Orosházi Friss Ujság, 1933. szeptember (22. évfolyam, 198-222. szám)

1933-09-01 / 198. szám

XXII. évfolyam 8 fillér Péntek, 1933 szeptember 1 ELŐFIZETÉSI ÁRAK 'i Helyben házhoz hordva Negyede; e Félévre 5 P 10 P Vidékre postán küldve: Negyedévre 7 R Félévre 14 R OROSHÁZI SU3SRD FÜGGETLEN POLITIKAI NAPILAP Megjelelik minden nap korán reggel. LAPZÁRTA ÉJJEL 12 órakor. Hirdetési díjak előre fizetendők. lirdetésekre vonatko­zó kérdésekre csak válaszbélyeg ellené­ben válaszolunk* Szerkesztőség és kiadóhivatal: Főszerkesztő és laptulajdonos : TELEFON 90 SZÁM Orosháza, Torkos Kálmán u. Dr. Mitlasovszky János Postatakarékpénztári csekksz. 12694 Megkezdték állami életünk átszervezéséi Miniszterközi bizottság végzi a munkát Olasz-francia tanácskozás Ausztriáról Parisból jelentik: Paul-Boncour kül­ügyminiszter hosszas tárgyalást folyta­tott Pignatti di Costazzo gróf, párisi olasz nagykövettel. A megbeszélésről hi­vatalos jelentést nem adtak ki. Jólinfor­mált körökben az a vélemény alakult ki, hogy a francia külügyminiszter és az olasz nagykövet eszmecseréje arra irányult, hogyan lehetne Ausztriának gaz­dasági és pénzügyi támogatást nyújtani. Ez a hir annál nagyobb és annál kedve­zőbb feltűnést kelt, mert a legutóbbi idő­ben olyan londoni körök, amelyek kö­zépeurópai információikat főképpen Prá­gából szerzik be, tudni vélték, hogy az Ausztria taipraállitására irányuló törekvés a nagyhatalmak kormányaiban az utóbbi időben csökkent. Paul Boncour és Pig­natti di Costuzza tanácskozása az. ellen­kezőjére mutat. wwwwwwwwwwwwwwwwww Újabb fegyverkezés lesz a lefegyverezési konferencia eredménye Párisból jelentik: A »Paris Midi« washingtoni tudósítója jelenti: Norman Davis a Rooseveittől nyert utasításai értelmében voltaképen a jövőben már csak hivataos megfigyelő szerepét ját- sza (jeniben. Amerikának ugyanis semmi java olnivalója nincs már az értekezleten. Sem Roosevelt, sem a külügyminiszté­rium nem ringatja magát ábrándokban az értekezlet eredményei tekintetében, Hi­vatalosan még hangoztatják ugyan re­ményüket, hogy Genfben sikerül majd a fegyverkezéseket csökkenteni, a magán­megbeszélések során azonban az ameri­kai államférfiak attól tartanak, hogy az éi'tekezlet egyetlen eredménye újabb fegyverkezési verseny lesz. Mindenki biztosra veszi, hogy Németország liala- dékia’anul kérni fogja ujral'clfegyverke- zését. Megbízható értesítések szerint Né­metország nemcsak Angliában, hanem Amerikában is nagymennyiségű hadi­anyagot, főleg repülőgépeket szándéko­zik rendelni. Budapestről jelentik: A kormány elha­tározta, hogy az állami élet minden ága­zatának átszervezésére vonatkozó mun­kálatokat megkezdi annak a racionalizá­lási tevékenységnek folytatásaképpen, amit még Magyary Zoltán kormáTybiz- tos kezdett meg. Keresztes-Físcher bel­ügyminiszter vezetéséve. alakult meg az a miniszterközi bizottság, amely ezt az átszervezési munkát már meg is kezdte. Párisból jelentik: A Revue des deux Mondes szeptemberi száma részére Do.l- fuss osztrák kancellár rendkívül érdekes nyi.atkozatot adott ki ,amelyből kiderül, hogy az osztrák kormány egyálta án nem zárkózik el sem az osztrák nemzeti szocia istákkal, sem az uj német kor­mányzattal való kibékülés elől. A nyi­latkozatban Dollfuss kijelenti, hogy az osztrák nemzeti szocialistákkal való ki­békülést két feltételtől teszi függővé: az osztrák nemzeti szocialistáknak le kell mondaniok arról, hogy utasításaikat Né­metországból kapják és kötelezniük kell magukat arra, hogy nem követnek el többé terrorisztikus cselekedeteket. A Marienbadból jelenük: A gyógyulást kereső betegekkel és üdülőkkel teli Ma- rienbad fürdőhely csöndjét véres poli- I tikai merénylet izgalmai verik fel. Az éjszakai órák óta szakadatlanul nagy j embertömegek hüilámzanak a fürdőhely utcáin és izgatottan tárgyalják az esetet: Lessing Tivadar 61 év.s német emigráns egyetemi tanárt az éj­szaka lakásán agyonlőtték. A borzalmas gyilkosságot a hatósá­A bizottságnak minden minisztérium­ból egy-egy kiküldött tagja van, veze­tője pedig egy kiküldött magasrangu miniszteriális tisztviselő, Perczel Attila. A belügyminisztériumban rendezték be az. állami adminisztrációt átszervező tár­caközi nagybizottság helyiségeit Perczel Atti.a a miniszteri szobák mellett a régi államtitkári szobákban kapott helyisé­get s onnan irányítja a munkálatokat. német hitlerizmus ügye külön kérdés. Dollfuss azután hangsúlyozza, hogy Né­metországgal szemben magatartása soha sem volt kihívó vagy hajthatatlan. Cse­lekedeteink mondotta a/. osztrák kancellár - nem kezdeményezések, ha­nem visszahatások voltak. A német Ausztria mit sem kiván inkább, mint a Németországgal való kibékülést. Ennek a kibékülésnek azonban szintén feltételei vannak és ezek a következők: a berlini kormány ne avatkozzék be Ausztria bel­politikái ügyeibe, garantálja az ország teljes függetlenségét és korlátlan sz.uve- rénitását. goknak mára a következőképpen sikerült rekonstruálni: Lessing Tivadar tanár a Marienbad határában, az erdőhöz egé­szen közel fekvő »Edelweiss (Gyopár) villában« lakott. Szerdán este a iakásá- . nak egyik szobájában az asztalnál ült és tudományos munkán dolgozott. Rajta kivid más nem volt a szobában. Fél- tizkor a nyitott ablakon át két revolver­golyó süvített be a szobaiba. Az egyik I golyó célt tévesztett, a másik azonban fején ta'álta Lessingiet és életveszélyesen megsebesítette. A golyó arcának balfelén hatolt be és tarkójának jobboldalán tá­vozott. Amikor a revolverdörrenések hallatára a tudós felesége a szomszéd szobából rémülten benyitott férjéhez, fejjel az asztalia bukva, eszméletlenül találta meg. Az íróasztal teljesen el volt árasztfva vérrel és agycafatokkal. A tet­tes addigra elmenekült. Sikoltozva rohant ki Le9singné az emeleti folyosóra és a második emeleten lakó dr. Starck orvost hívta. Az orvos Ifelsietett a harmadik emeletre, hogy el­ső segélybe részesítse Lessinget, azonban látta, hogy a sérülés rendkívül súlyos és csak azonnali műtéti beavatkozás se­gíthet ta'án. Ezért nyomban értesítették a mentőket, akik azután Lessing Ti­vadart háromnegyedtiz órakor beszállí­tották a marienbadi kórházba. Itt az. orvosok nyomban műtétet hajtottak végre a szerencsétlen emberen, ez azon­ban már nem segíthetett és Lessing tanár éjszaka egy órakor, anélkül, hogy egy pillanatra is visszanyerte vol­na eszméletét, kiszenvedett. Az első nyom egy létra volt, amelyet pontosan a professzor szobája alatt, az épület falához támasztva találtak meg. Nyilvánvaló volt, hogy a gyilkosnak ismernie kellett a helyi viszonyokat, mi­után tudta, hogy a professzor szobájá­nak ablaka a lejtőn fekvő nyaraló hátsó frontjára nyílik és igy létrával feljuthat a harmadik emeletre. Még az éjszaka folyamán letartóztatott a rendőrség egy soífőrt, akiről azt gyanította, hogy ,ő a tettes, de kiderült, hogy a nyom hamis, volt. 1 Még a délelőtt folyamán megállapítot­ták azonban a valódi tettes kilétét. A hatóságok kinyomozták, bogy a hosszú létra, amelyet a gyilkos a nyai’aló falá­nak támasztott, a Marienbad közvetlen közelében levő Schanz község tűzoltó­ságáé. Alaposnak látszik az a gyanú, hogy a gyilkosságot Eckert Miksa 31 éves, németországi születésű, schanzi il­letőségű munkás követte el s ezt meg- erősi i az a körülmény, hogy Eckert a jelek szerint már át is szökött Németor­szágba. Nyilvánvaló, hogy politikai gyilkosság történt. Ausztria ki akar békülni Németországgal Dollfuss érdekes nyilatkozata Politikai gyilkosság Marienbadban Egy náci orvul agyonlőtte Lessing menekült német professzori \ 7dmőrlők! 1 Soronkivül, AZONNAL CSERÉLÜNK. — 80 kg-nál nehezebb búzából 9 TÖBB FEHÉR KENhlÉRLISZrEL és kevesebb korpát adunk. Vámőrlést külön helyen vesszük át. Busát azonnali készpénzfizetésre és ké­sőbbi ármegállapításra legelőnyö­sebben vásárolunk. Búza beszállítá­sához zsákot díjmentesen adunk. TOTH-IHÜLOIH

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék