Orosházi Friss Ujság, 1933. augusztus (22. évfolyam, 172-197. szám)

1933-08-01 / 172. szám

4 jßN £ | XXII. évfolyam 172 szám ara 8 fillér 33 augusztus 1 ELŐFIZETÉSI ÁRAK Helyben házhoz hordva Negyede.’ e 5 P Félévre 10 P Vidékre postán küldve: Negyedévre 7 P Félévre 14 P Szerkesztőség é; Orosháza, Tor OROSHÁZI , l JUSS U1SHG f* FÜGGETLEN POLITIKAI NAPILAP Megjeleli7 k m nden nap korán reggel. LAPZÁRTA ÉJJEL 12 órakor. Hirdetési dijak előre fizetendők. Hirdetésekre vonatko­zó kérdésekre csak válaszbélyeg ellené­ben válaszolunk­f.tal: Főszerkesztő és laptulajdonos: Dr. Mitlasovszky János TELEFON 90 SZÁM Postatakarékpénztári csekksz. 12694 Gömbös és Mussolini öt pontja Berlini hir a római tanácskozás eredményéről RooseveiS gazdasági tízparancsolata Londonból jelentik: Roosevelt elnök gazdasági és életbölcseletét a következő tízparancsolatban fektette le: 1. Addig nyújtózkodj, ameddig a ta­karód jér. 2. Ne veszítsd el önbizalmadat. 3. Ne legyen Mammon a te Istened és ne feledkezz meg a pénzrendszerről, ne­hogy az tegyen téged tönkre. 4. Ha elérted a helyes árszínvonalat, ne felejsd el, hogy a jólé.hez visszave­zető ut burkolatának második rétege a pénzrögzités. 5. Az arany ne legyen az Istened, ha­nem a szolgád. 6. Óvd meg szeretett népedet a mun­kanélküliségtől. 7. Ne feledkezz meg az iparod helyes irányításáról, racionalizálásáról, fejlesz, (téséről és erősítéséről. 8. Ne tűrd az ínséget a bőség köze­pette. 9. Ne hagyd magad tévtanok által honi közgazdaságod elhanyagolására csábi!a i, de ez nem jelenti azt, hogy az elszige­telt remete életét éljed. 10. Ne tedd problémáidat sem túlsá­gosan egyszerűvé, sem túlságosan bo­nyolulttá. Hamar elmúlik a hirtelen jöíf hideg Pusziifó viharok külföldön Budapestről jelentik: A vasárnapi vi­har óriási arányú pusztításáról érkezett jelentés külföldről. Opeln környékén ké­ményeket döntött le a szél és több ház összedőlt. Pirna városában az Elba mel­lett 4 halottja és 20 súlyos sebesültje yan a hirtelen viharnak. A ciklon házak tetejét tépte le és tönkretette a ter­mést. Ezer és ezer fa maradt kidőlve a vihar után. Percekig tojásnagyságu jég­eső zudult erre a vidékre Egy meteorologus a hirtelen időválto. zásról a következőket mondotta: — Hirtelen jött az időváltozás, ilyen hirtelen el is fog múlni, holnap kide­rül és megkezdődik újra a melegedés. Berlinből jelentik: A Berliner Tage­blatt vasárnap reggel nagy cikkben fog­lalkozik Gömbös Gyula római utjával. A Mussolini és Gömbös között lefolyt tanácskozásokról, valamint a létrejött megegyezésről a következőket Írja: A római megbeszélések eredményei a következők: 1. A négyesszerződés megkötése Olaszország és Magyarország kipcso'a- tait nem gyengítette, hanem ellenkezőleg még megerősítette. 2. Olaszország a négyesszerződés alá­írásával nem mondott le a békeszerző­dések revíziója érdekében va’ó további tetie.ős közbelépéséről. Rómában Göm­bös po'iHkáját teljes mértékben helye-' selték. 3. A Duna völgye uj szabályozása te­kintetében Olaszország és Magyarország helyesli és támogatja a Duna völgyében az olasz célokat, Olaszország viszont elismeri azokat a különleges gazdasági kapcsolatokat, amelyek Ma­gyarországot és Németországot össze­kötik. 4. Mussolini törekszik majd a né­gyesszerződés másik három nagyhatal­mát a Duna-kérdés, illetőleg a Bal­kán-kérdés megoldására, e terület po­litikai kérdéseinek, vagyis az egyen­Budapestről jelentik: Vasárnap délben Budapestre érkezett Stockinger osztrák kereskedelmi miniszter, hogy Gömbös legutóbbi bécsi tárgyalásainak folyta­tásaként megbeszéléseket folytasson a magyar kormány tagjaival az osztrák­magyar gazdasági kapcsolatok kiépíté­séről. Stockingert aaz osztrák gazdasági tárcák több magasrangu tistviselője kí­sérte Budapestre szakreferensi minőség­lőjoguság és a szerződések revíziója kérdéseinek felvetése és tisztázása utján megnyerni. Mussolin7 reméli, hogy Auszt­ria és Magyarországon kívül Bulgáriát és Görögországot is be tudja vonni e terv megvalósításába. 5. Az olasz-magyar megegyezést meg­erősített gazdasági alappal is alátá­masztja. A Deutsche Zeitung »Magyarország jelentősége Európa szempontjából« cím­mel foglalkozik Gömbös miniszterelnök római utjával. Meg kell állapítani *— Írja —, hogy a francia blokknak min­den kísérlete, amely a Duna völgyében Magyarország jövő helyzetét Magyaror­szág nélkül akarta kijelölni, nem si­került. A Duce á baráti kis ország kormány­elnökével úgy tárgyalt, mint teljes ér­tékű féllel, aminek különös jelentősége abban rej ik, hogy Olaszország akarata szerint Magyarországnak az újjáalakí­tandó Középeurópában kiváló feladat jutna. Magyarország o'aszbarátsága ke/di megteremni gyümölcseit — Írja a lap Románia pedig tétován viselkedik és most komolyan megkísérli, hogy Ma­gyarországgal értelmes kapcsolatokat te­remtsen. ben. Fogadására Fabinyi Tihamér keres­kedelmi miniszter is megjelent a pálya­udvaron és megbeszélte vele az első nap programmját. Az osztrák követsé­gen adott viílásreggeli után a bizottság tagjai összeültek és órákig tartó bizal­mas megbeszélést folytattak. Stockhiger kijelentette a sajtónak: azért jött Buda­pestre, hogy megerősítse és kimélyitse azokat a hagyományos gazdasági kap­Stockinger osztrák kereskedelmi miniszter Budapesten Fabinyi Tihamér szerdán Rómába utazik csőlátókat, amelyek a két országot a történelem folyamán összefűzték és amelyek felújítása nélkül egyik ország sem boldogulhat. Stockinger háromnapos magyarországi tartózkodásának programmját igy állí­tották össze: Hétfőn utazás a Balaton körül, kedden tárgyalások Gömbössel, Imrédyvel, Fabinyival, Kállayval, szer­dán utazás Bánhidára és onnan Bécsbe. A baíatonj ut a rossz idő miatt elmaradt és Stockinger Fabinyival tárgyalt, majd résztvett az osztrák-magyar vegyesbi­zottság tanácskozásán. A délutáni ta­nácskozásokon Imrédy és Ká lay minisz­terek is resztvettek. Fabinyi Tihamér kereskedelmi minisz­ter szerdáig vezeti az osztrák-magyar gazdasági tárgyalásokat, szerdán Rómába utazik a Gömbös által megkezdett gaz­dasági tárgyalások folytatása végett. Megnyílt a hatodik szakszervezeti kongresszus Brüsszelből jelentik: Antverpenben hétfőn megnyílt a hatodik nemzetközi | szakszervezeti kongresszus, amelynek j megnyitása előtt a belgiumi, hollandi és franciaországi szocialisták küldöttei nagy ; tüntetést rendezték a háború és a fasiz- • mus ellen. A tüntető gyíi'ésre egyedül Hollan­diából mintegy 35.000 szocialista éi ke­zeit. A nemzetközi szakszervezeti kong­resszus elnöke, az angol Citréne meg­nyitó beszédében utalt a .nemzetközi szakszervezeteknek a német szociálde­mokrácia összeomlása által okozott ne­héz helyzetére. A német szociáldemokrácia összeom­lását — mondotta — bizonyos mértékig j ellensúlyozza azonban az amerikai szak- ! szervezetek csatlakozása. Az első nyil- j vános beszédben Vandervelde belga mi. j niszter éles szavakkal kelt ki a nemzeti ; szocializmus, a kapitalizmus és a há- 1 ború ellen. * I I Mivel az időjárás megjavult, Balbo repülőraja. valószínűleg ma reggel utra- j kel Európa felé és estére Írországba ér­I kezik. Busát azonnali készpénzfizetésre és ké­sőbbi ármegállapításra legelőnyö­sebben vásárolunk. Búza beszállítá­sához zsákot díjmentesen adunk. TÓTH-IH9L0HII

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék