Orosházi Friss Ujság, 1934. május (23. évfolyam, 97-121. szám)

1934-05-01 / 97. szám

XXIII. évfolyam 97 szám ára 8 fillér Kedd, 1934 május 1 tLÄHZETTSI ARAK: Helybe* bitből borira Negyedévre 5 P Félévre 10 P Vidékre portán kflUrci Negyedévre 7 P Félévre 14 P F Szerkesztőség éi kiadó bír atal: Orosháza, Torkot Kálmán u. OROSHÁZI ^0 SSIOSM HEIZEN POLITIKAI NAPILAP Megjelenik minden nap korán reggel LAPZÁRTA fiJjEL 12 órakor Hirdetési dijai előre fizetendők, iiirdctCtekK v só kérdésekre i válaszbélyeg ben váhaiml—V Főszerkesztő és laptulajdonos: Dr. Mítlasovszky János TELEFON §11 SZÁM * Postatakarékpénztár} cttkksz. 12694 7 Ausztria áttért a rendi alkotmányra Becsből jelentik: Hétfőn tartotta utol­só ülését az osztrák parlament, melyneK feladata a Doflfuss-kormány szükségTen- deleteinek megszavazása és az uj al­kotmány törvényesitése volt. A nem­zeti tanács (alsóház) délelőtt 10 órakor, a szövetségtanács (felsőház) délután 2 órakor tartotta történelmi fontosságú ülését. A nemzeti tanács üléséről hiányoz­tak a szociáldemokrata képviselők, aki­ket a kormány szükségrendelete meg­fosztott mandátumuktól. Ramek dr., a kormány által megbízott elnök nyitotta meg az ülést. Hampeí dr., a nagynéme­tek szónoka megállapította, hogy az ülés alkotmányellenes. A kormány 451 rendeletet terjesztett a Ház elé, köztük az uj alkotmányról szóló törvényt és az alkotmánnyal kap­csolatos felhatalmazási javaslatot. Foppa nagynémet képviselő népszavazást indít­ványozott az alkotmány megváltoztatása érdekében, majd Aigner keresztényszo­cialista képviselő az önálló és katolikus Ausztria mellett tett hitvallást. Ezután a parlament megszavazta az uj alkot­mányt és ezzel beláthatatlan teljhata­lommal ruházta fel az ország mai ve­zetőit: Dolífuss kancellárt és kormá­nyát. Ezzel Ausztriában megszűnt a par­lament és életbelépett a rendi alkotmány. A délután összehívott szövetségtanács ugyancsak elfogadta az uj alkotmányt, »melyet akornrány ma ünnepélyesen proklamál. Miklas Vilmos köztársasági ehlök 1936 őszéig a hefyén marad. Visszaüt a japán dömping Londonból jelentik: Május elsején lép életbe három évig tartó érvénnyel az uj japán kiilkereskedelemvédelmi tör­vény, amely megtorló intézkedésekre jogosítja fel a kormányt mindazokkal az országokkal szemben, amelyek a ja­pán kivitelt hátrányos elbánásban része­sítik. Véres májust terveztek Brüsszelben Brüsszelből jelentik: A bűnügyi rend őrség kinyomozott és ártalmatlanná tett egy nemzetközi kommunista bizottságot és letartóztatta a brüsszeli központ tag­jait: egy németet, egy svájdt, két belgát, két lengyelt és két jugoszláv alattvalót, akik mint a nemzetközi vö­rös segitőbizottság szervezete május else­jére minden államban sztrájkokat és terrorista merényleteket készítettek elő. „A nemzeti szocializmust csak egy lépés választja el a boísevizmustól r Ottó királyfi szenzációs politikai nyilatkozata Madridból jelentik: Az El Sol cimü madridi lapban Knickerboker amerikai újságíró Ottó királyfival' folytatott rend­kívül érdekes beszélgetését közli. Ottó a feltűnést keltő nyilatkozat során lesúj­tóan nyilatközott a nemzeti szocializ­musról ,amely — mint mondotta — olyan erőszakos és durva eszközöket alkalmaz, amelyeket a mai modem kul­túrában nevelkedett népek nem visel­hetnek el. Az a véleménye, hogy a nem. zeti szocializmust a boísevizmustól csak egy lépés választja el. A Habsburg trón restaurációja — fejezte be nyilatkozatát, —- nem jelentheti a múltnak teljes egé­szében való visszaállítását. A restaurá­ciónak a jelenlegi tények alapján kell bekövetkeznie és nem úgy, ahogy busz évvel ezelőtt volt... Csak egy év múlva kerülhet sor képviselőválasztásra Titkos szavazás lesz, az érdekképviseleti rendszert nem vezetik be Budapestről jelentik: A kormánypártot napokon át nyugtalanította a köze i vá­lasztások Ilire. Eszerint arról lett volna szó, hogy a kormány nyomban a költ­ségvetés megszavazása után letárgyaf- íatja a választójogi reformot és ősszel kiirja az uj választásokat. Több kor­mánypárti képviselő utánajárt ennek a hírnek és megnyugodva állapították meg, hogy a választójogi reform a nyári szü­net előtt már semmiesetre sem kerül a Ház eié, legkorábban ősszel, ami azt jelenti, hogy 1935 első hónapjaiban emel- kedhetik törvényerőre, az uj választásra pedig »a legrosszabb esetben« is csak 1935 nyarán, több mint egy év múlva kerülhet sor. Elhatározott szándéka a kormánynak, hogy az országos, valamint a fővárosi törvényhatósági választásokat közei egy­máshoz írja ki, mivel a választási agi- táeiót nem akarja állandósítani, igy tehát a fővárosi törvényhatósági válasz­tásokat előreláthatólag ugyancsak 1935 nyarán fogják megtartani. Ami a választójogi reform aíapelveit illeti, itt ugyancsak két bizonyosság van: egy pozitívum és egy negatívum. A pozitívum az, hogy a szavazás az egész vonalon titkos lesz, a negatívum pe­dig azT hogy az érdekképviseleti rend­szernek akár a legkisebb mértékben való bevezetéséről a képviselőháznál szó sem lehet. Nagyon valószínű, hogy a titkosság ellensúlyozásául a választói jo- gosuitság kereteit szűkíteni fogják, még pedig körülbelül olyan mértékben, — hangoztatják korfnánypáríi körökben — amint azt Eckhardt Tibor fejtegette költségvetési beszédében. Minisztertanács dönt az osztálysorsjáték reformjáról Rövidesen döntenek a nyereményösszegek növelése és a kis nyeremények megszüntetése felől Budapestről jelentik: Az osztálysors- játék reformjának terve, amelyről a múlt héten részletesen beszámoltunk, élénk érdeklődést keltett országszerte. Ebben az ügyben most már rövid időn belül végleges döntés történik: az illetékes tényezők valóban elérkezettnek látják az időt arra, hogy gondoskodjanak az osztálysorsjáték vonzóerejének növelésé­ről és imrédy pénzügyminiszter legkö­zelebb minisztertanács elé viszi a kér­dést. A terv csakugyan az, hogy a főnyeremény összegét, valamint a kö­zépnyeremények számát szaporítsák, ezzel szemben a legkisebb nyereménye. két esetleg teljesen megszüntessék, va­gyis szakítsanak a »minden második sorsjegy nyer« rendszerrel. A közön­ség ugyanis nincs elragadtatva attól, ha csupán a befizetett alapösszeget nyeri vissza és ehelyett sokkal szívesebben látná a nagyobbösszegü nyeremények számának emelését. Amennyiben a mi­nisztertanács a már ismertetett reform- lerv mellett foglal állást, akkor ennek végrehajtásáról a legközelebbi osztály­sorsjátéknál gondoskodnak, mig a most folyó sorsjátékot természetesen válto­zatlanul folytatják. .. á Diáktüntetések a király mellelf Romániában Bukarestből jelentik: A Bukaresti diák­ság vasárnap nagy tüntetést rendezett Károly király mellett. A diákok három katonazenekar kíséretében, Stelescu Mi­hály vasgárdista diákvezérreí az élükön a királyi palota elé vonultak. A király meghajlással és integetéssel köszönte meg az üdvözlést. Mociunski diák vezér beszédet intézett a királyhoz, biztosította a diákság hűségéről és ragaszkodásáról. Károly rövidén válaszolt az üdvözlésre, azután a diákok végigvonultak Bukarest főutcáin. Hasonló tüntetés volt Jassy- ban és Csernovitztban. A román hadsereg feilébb viteti taná­csa helybenhagyta Precup alezredes és összeesküvő társai büntetését. A lefoko­zás ügyével még a katonai semmitőszéK is foglalkozik. Bányaszerencsétlenség Angliában Londonból jelentik: Hétfőn reggel kevéssel nyolc óra előtt Laigh-Lanca- shire mellett súlyos robbanás történt a Plank-Lane tárnában. Eddig még meg nem erősített hírek szerint tizenhat bá­nyász életét vesztette. Mintegy húsz em­ber megsebesült. Délben még javában folytak a mentőmunkálatok. A robba­nás idejében körülbelül kétszáztiz bá­nyász tartózkodott a tárnában. Délelőtt 10 óráig kilencvenet mentettek ki kö­zülök. Azt hiszik, hogy a szerencsétlen, séget a szénpor felrobbanása okozta. Ugyanebben a bányában 1932 októberé­ben 19 ember halt meg a felvonókosár lezuhanása következtében. Hádió-staíiszíilia készül A magyar rádió vezetősége a rádió­előfizetők és a rádió fejlesztése céljá­ból statisztikai lapokat bocsátott ki, amelyeket minden rádióelőfizetőnek pontosan ki kell töltenie. A statisztikai lapokat a mai dijnyugtával együtt kéz­besítik ki az előfizetőknek, akiknek legkésőbb e hó 6-áig át kell adni a kitöltött lapokat a levélhordónak. A statisztikai lapon több különböző kérdésre kell felelni a rádió-előfizetőnek, de a válaszadást nagyon megkönnyíti, hogy már a válaszok is rá vannak nyom­tatva az ivre, az előfizetőnek csupán alá kell húznia azt a választ, amely az ő esetének megfelel. Csupán néhány kér­désre adandó választ kell külön beírni, pl. természetesen az engedélyes nevét, azután, hogy hány lámpás és milyen gyártmányú készüléket használ, melyik külföldi állomási veszi a legjobb hang­erővel és melyiknek műsorát hallgatja 1 legszívesebben, «tb.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék