Orosházi Friss Ujság, 1933. november (22. évfolyam, 249-272. szám)

1933-11-03 / 249. szám

ELŐFIZETÉSI ÁRAK: Helyben házhoz hordva Negyedévre 5 P Félévre 10 R Vidékre postán küldve: Negyedévre 7 P Félévre 14 P OROSHÁZI Megjelenik minden nap korán reggeL ^ LAPZÁRTA ÉJJEL 12 órakor. Hirdetési dijak előre fizetendők. Hirdetésekre vonatko­zó kérdésekre caak válaszbélyeg ellené­ben válaszolunk* Szerkesztőség és kiadóhivatal: I Főszerkesztő és laptulajdonos : TELEFON 90 SZÁM Orosháza, Torkos Kálmán u. I Dl*. MitiaSOVSZky JáílOS Postatakarékpénztári csekksz. 12694 Amerika visszavonul a leszerelési értekezletről Londonból jelentik: Angol politikai I körökben nagy feltűnést keltett Nor- j mari Davis amerikai leszerelési főde­legátus hirtelen elhatározása, hogy el­hagyja Genfet és csak december elején tér vissza. A Daily Telegraph véle­ménye szerint Norman Davis elhatáro­zása azt mutatja, hogy Amerika teljesen vissza akar vonulni a leszerelési konferenciáról. A december 4-én kez­dődő uj leszerelési ülésszakon Norman Daus már csak azért vesz részt, hogy leszerelésre buzdítsa az európai hatal­makat. Kemal pasa a magyarokról Ankarából jelentik: A török nemzet- gyűlés megnyitásakor mondott beszédé­ben Musztafa Kemal pasa, a köztár­saság elnöke Magyarországról a követ- ' kezőket mondotta. — Nagy örömmel és nagy szívélyes- : séggel fogadtuk Magyarország minisz­terelnökének és külügyminiszterének megtisztelő látogatását. A két ország között kötött semlegességi és döntőbí­rósági’ szerződést meghosszabbítottuk. A két nép között fennálló testvéri érzel- i mek e szerencsés alkalomból lelkes megnyilatkozásokban jutottak kifejezés­re. Újabb háború készül Marokkóban Párisból jelentik: Weygand tábornok, a francia vezérkar főnöke hadműveletet dolgoz ki újabb marokkói háborúra, j amelyet elkerülhetetlennek tartanak. A I hadműveleti terv azon alapszik, hogy , Francia- és Spanyol-Marokkóban a J megszálló csapatok támadásba mennek J át a nyugtalankodó törzsek ellen. Kö- i rülbelül száz kilométeren folytatandó hadjáratról lenne szó, Pár is és Madrid errevonatkozó eszmecseréje befejez és előtt áll. Királyi nász készül a Balkánon A román király feleségül veszi a‘bolgár király nővérét? Kedden újra összeül a képviselőház Gömbös a mai minisziertanácson számol be keleti útjáról Budapestről jelentik: Gömbös Gyula miniszterelnök tegnap a kora délutáni órákban visszaérkezett kétnapos vidéki pihenőjéről és ma már elnököl a mi isztertanácson, amelyen tájékoztatja a kormány tagjai: ankarai és szófiai ut- i jának eredményéről. A kormány egy- j úttal letárgyalja az aktuális kormány- j zati és külpolitikai kérdéseket. Valószínű, hogy a jövő keddre össze- j hívják a képviselőházat, esetleg a két ház külügyi bizottságát is. Itt azután a miniszterelnök és a külügyminiszter. tájékozódást ad a bizottság tagjainak í a Magyarországot érintő külpolitiKai kérdésekről és általában a külpolitikai helyzetről. Ma az egyesitett igazságügyi, pénz- ! ügyi és véderőbizottság folytatja a | nyűge ijtörvényjavaslat tárgyalását. Két hónap múlva vége a szesztilalomnak Mikulás napján nedvessé válik Amerika Washingtonból jelentik: Az Egyesült j Államokban lázasan készülődnek a szesz- tilalmi rendelet általános felfüggesztésé­re, amely az egész Unió területén december 6-án lép életbe. Mint isme­retes, már eddig is több államban ha­tályon kívül a prohibiciós törvényt, en­nek ellenére azonban még mindig akad­nak államok, amelyek makacsul kitar­tanak a szesztilalom mellett. A »nedve? párti« amerikaiak hetedhét országra szó­ló mulatsággal akarják megünnepeli i az emlékezetes napot, amely történetesen Mikulás napjára esik, a washingtoni kormány azonban eddig még nem adott ki hivatalos jelentést a prohibició fel­függesztéséről, csupán a szeszbehozatal eltiltását helyezte hatályon kívül decem­ber 6-tól kezdve. Ebből a körülmény­ből a nedvesek arra következtetnek, hogy csakugyan ezen a napon szűnik meg végleg a szesztilalom az Egyesült Államokban. A gazdarendelel végrehajtása Budapestről jelentik: A gazdarendeíef végrehajtására vonatkozólag a pénzügy­minisztériumban több rendelettervezeten dolgoznak. Arról értesülünk, hogy az első rendeletek, amely a gazda adósj mivoltának igazo’ására, az adóhátralékok és az illetékek kimutatására vonatkoz­nak, már elkészültek. A miniszterta-» nács ma letárgyalja őket és szombaton valószínűleg meg is jelennek. Fasiszta államcsíny fenyegeti Kínát Kantonból jelentik: Az úgynevezett kékinges-szervezetben egyesült kínai fa­siszták mozgalma rohamosan nő. Kedden már olyan hirek birtokába jutott a kormány, amely szerint a kékingesek államcsínyre készülnek. A mozgalom ko­molyságát mutatja, hogy erre a hírre messzemenő katonai óvórendszabályokat léptettek életbe. Kantonban egyik ház­kutatás a másikat éri. Máris több em­bert letartóztattak, köztük a »Kiangta« nevű kínai torpedóromboló parancsno­kát és a kormánynak, továbbá a Kuomi- tang-szervezetnek több tisztviselőjét. Ausztria visszarendeli a német halárra küldői! csapatokat Bécsből jelentik: A legutóbbi politi­kai nyilatkozatok után ugylátszik, hogy a német-osztrák viszonyban némi eny­hülés állott be. Az osztrák-német ha­tárra küldött osztrák erősítő csapatokat fokozatosan ismét visszarendelik. Így a vadászzászlóalj, amely szeptember 5-e óta a felsőausztriai Riedben teljesített szolgálatot, visszatér bécsi helyőrségébe. Azonkívül visszarendeltek a határról egy alpesi vadászzászlóaljt és egy mozsár üteget. Soronkivül, AZONNAL CSERÉLÜNK. — 8D kg-nál nehezebb búzából TÖBB FEHÉR KENMÉRLISZtEE és kevesebb korpát adunk. Vámőrlést külön helyen vesszük át. Búzát azonnali készpénzfizetésre és ké­sőbbi érmegállapításra legelőnyö­sebben vásárolunk. Búza beszállítá­sához zsákot díjmentesen adunk. TOTH-MÜLOM Bukarestből jelentik; Mint hivatalosan közük, Boris király január 7-ike és 15-ike között érkezik viszontlátásra a román fővárosba. A készülő látogatás­sal kapcsolatban a Calendarul ismét hosszú cikkben foglalkozik azzal az ér­te ülésével, hogy a legkomolyabb for­mában fölmerül Károly király és a bolgár király nővére 'házasságának ter­ve. Jorga volt miniszterelnök lapjában, a Neamu! Romanestben megállapítja, hogy ennek a házasságnak lehetőségé­ről a legszűkebb körben már hosszú idő óta beszélnek. A Be lkán-blokk nem alakult meg Bukarestből jelentik: Az egész sajtó terjedelmesen foglalkozik a tegnapelőtti király találkozóval. Egyesek befejezett ténynek veszik, hogy Károly király és Bo.i- király között Musanov miniszter- elnök és Titulescu külügyminiszter köz- henjöttével létrejött a megállapodás, amely hamarosan a román—bolgár—ju­goszláv blokk megalapozására fog ve­zetni. A román külügyminisztérium ma hivatalos nyilatkozatban nyomatéko­san hangsúlyozza, hogy ez a feltevés korai. Az Adeverul is azt írja, hogy a királytaiáíkozón csak a két ország kö­zött függőben levő vitás kérdéseket be­szélték meg és a jövő Balkán-politi­káról tárgyaltak, de Balkán-blokkról nem esett szó.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék