Orosházi Friss Ujság, 1933. július (22. évfolyam, 146-171. szám)

1933-07-01 / 146. szám

ELŐFIZETÉS) ARAK Helyben házhoz hordva Negvedeve 5 Félévre Vidékre postán küldve: Negyedévre 7 Félévre 14 fillér f i Szómba AP M «jelenik tn n|en nap reggel. LAPZÁRTA TSJJEL 12 órakor. Hirdetési dijak előre fizetendők. Hirdetésekre vonatko­zó kérdésekre csak válaszbélyeg ellené­ben válaszolunk­8 Szerkesztőség és kiadóhivatal: Főszerkesztő és laptulajdonos : TELEFON 90 SZÁM Orosháza, Torkos Kálmán u. Dr. Mitlasovszky János Postatakarékpénztári csekksz. 12694 EZI Julius 10-ig ülésezik a képviselőház Kedden {erjesztik be a kormányzói jogkör kiterjesztésére vonatkozó törvényjavaslatot Amerika nem vesz részt a leszereiési értekezlet őszi ülésén Londonból jelentik: Lapértesülés sze­rint Amerika nem képviselteti magát a leszerelési értekezlet őszi ülésszakán. Kétségtelennek látszik az is, hogy Eu­rópa a jövőben nem számíthat arra, hogy Amerikától anyagi támogatásban vagy kölcsönben részesül. Választás nélkül győzött a kormánypárt Moneren Monorról jelentik: Pakots József ke­rületében, Monoron az egységespárti Má- riássy Mihály dr. közel hatezer ajánlást nyújtott be, mig a Friedrich-párti Neu- gebauer Béla csupán 554, aj herogke- resztes Böszörményi Zoltán pedig 206 ajánlást tudott összegyűjteni. A pótaján­lások benyújtása után a választási elnök tegnap este hirdette ki az eredményt: Neugebauernek 766, Böszörményinek 460 érvényes ajánlása van, választási küzde­lembe tehát nem indulhatnak és igy Máriássy Mihály dr. lett a kerület egy­hangúlag megválasztott képviselője. Kettéosztották Hugenberg tárcáját Berlinből jelentik: Neudecki jelentés szerint Hindenburg tudomásul vette Hugenberg lemondását és Hitler elő­terjesztésére birodalmi élelmezési mi­niszterré Darré képviselőt, gazdasági mi­niszterré pedig Schmitt vezérigazgatót nevezte ki. Hugenberg miniszteri tár­cáját ke.tészakitották. Hugenberg egyéb­ként lemondott a porosz földmivelési, er­dészeti, gazdasági és munkaügyi minisz­tériumokban viselt birodalmi biztosi ál­lásáról is. Ausztriában folyik a náci-ellenes hadjárat Bécsből jelentik: A bécsi községta­nácsban valamint az alsóausztriai és salzburgi tartománygyülésben a keresz­tényszocialista és szociáldemokrata kép­viselők szavazataival kimondták a nem­zeti szocialista képviselők mandátumai­nak megsemmisítését. A badeni villa­mos ellen elkövetett merénylet miatt Kiesling Hermann dr. fürdőorvost letar­tóztatták. Krasserberger Károly 21 éves náci-vezért, aki bevallotta, hogy Gazeb János diákkal együtt ő követte el a me­rényletet, ugyancsak letartóztatták, Gaz­dát pedig körözik. A kormány tagjai péntek reggel 9 óra­kor Gömbös Gyula minisztereinek elr.ök- lésével minisztertanácsra ültek össze. A miniszterelnök bemutatta a kabinet tag­jainak a kormányzói jogkör kiterjeszté­séről szóló javaslatot végleges szövege­zésében. A terv az, hogy a törvényjavas­latot Gömbös miniszterelnök kedden ter­jeszti a képviselőház elé . Előreláthatóan egy-két napig tart csak Egyetemes meg nem támadni Londonból jelentik: A kisantant és Lengyelország megbízottai egyetemes meg nem támadási szerződés kötéséről tárgyalnak. Az akció lelke Titulescu. Az arany-csoport tegnap 35 percig tartó megbeszélést folytatott. A francia pénz­ügyminiszter Párisba utazott, hogy je­lentést tegyen a helyzetről az államta­nácsnak. Az aranyon kívül az ezüst-kér­dés is holtpontra jutott, mert india nem hajlandó korlátozni ezüst-eladását. Beteg és fogoly a Az agg Hindenburg elnök állapotáról még egyre a legellentétesebb hírek ér­keznek különböző forrásokból. Berlini illetékes hely a leghatározottabban cáfol, ja az elnök betegségéről elterjedt híre­ket és a legutóbbi hivatalos jelentés szerint Hindenburg csütörtökön bucsu- kihallgatáson fogadta sir Rumbolt, a távozó angol nagykövetet. Hitler pedig Neudeckben két órán át referált neki az aktuális politikai kérdésekről, különö­sen a Hugenberg lemondása folytán elő­állt helyzetről. Ezzel szemben Párisból — beavatott berlini körökben nyert értesülés alapján — azt jelentik, hogy Hindenburgot két Berlinből jelentik: A politikai titkos rendőrség elfogta Bauer volt birodalmi kancellárt, aki legutóbb már nem volt tagja a birodalmi gyűlésnek. Azzal gya­a törvényjavaslat tárgyalása, azután nyomban összeül a felsőház, és a kor­mányzói jogkör kiterjesztéséről szóló törvényjavaslatot tető alá hozzák. Valószínűleg hétfőn, julius 10-én lesz a két Ház együttes ünnepélyes ülése, amelyen megválasztják a koronaőröket. Utána ajiépvise'.őház formális ülést tart. Ezzel megkezdődik a nyári szünet, amely október 1-ig tart. szeiződésí készít slő Titulescu A négy nagy búzatermelő állam dele­gátusai pénteken újra tanácskoztak és Ausztrália megbízottja kábelsürgönyt küldött Canberrába, az ausztráliai ál­lamszövetség fővárosába azzal a közlés­sel, hogy megegyezés hiányában az Egyesült Államok és Kanada 350 millió bushel búzát dob a világpiacra. A távirat célja, hogy Ausztrália kormányát a másik három álammal való megegyezés­re bírják a buzakérdésben. birodalmi elnök (?) héttel ezelőtt könnyebb természetű szél- hüdés érte, állapota azonban már lénye­gesen javult. Bécsben úgy tudják, hogy Hindenburg nagybetegen fekszik Neudeckben, a kas­télyt rohamosztagosok szállták meg és az elnök valósággal fogoly. Hugenberg futárát sem engedték eléje, akit le­mondása után küldött hozzá, hogy tájé­koztassa lemondása körülményeiről és a politikai helyzetről. A svájci lapok még tovább mennek a kombinációk terén és azt állítják, hogy Hitler még orvost sem enged Hinden- burghoz és az elnök életére tör. nusitják, hogy az állami kislakásépitő ak­ció során milliókat sikkasztott a házépí­tésre szánt adójövedelmekből. Vele együtt letartóztatták dr, Schallen­berger városi építészeti tanácsost, aki a kislakásépitő állami hivatal vezetője és szervezője. A nemzeti szocialista párt birodalmi sajtóközpontja hivatalosan jelenti, hogy Hitler kancellár személyes rendelkezésé­vel kizárta a pártból Cordeman, Mar­witz, Wolff és dr. Zucker szolgálatonki- viili kapitányokat. Valamennyit fel­függesztette a párt kötelékében elfoglalt hivatai állásuktól, elrendelte a letartcz'a- tásukat és már tegnap mind a négyet beszállították a gyüjtőtáborba. A vád ellenük az, hogy a kancellár és pártvezér hátamögött távirati és telefonos ufón gazdasági intézkedéseket foganatosítot­tak a kereskedelmi kamaráknál, úgyszin­tén ipari vállalatoknál. Boroszlóból jelentik, hogy a titkos politikai rendőrség a feloszlatott katoli­kus munkásegyesü’eiek minden vagyonát lefoglalta. Hindenburg birodalmi elnök, miután ^Hitler kancellárral Neudeckben tanács­kozóit, felmentette állása alól Flugenberg biroda’mi gazdasági minisztert. A török külügyminiszter Párisban Parisból jelentik: Tevfik Rüzsdi bej török külügyminiszter ma Londonból jö­vet Párizsba érkezik, ahol a francia kormánnyal folyamatban lévő francia­török kereskedelmi tárgyalásokról foly­tat megbeszélést. Vajúdik az angol-orosz béke Ki tegye meg az első lépést? Londonból jelentik: Az angol kabi­net csütörtökön este rendkívül ülést tar­tott az angol-orosz helyzetnek Simon és Litvinov megbeszéléseivel kapcsolatban való megvilágítása végett. Litvinov uj uta­sításokat kapott Moszkvából, amelyek­nek tartalmát, hir szerint, már közölték az angol kormánnyal. A kabinet elha­tározta, hogy pénteken délelőtt Simon külügyminiszter újból találkozik Litvi­nov külügyi népbiztossal. Miniszteri körökben, a Daily Teleg­raph értesülése szerint, csütörtökön este az a felfogás uralkodott, hogy az angol­orosz megegyezést nem lehet hátráltat­ni formális nézeteltéréssel, hogy a két állam közül melyik tegye meg az első lépést a kibékülés felé. A szocialista Daily Herald szerint Simon és Litvinov egy olyan formulában állapodnak meg, melynek értelmében az angol mérnökök ugyanakkor kerülnek szabadlábra, ami­kor az angol behozatali tilalom meg­szűnik. Arany-, ezüst- és búzaválság a londoni konferencián Rejtélyek Hindenburg körül Bauer volt német kancellárt letartóztatták Több nemzeti szociálistát is letartóztattak — Hindenburg elfogadta Hugenberg lemondását

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék