Orosházi Friss Ujság, 1933. december (22. évfolyam, 273-296. szám)

1933-12-01 / 273. szám

ELŐFIZETÉSI arak Helyben házhoz hordra Negyedéve 5 R Félévre 10 R Vidékre postán küldve: Negyedévre 7 P Félévre 14 P SD C/J «— tJ OROSHÁZI TÉTLEN POLITIKAI NAPILAP Megjelelik minden nap korán reggel. LAPZÁRTA ÉJJEL 12 órakor. Hirdetési dijak előre fizetendők. lirdetésekre vonatko­zó kérdésekre csak válaszbélyeg ellené­ben válaszolunk­Szerkesztőség és kiadóhivatal: I Főszerkesztő és laptulajdonos: TELEFON 90 SZÁM Orosháza, Torkos Kálmán u. | Dl*. MítlaSOVSZky JáflOS Postatakarékpénztári csekksz. 12694 Fáj a cseheknek Bethlen angliai sikere Eilen-tüníetést rendemé február 4-e'n Prágából jelentik: Gróf Bethlen Ist­ván angliai előadásai és azoknak sikere kínosan érinti a cseh közvéleményt. Gróf Bethlen előadásával tegnap n Cseh Nemzeti Tanács külön foglalko­zott. Ebben Szlávik volt belügyminisz­ter polemizált gróf Bethlen állításaivá’, fejtegetve, hogy a tótok önként csatla­koztak Csehországhoz. A Nemze i Ta­nács elhatározta, hogy ennek demonst­rálására 1934 február 4 én Pozsonyban nagy ünnepet rendez, annak 15 éves évfordulója alkalmából, hogy a cseh ha­tóságok Pozsonyban befészkelték magu­kat. A Cseh Nemzeti Tanács, mint isme­retes, a cseh többségi pártoknak a pár­tok fölött álló szerve. Ebből a tanács­ból Hlinka páter és a vezetése alatt | álló tót katolikus néppárt legutüfob ki- j lépett az egyéb nagy cseh jellegű szer­ig vezetékből, főleg a szokol-szervezetből j is. Ugyancsak nem tagja a tanácsnak a katolikus »Orel« szervezet sem. Anglia éles támadása Japán ellen Tisztességtelen verseny védj it emeli Runciman miniszter Londonból jelentik: Az alsóházban a japán verseny megvitatása során Run- ciman kereskedelmi miniszter ék sen nyilatkozott Japán kereskedelmi politi­kájáról és főleg azt panaszolta fel, hogy a japánok az angol világbirodalom területén angol védjegyű árukat helyez­nek el. Ez a miniszter szerint tisztesség­telen verseny és a becsületesség hiá­nyának egy neme. Az angol kormány japánt meggyőzni igyekszik arról is, hogy jobb a világgal békében élni, semmit a dolgokat annyira vinni, hogy az ellenséges érzés benyomása támadjon, A Ház elfogadta a gazdavédelmi javaslatot A Nemzeti Bank alapszabály módosítását tárgyalják Forradalom Portugáliában Londonból jelentik: A portugál kor­mány útnak inditott az Azori szigeteken lévő Angra-erőditmény felé százötven, a -nép minden rétegéből származó for­radalmárt, közte különösen sok katona­tisztet. Az erről szóló hivatalos közle­mény kijelenti, hogy a tervbevett for­radalom végkép meghiúsult. A felfor­gató tervekben nagy része volt sok kül­földieknek, akik még most is szabadlá­bon vannak, noha a kormány min­den lépésüket figyeli. Hir szerint to­vábbi letartóztatások is várhatók. Sikerült kinyomoznia a kormánynak, hogy a forradalmárok a coimbrai egye­temen titkos lapot adtak ki. Japán békeajánlatof tesz Amerikának Tokióból jelentik: Japán flottapoliti­kájában döntő fordulat állott be. A ja­pán kormány elhatározta, hogy feladja az Egyesült Államokkal megindult flot­tafegyverkezési versenyt és békeajánla­tot tesz az amerikai kormánynak. A tokiói külügyminisztérium szerdán dél­után bejelentette, hogy a japán kormány javaslatot tesz az amerikai kormánynak flottaleszerelési tárgyalások megindítására és megkísérli kiküszöbölni a két állam között megindult flottafegyverkezési versenyt. Lemondott a német állam­egyház egész vezetősége Berlinbő! jelentik: A német evangéli­kus egyház kebelében kitört válság, amely az uj német államegyház bomlá­sával fenyeget, újabb fordulóponthoz érkezett. A birodalmi evangélikus saj­tószolgálat szerint Hossenfelder püspök, egyházminiszter lemondása után most az uj államegyház egész vezetősége be­nyújtotta lemondását. Müller birodalmi püspök elfogadta a vezetőség lemondá­sát, arra kérte azonban a vezetőség tagjait, hogy az egyházminisztérium u> tagjainak kinevezéséig tovább vezessék a hivatali ügyeket. Budapestről jelentik: A képviselőház szerdán éjjel általánosságban és részletei­ben is elfogadta a gazdavédelmi tör­vényjavaslatot. A csütörtöki ülésen Fa- binyi Tihamér kereskedelmi miniszter beterjesztette a magyar tengerhajózási vállalatok kedvezményeiről szóló tör­vényjavaslatot, majd harmadszori olva­sásban is elfogadták a gazdavédelmi javaslatot és megkezdték a Nemzeti Bank alapszabálymódositásának becik­kelyezéséről szóló törvényjavaslat tár­gyalást, amelyet Zsindály Ferenc is­mertetett. A javaslat a kormány által a gazdatartozások rendezésére a Nemzeti Banktól felveendő kölcsönnel kapcso­latos. ! Magyar Pál ellene van a pénzhigitási j politikának, a javaslatot nem fogadja el. Hegedűs Kálmán végzetesnek tartja a devalvációt és a közterhek arányosítá­sát hangoztatja. Ulain Ferenc nem fogadja el a javas­latot. Hangoztatja, hogy a Nemzeti Bank függetlenségét biztosítani kel! az állam­mal szemben. Sándor Pál az infláció ellensége Ki­fogásolta, hogy a Nemzeti Bank rész­vényeseit nem kérdezték meg se a köl­csönt'elvetél, se az alapszabálymódositás felől. A vitát ma folytatják, az ülés 9 óra­kor végződött. Uj választás lesz Mezőkeresztesen ? Budapestről jelentik: Politikai körök­ben hire terjedt, hogy a mezőkeresztesi kerületben uj választás lesz, mert Papp- Szabó Károly, akit annakidején az időközi választások során választottak meg, lemond mandátumáról. Mint isme­retes Bottlik József halála után válasz­tották meg Papp-Szabó Károly nyu­galmazott ezredest a mezőkeresztesi vá­lasztókerületben nagy küzde'em árán. A Független Kisgazdapárt, amelynek jelöltje Tildy Zoltán volt, megpeticio- nálta a mezőkeresztesi választást. A közigazgatási bíróság a petíció alapján az egész vonalon elrendelte a bizonyí­tást. Politikai körökben úgy tudják, hogy Papp-Szabó Károly bizonyítási el­járási megelőzően lemond, mandátumáról és az újólag kiirt választáson kormány- párti programmal kíván újra fellépni. A független kisgazdapárt programmjával hir szerint újra Tildy Zoltán indulna a mezőkeresztesi mandátumért, de a ke­reszténypárt is állít jelöltet a kerület­ben. RémhirVerjeszfő kaíoiikus pa­pokat tartóztattak te Bajor­országban Münchenből jelentik: A bajor politi­kai rendőrség közli: A politikái rendőrséghez több oldal­ról az a jelentés érkezett, hogy néhány müncheni kato'ikus pap a dachaui gyüj- tőtáborban történt állítólagos eseményekről hihetetlen rémhíreket ter­jeszt, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy ilymódon felháborodást és nyug- j talanságot keltsenek. A bajor politikai i rendőrség abbeli törekvésében, hogy a ■ konkordátum által célul kitűzött vallási / békét megóvja, haladéktalanul megindi- | tolta a szükséges nyomozást, amelynek I során több lelkész letartóztatása elke­rülhetetlenné vált. A letartóztatás az ál­lamügyészséggel való előzetes megbe­szélés után történt és a letartóztatottak ellen bűnvádi eljárás indult. A nyomo­zás folyik. Vdmőrlők! Soronkivül, AZONNAL CSERÉLÜNK. — 8D kg-nál nehezebb búzából TÖBB FEHÉR KEHBERLISZTEE és kevesebb korpát adunk. Vámőrlésl külön helyen vesszük át. Búzát azonnali készpénzfizetésre és ké­sőbbi ármegállapításra legelőnyö­sebben vásárolunk. Búza beszállítá­sához zsákot díjmentesen adunk. T0TH-M9L0M

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék