Orosházi Friss Ujság, 1934. április (23. évfolyam, 73-96. szám)

1934-04-01 / 73. szám

XXIII. évfolyam 73 szám ára ÍO fillér Vasárnap, 1934 április 1 1LÖFIZETCSI ARAK Helybe« Negyedívre 5 P Félévié 10 P V'uMKrc porttá kOUvoi Negyedévre 7 R Félévre 14 R SnrkenUMg (i klaóóbivabHi Orosháza, Torkot Kiírnia ■. OROSHÁZI GGETfjEN POLITIKAI NAPILAP ■O Főszerkesztő és laptulajdonos: Dr. Mitlasovszky János Megjekolc minden nap korán reggtL LAPZARTA ÉJJEL 12 érakor Hirdetés) előre fizetendők.-iirdrtteekre vonatko­zó kérdésekre caah válaszbélyeg elad- ben r TELEFON 90 SZÁM Portatakarékpénztári csekktz. 12694 Aratáskor választunk Rövidesen összeírják a községi választókat Hirt adtunk már róla, hogy a bel­ügyminiszter elrendelte a községi elöl­járóság ujjálakitását s a már lejárt községi képviselőtestületi tagsági man­dátumoknak választás utján való sür­gős betöltését. A rendeletnek megfelelőleg hamarosan összehívják a képviselőtestületet, hogy a választók névjegyzékének elkészí­tésére bizottságot küldjenek ki. A névjegyzék összeállításának a/ elkés/i­■VWrtWrtrtmrtWWWWWWWWWWWWWWWWWWVWWWVWie Marsall főszogabiró távozik Orosházáról A főispán Békésre helyezte át tése után történik meg a választókerü­letek összeírása s azután, ha minden rendben megy, ta'áu éppen aratás ide­jén megtörténhetik a választás is. Megjegyezzük, hogy a mostani vá­lasztásoknál' inár nem fognak szerepelni a női meghatalmazások, mert az uj tör­vényes intézkedés értelmében mindent választó személyesen gyakorolja a vá­lasztói jogot. A feltámadás a hit és az akarat szülötte. A hit adja a lélekben való megújhodást és a megtisztult lélek adja az erőt, az akarást a cselekvésre. Ha a tanítvá­nyok hite nem lett volna rajongó az igazságban és ha a rajongó hit nem serkentette volna a cselekvésre az igazság, az eszme diadalra vitele érdekében, sohasem született volna meg a legszebb, az örökké vigaszt tartogató nagy ünnep: a feltámadás csüggedést letipró ünnepe, a letörhe- tetlen diadal, mely a legkétségbe- ejtőbb sorscsapások között is bol­dogulást, reményt mutat az emberi­ség számára. A hitnek azonban az igazságból és az eszméből magából kell csirád- zania, magának az igazságos esz­mének kell azt elvetnie a lélekben, mert csak igy lehet a feltámadni akarás is olyan erős, hogy minden eléje tornyosuló akadályt is le­győzve, cselekedni tud az igazság, az eszme diadaláért. A magyar nemzetnek meggyőző- déses hite, hogy rajta igazságtalan­ságot követtek el, amikor másfél év­tizeddel ezelőtt a nagy itélőszék bí­ráskodott fölötte, hiszi azt is, hogy az igazságtalan ítélet nem maradhat fönt örökké, ha azonban az a kér­dés vetődik föl, hogy miből merili a hitét, igazságból, vagy kétségbeesés­ből, mint utolsó szalmaszál felé kap­kod, nehéz feleletet találni. Nem akarjuk, nem szabad feltételeznünk, hogy a magyar nemzet csak azért hisz abban, hogy a rajta elkö­vetett igazságtalanságot orvosolni fogják, mert tudja, hogy anélkül nin­csen számára élet. A nemzet halá­lát jelentené, ha az ő hite csak afféle főnyereményt sóvárgó reménykedés volna s nem az igazsága biztos tu­datából fakadna. A tanítványok hittek a Mester ál­tal hirdetett, emberiséget megváhó eszme diadalában, mely a megu h >- das‘, a feltámadást Ígérte számukra. A magyar nemzet számára a meg­váltó eszme csak a szabadság lehet. Ennek a diadalában kell hinnünk mindnyájunknak. Ez nyújthat csak olyan bensőséges hitet, amely az igazság diadala érdekében cselek­vésre is sarkal. Csak a szabadság­ból fakadó hit teremd meg az erős akaratot és ennek a hittel párosult akaratnak a szülötte lehet csak a feltámadás. Az orosházi járás fószolgabiróságának tisztikarában május elsején változás tör­ténik, amennyiben dr. Marsall Ferenc tb. főszolgabíró távozik Orosházáról. A vármegye főispánja ugyanis dr. Marsall Ferenc tb. főszolgabírót Békés­re az ottani főszolgabirósághoz helyezte át és helyette Békésről Forgách Béla tb. főszolgabírót osztotta be szolgálat­tételre az orosházi járási főszoígahiró- saghoz. Dr. Marsait Ferenc tb. főszolgabíró 10 esztendőn keresztül működött Oros­házán és mint kiváló és szorgalmas tiszt­viselő ez alatt az idő alatt memcsak fö­lötte» hatósága elismerését nyerte meg, hanem a járás egész közönségének osztatlan tiszteletét és meleg rokonszen- vét is megszerezte, miért is távozását őszintén sajnáljuk. évben már nem mérsékelheti a bért, mert felborulna a költségvetés. A kiscsákói helyettes szülésznő laká­sára vonatkozólag a községi főorvos a községháza környékét javasolta, a la­kosság és az uradalom azonban ra­gaszkodik ahhoz, hogy a szülésznő Ciáspárteleken lakjék, mert ha onnan elviszik, másikat kell odatelepiteni. A tanács az ügyet újabb javaslatra ki­adta a főorvosnak. A csabai úttal már teljesen elké­szültek és a tanács utasította a ker­tészt, hogy az ut két szélét sürgő­sen fásitsa be gyümölcsfával és a Terényi-utca végét is hozza rendbe. A községi kocsisok számára a gazda 4 pár csizmát vett 16 pengős árban. A lelkészválasztás körül Turóczy Zoltán levele Gyurán Györgyhöz Az orosházi evangélikus egyháznál üresedésben levő felkészi állás betölté­sével kapcsolatos eseményekre vonatko­zólag Gyurán Györgynek főszerkesz- tőnkjiö/ és Turóczy Zoltánnak Gyurán Györgyhöz intézett levelét az alábbiak­ban közöljük: Mélyen Tiszteit Szerkesztő Ur! Egyházunknál megüresedett lelkészt állasra a közelmúltban Turóczy Zoltán győri lelkészt hívták meg, aki a meg­hívást visszautasította. Ezen visszauta­sítás egyesek híresztelése szerint ne­kem, illetve Turóczy Zoltánnal ez ügy­ben folytatott levelezésemnek tulajdo­nítható. Ezen rosszakaratú híresztelések és valótlanságok megcáfolására alant közlöm Turóczy Zoltán hozzám intézett levelét, amelynek leközlését kérve va­gyok Orosháza, 1934. március 31. Gyurán György ev. hitoktató leik. Kedves Barátom! ...Készséggel kijelentem, hogy én Ve­led az orosházi íelkészválasztás kérdésé­ben sohasem tárgyaltam, sem élő szó­val, sem levélben. Tőled, vagy neved alatt ez ügyben soha levelet nem kap­tam, s azok között az indokok között, amelyek a megtisztelő meghívás visz- szauíasitására késztettek engem, neked semmiféle szereped nem voh. Sokat gondolok az orosházi választás ra s kérem az Urat, áldja meg a gyü­lekezet választását. Szeretettel köszönt testvéred az Urban Győr, 1934. március 24 Turóczy Zoitáa Ellentét a kiscsákói szülésznő lakása körül Megvették a községi Orosháza község elöljárói tanácsa ! s/onihaton délelőtt megtartotta ren- j des heti ülését és letárgyalta az el- j múlt héten összegyűlt ügyeket. A ta- I nács elé került jelentékenyebb ügyek a következők: Az orosházi csendőrőrs kérte, hogy a tehénlegeíő alkalmas helyén lóug- raíás céljára 5 méter hosszú és 2 mé­ter széles árkot ássanak. A tanács az árok helyéül a sintertelep környékét je­lölte ki és utasította a községi mérnököt és gazdát az alkalmas hely kiválasz­tására. Vági József és társai az Orosháza—mo- nori útból kiágazó vicinális ut feltöl­tését kérték a 63-as őrház környékén. A tanács utasította a mérnököt az ut kijavítására. Plenter Imre és társai a 66-os őrház táján a gyulai utat a göbőhajtó úttal összekötő ut kiszélesítését *kérték, mivel azon két kocsi nem fér el egymás mel­lett. A kérelmet a mérnöknek adták ki kocsisok csizmáját javaslati ételre. Bors József az alsó gödör mellett egy holdnyi, másra alkalmatlan, szikes földterület bérbeadását kérte libalegelő­nek évi 20 pengőért. A kérelmet ja­vaslattétel végett a gazdának adták ki. Az orosházi álíomásparancsnokság a gyopárosi uj tenniszpályát óhajtja bérbe­venni május 1-től október 30-ig, csütör­tök és vasárnap kivételével naponta délután 5-tőí 7-ig 300 pengőért, azzal, hogy a pálya gondozását a község val­latja. A tanács az ajánlatot elfogadta. Exner Aranka óvónő a Horthy Miklós úti óvoda játszószinjének bővítését és javítását kérte. A községi mérnök a munká'at tervét már elkészítette és be­mutatta a tanácsnak, amely a 600 pengő költséget megszavazta és utasította a mérnököt a munka végrehajtására. Az államkincstár a községtől bérelt kistrafik-helyiség bérének évi 700 pen­gőről 500 pengőre mérséklését kérte. A tanács megállapította, hogy ebben az selymek, szövetek, csodaszép fehérnemű anyagok, kötött blúzok, harisnyák, kezfyük és az összes divatáruk nagy választékban a | LEGDLCSÖBBAM RHJS ypQT Orosházán, o Kossath-tér. o Szombaton zárva DivflTäRziHäztiBfin HÚSVÉTIM

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék