice gramofon­lemezek. 11.10 Nemzetközi vjzjelző szolgálat. 12 Déli harangszó, időjárásjelentés. 12.05 és 12.35 Polydor-Brunswick gra- mofonlemezek. 1.30 Müller Jóska és cigányzenekara. 2.45 Hírek, élelmiszerárak, piaci árak, árfolyamhirek. 4 »A Balky kisasszonyok«. Török Sándor elbeszélése. 5 Éber Ernő dr. m. kir. gazdasági főiamcsos: »A tejlermékek előállítása és jelentősége a táplálkozásban.« 5.30 Kerntler trió. Közreműködik Kerntler Jenő dl. (zongora). Országh Tivadar (hegedű) és Friss Antal (gor­donka). 6.20 »A kuruc világ dalai és hang­szerei«. Lelkes Nándor József előadása. KözremüködikKurina Simi és cigányze­nekara és Szijj Dénes (tárogató). 7.15 Terménytőzsdei árak. 7.25 Az Országos M. Kir. Liszt Fe­renc Zeneművészeti Főiskola opera', nö­vendékeinek évzáró vizsgaelőadása a m. kir. öperaházból. Szünetben Lóversenyeredmények. Majd Malcsiner-jazz a Belevue szál­lóból. Figyelem! Figyelem! Tisztelettel értesítjük a n. é. építtető Közönséget, hogy TÉGLA és CSERÉP gyártmányainknak helyben és vidékre történő eladásával STRAUSZ GyULA fakereskedését is (lóvásártér) megbíztuk, ott lerakató! létesítettünk s ugyanott GyÁRI ÁRAINKON pontos leszállításra, minden mennyiségben előjegyzéseket és rendeléseket is fel­vesznek. —Tisztelettel KRISTÓ és TÁRSAI Téglagyár Rt. Orosháza : ................■ ....................................... ...~------------------------­Elad ó vályog 4 és 3 czo'os, őszi kiverésü Madá.ch-utca 8. 425 Modern 3—4 szobás lakás kiadó, Ná- dasdi-u. 2. 427 Tengerimorzsolást motorra) jutányosán vállalok, Siile András Kerek-utca 3, 426 Monoron 6 kishold tanyás föld sürgősen eladó ,értekezni tanya 13. 430 Telién járás on négy hold rét kaszálása el­adó. Terényi-utca 17 . Kiadó Daubner cukrászda mellett levő Tóth Rt.-féle viilanyfelszerelési üzlet- helyiség aug. 1-ére, értekezni Daubner cukrásznál. 424 SeflSflSörííf, órát, ékszert olcsón vehet Gríger órás­nál, Mikszáth Kálmán-utcában. 920 Gazdaasszonynak menne középkorú nő magányoshoz, helyben ,vagy pusztára. Cim a kiadóban. 422 Negyven év körüli komoly férfi nősülés céljából megismerkedne 20—30 év kö­tődi leánnyal. Gazdálkodó és gazdasági gépész vagyok, birtokom és örökségem 80 hold föld, 15.000 pengőre becsült házam van. Az illető leánytól ugyan­ennyi értékű vagyon megkivántatik. Ha tehát akadna jóravaló, tisztességes, ko­moly )eány, aki ilyen vagyonnal rendel­kezik, kérem írjon, vagy hozzátarto­zóival. Írasson »Szántunk—vetünk« jel­igére :fc lap kiadóhivatalába, Közvetítők, kalando ok kizárva. 415 Daráló 8 tized lóerős motor eladó, üz­lethelyiség kiadó Vasut-utca 35. 410 Ond-utca 11 számú ház eladó, értekezni a fenti szám alatt. 411 Egy Rugby teherautó eladó Sál János- utca 18. 412 Kiadó két utcai szobás lakás, ártézikut, villany bevezetve. Kazinczy-utca 34. 413 Űzletfielxiség fiiadó a volt Drucker rőfös házban, érdeklődni Drucker fakereskedésben. 164 Főtérhez közel szépen bútorozott szoba kiadó. Hajnal utca 15. 364 Széna van e'adó holdszámra, Török Pé­ter Hódmezővásárhelyi puszta 552. 3S9 Használt jókarban cim a kiadóban. lévő bicikli eladó, 352 Katona-utca 34 számú uj ház padolt szobákkal eladó, értekezni Kelet utca 51. 394 Eladó 8 HP gőzmagánjáró cséplő-gar- nitura, 750 kgr. mérleg. Varga és Csö­mör. Orosháza. 400 Újonnan feszerel: morzsolómmal mor- zsolást legolcsóbban vállalok, Tompa M.- utca 6.. Eckstein. 401 Munkácsy Mihály-utca 1 számú ház ol­csón. ,e.!adó. 403 ható az Oro nyomdájában­nZfijég gyártást megkezdtük. Kapható állandóan a malom telepen ju­tányos árban. Házhoz szállítást az idő fel- melegedésével megkezdjük. PIPIS MÓLÓM RÖZGflZDflSáG 1933. május 31. Devizák (Zürichi zárlat) Zürichben a pengő —.----­Páris 20.38 London 17.33 Newyork 431-C0 Milánó 26.88 Hollandia 2C8.55 Berlin 110.80 Bécs 73.20 Prága 15.41 Belgrád 7.00 Bukarest 3.08 J* Valuták (A Magyar Nemzeti Bank hiv. árf.) Font 19.20 Szokol 16.91 Dinár 7C-50 Dollár 47300 rr. frank 22.30 Hollfrt. 230.5C Lei 3.40 Márka 135.70 ív. fr. 98.70 Lira Schilling 29.9C 58.75 Terménytőzsde (KészárupiaO 76-os tv. uj 12.95 Sörárpa 9.20 77-es tv. uj 13.20 Tak. árpa uj 8 60 78-as tv. uj 13.45 Zab 1. r. uj 7.90 79-es tv. uj 13,70 Korpa 5.0C 30-as tv. uj 13.80 Tak. liszt 8.00 Rozs uj 6.10 Tengeri 7.00 ír.: barátságos forgalom közepes Csütörtök, 1933 június i £LŐF!ZET£SI ARAK: Helybe« házhoz hordva Negyedévre Félévre mmmÉM pót, Negyí, Félévre r 7 P 14 P r.íss oisflB Wfűgoetlen politikai napilap Megjelenik minden nap korán reggel. LAPZARTA ÉJJEL 12 órakor. Hirdetési dijak előre fizetendők. Hirdetésekre vo *6 kérdésekre csak válaszbélyeg elleni­ben válaszolunk* M. kir. Postaigazgatóság Eladó zetés 6 HP. MÁV magánjáró kazán, fi- kétriszben. Nagymágocs, Kővágó. 414 Kisebi »KIE« ■ könyvszekrényt veszünk. Cim Hajnal-utca. 416 Könnyű kis hintó egy ló után olcsón el­adó. Bercsényi-u. 3. 417 5000 drb. törekes vályog eladó, 1. kér. Hold-utca 46. 418 Kifutó fiút felvesz a Bertók Drogéria. 421 Jókarban levő gyermekkocsit megvétel­re keresek. Cimeket Dér szabóüzlet, továbbit,. 4198 Olcsó bor az ünnepekre. Nemes kadar . lit. 50 fill. Rizling „ „ 44 „ Vegyes hazai „ 36 „ Bagó Dénesnél. 420 Elsőrendű Retorta faszén nagybani ela­dás Tompa Mihály-u. 13. 429 Kerékpáramat elcserélem rádióért, Kelet- utca 61. 423 Mindenféle nyomtatványokat gyorsan, pontosan, Ízléses kivitelben készit az Orosházi Friss Újság könyvnyomdája. 31.219-2—1933. Hirdetmény Az orosházai p:stihivctal ellenőrzése alá tartozó gyopárhalmai postaügynöksé­get az 1933 évi junius hó 1-től szép tember hó. 15-ig tartó fürdőidény tar­tamára Gyopárosfüídőre helyezem át, ahol Gyopárosfürdő elnevezései Gyo- párosfürdőre, Gyopárhalmára és Rákó- czy-telepre kiterjedő forgalmi körrel továbbra is az orosházai postahivatal el­lenőrzése alá tartozó postaügynökség ként fog működni. A postaiigynökség a gyopárosfürdői vasúti megállóhelyre naponként kétszer és pedig a Kiskunfélegyháza—Orosháza és elleniránya 174. sz. altiszti mozgópos tához csatlakozó gyalogküldönc járatot fog fenntartani. Dijnégvszögszáma: 552. Postaigazgatóság. (Határidőspiac) Búza júniusra 12.05—12.06 „ októberre 10.52—10.53 Tengeri júniusra 7.53— 7.55 „ októberre 0.00— C.00 Ír. elgyengült tengeri barátságos forgalom csendes Sertésvásár Szerkesztőség és kiadóhivatal: Orosháza, Torkos Kálmán a. Aláírták a japán-kínai fegyverszünetet A japánok négy súlyos feltétele Tokióból jelentik: A hadügyminisz­tériumba érkezett jelentés szerint Tang- kuban, Tiencsin mellett kedden délután megkötötték a japán-kinai fegyverszü­neti megállapodást, melyet a japán bi­zottság részéről Okamura vezérőrnagy, a kínai bizottság részéről pedig Hsiung pnu hadügyi tanácsos irt alá. Pekingből jelentik: Hivatalos körök- tudomása szerint a most kláirt fegyver­szüneti szerződés kizárólag katonai jel­legű. Japán a következő négy feltételt szabta a kínaiak elé: 1. A független Mandzsúria elismerése, i. Kétszázmil­lió döt'ár kártérítés megfizetésé. 3. A japán csapatok a Lu-tajtól keletre le­vő vasútvonal mentén maradnak. 4. A’ kihal csapatokat yisszávonják á japánok által e’őre kijelölt vonalra. FŐSZERKESZTŐ ÉS LAPTULAJDONOS: Dr. M1TLASOVSZKY JANOS .Kultúrpolitikánknak alkalmazkodnia kell a polgárok zsebéhez'' Befejezték a kultusz-, megkezdték az agrártárca vitáját I TELEFON 90 SZÁM Postatakarékpénztárt csekksz. 12694. Felhajtás 2257 Prima 0.85-0.88 Közép 0.82-0.84 Könnyű 0.76—0.80 Eladatlan Szalonna Zsír 1.32- Ir. élénk 597 í.ie-1.38 IDŐZÁRAS 1933. május 31. Az orosházi meteorológiai megfigyeli állomás jelentése. Déli hőmérséklet t 20 6 Minimum 5 cm. a ttjlaj felett T 8 8,, Minimum 150 cm. aj tál: 4 92 „ Maximum 150 cm. altalaj fel. 21 0 „ t föld felszínén reggel t 12 8 „ 2 cm. a talajban jreggel f r:~ „ . t 12 4 „ árverésen 1933. junius hó 14-én délelőtt 10 órakor az orosházi kir. já­rásbíróságnál eladatife az Orosházán I., Rákosi Jenő (volt Temető) utca 72. számú Ház Részletes felvilágosítás nyerhető a Magyar-Olasz Bank oros­házi fiókjánál. Lényegtelen hőváltozás, egyes helye­ken — főleg a Dunántúlon — zivata­rok. 5 I! II <> 15 „ ii ii 20 „ ii ii 25 „ h ii 30 , rj i) 50 „ * « 100 „ fi ** 200 „ „ >i Napsütés .evegó relativ nedvessége Borultság .égjiyomás este .égnyomás reggel Csapadék este 6 óráig Szélirány *13 2 „ t 146 „ t 14-8 „ t 15 5 „ 1.14 8 „ t 13-7 „ 111 6 „ 14 ón 50 0 * 2 M —•— mn 759-1 mii O'O mn Északkelet Felelős szerkesztő és kiadó: DR. MITLASOVSZKY JANOS Nyomatja az Orosházi Friss Újság könyvnyomda, könyvkötészet és lapkt adóvállalat. Cégtulajdonos dt. Mitlasovszky jáaas Ufa a londoni konferencián résztvevő amerikai bizottság Londonból jelentik: A junius 12-én kezdődő londoni világgazdasági értekez­letén résztvevő amerikai delegáció szer­dán indult el Newyorkból Európa felé. Három hétre elnapolták a leszerelési értekezletet Géniből jelentik: Beavatott körök úgy tudják, hogy a leszerelési értekez­letet 3 hétre elnapolták, miután az an­gol tervezetet első olvasásban elfogad­ták. Békepollfikát hirdet a hísanlan! Prágából jelentik: A kisantaní állandó tanácsának szerdai üléséről kiadott hi­vatalos jelentés szerint a tanács állást foglalt a londoni világgazdasági és p,énzr ügyi értekezlet napirendjén szereplő kér­désekben. Megállapították, hogy a kis­A képviselőház szerdai ülésén fo'ytat- ■ ták a közoktatásügyi tárca költségveté­sének vitáját. Navratil Dezső reméli ,hogy az egye­temi tanárok számát nem fogják csök­kenteni. Pakots József Komjádi szob­rának a fedett uszodában való elhelye­zését kérte. Kocsán Károly a tanitók sé­relmeit sorolja föl. Kun Béla a felekezeti tanitók nehéz helyzetén való segitést sürgeti . Hótnan Bálint kultuszminiszter közel kétórás beszédben válaszolt a felszóla­lásokra .hangsúlyozva, hogy csak előleg­nek tekinti a megértő bizalmat, ami a különböző pártállása képviselők felszóla­lásából megnyilvánul. Nem ismeri 1 a kultúrpolitika alárendeltségét akár a pénzügyi, akár a gazdaságpolitikával szemben ,de kultúrpolitikánknak alkalmazkodni kell az állampolgárok teljesítő ké­pességéhez. Egyetemet nem szüntet meg teljesen. A vidéki egyetemeken azonban egyes tudományos karokat szüneteltet vagy összevon, s,,.ezen az elhatározásán kül­döttségjárás nem fog változtatni. A c-e,ktsz mozgarinat kultúrpolitikája íé- szesévé teszi. Félve nyúl a középiskolák reformjához. Elvben a kilencosztályu középiskola híve, a reálgimnázium jól bevált és a reform­ban ezt venné alapul. A népiskolai ta­nitók súlyos helyzetén segíteni kíván. Bleyer Jakab adataival szemben statisz­tikát olvas fel és kimutatja, hogy az ország 396 igényjogosult közsé­gében 450 kisebbségi iskola van. He c eg Béla és Farkas T bor erősebb vallásoktatást sürgetnek. Esterházy Mó­ric gróf hangsúlyozza, hogy a nem ál­lam iiskolák kérdésében minél előbb diillőre kell jutni. Dinnyés Lajos szerint tandijemelést semmiféle formában nem szabad be­hozni. Huszár Mihály a felekezeti béke szükségességét hangoztatta. Dinich Ödön a sport fontosságára mutatott rá. Pintér Lászl ókérte ,hogy a soproni bá­nyászat ifőiskolát ne vigyék máshová és a magyaróvár igazdasági akadémiát ne szüntessék meg. Kertész Mjklós, Szilágyi Lajos, Farkas Tibor, Ernyey István, Kasnya Béla Dinnyés Lajos rövid felszólalásai után a Ház a kultusztárca költségvetését rész­leteibe í is elfogadta. Áttértek a föidmivelésügyi tárca költségvetésének tárgyalására, amelyet Marschall Ferenc előadó ismertetett.. Hangoztatta ,hogy a kormány eddig is, segítette, a jövőben is segiteni fog a mezőgazdaságon a tárca költségvetésé­nek keretein kívül is, majd részletesen isme. tette a tárca költségvetését. > (lapzártakor az ülés folyik.) Széchenyi Aladár Inti Gömböst a puhagerincü emberektől Német hüségnyiiafkozof a feisőházbaii Budapestről jelentik: A felsőház szerdán ülést tartott és a közigazgatás egyszerűsítéséről szóló törvényjavaslatot tárgyalta . Gróf Széchenyi Aladár napirend előtt a miniszterelnöknek a rokkanttörvény- antant az általános béke politikáját kö- javaslat tárgyalása során elhangzott azon véti, a népszövetségi alapszerződés alap- i kijelentésével polemizált ,hogy ezer év ján valamennyi szomszédjával politikai j óta mindenki tagadott ebben az or- és gazdasági együttműködésre törekszik; j szágban. Ez a kijelentés nagy tévedés, általános döntőbírósági és leszerelési po- 1 Csak 400 év óta van tagadás, litika hive a mostanáig aláirt kötelezett- i A Habsburg-királyok egynémelyike ségek keretében, minden nemzet biz- ! 1526 óta meg akarta fosztani a nemzetet tonságának biztosítása mellett. önállóságától .sokszor nyelvétől, vallá­sától is. Ezzel a törekvéssel szembe- szálit a nemzet, de védekezése jogos volt. Büszke lehet arra ,hogy nem engedte beolvasztani magát. Kéri a mi­niszterelnököt, ne kicsinyelje le a nemzet múlt­ját. Ne a ra törekedjék ,hogy puhagerincü emberek vegyék körül ,hanem kemény- hátú .független gondolkozásu emberek, amilyenek ma ,sajnos kevesen vannak. Ezután Gömbösnek azzal a kívánságá­val szállt vitába, hogy ne támadják foly­ton a Bethlen-rendszert .Igenis nagyon sokan figyelmeztették Bethlent a préda gazdálkodás, a könnyelmű befektetések következményeire és még a legegysze­rűbb embernek is van olyan bölcsessége, hogy hét kövér esztendő után hét so­vány esztendő következik. Ha a minisz­terelnök ,az ország szájára akar lakatot tenni, akkor mire való a parlamentariz­mus? Akkor nem érdemes folytatni a játékot, amely az országnak olyan sokí pénzébe kerül. Hoepíner Guidó Bleyer Jakab ismert képviselőházi beszédével foglalkozott és mint szepességi származású ember a magyarországi németség nevében állást- fóglalt Bleyer beállításaival szemben. Fel­olvasta a ; szepességi cipszürefe 1918-i deklarációját, amelyben Magyarország­hoz való hűségűket fejezik ki. A felső­ház a deklarációt és Hoepfner beszé­dét nagy tapssal fogadta. Báró Wlassics Gyula elnök megem­lékezett herceg Festetics Tasziló, Csánkl Dezső és Palmer Károly elhunytéból, akiknek emlékét jegyzőkönyvben örö­kítették meg, majd az igazoló-bizottság jelentése után megkezdték a racionali­zálási javaslat vitáját. Á fascizmus kezeffog a szovjettel Mussolini nagy külpolitikai sikere Rómából jelentik: Hivatalosan közük, hogy Potemkin római szovjetkövet szer­dán Genfbe utazik ,ahol Litvinov kül­ügyi népbiztossal, kíván tanácskozni, Genfből Potemkin Moszkvába megy, hogy érintkezésbe léphessen az orosz kormánykörökkel. Tekintettel arra, hogy a legutóbbi időben az orosz—olasz kapcsolatok nyil­vánosan és a sajtóban is rendkívül szí­vélyessé .váltak, ebből a rövid hivata­los közlésből arra következtetünk, hogy Mussolini újabb igen nagy külpolitikai sikert aratott, amelynek jelentősége messze túlmegy a legutóbbi hetek gaz­dasági megállapodásain. Benes lesz Csehország elnöke Masaryk nem jelölteti magát Prágából jelentik: Stribrny esek képviselő a cseh ellenzéki liga vezér« aki, mint ismeretes, nagy ellenfele dr, Benes cseh külügyminiszternek, a »de­mokrácia védelmére« .készült uj tör­vényjavaslatokat az elkövetkezendő el­nökválasztásra való előkészületeknek TISZTELETTEL ÉRTESÍTJÜK A N. E. VÁSÁRLÓ KÖZÖNSÉGET, HOGY lizleíünkeí a Rózsa­házból áthelyeztük a Sch« üveges házban levü sarnhhelyiségbe A N. É. KÖZÖNSÉG TOVÁBBI SZIVES PÁRTFOGÁSÁT KÉRJÜK TISZTELETTEL VASKERESKEDŐK ..— TELEFON 124.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék